Financování a platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2015 až 2017

Česká společnost stárne. Lidí, kteří budou potřebovat služby a pomoc, bude přibývat. Podle demografů nejvýraznější změnou příštích let a desetiletí bude právě růst počtu i podílu žen a mužů v hodně vysokém věku. Práce v sociální oblasti je přitom stále finančně i společensky nedoceněná. Chybějí kvalifikovaní lidé a rozumný dotační a vzdělávací systém.

Odbory na tuto tíživou situaci každoročně poukazují, žádají personální a mzdové zabezpečení pracovníků. Ohlásily, že o přidání do platů a mezd budou pro rok 2019 znovu usilovat. Dále žádají stejné podmínky bez ohledu na právní formu sociálních služeb.

Odměňování v sociálních službách je i přes zvýšení v posledních letech stále nízké. Také poskytovatelé služeb si každoročně stěžují na to, že jim finance na platy/mzdy zaměstnanců a provoz chybějí. Upozorňují na to, že ceny energií, vybavení a dalšího materiálu rostou. Několikrát již pohrozili, že pokud nedostanou víc finančních prostředků, budou muset nabídku služeb omezit. Tím dojde k výraznému omezení kvality a především dostupnosti sociálních služeb, zejména pro klienty v pobytových zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. 

V České republice pracuje cca 100 tisíc zaměstnanců v odvětví sociálních služeb. Ptáme se, zda je tento počet dostačující – odpověď zní ne. Zaměstnanců na počet seniorů, kteří jsou odkázáni na seniorská zařízení, je opravdu nedostatek. Scházejí tak stovky pečovatelek a pečovatelů, kteří by se o potřebné starali.

V České republice je zhruba 2000 poskytovatelů sociálních služeb. Reálné náklady na tuto činnost jsou podle poskytovatelů 200 až 250 Kč/hodinu, ve skutečnosti za ni dostávají maximálně 130 Kč/hodinu. Rozdíl ve většině případů platí stát či samospráva.

Dotace do roku 2015 na doporučení krajů rozdělovalo provozovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od roku 2016 resort poskytuje celou sumu krajům, které pak samy rozhodují o jejím rozdělení mezi poskytovatele sociálních služeb.

Dotace v roce 2008, kdy začala krize v ČR, činily 8,2 mld. Kč, dále klesaly až na 6,2 mld. Kč v roce 2011 (přehled v tabulce číslo 1), poté částka začala opět mírně narůstat. V roce 2014 dotace činila 7,7 mld. Kč (tedy byla nižší než v roce 2008), v roce 2015 byla ve výši 8,6 mld. Kč, v roce 2016 činila 8,9 mld. Kč, loni dosáhla částky 11,2 mld. Kč a letos má činit 15,2 mld. Kč.

MPSV proto muselo každý rok dodatečně do regionů posílat další stovky milionů Kč. V říjnu 2014 proběhlo dofinancování ve výši 335 mil. Kč, v červenci 2015 v celkové výši 720 mil. Kč. V roce 2016 došlo 2x k dofinancování ve výši 350 mil. Kč a 270 mil. Kč – celkové dofinancování v roce 2016 tedy dosáhlo výše 620 mil. Kč.

V roce 2017 byl sektor sociálních služeb dofinancován částkou ve výši 1,16 mld. Kč. V návrhu letošního státního rozpočtu scházely na sektor sociálních služeb zhruba 3 mld. Kč, a to na nařízené zvýšení výdělků. O přidání na zvýšení výdělků rozhodla loni bývalá koaliční vláda, ale neudala, kde potřebné finance nalezne. Situaci napravili poslanci, když při schvalování zákona o státním rozpočtu přesunuli do sociálních služeb chybějící částku 3,3 mld. Kč, o kterou zdravotnické odbory dlouhodobě usilovaly.

Z výše uvedených důvodů MPSV letos chystá novelu zákona o sociálních službách, která by měla financování do budoucna upravit. Podle plánu by poskytovatelé služeb, které kraj zařadí do své sítě potřebných zařízení, měli mít na dotaci nárok.

Vývoj celkových dotací ze státního rozpočtu a finanční prostředky na dofinancování z MPSV a krajů

Tabulka číslo 1

Roky

Dotace ze státního rozpočtu v mld. Kč

Dofinancování MPSV a kraji v mld. Kč

Celkem dotace a dofinancování v mld. Kč

2011

6,22

6,22

2012

6,38

6,38

2013

6,56

6,56

2014

7,70

0,33

8,03

2015

8,57

0,72

9,29

2016

8,92

0,62

9,54

2017

10,0

1,16

11,16

2018

11,9

3,3

15,20

Přestože od roku 2014 platy a mzdy v oblasti sociálních služeb rostly, stále za rok 2017 nedosahují průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství, která činila 29 504 Kč, reálně se oproti předchozímu období zvýšila o 4,4 %.

V odvětví sociálních služeb pracuje za plat zhruba 55 % zaměstnanců, zbytek pracuje za mzdu. Ačkoliv za rok 2017 v sociálních službách došlo k navýšení prostředků na platy o 14,9 %, průměrný měsíční plat na zaměstnance činil pouze 23 876 Kč, tedy o 23,6 % méně, než je průměrná mzda v České republice. Pracovníci odměňovaní mzdou (neziskové a církevní organizace) na tom byli cca o 1000 Kč hůře, jak nás o situaci informují jednotliví pracovníci.

Vše o počtech pracovníků a jejich odměňování tedy závisí na kolektivním vyjednávání. Protože MPSV nevede vypovídající statistiku o počtu pracovníků a jejich odměňování mzdou, nemáme ani my z těchto zařízení k dispozici vypovídající statistiku a údaje o jejich mzdách.

Celková výše platů zaměstnanců byla ovlivněna skladbou odvětví sociální péče a strukturou kategorií zaměstnanců, včetně jejich odborností a specializací.

Průměrné měsíční platy v odvětví sociální péče v období 2015 – 2017 dokumentuje tabulka číslo 2. Za rok 2017 nedošlo k propadu platu v žádné kategorii zaměstnanců, tak jako v minulém období, naopak byl zachován trend, kdy se platy meziročně navyšují. Průměrný plat celkem se meziročně zvýšil o 2811 Kč na 23 876 Kč, což je o 13,3 %.

Průměrný měsíční plat – vývoj v letech 2015 až 2017

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

Tabulka číslo 2

 

Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance v Kč

Meziroční nárůst/pokles průměrného měsíčního platu v %

2015

2016

2017

2015/2014

2016/2015

2017/2016

A) služby sociální

pracovníci sociální péče

 

18 136

 

18 849

 

21 917

 

107,3

 

103,9

 

116,3

v tom: – přímá obslužná péče

17 952

18 707

21 902

106,9

104,2

117,1

           – základní výchovná neped. činnost

18 906

19 683

22 744

108,5

104,1

115,6

           – pečovatelská činnost

17 856

18 279

20 636

107,3

102,4

112,9

sociální pracovníci

23 984

25 276

28 608

105,1

105,4

113,2

zaměstnanci odborných sociálních poraden

25 930

27 822

32 119

100,9

107,3

118,4

B) služby pedagogické

 

 

 

 

 

 

vychovatelé

25 619

26 439

29 546

107,8

103,2

111,8

učitelé odborného výcviku

24 514

25 389

29 737

98,5

103,6

117,1

speciální pedagogové

29 035

29 710

32 204

999

102,3

108,4

C) služby zdravotnické

 

 

 

 

 

 

sanitáři

20 730

21 231

23 163

112,0

102,4

109,1

maséři

17 912

19 292

21 686

99,5

107,7

112,4

ošetřovatelé

21 433

21 912

24 973

102,3

102,2

114,0

zdravotničtí asistenti

22 547

23 851

27 940

97,0

105,8

117,1

všeobecné sestry

29 377

31 157

34 633

104,6

106,1

111,2

nutriční terapeuti

25 570

27 249

29 753

107,3

106,6

109,2

ergoterapeuti

22 260

22 336

27 188

110,3

100,3

121,7

fyzioterapeuti

25 117

26 383

29 241

111,8

105,0

110,8

lékaři

39 048

43 797

47 170

96,5

112,2

107,7

D) ostatní

 

 

 

 

 

 

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zam.

29 432

31 065

33 512

102,4

105,5

107,9

zaměstnanci převážně manuálně pracující

15 508

16 248

17 984

105,0

104,8

110,7

zaměstnanci zařízení soc. služeb celkem

20 186

21 065

23 876

105,7

104,6

113,3

Zdroj: MPSV ČR

Tabulka číslo 3 přináší pohled na průměrný počet zaměstnanců a meziroční nárůst či pokles, jak se situace vyvíjela za poslední tři roky. Ačkoliv se jeví, že došlo k meziročnímu nárůstu průměrného počtu zaměstnanců o 633 na 45 171 osob, tedy o 1,4 % více, v některých kategoriích zaměstnanců došlo meziročně k citelným poklesům, jak dokládá tabulka.

Počet zaměstnanců – vývoj v letech 2015 až 2017

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

Tabulka číslo 3


Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) v Kč

Meziroční nárůst/pokles průměrného evidenčního počtu zaměstnanců (přepočtený) v %

2015

2016

2017

2015/2014

2016/2015

2017/2016

A) služby sociální

pracovníci sociální péče


22 428,7


23 373,4


23 878,4


105,0


104,2


102,2

v tom: – přímá obslužná péče

14 958,6

15 728,7

16 057,0

105,0

105,1

102,1

           – základní výchovná neped. činnost

4 605,6

4 700,3

4 867,0

108,7

102,1

103,5

           – pečovatelská činnost

2 864,5

2 944,4

2 954,4

99,3

102,8

100,3

sociální pracovníci

1 874,0

1 953,2

2 051,4

107,7

104,2

105,0

zaměstnanci odborných sociálních poraden

196,9

200,5

210,8

99,7

101,8

105,1

B) služby pedagogickévychovatelé

331,1

282,0

261,5

86,7

85,1

92,7

učitelé odborného výcviku

6,8

6,8

6,3

101,5

100,0

92,6

speciální pedagogové

45,1

37,5

36,2

111,9

83,1

96,5

C) služby zdravotnickésanitáři

91,3

73,3

50,7

78,4

80,3

69,2

maséři

21,9

22,6

24,6

82,3

103,2

108,8

ošetřovatelé

86,6

58,5

42,0

85,4

67,6

71,8

zdravotničtí asistenti

121,6

115,6

158,6

91,1

95,1

137,2

všeobecné sestry

4 721,9

4 652,3

4 626,5

100,7

98,5

99,4

nutriční terapeuti

77,8

88,5

90,8

104,7

113,8

102,6

ergoterapeuti

68,5

75,4

66,1

95,8

110,0

87,7

fyzioterapeuti

293,5

291,7

303,4

91,1

99,4

104,0

lékaři

22,5

21,8

22,6

124,3

96,9

103,7

D) ostatníhospodářskosprávní a provoznětechničtí zam.

3 722,6

3 668,1

3 789,4

104,8

98,5

103,3

zaměstnanci převážně manuálně pracující

9 648,1

9 617,7

9 552,5

99,1

99,7

99,3

zaměstnanci zařízení soc. služeb celkem

43 758,9

44 538,9

45 171,8

102,8

101,8

101,4

Zdroj: MPSV ČR

Citelný odliv je meziročně zaznamenáván například u sanitářů, ošetřovatelů, ergoterapeutů, atd. Ačkoliv průměrné platy se v těchto profesích meziročně zvýšily, přesto se nezastavil odchod těchto zaměstnanců. Jde totiž o fyzicky i psychicky velmi náročné profese, proto zaměstnanci odcházejí za méně stresujícími podmínkami a výrazným mzdovým ohodnocením do jiných oborů. Zaměstnanci, kteří na pracovištích zůstávají, zvažují odchod, protože jsou přetěžováni a navíc i dosud nedostatečně odměňováni. V důsledku toho pak mnohde dochází ke snižování kvality poskytovaných sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám