Dubnová tripartita se nejvíce věnovala školství a dopravě

Program jednání pléna tripartity v pondělí 10. dubna byl, jak se již stalo téměř tradicí, poměrně nabitý. Jednání zahájil premiér Bohuslav Sobotka. Sociální partneři řešili roli státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy, stav čerpání prostředků z fondů EU, přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč, aktuální otázky v oblasti školství a strategický rámec ČR 2030.

Dopravní obslužnost

Ministr dopravy Dan Ťok připomněl, že materiál definuje přístup státu k dopravní obslužnosti a limity ve vztahu k soukromým dopravcům. Tripartita materiál projednává i z důvodu, že EU vydala nařízení, kterým se do roku 2033 liberalizuje trh dopravy a je nutné nastavit stejné podmínky. Na jeho vystoupení navázal ředitel Českých drah, který připomněl, že České dráhy jsou v mnoha ohledech ve velmi složité situaci. Fungují jako obchodní společnost, musí řešit jak zajištění služeb, tak svůj provoz. Připomněl souvislosti – regulace ze strany EU, a to do roku 2033, pak se bude vše soutěžit. Je nutné dodržet závazky veřejné služby, spolupráce nejen se státem, ale také s vládou.

Zaměstnavatelé zdůraznili, že z hlediska potenciálního rozvoje ekonomiky je doprava klíčová. Vítají liberalizaci trhu a jeho otevření, ale požadují rovné podmínky pro všechny podnikatele. Připomněli, že v současné době projednáváme jen dálkovou dopravu a její liberalizaci. Odbory naopak sdělily, že nejsou připravovanou liberalizací nadšené. Existuje řada nevyjasněných záležitostí a ty mohou negativně dopadat na všechny. České dráhy jsou státní firma, která plní mnoho závazků, a není zřejmé, kdo je po liberalizaci dopravy převezme. Řečnicky byl vznesen dotaz: Kdo bude řešit mezinárodní závazky, krizové situace, zvláštní režimy? Kdo převezme ztrátové tratě? Současné podmínky nejsou rovné. O závazcích by se mělo jednat a odbory jsou k tomu připravené. Důležité je také řešit sítě a zabezpečit dopravní obslužnost pro občany komplexně. Odbory navrhují vznik odborného týmu, který by měl řešit všechny dopady a současné závazky. Návrh na vznik odborného týmu za účasti odborů a zaměstnavatelů podpořili i zaměstnavatelé.

Ministr v reakci na vystoupení sdělil, že velmi kvituje, že všichni chtějí spolupracovat.

Předseda ČMKOS Josef Středula sdělil, že spolupráce je bezpodmínečně nutná a že je potřeba všechny problémy a informace řešit otevřeně a se všemi, ať se nedostaneme do stejných problémů, jako mají nyní s řidiči veřejné dopravy.

Stav čerpání prostředků z fondů EU

Bod Stav čerpání prostředků z fondů EU navrhl premiér Sobotka přerušit kvůli neúčasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, která byla na služební zahraniční cestě. Krátkou informaci poskytl náměstek ministryně. Vláda se snaží, aby čerpání bylo flexibilní a aby se čerpalo co nejvíce.

Zaměstnavatelé sdělili, že za jeden z nejdůležitějších programů považují program pro vysokorychlostní internet a požadují, aby byla zvýšena rychlost čerpání a aby byly nevyčerpané prostředky převáděny mezi jednotlivými programy.

Odbory sdělily, že požadavek na převod mezi programy podporují, není důvod čekat, finanční prostředky by se měly převést na reálné projekty. V souvislosti s potřebou zaměstnanců, kteří pracují na jednotlivých ministerstvech na projektových záměrech, vyjádřily odbory zásadní nesouhlas s přístupem některých ministerstev a zvláště ministerstva financí. Dle informací zaměstnanců se na ústředních orgánech přistupuje zvláštním způsobem k personálnímu zabezpečení. Stávajícím zaměstnancům se mění pracovní smlouvy, jsou nuceni, aby pracovali jako OSVČ, nebo jsou jim nabízeny změny jejich smluv a to na dobu určitou z doby neurčité. S tímto postupem odbory zásadně nesouhlasí a požadují, aby ministerstva s touto praxí okamžitě skončila. Následně byl bod přerušen, projedná se příště.

Přehled investorské přípravy staveb

Dalším bodem byl Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč.

Zaměstnavatelé sdělili, že spolupráce s ministerstvem je dobrá, ale stávající podoba novely stavebního zákona je špatná a zaměstnavatelé považují novelu zákona za promarněnou příležitost. Za zaměstnavatele navrhují urychleně přijmout další zákon, a to specificky zaměřený na dálnice. Dle jejich názoru je to možné legislativně zvládnout.

Odbory poděkovaly za připravený materiál a poznámkou, že popisuje problémy. Nevíme, zda je možné časově zvládnout nový zákon, navíc připomněly, že návrh novely stavebního zákona je ve III. čtení.

Předseda OS STAVBA ČR Ing. Milan Vomela sdělil, že podepsali dodatek odvětvové kolektivní smlouvy. To je důkazem dobré spolupráce sociálních partnerů a dobrým impulsem pro ostatní.

Premiér shrnul, že problém je s výkupem pozemků, neví, co by vyřešil samostatný zákon. Co by měl zákon řešit? Co zaměstnavatelé navrhují? Jedná se o návrh na vyvlastňování pozemků?

Sociální partneři se v závěru shodli, že problematické body je možné řešit prostřednictvím pozměňovacích návrhů v Senátu.

Aktuální otázky v oblasti školství

Ministryně školství Kateřina Valachová zdůraznila, že MŠMT se komplexně zaměřuje jak na žáky a jejich vzdělávání, tak na zaměstnance a jejich pracovní podmínky. Vzdělávání je podporováno konkrétními opatřeními, jako příklad uvedla jazykové vzdělávání. Je nutné, aby žáci a studenti znali dva cizí jazyky. Učitelé budou mít podporu pro výuku, zavádí se podpora v okresech a krajích. Rozšíří se Erasmus plus, budou se moci přihlásit jak studenti, tak učni. V oblasti odborného a technického vzdělávání je dokončena analýza, bude se vytvářet páteřní síť škol pro technické vzdělávání. MŠMT bude jednat s hejtmany, chce, aby se školy specializovaly, a to po vzájemných dohodách. Povinná maturita z matematiky je pro MŠMT zásadní, chtějí vzdělané děti. Je připraven kariérní řád učitelů, bude hledat shodu mezi zaměstnavateli a odbory. Samozřejmostí je, že kariérní řád MŠMT podpoří finančně. Přípravu kariérního řádu nepodceňují, na dopracování materiálu se intenzivně pracuje. Vláda dostala soubor opatření MŠMT v oblasti školství a vzdělávání, ministryně ho předává i sociálním partnerům.

Předseda ČMKOS Josef Středula sdělil, že odbory velmi vítají záměr ministerstva 130 % průměrné mzdy pro učitele. Připomněl, že odbory chtějí zrušit tabulku pro nepedagogy, a tím zvýšit i jejich platy. Za velmi důležité označil celoživotní vzdělávání. Odbory podporují usnesení vlády na podporu dofinancování školství. Upozornil na problém, který trápí zaměstnance vysokých škol. Stejně jako ve zdravotnictví i tady jsou zaměstnanci odměňováni nerovně, navíc odbory nedostávají potřebné informace, a to s odkazem na akademické svobody. Dle názoru odborů nelze zaměňovat akademické svobody s postavením zaměstnanců.

Místopředsedkyně OS školství Markéta Seidlová doplnila, že odbory podporují kariérní řád, k jeho spuštění jsou finance nezbytné.

Předseda Vysokoškolského odborového svazu Mgr. Petr Baierl, sdělil, že vysoké školy kariérní řád vítají a souhlasí s novým modelem financování. Nejdůležitější je stabilita prostředí.

Zaměstnavatelé poděkovali MŠMT za intenzivní práci, za povinné maturity, za jednotné přijímací zkoušky. Ke kariérnímu řádu mají rezervovaný postoj. Jako zásadní vidí koncepci pro jazykové vzdělávání. Požadují urychlit výzvy z jednotlivých operačních programů a zpracovat rozvojový program pro průmysl 4.0. Chtějí se s ministryní sejít, v Moravskoslezském kraji začali s pilotním programem pro technické školství.

Zástupce Hospodářské komory uvedl, že je nutné, aby cizí jazyk vyučovali rodilí mluvčí. Dále navrhuje, aby se znovu budovaly jesle, které matkám umožní slaďování profesního a osobního života. Do budoucnosti se zkrácením rodičovské dovolené sníží rozdíly mezi odměňováním mužů a žen a sníží se rozdíly mezi muži a ženami důchodci.

Ministryně změny ve financování vysokých škol považuje za velmi přínosné, rodilé mluvčí je možné ve školách financovat z projektů. MŠMT podporuje zvýšení kapacit mateřských škol a družin.

Sociální partneři se závěrem shodli, že je důležité zvyšovat finanční podporu školství.

Strategický rámec ČR 2030

Strategický rámec ČR 2030 je strategickým dokumentem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Dokument vychází ze dvou hlavních přístupů, a to kvality života a udržitelnosti. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.

Další materiály se neprojednávaly, byly pouze pro informaci.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám