Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, malou vsuvkou v našem seriálu byl v květnu článek o nemocech z povolání a jejich odškodnění, kde s našimi odbory spolupracuje pan JUDr. Mikyska. A teď hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace. Tady nezačínáme naším oblíbeným zákoníkem práce, ale jdeme dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, posuzuje výskyt a míra působení 13 faktorů pracovních podmínek.

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit rizika ohrožení zdraví, na základě daného vyhodnocení například pomocí měření zařadit všechny práce do kategorií a informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie je jím vykonávaná práce zařazena.

Rizikové faktory pracovních podmínek vychází a jsou řešeny detailně v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci: prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, biologická zátěž, pracovní poloha, zvýšený tlak vzduchu.

Ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se práce podle míry faktorů a jejich rizikovosti pro zdraví zařazují do čtyř kategorií:

kategorie první – práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,

kategorie druhá – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány,

kategorie třetí – hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání,

kategorie čtvrtá – vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

My se většinou setkáváme s kategoriemi 1 a 2.

Jednička je například administrativa, dvojka profese náročnější jako jsou zdravotníci, pečovatelé, údržba, kuchyně, prádelna, úklid.

Pro vaši představu přikládám, jak takové zpracování může vypadat:

Není to ale jen o vyhodnocení, tento výsledek musí mít k dispozici i váš poskytovatel pracovnělékařských služeb, „závoďák“, a musí korespondovat s žádankou na vstupní a periodické prohlídky. Každé i malé riziko je potřeba brát v potaz. Věříme a snažíme se, aby žádný zaměstnavatel nechtěl, aby se za x let u jeho zaměstnance projevila choroba, které šlo předejít.

Vaše Bára

Zdroj: https://zsbozp.vubp.cz/kategorizace-praci-informace-pro-zamestnavatele

Zakonyprolidi.cz

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 10:34

Kategorizace prací a některá její úskalí

S potěšením jsem konstatoval, že Bára Vančurová se kvalifikovaným způsobem snaží o osvětu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Naposled se zabývala problematikou kategorizace prací.

Aktuality 22. 4. 2024 / 16:01

Odškodnění nemoci z povolání COVID-19. Bylo u vás v pořádku?

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění je upraveno v nař. vlády č. 276/2015 Sb. a je založeno na tzv. bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění lékařským posudkem.

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:24

Kontrola BOZP – rizika

Milé kolegyně a milí kolegové, opět se Vám hlásím z křivoklátských lesů a dneska si povíme něco rizicích.

Načíst další
 
Napište nám