Doplňující informace týkající se zápisu odborových organizací do spolkového rejstříku

V souvislosti s povinností odborových organizací doplnit zákonem požadované údaje do spolkového rejstříku se na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR obracejí odborové organizace s dotazy, jak konkrétně postupovat. Tento článek přináší odpovědi na některé z nich.

Co je to „návratový kód“ a kde ho najdu?

Pokud odborová organizace nevyplní a neuloží inteligentní formulář do systému najednou, může využít tzv. návratového kódu. Návratový kód slouží k postupnému vyplňování inteligentního formuláře a umožňuje odborové organizaci vrátit se do vyplňovaného návrhu. Naleznete ho hned na začátku při vyplňování inteligentního formuláře na internetové stránce s názvem „Návrh změny“, kde je uveden soud, kterému je návrh určen. Na této stránce v zeleném políčku vpravo nahoře je uveden návratový kód. Tento jedinečný kód si opište a po uložení inteligentního formuláře se s jeho pomocí můžete k vyplňování inteligentního formuláře vrátit.

Co je to RÚIAN kód?

RÚIAN je zkratkou pro registr územní identifikace, adres a nemovitostí. RÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů a jeho správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Mezi zbývající základní registry pak patří registr obyvatel, registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.

RÚIAN kód lze vyhledat na internetové stránce vdp.cuzk.cz po rozkliknutí políčka „Ověření adresy“. Zde si můžete ověřit adresu zadávanou do inteligentního formuláře, pro její zobrazení klikněte na tlačítko „Vyhledat“. Po zobrazení kompletní požadované adresy rozklikněte tlačítko s obrázkem lupy. Na nové stránce se zobrazí informace k adrese, vpravo nahoře je uveden RÚIAN kód (označen pouze jako „Kód“). Tento kód zadejte do inteligentního formuláře, stisknete tlačítko „Dohledat adresu“, adresa se sama vyplní, pak ji jen zkontrolujete. 

Co je to identifikační číslo a co je to registrační číslo organizace?

Identifikační číslo (IČ) je unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Toto číslo přiděluje jednotlivým odborovým organizacím při jejich vzniku rejstříkový soud. Již přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno žádnému dalšímu subjektu. Každá odborová organizace registrovaná u odborového svazu má jakožto samostatná právnická osoba své vlastní identifikační číslo. Identifikační číslo jednotlivých odborových organizací není shodné s identifikačním číslem samotného odborového svazu, jehož IČ je 00225509.

Od identifikačního čísla odborové organizace je nutno odlišovat registrační číslo odborové organizace. Registrační číslo je číslo ve formátu 22-_ _ _ _ – _ _ _ _. Pod tímto číslem je odborová organizace registrována u odborového svazu, nikoliv u rejstříkového soudu. Toto číslo tedy není shodné s identifikačním číslem odborové organizace. 

Do inteligentního formuláře se zadává identifikační číslo, nikoliv registrační číslo! Pokud byste měli se zjištěním svého identifikačního čísla potíže, kontaktujte zaměstnance odborového svazu.

Kdo musí vyplnit čestné prohlášení?

Čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem je povinna vyplnit každá osoba zapisovaná do spolkového rejstříku, tj. členové statutárního orgánu (členové výboru/předseda) a členové kontrolního orgánu (členové dozorčí rady/revizor) odborové organizace.

Může vykonávat funkci člena výboru či dozorčí rady člen odborové organizace, který je v insolvenci?

Ano, při splnění zákonem stanovených podmínek může funkci člena výboru či dozorčí rady vykonávat i osoba, u které probíhá insolvenční řízení. V případě, že by tato situace u některého z vašich členů nastala, tak nás pro poskytnutí bližších informací a stanovení dalšího postupu kontaktujte.

Může být člen výboru zároveň členem dozorčí rady (revizorem)?

Ne, nemůže. Na odborovou organizaci se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o spolcích, přičemž podle ustanovení § 262 odst. 2 občanského zákoníku není členství v kontrolní komisi spolku slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu. Důvodem tohoto opatření je snaha předejít možnému střetu zájmů: statutární orgán totiž jedná jménem právnické osoby, zatímco kontrolní komise dohlíží na to, aby byly záležitosti právnické osoby řádně vedeny a zda právnická osoba vykonává činnost v souladu s právními předpisy a se stanovami. Vztáhnuto na podmínky odborových organizací, člen výboru nemůže být současně členem dozorčí rady, případně revizorem.

Může si odborová organizace sama změnit název nebo sídlo?

Pokud název a sídlo odborové organizace uvedené ve spolkovém rejstříku neodpovídá skutečnosti, kontaktujte před jakoukoliv jejich změnou na ústředí odborového svazu Zdeňku Pískovou, telefon 267 204 324, e-mail: piskova.zdenka@cmkos.cz. Odborový svaz musí nejprve odborové organizaci vydat osvědčení o registraci na požadovanou změnu jejího názvu či sídla, které následně odborová organizace přiloží jako přílohu ke svému podání na spolkový rejstřík.

Je odborová organizace povinna platit za podání na rejstříkový soud soudní poplatek?

Za podání na rejstříkový soud odborová organizace neplatí žádné soudní poplatky! Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jsou od poplatku osvobozena řízení ve věcech zápisu údajů o odborové organizaci. Navíc podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. t) je ve věcech veřejného rejstříku od poplatků osvobozena právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti, což je podle ustanovení § 324 zákoníku práce i odborová organizace.

Závěr

Nová právní úprava sice klade vyšší nároky na administrativu jednotlivých odborových organizací, ale už teď si dovolíme tvrdit, že naši odboroví funkcionáři se s uvedenou situací vypořádali velmi dobře, postupně se učí s novou úpravou pracovat a případné nejasnosti spojené se spolkovým rejstříkem se daří odstraňovat. Již v současné době svoji povinnost vůči spolkovému rejstříku splnila řada základních organizací napříč celým odborovým svazem, ať už se jedná o nemocnice, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb atd.

Závěrem bychom chtěli požádat všechny odborové organizace, které rejstříkový soud úspěšně zapíše, aby nám tuto skutečnost oznámily, případně přidaly své i postřehy z komunikace s rejstříkovým soudem, a to Štěpánce Řandové, e-mail: randova.stepanka@cmkos.cz

Zároveň bychom chtěli vyzvat ty odborové organizace, které zápis do spolkového rejstříku doposud neprovedly, aby nás v případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů neváhaly kontaktovat, a to ještě před samotným zápisem zákonem požadovaných údajů do spolkového rejstříku.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám