Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2024

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců. Účelem následujících řádků je proto seznámit čtenáře se základním přehledem změn, ke kterým v letošním roce dochází.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 27. 12. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 396/2023, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy a zaručené mzdy, jejichž definice lze nalézt v § 111 a § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy, platu nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin.

S účinností od 1. 1. 2024 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 17 300 Kč na částku 18 900 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 103,80 Kč na částku 112,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Touto novelou se tentokrát nezvyšují všechny nejnižší úrovně zaručené mzdy. Od 1. 1. 2024 se zvyšují pouze základní sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 1. skupinu prací (112,50 Kč za hodinu; 18 900 Kč za měsíc), pro 2. skupinu prací (116,10 Kč za hodinu; 19 500 Kč za měsíc), pro 3. skupinu prací (126,80 Kč za hodinu; 21 300 Kč za měsíc) a pro 8. skupinu prací (225,00 Kč za hodinu; 37 800 Kč za měsíc); ostatní zůstává beze změn. Pro větší přehlednost uvádíme nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací v následující tabulce.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 112,50 Kč 18 900 Kč
2. 116,10 Kč 19 500 Kč
3. 126,80 Kč 21 300 Kč
4. 129,80 Kč 21 800 Kč
5. 143,30 Kč 24 100 Kč
6. 158,20 Kč 26 600 Kč
7. 174,70 Kč 29 400 Kč
8. 225,00 Kč 37 800 Kč

V souvislosti se zvýšením minimální a zaručené mzdy připomínáme, že v legislativním procesu se nachází novela zákoníku práce, která počítá se zavedením valorizačního mechanismu u minimální mzdy. Výše minimální mzdy se má odvíjet od očekávané průměrné mzdy a koeficientu, který stanoví vláda. Změny by se prvně měly projevit v minimální mzdě pro rok 2025.

Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Dne 29. 12. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 447/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela rozšiřuje ve státní službě tzv. institut klíčových míst. Dosud bylo možné určit tzv. institut klíčového místa pouze u státních zaměstnanců zařazených do 12. platové třídy a do taxativně uvedeného oboru služby v příloze č. 1 (např. legislativa, zdravotnictví a ochrana zdraví, audit, finance, IT) s tím, že služební úřad může označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová. Nově je od 1. 1. 2024 možné určit tzv. institut klíčového místa i u státních zaměstnanců zařazených do 11. platové třídy, navíc bez omezení oboru služby podle přílohy č. 1. Současně může být limit 5 % klíčových míst ve služebním úřadu navýšen o dalších 5 % po schválení Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí.

Novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Dne 27. 12. 2023 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 395/2025 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2024, mění v katalogu prací část 2.19 Zdravotnictví, konkrétně se změny týkají povolání farmaceutického asistenta, farmaceuta, zubního lékaře a lékaře. Těmito změnami je zohledněna vazba na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zejména na stanovené požadavky na kvalifikační předpoklady.

U farmaceutického asistenta se mění práce zařazené do 9. a 10. platové třídy a přidává se pro ně 11. platová třída. U farmaceutů se mění práce zařazené do 14. platové třídy a přidává se pro ně 15. platová třída. Činnosti u lékařů a zubních lékařů zařazené do 11. platové třídy se posouvají do 12. platové třídy.

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, od 1. 1. 2024 mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty Podnikatelský sektor Nepodnikatelský sektor
5 – 12 hodin 140 Kč 140 – 166 Kč
Déle než 12 hod., nejdéle však 18 hod. 212 Kč 212 – 256 Kč
Déle než 18 hodin 333 Kč 333 – 398 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,50 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2024 činí 38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 38,70 Kč u motorové nafty a 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Paušální částka náhrady nákladů za práci při práci na dálku pro rok 2024

Dne 27. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024. Na základě této vyhlášky byla od 1. 1. 2024 stanovena paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce na částku 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.

Důchody

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. 1. 2023, se zvyšují od 1. 1. 2024 tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 360 Kč ze 4040 Kč na 4400 Kč. Procentní výměra zůstává beze změny.

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. 1. 2024 se na základě nařízení vlády č. 338/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 360 Kč.

Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů.

Bližší informace k výše uváděným ale i dalším změnám lze nalézt i v samostatných článcích zaměstnanců a spolupracovníků OS v Bulletinu, na webu odborového svazu či na stránkách dotčených státních orgánů. O dalších případných změnách v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců vás budeme v průběhu roku 2024 informovat.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:55

Proč odborový svaz usiluje o zvyšování platových tarifů?

Vytrvalý tlak představitelů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na růst platových tarifů se odehrává prakticky každý rok.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Načíst další
 
Napište nám