Březen 2011

31. března

 • V Praze se konalo společné jednání výkonné rady OS, zástupců odborových organizací z nemocnic a celého vedení OS, aby se seznámili se současným stavem ve zdravotnictví, připravovanými reformami, postupem transformace lůžkového fondu nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví zastoupil náměstek Jiří Schlanger, který sdělil, že ministerstvo se zaměřuje na definice pojmů, stanovení procesů a systém financování. Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic ubezpečili přítomné zástupce odborových organizací o podpoře a spolupráci.

  30. března

 • Ve Vídni se uskutečnila konference při příležitosti otevření pracovního trhu v Evropské unii. Na konferenci byla panelová diskuse k uvedené problematice. Účastníci hostitelské země kladli otázky zástupci Maďarska, Slovenska a České republiky. Za Českou republiku se panelové diskuse na konferenci zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  29. března

 • Jednání stálého výboru nemocničního a sociálního sektoru na evropské úrovni se zaměřilo na stálé problémy zdravotnictví v jednotlivých republikách, na plánované akce a výběr témat. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková řešila finanční záležitosti OS se zástupci některých finančních institucí.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou OS dopravy Lubošem Pomajlíkem, aby projednali současnou situaci v oblasti připravovaných vládních reforem. Luboš Pomajlík informoval o stanovisku Koalice dopravních odborových svazů k některým připravovaným krokům vládní koalice, které bylo přijato 28. března.

  28. března

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se ve Zlíně spolu s krajskou radou, regionální pracovnicí Miroslavou Drobnou a členkou ZO Sociálních služeb Vsetín, p.o. a vedoucí Domova s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada paní Vášovou zúčastnila jednání s radní pro sociální oblast Mgr. Taťánou Nersesjan. Předmětem jednání byla situace v krajských pobytových zařízeních a společné řešení problémů na celostátní úrovni. Předsedkyně Žitníková poděkovala za dosavadní spolupráci a vstřícný přístup kraje v oblasti sociálních služeb na rozdíl od řešení problémů ve zdravotnictví.

  26. a 27. března

 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský lektoroval seminář o sociálním dialogu v Pavlově u Břeclavi, který se uskutečnil ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Semináře se účastnilo 21 členů odborových svazů sdružených v ČMKOS.

  25. března

 • Na Ministerstvu zdravotnictví jednalo celé vedení OS s náměstkem ministra Jiřím Schlangerem kvůli právní kauze Zdravotnické noviny.

  24. března

 • Sekce pracovníků hygienické služby jednala na svém pravidelném setkání. Hlavním bodem byla informace o připravované restrukturalizaci hygieny a příprava konference pracovníků v hygienické službě, která se uskuteční v červnu. Jednání sekce se účastnili místopředsedové Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský.
 • Jednání pracovní skupiny ČMKOS k novele zákoníku práce se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou, aby uplatnily a obhájily zásadní připomínky OS. Následně se předsedkyně a místopředsedkyně setkaly se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic ČR. Obě strany se informovaly o zásadních problémech současného stavu i připravované reformy ve zdravotnictví.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský odeslal Evropské komisi do Bruselu kompletní žádost k projektu Rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů. Za krkolomným názvem se skrývá projekt ve spolupráci s Evropskou unií určený pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách.

  23. března

 • Jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k bodu pozměňovacího návrhu na zánik zdravotních ústavů a také na změnu podmínek všeobecných sester pro výkon zdravotnických záchranářů sledovala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Odbory byly úspěšné pouze v bodě zdravotnických ústavů.
 • Jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo jako jeden bod programu zdravotnictví, se zúčastnili zástupci odborářů z nemocnic, které kraj zřizuje jako své příspěvkové organizace. Přítomnost odborářů měla svůj důvod. Zástupci kraje připravili na jednání zastupitelstva neprojednaný materiál, který se zabýval restrukturalizací lůžek v nemocnicích v kraji. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR bylo umožněno vystoupit předsedkyni OS Dagmar Žitníkové, která odsoudila tento postup kraje a požádala kraj o standardní sociální dialog a účast odborů na případných změnách.

  22. března

 • Plochu náměstí pod Emauzy zcela zaplnili protestující účastníci demonstrace zdravotně postižených, kteří zde spolu se zástupci občanské společnosti a odborů v počtu více než tři tisíce protestovali proti navržené sociální reformě. K úžasné atmosféře demonstrace přispěla jak moderátorka Táňa Fišerová, tak vystoupení zástupců jednotlivých institucí. Na demonstraci historicky poprvé vystoupil i zástupce zaměstnavatelů – prezident Unie zaměstnavatelských svazů Pavel Dušek, který připravovanou reformu odsoudil za její dopady na lidi se zdravotním postižením. Účastníky demonstrace pozdravila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která zde byla spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou a mnoha dalšími kolegy z OS.

  21. března

 • Jednání Rady ČMKOS se standardně zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Rada ČMKOS mimo jiné projednávala připravované vládní reformy a kampaň Otevřete oči. Předsedové OS se shodli, že zlomovým okamžikem pro další postoj ČMKOS bude jednání tripartity v dubnu.

  19. března

 • Na brněnském výstavišti druhým dnem pokračoval sjezd České strany sociálně demokratické, kterého se na pozvání zastupujícího předsedy Bohuslava Sobotky zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Odbory na sjezdu zastupovali i další čelní představitelé ČMKOS, včetně jejího předsedy a obou místopředsedů. Žitníková na sjezdu vystoupila se žádostí, aby ČSSD aktivněji vystupovala proti asociálním vládním reformám. Současně požádala přítomné hejtmany o prohloubení spolupráce s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR v jednotlivých krajích a poděkovala jim za jejich vesměs kladný přístup k zaměstnancům v sociálních službách v letošním roce.

  18. března

 • V hotelu Pyramida se konal VI. sjezd OS Státních orgánů a organizací, jehož jednání se spolu s některými dalšími předsedy odborových svazů sdružených v ČMKOS zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Sjezd měl velmi dynamický průběh a neopakovatelnou atmosféru, ke které jistě uspělo i srdečné rozloučení všech přítomných s dlouholetou předsedkyní svazu Alenou Vondrovou, která skončila ve všech odborových funkcích a odcházela na zasloužený odpočinek. Paní Vondrová ale jistě dlouho v nečinnosti nevydrží a už v průběhu sjezdu sdělila přítomným, že mohou počítat s její odbornou radou a pomocí. Dagmar Žitníková Alence poděkovala za spolupráci a vyjádřila vůči její osobě a jejím odborářským postojům velké uznání.

  17. března

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila na pozvání výboru odborové organizace FN Ostrava kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem a také neformálního setkání s výborem odborové organizace FN Ostrava. Setkání i jednání bylo na velmi kvalitní úrovni.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s nově zvoleným předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomášem Válkem, aby se dohodli na dalších formách spolupráce, a to zvláště ke společnému postupu při připravovaných reformách.
 • V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání pracovní skupiny ČMKOS k navrhované novele zákoníku práce.
 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.
 • V budově OS se uskutečnilo jednání o tvorbě nových internetových stránek OS. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský a tvůrčí tým nových stránek.

  16. března

 • Jednání řídícího týmu projektu násilí na pracovišti se konalo v budově OS za účasti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Projekt se úspěšně rozjíždí, hlavním zásluhu na tom má Kateřina Hofmannová. Do projektu se zapojila také bývalá zaměstnankyně ústředí odborového svazu Jindřiška Chválová, která má s projektem násilí na pracovišti zkušenosti z minulého období. V současné době je hlavním tématem příprava týmů proti násilí. Jednání se za vedení OS účastnili místopředsedové Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu se zástupci ČMKOS zúčastnila tzv. kulatého stolu na MPSV k připravovaným sociálním reformám. Žitníková na jednání vyslovila zásadní nesouhlas s připravenými reformami a vyzvala MPSV k obnovení standardního sociálního dialogu. Kulatý stůl nemůže nahradit klasický dialog, nejsou z něj žádné závazné výstupy. Odbory a zaměstnavatelé požadují svolat k problematice pracovní tým RHSD pro sociální politiku.

  15. března

 • V Ústí nad Labem jednala krajská rada Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  14. března

 • V budově OS v Praze se sešli zástupci odborových svazů volebního obvodu České republiky v PSI, světové odborové organizaci, aby se připravili na jednání v Banja Luce (Srbsko). Pro jednání je nutné připravit kompletní zprávu za Českou republiku. Jednání volebních obvodů se bude konat koncem dubna.

  11. března

 • Schůzky týmu projektu bipartitní dialog za část zdravotnictví se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková v Rokycanech jednala s odbory a zaměstnavateli o špatné situaci v odměňování v Rokycanské nemocnici a.s.

  10. března

 • V Krajské zdravotní, a.s., se konalo další z jednání zaměstnanců a zaměstnavatele. Krajská zdravotní vyčíslila finanční částku, kterou bude postrádat v případě, že budou lékařům přiznány zvýšené mzdové tarify slíbené vládou. Zaměstnavatelé navrhli, že tarify budou přiznány, ale pokud budou finance chybět, budou se snižovat osobní příplatky lékařům. Stanovisko lékařů a dodatek ke kolektivní smlouvě budou projednány na následujícím jednání. Za odborový svaz se jednání účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právník Vratislav Tomek.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s v odpoledních hodinách sešla v Mostě se senátorkou Alenou Dernerovou. Tématem jednání byly otázky postoje zaměstnanců Ústeckého kraje k připravované restrukturalizaci ve zdravotnictví.
 • Na krajském úřadu Královéhradeckého kraje se uskutečnilo jednání o nestandardním přístupu některých vedoucích pracovníků zařízení sociálních služeb, kdy dochází ke snižování platů části zaměstnanců, a to převážně všeobecným sestrám. Jednání s náměstkem hejtmana zodpovědným za sociální oblast Ing. Vladimírem Dernerem se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Ladislav Kucharský, členky a členové krajské rady Královéhradeckého kraje Iva Řezníčková, Stanislava Zakálová a Michal Surma a regionální pracovnice Dagmar Nováková.

  9. března

 • * Semináře k sociálnímu dialogu na téma veřejný projev se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Seminář pořádala strana zaměstnavatelů a byl na vysoké profesionální úrovni
 • Na magistrátu hlavního města Prahy se konalo jednání s náměstkem primátora hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví, volného času a výstavnictví Mgr. Ivanem Kabickým o spolupráci magistrátu a odborového svazu v oblasti zdravotnictví. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Ladislav Kucharský, předsedkyně krajské rady Praha Růžena Menšíková a regionální pracovnice Iva Dandová.

  8. března

 • Jednala výkonná rada OS.
 • V prostorách OS se uskutečnilo jednání zástupců Nadace Friedricha Eberta s odborovým svazem k plánům seminářů na první pololetí 2011 kvůli kompletní změně vnitřních pravidel nadace v zadávání i posuzování projektů. Za OS se jednání účastnily Terezie Písařová – koordinace projektů, seminářů, kontaktní osoba pro FES – a Šárka Pohanková – výkonná osoba při přípravě projektů a seminářů.
 • V Praze jednala sekce lázeňství odborového svazu.

  7. března

 • Jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Sekce se dohodla na změnách ve vedení a stanovila si cíle a priority své práce pro nejbližší období.
 • V odpoledních hodinách začalo zasedání výkonné rady.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s vrchní ředitelkou MZ Vierou Šedivou o ekonomice zdravotních ústavů.
 • Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se uskutečnilo druhé jednání Monitorovací skupiny MPSV k projektu Podpora procesů v sociálních sužbách, za OS jsou členy Monitorovací skupiny člen výkonné rady OS Tomáš Havlásek a odborná poradkyně Terezie Písařová. Projekt využívá evropských fondů k financování uceleného popsání stávajícího stavu, nákladovosti, finančního i personálního zajištění jednotlivých druhů sociálních služeb a vytvoření návrhů na řešení, včetně legislativního.

  4. března

 • Místopředsedkyně Ivana Břeňková navštívila KHS Středočeského kraje. Pozval ji ředitel JUDr. Ivo Krýsa.

  3. března

 • Vedení OS se sešlo s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje a zástupcem Asociace krajů zodpovědným za oblast sociálních služeb Miroslavem Čermákem. Předmětem jednání byla situace v sociálních službách a připravované záměry MPSV v této oblasti.
 • Krizový štáb ČMKOS projednával novou kampaň zaměřenou proti dopadům připravované důchodové reformy. Poměrně bouřlivého jednání krizového štábu se účastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • Jednání pracovního týmu pro zdravotnictví, které vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Jednání mělo na programu otázku, jak bude plněno memorandum a požadavky odborů na řešení odměňování všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Druhým bodem byl legislativní plán Ministerstva zdravotnictví a stav projednávání jednotlivých zákonů.

  2. března

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednaly se zástupkyněmi České asociace sester a Ministerstva zdravotnictví. Hlavními projednávanými body byla novela zákona č. 96/ 2004 „o nelékařích“ a připravované memorandum asociace. Prezidentka ČASu Dana Jurásková se s předsedkyní a místopředsedkyní OS dohodla, že se k dalšímu jednání sejde nové vedení ČASu, zvolené na sjezdu.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil přípravné schůzky k novému projektu příhraniční spolupráce v Drážďanech. Nový projekt má trošku krkolomný oficiální název „Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů“. Pracovní název projektu je „Spící obr“.

  1. března

 • Vedení OS jednalo se zástupci firmy Hospimed o problematice robotické chirurgie.
 • Místopředsedové svazu jednali se zaměstnanci společnosti BONA SERVA s r.o.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám