Kontrola BOZP – než na ni přijedu

Milé kolegyně a milí kolegové, jak jste si jistě zvykli, snažíme se vás jemnou formou provádět problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Okolo Nového roku jsem dumala, co by bylo další kapitolou, a napadlo mě vás postupně provézt kontrolou. Nemáme samozřejmě jednotnou a kopírující podobu, ale od loňského května máme metodiku od MPSV, kde je rámec bodů kontroly dán. Budiž nám ke cti, že co se týká svazových inspektorů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, tak pro nás to žádné novum není. Dané body i počty kontrol jsme řešili i v minulosti. Metodické pomoci, konzultace, řešení dokumentací BOZP u vašich zaměstnavatelů atd. nepočítaje.

Budu danou problematikou procházet samozřejmě ze svého úhlu pohledu. Jak to říkám s oblibou, „bezpečařina“ je sice o legislativě, ale je to věc dosti subjektivní. Gró je dáno a zbytek je na realizované inspekci. Pokud není nějaký problém, mělo by jít o spolupráci zaměstnavatele – odborů – inspektora: projít dokumenty, podívat se po pracovišti a zajistit odstranění případných chyb či nejasností, aby se předešlo nejen možným postihům ze stran dalších kontrolních orgánů, tak i nedej Bože ztrátám na zdraví. Je to vlastně takový „dárek“ pro zaměstnavatele, kdy mají audit BOZP zdarma.

Tak první díl celého procesu je tady a hurá do toho.

Kontrolu oznamujeme zaměstnavateli i odborům

Inspektor kontrolu musí předem oznámit zaměstnavateli. Já volím formu elektronickou, kdy zaměstnavateli pošlu e-mailem oznámení o kontrole s tím, co budu chtít řešit. Snažím se u subjektu (zaměstnavatele) poslat na cca tři adresy. V daném e-mailu je i zaslání na odborovou organizaci. Jelikož nemohu vědět, jaká je adresa e-mailu u nás a jakou na vás má zaměstnavatel, jste ve skryté kopii. Abyste se o inspekci dozvěděli včas, je velmi důležité, aby odborovému svazu byly nahlášeny ty správné a funkční adresy a telefony. Ne vždy je totiž možné spoléhat na to, že vás vyrozumí zástupce zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnavatel požádá o změnu termínu kontroly, po posouzení důvodů a okolností ji svazový inspektor akceptuje. Potřebujeme ale případný přesun mít daný písemně a přesun by dle metodiky měl být maximálně o další měsíc. Setkala jsem se i s přístupem, co si to dovoluji, když mi nestačí, že volá zástupce odborů, ale bohužel. Kontrolujeme zaměstnavatele, odbory jsou k inspekci přizvány. I my musíme mít doloženo, že pokud se inspekce přesouvá, má to důvod. A co není písemně, to se nestalo. Daný e-mail pak vložíme do programu svazové evidence Trewis a těšíme se na vás o pár dní později.

Kontroly máme:

a) komplexní – inspektor kontroluje veškerou dokumentaci a prochází pracoviště,

b) dílčí – zaměřená na specifickou oblast (například na dokumentaci, na konkrétní část pracoviště, na konkrétní téma),

c) organizovaná jinými subjekty (OIP, ČBU…),

d) šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Na základě jaké pravomoci kontrolujeme? To nám dává zas náš milovaný zákoník práce, a to § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Uvádí, že odborové organizace mají právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

A ukázka, jak takové oznámení vypadá:

Vážená paní ředitelko,

ve smyslu ustanovení § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, bude ve Vaší organizaci provedena x. ledna 2024 od 9 h kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Předmětem kontroly budou doklady zaměstnavatele k zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu jednotlivých ustanovení zákoníku práce (§ 101 a násl.).

Součástí kontroly bude prohlídka vybraných pracovišť a prostor organizace se zaměřením na sociální zázemí zaměstnanců.

Obracím se na Vás se žádostí, abyste k plánované kontrole nechala připravit potřebné podklady a pověřila odborně způsobilé pracovníky účastí na kontrole.

Současně prosím o zabezpečení účasti zástupce odborové organizace, který se uvedené kontroly zúčastní.

Za pochopení a spolupráci předem děkuji.

                        S pozdravem

                                                                                   Barbora Vančurová
                                                                                   svazová inspektorka BOZP
                                                                                  OS zdravotnictví a sociální péče ČR

Na kontrolu je dobré připravit dokumentaci

Zaměstnavateli zároveň oznamuji, že pro hladký průběh doporučuji připravit dokumentaci cca v tomto rozsahu:

Celkový počet zaměstnanců a dále:

1) dokumentaci o pracovních úrazech a nemocích z povolání (počty úrazů s neschopností za poslední tři roky, knihu úrazů a záznamy o úrazech),

2) vyhodnocení rizik,

3) seznam prací zařazených v kategorii, včetně případného schválení orgánem ochrany veřejného zdraví,

4) pracovnělékařské služby: dohled – zápis a formuláře žádosti a posudku na prohlídku plus 2-3 ks posledních vstupních žádostí a prohlídek,

5) dokumentace osobní ochranné pracovní prostředky,

6) dokumentaci o školení zaměstnanců o BOZP/PO,

7) dokumentaci o provedení veřejných prověrek BOZP,

8) vnitřní předpisy zaměstnavatele, například dopravně bezpečnostní řád, provozní řád,

9) doklady o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (směrnice, bezpečnostní listy),

10) doklady o provádění kontrol a revizí vyhrazených technických a dalších zařízení, kontroly regálů a žebříků,

11) dokumentaci o opatřeních pro případ mimořádných událostí, například poplachové směrnice, evakuační plán,

12) doklady o odborné způsobilosti osoby odborně způsobilé (bezpečnostní technik).

Případné dotazy vám ráda zodpovím na e-mailu: vancurova.barbora@cmkos.cz nebo telefonním čísle 737 217 611.

Tady máte krásně na podnose, co nás v inspekci čeká. Na její zahájení si počkejte do dalšího článku. Hezký den, vaše Bára.

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 10:34

Kategorizace prací a některá její úskalí

S potěšením jsem konstatoval, že Bára Vančurová se kvalifikovaným způsobem snaží o osvětu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Naposled se zabývala problematikou kategorizace prací.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Aktuality 22. 4. 2024 / 16:01

Odškodnění nemoci z povolání COVID-19. Bylo u vás v pořádku?

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění je upraveno v nař. vlády č. 276/2015 Sb. a je založeno na tzv. bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění lékařským posudkem.

Načíst další
 
Napište nám