Kontrola BOZP – rizika

Milé kolegyně a milí kolegové, opět se Vám hlásím z křivoklátských lesů a dneska si povíme něco rizicích. Rizika jsou součástí dokumentace BOZP, zaměstnavatelé je s vámi mají podle §108 zákoníku práce projednat. Ale co to vlastně je? Když se to snažím někomu připodobnit, říkám, že je to „co by kdyby“ aneb „zvedejte na schodech nohy, jinak spadnete na ústa“. To je samozřejmě hodně volně a odvážně řečeno. Definice nám hovoří toto: „Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Zákon o prevenci závažných havárií definuje riziko pro účely zákona jako pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.“

K citaci jsem využila web https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/rizika-a-nebezpeci spadající pod Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., kde je i dále uvedeno:

„Rizika číhají na člověka na pracovištích, ale i při jednotlivých pracovních činnostech a nemusí být pravidlem, že jde jen o zaměstnání. Velkou roli pro výskyt rizik hraje povaha pracovního prostředí, pracovních podmínek a vykonávaných činností. Pracovní prostředí může být poměrně čisté a bezpečné (jako například kancelář), kde jsou rizika omezena na minimum. Naproti tomu můžeme nalézt takové pracovní podmínky, kde je člověk vystaven těžkým zkouškám. Z hlediska výskytu rizik figurují na předních místech výrobní haly a celé provozy strojírenské, hutnické, sklářské výroby, staveniště, doly, sklady chemických a dalších nebezpečných látek, opravny motorových vozidel, poměrně rizikovým odvětvím je i lesnictví a činnosti jako elektromontážní práce, zemní práce, práce v kamenolomech apod. Rizika může přinášet i taková zdánlivá banalita, jako je nepořádek na pracovišti, mokré nebo obtížně průchodné chodby, schodiště a další vnitřní cesty.

Identifikovat riziko umožní odpověď na tři základní otázky:

– existuje zdroj poškození kdo/co může způsobit škodu?

– kdo/co může být poškozeno?

– jak může poškození nastat?

Riziko, které jasně může mít pouze zanedbatelný potenciál vzniku poškození, nemusí být dále uvažováno.“

Dle zákoníku práce §102 bod 3 je zaměstnavateli uloženo:

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.
  • K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.
  • Následně nám legislativa v bodě 4 hovoří, že pokud není možné rizika odstranit, je potřeba alespoň je minimalizovat.

Zaměstnavatel tedy ve spolupráci s bezpečákem vyhledává soustavně rizika, sepíše je v pravidelné periodě například a nejčastěji do tabulky. Jejich hodnocení, tedy jak moc jsou rizika pro zaměstnance závažná, hodnotí dle žebříčku, který si nastaví. Pravdou je, že hodnocení je věcí subjektivní. Každý subjekt si ho nastavuje pro sebe. Co je pro jednoho mírné „nic“, to je pro druhého velmi vážné riziko. Je potřeba k tomu tedy přistupovat, jak moc je daný bod závažný pro většinu.

Zde uvádím příklady:

Vyhodnocení nám pomáhá i k dalším krokům, jak moc je třeba zajistit další osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) nebo jiné ochranné pomůcky. Zda vytvořit úpravy prostor, pracovních postupů apod. Dále je to i prevence, jak uskutečnění dané situace předejít.

Tady vidím velké plus §108 zákoníku práce, kdy se zaměstnanci mohou vyjádřit k jednotlivým bodům. Zvláště pokud je bezpečák externí, nemusí znát provoz stoprocentně a díky projednání se může poukázat na nějakou skutečnost, kde riziko hrozí. Nebo naopak vyplave na hladinu, že u daného zaměstnavatele riziko, které ze své praxe bezpečák do souboru dal, nehrozí.

V rámci inspekce daný soubor procházím, zda dle mého názoru obsahuje všechny hlavní body, které se u zaměstnavatele dle mé praxe vyskytují. Stane se, že u sociálních služeb – domovů seniorů mají například čtyři strany rizik pro údržbu, ale ani ťuk o práci zdravotní sestry, o aktivizaci ani nemluvě. A to je přitom hlavní náplní služeb zaměstnavatele.

Je to téma složité, široké a na jeden článek hůře uchopitelné, ale snad jsem vám aspoň v části nastínila, o co se jedná. Samozřejmě jako u všeho platí, že jsem vám k dispozici a ráda zodpovím vaše dotazy, pokud budou.

Hlavní věcí, kterou u rizik musím připomenout, je, že má být v zájmu zaměstnavatele, aby se zaměstnanci vraceli z práce domů v pořádku a zdraví.

Tak ruku na to. A když jdete například mezi pavilony, nekoukejte do mobilů! Je tady riziko zakopnutí, pádu a rozbití nosu.

Hezký den, vaše Bára.

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Aktuality 22. 4. 2024 / 16:01

Odškodnění nemoci z povolání COVID-19. Bylo u vás v pořádku?

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění je upraveno v nař. vlády č. 276/2015 Sb. a je založeno na tzv. bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění lékařským posudkem.

Aktuality 7. 3. 2024 / 13:43

Kontrola BOZP – jak probíhá

Milé kolegyně a milí kolegové, minule jsem popsala, co předchází mé kontrole, tedy kontrole inspektorky BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), nyní bych se ráda věnovala jejímu začátku.

Načíst další
 
Napište nám