Květen 2012

31. května – 1. června

* Místopředseda Ladislav Kucharský a Terezie Písařová se zúčastnili semináře mladých členů partnerského slovenského odborového svazu v Tatranských Žlabech. Hlavním tématem semináře byl sociální dialog.

 

31. května

* Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví vedla vedoucí týmu a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

30. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila části demonstrace seniorů v Praze, poté jednala společně s JUDr. Dandovou z ČMKOS a právničkou OS JUDr. Zuzanou Pláničkovou na Ministerstvu zdravotnictví v rámci připomínkového řízení k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

 

29. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic kvůli přípravě jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

 

28. května

* V Hotelu Clarion se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková konference pořádané Asociací pro kolektivní vyjednávání k otázkám pracovně lékařské služby.

* Jednání mimořádné Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

23. – 26. května

* Na jednání výkonné rady odborového svazu navazovalo společné jednání české a slovenské výkonné rady v Luhačovicích. Jednání bylo konstruktivní, pracovní a společenské.

 

23. května

* Místopředseda Ladislav Kucharský se zúčastnil diskusního fóra na téma „Organizace akutní zdravotní péče: Dočkáme se modernizace nemocniční sítě? A co to znamená?“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi v Praze.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednaly se zástupci LOKu MUDr. Martinem Engelem a MUDr. Milošem Volemanem o aktuální situaci ve zdravotnictví a o plnění Memoranda.

 

22. května

* Krajská rada Pardubického kraje zorganizovala jednání na Krajském úřadě k problémům zařízení sociálních služeb. Krajská rada se nejdříve sešla mimo Krajský úřad, aby se seznámila se situací ve zdravotnictví a následně se připravila na jednání ohledně sociálních služeb. Za vedení se obou jednání účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. 

* V Praze se uskutečnil Sněm ČMKOS, jehož se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

* Po ukončení Sněmu následoval protestní pochod od Domu odborových svazů k sídlu Vlády ČR ve Strakově akademii, kde vystoupila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

21. května

* V sídle Unie zaměstnavatelských svazů se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednání k projektu bipartitní dialog, část odměňování ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s vedoucím právního oddělení OS JUDr. Vratislavem Tomkem, regionálním pracovníkem Františkem Dufkou a předsedkyní ZO Nemocnice Vsetín paní Pečivovou s ředitelem zařízení MUDr. Martinem Metelkou. Hlavními body programu bylo vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy a dodržování přestávek v práci.

 

17. – 18. května

* Konference sekce pracovníků hygienické služby se na Moravě účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Za Ministerstvo zdravotnictví podala informaci MUDr. Viera Šedivá, pověřená zástupem hlavního hygienika. Za zaměstnavatele se účastnil ředitel KHS Brno MUDr. Jan Mareček.

* Následného dvoudenního semináře pracovníků v hygienické službě se zúčastnil rovněž místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

17. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s premiérem Petrem Nečasem, ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem o platech zaměstnanců v sociálních službách. Na základě podnětu odborů byl na jednání přizván zástupce krajů ČR náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Zúčastnění se opakovaně shodli, že zaměstnanci v sociálních službách mají hanebně nízké platy a že je potřeba tento fakt konečně řešit. Závěr jednání – v červnu se uskuteční další schůzka ke konkrétnímu navýšení tarifních platů.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

16. a 17. května

* V Bratislavě se konala závěrečná schůze řídicího výboru projektu „Spící obr“, kterou vedl místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

16. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a zástupci pražské krajské rady se sešli s náměstkem primátora Mgr. Ivanem Kabickým, v jehož kompetenci je zdravotnictví a sociální služby. Diskutovali jak o situaci ve zdravotnictví, tak o situaci v sociálních službách. Závěrem se zúčastnění dohodli na pravidelnějších termínech jednání.

* V podvečerních hodinách se v Poslanecké sněmovně konala 15. schůze Výboru pro zdravotnictví, která měla na programu informace ministra zdravotnictví Leoše Hegera o návrhu na převod zdravotnických zařízení Nemocnice Na Homolce, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice a Ústavu pro matku a dítě na hlavní město Prahu. Jednání výboru se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

15. května

* V Domě odborových svazů se konala konference Bezpečná sanitka, kterou perfektně organizovala sekce zdravotnických záchranných služeb pod vedením řídícího sekce Víta Přibylíka. Za vedení se celé akce účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se mohla účastnit pouze začátku konference Bezpečná sanitka, protože se následně účastnila jednání sekce lázeňství. 

* V budově OS se sešla sekce lázeňství pod vedením Martina Vacka, zúčastnily se také garantka sekce za výkonnou radu Helena Šebestová a za vedení OS místopředsedkyně Ivana Břeňková. Sekce se podrobně zabývala přípravou stanoviska k návrhu indikačního seznamu.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s 1. náměstkem ministra zdravotnictví PhDr. Markem Ženíškem, PhD., o obsahu a přípravě jednání tripartitního  pracovního týmu pro zdravotnictví, které bylo plánováno na 31. května 2012.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se společně s předsedou LOKu MUDr. Martinem Engelem a zástupcem Asociace českých a moravských nemocnic dr. Petrem Fialou setkali a jednali s premiérem Petrem Nečasem a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem o plnění Memoranda ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. Jednání bylo neúspěšné.

 

14. května

* V Poslanecké sněmovně se konala konference k právním předpisům, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví, včetně úhradové vyhlášky. Akce pořádal Výbor PSP pro zdravotnictví. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, která položila otázky zaměřené na plnění Memoranda o platech. Nic nového se kromě toho, že finance v úhradové vyhlášce pro efektivní nemocnice jsou, nedozvěděla.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Na Smíchově se konala petiční akce za demisi vlády. V petičním stanu se při diskuzích s občany vystřídalo vedení OS, členka výkonné rady Jaroslava Carrasco a zástupci krajské rady Praha. V podvečer se u petičního stanu konala veřejná debata, které se spolu s Dagmar Žitníkovou zúčastnili i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a předseda Svazu pacientů ČR Luboš Olejár. Společně seznamovali přítomné s úskalími připravované zdravotnické reformy.

 

11. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání na MPSV k ukončení účasti krajů v projektu Podpora procesů v sociálních službách. Jednání k ukončení účasti krajů bylo přerušeno do dořešení právních vztahů a do doby rozhodnutí odborového svazu, zda souhlasí s vystoupením krajů z projektu. Ve volné diskuzi se hovořilo také o aktuální situaci a předsedkyně Žitníková upozornila zástupce MPSV náměstka ministra Ing. Davida Kafku na problém hrazení podávání léků ze zdravotního pojištění klientům sociálních služeb. Žitníková požádala zástupce MPSV, aby se svolalo mezirezortní jednání za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, zaměstnavatelů, odborů a zdravotních pojišťoven k řešení neúnosné situace.

 

10. května

* Konal se metodický den regionálních pracovníků a inspektorů BOZP. Vedení OS řešilo s terénními pracovníky problémy v jednotlivých krajích.

* V sídle OS jednala sekce pracovníků hygienické služby, která se připravovala na svou konferenci. Jednání sekce se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

9. května

* Vedení OS jednalo se zástupci finanční instituce o zhodnocení majetku odborového svazu.

 

7. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci občanské iniciativy ProAlt o dopadech připravovaných vládních reforem a o přípravě permanentního stanu.

 

5. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na bilanční konferenci ČSSD „Výsledky a perspektiva krajů“ ke zhodnocení spolupráce odborů a krajských reprezentací ve vedení krajského sociálního dialogu a k aktuálním otázkám zdravotnictví a sociálních služeb.

 

4. května

* Jednání mimořádné Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Na jednání Rady navázala schůzka s občanskými sdruženími a iniciativami, která skončila společným brífinkem. Rada ČMKOS a platforma Stop vládě se na jednání dohodly na itineráři dalších protestních akcí.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Bc. Václav Krása a prezident Svazu pacientů jednali s ministrem Hegerem o návrhu Nařízení vlády k místní a časové dostupnosti zdravotní péče.

 

3. května

* V sídle Unie zaměstnavatelských svazů se konalo jednání zástupců k projektu Bipartitního dialogu. Projednávala se příprava za část sociální a zdravotnickou. Za vedení se k části zdravotnické účastní místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, k části sociálních služeb právnička OS Ivana Štěpánková.

 

2. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se členy sekce zdravotnických záchranných služeb uvítala v Praze delegaci britských odborářů ze záchranné služby. Kolegové záchranáři spolu s českými účastníky navštívili Zdravotnickou záchrannou službu Hlavního města Prahy a následně diskutovali jak o odborných tématech, tak o odborové práci. Britští kolegové byli velmi překvapení jak vysokou technickou a organizační úrovní zdravotnické záchranné služby v České republice, tak prací odborů. Zvláštní poděkování za umožnění návštěvy pražské záchranné služby patří jejímu řediteli MUDr. Zdeňkovi Schwarzovi, Mgr. Alanu Rybovi a Bc. Martinu Trhlíkovi. Sekce také velmi děkuje paní Vostálové a panu Baťovi za perfektní tlumočení.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila kolektivního vyjenávání v Rokycanské nemocnici a.s.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský lektoroval seminář „Sociální dialog v praxi“, který uspořádala ZO OSZSP ČR Čtyřlístek Ostrava.

 

1. května

* Při příležitosti oslav svátku práce navštívila předsedkyně OS Dagmar Žitníková shromáždění KSČM a ČSSD v Praze.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám