Čerpání darů ze Zajišťovacího fondu k 30. 9. 2015

K 30. 9. 2015 bylo na Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za rok 2015 evidováno 1605 žádostí o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu. Od začátku roku bylo proplaceno celkem 1627 žádostí, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 49 % (za stejné období roku 2014 bylo kladně vyřízeno 1091 žádostí). Vyšší počet proplacených žádostí než evidovaných je dán tím, že v lednu 2015 byly proplaceny ještě některé žádosti, které přišly na OS na konci roku 2014.

V tabulce číslo 1 je uveden přehled proplacených žádostí:

Zajišťovací fond 2015

období

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Celkem

I.15

70

26 500

7 900

6 000

0

40 400

II.15

200

66 500

23 900

33 000

15 000

138 400

III.15

358

134 500

33 800

42 000

35 000

245 300

IV.15

214

91 000

13 100

24 000

0

128 100

V.15

193

77 500

16 300

7 500

0

101 300

VI.15

222

75 500

22 800

21 000

20 000

139 300

VII.15

178

62 500

21 100

19 500

25 000

128 100

VIII.15

127

44 500

12 700

19 500

0

76 700

IX.15

65

23 000

7 400

4 500

20 000

54 900

Celkem

1 627

601 500

159 000

177 000

115 000

1 052 500

Bohužel, ne všechny žádosti doručené na OS mohly být vyřízeny kladně. Zamítnuto bylo za období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 celkem 66 žádostí.

Důvody pro zamítnutí žádostí jsou uvedeny v tabulce číslo 2:

Zajišťovací fond 2015 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

1. čtvrtletí

17

8

2

2

5

0

0

2. čtvrtletí

32

5

16

2

6

1

2

3. čtvrtletí

17

11

2

0

4

0

0

4. čtvrtletí

0

 

 

 

 

 

 

Celkem

66

24

20

4

15

1

 2

Bohužel stále se opakují chyby, které prodlužují dobu od přijetí žádosti na OS do jejího proplacení.

Mezi nejčastější nedostatky patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu.

Znovu připomínám, že od 1. 1. 2015 platí podle finančního řádu OS schváleného VII. sjezdem OSZSP ČR, že odvody členských příspěvků na OS je možné provádět pouze měsíčně! Bohužel jsou stále ještě organizace, které odvody posílají čtvrtletně a brání tak vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu, protože podle Statutu Zajišťovacího fondu platí pro vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu tyto podmínky:

● členství v OSZSP ČR nejméně jeden rok,

● řádné placení členských příspěvků,

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu, má-li odborová organizace oddělené platby,

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu na účet Zajišťovacího fondu,

● řádné placení odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS.

Čerpání ze Zajišťovacího fondu nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti (zejména neprovádí včas a řádně platby odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS, neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do Zajišťovacího fondu za člena). Bohužel z tohoto důvodu jsme museli letos zamítnout dvě žádosti, a tím člen ZO o benefit přišel ne vlastní vinou.

Zároveň bych chtěl všechny členy a funkcionáře požádat, aby před odesláním žádosti na OS zkontrolovali, že žádost je podána na správném formuláři, který obsahuje všechny náležitosti, jež jsou podmínkou pro vyplacení daru ze Zajišťovacího fondu. Ušetří se tím čas a práce jak vás členů a funkcionářů, tak i pracovnice OS, která žádosti vyřizuje. A také se při správně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami významně zkrátí doba vyplacení daru.

Na závěr bych opět chtěl vyslovit přání, že v budoucnu se počet základních organizací, které se do Zajišťovacího fondu zapojí, zvýší, a tak se otevře možnost čerpání darů ze Zajišťovacího fondu i pro další členy.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám