Listopad 2011

30. listopadu

 • Veřejná tisková konference se konala v Ústí nad Labem. Odboráře z regionálních nemocnic přišli podpořit kolegové z regionální rady ČMKOS a němečtí odboráři. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že tento den se protestuje v Evropě proti drastickým úsporným opatřením a že je velmi dobře, když si odboráři z jiných svazů a zemí vzájemně mezi sebou vyjádří podporu a jsou vůči sobě solidární.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková měly možnost se účastnit konference odborové organizace Lázní Teplice v Čechách. Na konferenci byl opětovně zvolen na post předsedy Martin Vacek.

  29. listopadu

 • Veřejná tisková konference v Liberci měla snad nejlepší a nejobjektivnější popis v regionálních mediích. Akce se zúčastnili zástupci z jednotlivých nemocnic a průběh konference koordinovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • V zámku Polná se ve večerních hodinách konala konference ZO Domova seniorů ve Ždírci. Jednání konference se na pozvání členky výkonné rady Jiřiny Marešové zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Konference byla připravená velmi dobře a probíhala v příjemné předvánoční atmosféře.
 • Na ústředí OS se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby. Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala informace z posledního jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

  28. listopadu

 • Další veřejná tisková konference Z3 se uskutečnila v Brně. Organizaci akce měla na starosti tentokráte krajská rada, které beze zbytku naplnila její účel. Novinkou bylo, že čtyřicítku odborářů přišli podpořit handicapovaní spoluobčané na vozíčkách. Za projev solidarity odborový svaz moc děkuje.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se jako hosté zúčastnily mimořádného Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic, na které byli dále pozváni zástupci zdravotních pojišťoven a Ministerstvo zdravotnictví, jehož zástupce se nedostavil. Hlavními projednávanými body byla úhradová vyhláška a (anti)memorandum, jehož vznik AČMN iniciovala. Na jednání od zaměstnavatelů jednoznačně zaznělo, že avizovaná úhradová vyhláška nezabezpečí finanční prostředky na zvýšení platů, a to ani ve výši zmiňované ministrem zdravotnictví. (Anti)memorandum má zabránit devastaci sítě nemocnic. Z3 se po jednání rozhodla, že dál nemá smysl vyjednávat s ministrem, ale že je potřeba vyvolat jednání s premiérem.

  25. listopadu

 • Na mítinku ASO „Proti korupci za zvýšení životní úrovně“ vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Připomněla, že boj s korupcí je pro odbory jednou ze zásadních priorit. Pokud se v České republice přestane krást, tak bude na platy a mzdy dostatek financí. Lidé by neměli být lhostejní k tomu, co se děje, ale měli by aktivně proti zlu vystupovat. Jednáme nejen za sebe, ale také za ty slabší a za naše děti. Akce měla podporu členů OS, zúčastnili se jí i zaměstnanci OS. Skupinu členů OS vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • V Domově pro seniory Ludmila v Háji ve Slezsku se uskutečnilo jednání mezi ředitelem zařízení, starostou obce (zřizovatelem zařízení) a jejich právním zástupcem a zástupci OSZSP ČR o porušování norem komunikace a velmi špatných vztazích mezi ředitelem zařízení a předsedkyní ZO. Jednání se za OSZSP ČR zúčastnili předsedkyně ZO Lenka Růžičková, regionální pracovnice Miroslava Drobná a místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  24. listopadu

 • Schůze výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měla ve svém programu projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2012 – kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání výboru se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a přítomnými poslanci jí bylo umožněno vystoupit se stanoviskem OS k návrhu státního rozpočtu. Žitníková spolu se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a krajů žádala přítomné poslance o navýšení státního rozpočtu pro sociální služby. Zvýšená částka by měla podle názoru OS pomoci poskytovatelům a zaměstnancům. Pro zaměstnance odbory žádají částku ve výši dvou miliard, aby mohlo dojít ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách o 10 % a přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do „zdravotnických tabulek“.
 • V Jihlavě se ve vánoční náladě pod vánočním stromem konala veřejná tisková konference odborové Z3 za splnění slibu ministra a vlády ke zvýšení platů a mezd zdravotnickým pracovníkům. Odbory požadují dodržení slibu a zvýšení odměn všem zaměstnancům ve zdravotnictví. Tiskovou konferenci přišli podpořit zaměstnanci nemocnic kraje. Tiskové konference se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • V odpoledních hodinách se konalo za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Jednání vedla vedoucí týmu a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  23. a 24. listopadu

 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.

  22. – 24. listopadu

 • V centrále OS proběhl hloubkový audit Evropské komise, který měl za úkol vykonat kontrolu ex post k projektu „Transformace ve zdravotnictví, jehož byl náš OS nositelem v letech 2008 – 2009. Audit konstatoval vzorné plnění povinností nositele a vedení účetnictví ve smyslu pravidel EK.

  23. listopadu

 • Série krajských konferencí se uzavřela v Českých Budějovicích. Jihočeští odboráři stejně jako kolegové v ostatních krajích na své konferenci projednali aktuální situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách. Také na této konferenci zazněla kritika práce ministerstva zdravotnictví a požadavek, aby zaměstnanci od ledna dostali slíbené zvýšení platů. Odboráři byli tentokráte velmi kritičtí i k celému systému zdravotnictví a ozvala se i sebekritika. Zdravotnictví stojí na křižovatce, poskytování zdravotní péče se komercionalizuje, zaměstnanci se vůči sobě nechovají kolegiálně. Odbory se musí snažit svým příkladem zlepšit klima na pracovištích a více se společensky angažovat.
 • Happening – veřejná tisková konference se konala před krajským úřadem a je nutno konstatovat, že média Jihočeského kraje byla nejméně objektivní ze všech regionů. V místním tisku se dokonce objevily zmínky, že regiony objíždí najatý komparz, a to přesto, že s novináři hovořili osobně kolegové ze tří krajských nemocnic. Na tiskovce vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

  22. listopadu

 • Jednal Sněm ČMKOS. Sedmičlenná delegace OS seznámila delegáty s aktivitami Z3 a doporučila jednotlivým svazům, aby se více zabývaly možností integrace. OS nabízí zahájení jednání o možnosti slučování svazů.
 • V Senátě se uskutečnilo veřejné slyšení k Transformaci sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením. Za OS vystoupily se stanovisky OS k aktuálním problémům v sociálních službách členka výkonné rady Jana Hnyková a k problematice transformace sociálních služeb předsedkyně krajské rady Zlínského kraje Marcela Holčáková.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vedla krajskou konferenci v Karlových Varech. Přítomní delegáti stejně jako v ostatních krajích odsoudili postoj ministra zdravotnictví k řešení problémů ve zdravotnictví. Velká část jednání byla věnována problematice lázeňství. Od odborářů z lázní byla slyšet hlasitá kritika Ministerstva zdravotnictví a přítomní dali najevo také nesouhlas se změnou indikačního seznamu.
 • V karlovarské nemocnici se konala další veřejná tisková konference Z3. Akce se zúčastnila velká část zaměstnanců, kteří zde místo oběda vyjádřili podporu požadavkům Z3. Akci moderovali předseda LOKu Martin Engel a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Požadavky kolegů z nemocnic přišli podpořit odboráři z lázní, za které vystoupila členka výkonné rady Helena Šebestová.

  21. listopadu

 • V Praze se sešli zástupci ZO ze sociálních služeb ze všech krajů. Akce se konala z podnětu sekce sociál a na jednání byli pozváni i zástupci MPSV. Krátce před jednáním se MPSV omluvilo, že v současné chvíli ministerstvo má jiné důležitější úkoly. V úvodní části jednání přítomné o aktuální situací v sociálních službách informovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková a jednání se účastnil také místopředseda Ladislav Kucharský.
 • Pět minut po dvanácté se před příbramskou nemocnicí sešli odboráři ze Středočeského kraje. Ve svém vystoupení připomněli, že chtějí, aby ministr zdravotnictví splnil svoje sliby o navýšení platů a také hovořili o nebezpečí transformace ve zdravotnictví. Středočeský kraj v minulých letech část svých nemocnic privatizoval a situace je v některých z nich pro zaměstnance téměř neúnosná. Na veřejné tiskové konferenci za OS vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský sešli s předsedou OS KOVO Josefem Středulou, aby diskutovali o odborové práci a činnosti obou svazů.

  18. listopadu

 • Představitelé Z3 se sešli na operativní poradě a jednali o dalších společných postupech. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

  16. – 18. listopadu

 • V Bruselu se místopředsedkyně Ivana Břeňková zabývala otázkami odměňování zaměstnanců ve střední a východní Evropě, poskytováním mezd za stejnou práci ženám a mužům. Neodůvodněné rozdíly v odměňování existují, řešení této diskriminace je dlouhodobé a v době krize obtížné.

  17. listopadu

 • Na happeningu „Rozloučení s iluzí o demokracii a šancí roku 1989“ na Staroměstském náměstí vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Přítomným účastníkům řekla, že se odbory nechtějí smířit se současným stavem a pohřbít demokracii. Odbory jsou přesvědčené, že pro rozvoj demokracie musí něco udělat každý z nás. Nesmíme se nechat otrávit, být lhostejnými. Musíme dál nést myšlenky o svobodě a o demokracii. Neděláme to jen sami pro sebe, ale i pro lidi kolem nás. Po happeningu se Žitníková spolu s dalšími členy OS přesunula na demonstraci „Změna je možná!“ pořádanou občanskou iniciativou ProAlt, ČMKOS a dalšími organizacemi na Václavském náměstí.

  16. listopadu

 • V olomoucké Floře se sešli delegáti krajské konference Olomouckého kraje. Jednání opět probíhalo velmi dynamicky, zaznívaly podněty pro práci svazu a byla vyslovena kritika na práci ministrů zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Krajské konference se účastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.
 • Pět minut po dvanácté se před olomouckou radnicí setkali zástupci OS, LOKu a POUPZ. Na další veřejné tiskové konferenci vzkázali panu ministrovi, že požadují, aby si plnil své povinnosti a své sliby. Veřejnou tiskovou konferenci řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková

  15. listopadu

 • V Moravskoslezském kraji jednala krajská konference. Delegáti konference hodnotili jak činnost ve svém regionu, tak činnost ústředí OS. Na jednání zaznívaly podněty pro práci svazu a výhrady odborářů k práci ministra zdravotnictví. Konferenci řídili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.
 • Další veřejnou tiskovou konferenci uspořádala Z3 před Kulturním domem Akord v Ostravě Zábřehu. Na padesát zástupců odborů zde vyjádřilo svůj požadavek za zaměstnance všech nemocnic Moravskoslezského kraje, aby ministr od ledna zvýšil platy a mzdy všech zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %. Veřejnou konferenci moderovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • V dopoledních hodinách, před odletem do Bruselu, se místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnila jednání řídícího týmu projektu Násilí na pracovišti, na který navazovalo jednání řídícího týmu k projektu sociální dialog.

  14. listopadu

 • Jednání krajské konference ZO Zlínského kraje se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský. Zlínská konference se opět jako předcházející krajské konference usnesla, že odboráři a zaměstnanci požadují splnění slibů ministra zdravotnictví. Odboráři z kojeneckých ústavů upozornili na aktuální problémy.
 • Ve Zlíně před pomníkem Tomáše Bati se na happeningu – veřejné tiskové konferenci sešli zástupci ze všech nemocnic v kraji a jejich požadavky podpořili zaměstnanci Baťovy krajské nemocnice a delegáti krajské konference. Tiskovou konferenci řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Členové OS a jejich příznivci spustili e-mailovou smršť, ve které psali politikům, aby plnili sliby.
 • Jednání odborových svazů veřejné správy k vládnímu návrhu na změnu nařízení vlády k odměňování se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Odbory nesouhlasí s jakýmkoliv uvolněním pro pásmové odměňování.
 • V odpoledních hodinách se konala konference v zařízení sociálních služeb Chodov. Řešili se personální problémy, otázky kolektivního vyjednávání. Předseda Jaroslav Divíšek se snaží aktivizovat odborovou organizaci. Za ústředí se účastnily místopředsedkyně Ivana Břeňková, ekonomka Ing. Tereza Havelková, právnička JUDr. Zuzana Pláničková, regionální pracovnice Iva Dandová a za krajskou radu Praha její předsedkyně Růžena Menšíková.

  11. listopadu

 • Vedení OS se setkalo s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, náměstkem Ing. Davidem Kafkou a vedoucím oddělení koncepce financování sociálních služeb PhDr. Radkem Sudou. Hlavním bodem jednání byl požadavek OS zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do „zdravotnických tabulek“. Projednána byla také problematika kojeneckých ústavů a odborům bylo přislíbeno, že MPSV k dalším vizím v oblasti jejich vývoje uspořádá odborný seminář.

  10. listopadu

 • Krajskou konferenci v Pardubicích řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Přítomní delegáti ZO odsoudili přístup ministra zdravotnictví k řešení platové a mzdové otázky vůči zaměstnancům ve zdravotnictví. Akce se rovněž zúčastnil místopředseda Mgr. Ladislav Kucharský.
 • V Pardubicích se konal první happening – veřejná tisková konference Z3, která se dožaduje pozornosti medií a jejíž účastníci požadovali naplnění slibů ministra zdravotnictví. Konferenci společně moderovali předseda LOKu Martin Engel a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Pražská krajská rada jednala o aktuálním dění v zařízeních sociální péče spadajících pod pražský Magistrát. Výsledkem schůzky byla dohoda krajské rady a předsedkyně OS Dagmar Žitníkové požádat o jednání s radním Petrem Dolínkem.
 • Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požádala předsedkyni OS Dagmar Žitníkovou, zda by OS mohl přijmout delegaci poslanců výboru pro práci a sociální péči Poslanecké sněmovny Rumunska. Předsedkyně Žitníková souhlasila, že vedení OS se s delegací setká a zodpoví její dotazy. Pětičlenná delegace poslanců včetně paní velvyslankyně J. E. Daniely Andy Grigore Gitman s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedou Ladislavem Kucharským diskutovala téměř dvě hodiny a zúčastnění si vyměnili základní informace o pracovním a sociálním právu v obou zemích. Diskuze byla velmi přínosná a zúčastnění konstatovali, že by se takováto setkání mohla uskutečňovat častěji.

  8. – 10. listopadu

 • V Bruselu jednal výkonný výbor evropských odborů veřejných služeb (EPSU). Českou republiku zastupuje vedoucí skupiny odborových svazů veřejných služeb místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Odbory se shodly na akčním dni 30. listopadu, který vyjádří nesouhlas s asociálními úspornými opatřeními vlád.
 • Ing. Terezie Písařová se účastnila jednání jako zástupce mladých odborářů ČR, současně nahlásila akce, které budeme v ČR proti úsporným opatřením pořádat.
 • Zástupci EPSU se sešli se zástupci europoslanců. Bohužel ani jeden z europoslanců za Českou republiku se přes předchozí příslib jednání neúčastnil. OS měl pro české poslance prohlášení výkonné rady k tomu, aby zdravotnictví a sociální péče zůstaly veřejnými službami.

  9. listopadu

 • Na Ministerstvu zdravotnictví jednali zástupci Z3 s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Jednání s ministrem probíhalo velmi nestandardně a neslo se z jeho strany pouze v duchu politických deklarací a nálepkování bez racionálního podkladu. Zástupci zaměstnanců ve zdravotnictví nedostali od ministra na konkrétní otázky žádnou uspokojivou odpověď. Z3 vyhlásila, že pokračuje ve své informační kampani. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která následně své pocity z jednání a názory OS na zdravotní politiku ministerstva prezentovala ve večerním pořadu ČT24 Interview ČT24.
 • Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský ve Španělském sále na Pražském hradě zúčastnili prestižní akce Banka roku.

  8. listopadu

 • Jednala výkonná rada odborového svazu, která přijala několik závažných usnesení jako reakce na současnou politiku Ministerstva zdravotnictví. Odbory varují své členy a veřejnost před možnou devastací poskytované zdravotní péče a vyjadřují obavu o osud českých nemocnic.
 • Jednání výkonné rady na čas opustila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, aby se se zástupci Zdravotnické trojky a Asociace českých a moravských nemocnic vzájemně informovali o aktuální situaci a případně se dohodli na společném postupu proti Memorandu uzavřeném mezi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví.
 • Zdravotnická trojka oznamuje veřejnosti, že sto není sto (sto procent úhradové vyhlášky bude v příštím roce znamenat reálně jen 93 procent).

  7. listopadu

 • Zdravotnická odborová trojka spustila kampaň Zůstáváme, splňte sliby! a oznámila veřejnosti, že deset není šest (původně slíbených deset procent není nyní nabízených šest procent). Zahájení kampaně se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se následně zúčastnila jednání Rady ČMKOS, kde hovořila o situaci odborů obecně a o potřebě užší spolupráce jednotlivých svazů a o případných možnostech jejich slučování.
 • V Praze se sešla na ustavujícím jednání sekce pro práci s členskou základnou. Garantem sekce bude místopředseda OS Ladislav Kucharský a členy vedení sekce jmenuje výkonná rada.
 • Od 12 hodin se souběžně konalo jednání ekonomické komise OS, která se zabývala návrhem rozpočtu OS na rok 2012.
 • V odpoledních hodinách a večerních hodinách se konala valná hromada obchodních společností zřizovaných OS a první část jednání výkonné rady.

  5. a 6. listopadu

 • Turnaj v odbíjené uzavřel XII. ročník sportovních her. V Blansku soutěžilo osm družstev. Akce se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  4. listopadu

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou LOKu Martinem Englem a předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) Tomášem Válkem kvůli přípravě společných akcí.
 • Odbory v psychiatrické léčebně Dobřany slavily výročí svého vzniku. Znovu zvolený předseda Milan Synek zaměstnance, odboráře a zástupce zaměstnavatelů seznámil s historií a hlavními cíly odborů. Program oslav byl na vysoké kulturní úrovni a odboráři ukázali, že se, vedle jednání se zaměstnavateli, řešení vzniklých nepříjemností, dovedou také pěkně pobavit. Akce se z časových důvodů mohla za vedení svazu účastnit pouze místopředsedkyně Ivana Břeňková, která byla akcí nadšená.

  2. – 4. listopadu

 • V německé Žitavě se jako součást projektu Spící obr uskutečnil seminář a konzultace v místní nemocnici. Semináře i konzultace se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský, který je zároveň vedoucím tohoto projektu. Hlavním tématem byla jistota a flexibilita zaměstnanců na evropském trhu práce.

  1. listopadu

 • Delegáti krajské konference ZO Jihomoravského kraje se sešli v brněnském hotelu Slavia. Konference opět potvrdila, že zaměstnanci nemocnic očekávají od 1. ledna růst platů a mezd o 10 %. Na tristní situaci v odměňování upozornili zástupci ze sociálních služeb a odboráři z kojeneckých ústavů odmítli záměry MZ a MPSV na rušení kojeneckých ústavů.
 • Po jednání konference se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský sešli se zástupci odborové organizace v Nemocnici v Kyjově, která vznikla vedle naší základní organizace. Zástupci vedení OS doporučili kolegům navázat spolupráci obou ZO a dohodnout se na pravidlech spolupráce. Ideálním výsledkem spolupráce by bylo případné sloučení obou organizací, ovšem toto je plně v kompetenci členů.
 • Podobné články

  Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

  Březen 2023

  29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

  Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

  Únor 2023

  27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

  Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

  Leden 2023

  9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

  Načíst další
   
  Napište nám