Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012

Pro rok 2014 k podzimnímu kolektivnímu vyjednávání jsme pro základní odborové organizace připravili poslední uveřejněné srovnání úrovně platů a mezd ve zdravotnictví v roce 2012, které na webových stránkách uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR).

V informaci jsou uvedeny průměrné měsíční platy (včetně jednotlivých složek platu) a průměrné měsíční mzdy za zaměstnance u jednoho zaměstnavatele, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních. Nesledují se příjmy zaměstnanců za dohody o provedení práce, příjmy z dohod o pracovní činnosti apod.

Zaměstnanci ve zdravotnictví v České republice jsou odměňováni:

podle platných předpisů o platu – zaměstnanci příspěvkových organizací a organizačních složek státu – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány (resort obrany).

podle platných předpisů o mzdě – zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních v podnikatelské sféře – zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba. Ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100% podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku. Dále tímto způsobem jsou odměňováni zaměstnanci lázeňských organizací bez ohledu na zřizovatele.

Odměňování podle platných předpisů o platu

Celková výše průměrného měsíčního platu a celkové průměrné mzdy byla ovlivněna skladbou zdravotnických zařízení a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.

Podle platných předpisů o platu v roce 2012 bylo odměňováno celkem 92 780 zaměstnanců (průměrný přepočtený evidenční počet), což představovalo 37 % všech pracovníků ve zdravotnictví. Průměrný měsíční plat se proti roku 2011 zvýšil o 4,2 % na 30 403 Kč.

Od roku 2012 je možné v souladu se zákoníkem práce odměňovat zaměstnance buď podle platových tarifů, nebo nově smluvním platem. Z celkového počtu zaměstnanců bylo pouze 0,75 % zaměstnanců odměněno smluvním platem.

Průměrný plat zaměstnanců uvedený v tabulce č. 1 je celkový průměrný plat vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů, a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.

Průměrný měsíční plat ve zdravotnictví byl vyšší o 5291 Kč ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice (25 112 Kč).

Tabulka č. 1

Vývoj průměrného měsíčního platu ve zdravotnictví celkem v ČR

 

Rok

 

Průměrný měsíční plat

Meziroční přírůstek

%

2010

27 733

x

x

2011

29 188

1455

5,2

2012

30 403

1215

4,2

Zdroj: ÚZIS ČR

Podrobný přehled o výši celkového průměrného měsíčního platu u jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2012 a porovnání s rokem 2011 přináší následující tabulka č. 2. Stejně jako v předcházející tabulce je i v této tabulce uvedený celkový průměrný plat zaměstnanců vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů, a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.

Celkový průměrný plat lékařů a zubních lékařů představoval 2,4 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v ČR, plat všeobecných sester a porodních asistentek a rovněž plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem, stejně jako v roce 2011, byl 1,2 násobkem.

Celkově v roce 2012 vzrostly platy ve zdravotnických zařízeních s odměňováním podle platných předpisů o platu o 4,2 %. Přírůstek představoval 1215 Kč. Platy vzrostly nejvíce lékařům a zubním lékařům o 5,9 %, tj. o 3391 Kč. U všeobecných sester a porodních asistentek došlo ke zvýšení platu pouze o 3,6 %, tj. o 1005 Kč.

Tabulka č. 2

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR

členění podle kategorií

 

Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat

Meziroční přírůstek

2011

2012

%

Lékaři a zubní lékaři

57 687

61 078

3391

5,9

Farmaceuti

41 654

43 213

1559

3,7

Všeobecné sestry a porodní asistentky

28 145

29 150

1005

3,6

Ostatní zdravot. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD)

28 025

28 878

853

3,0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)

28 221

29 016

795

2,8

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)

18 900

19 510

610

3,2

Jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté

25 833

26 366

533

2,1

Pedagogičtí pracovníci

28 096

29 128

1032

3,7

Technicko-hospodářští pracovníci

27 313

28 092

779

2,9

Dělníci a provozní pracovníci

15 454

15 694

240

1,6

Celkem

29 188

30 403

1215

4,2

Zdroj: ÚZIS ČR

Výši složek platu u vybraných kategorií pracovníků ukazuje následující tabulka č. 3. V roce 2012 byl podíl tarifního platu na celkovém platu nejnižší u lékařů a zubních lékařů a představoval téměř 51 % celkového platu. U všeobecných sester a porodních asistentek tvořil 62 %, u ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) 61 %. Nejvyšší podíl tarifního platu 67 % měli zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ).

Tabulka č. 3

Struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2012

 

Kategorie

Složky platů

Platový tarif

Osobní příplatek

Odměny celkem

Práce přesčas

Pracovní pohotovost

Ostatní

Celkem

Lékaři

a zubní lékaři

30 250

6272

6112

5825

1540

9686

59 686

Farmaceuti

22 397

7666

4575

1864

178

6202

42 882

Všeob. sestry a

porod. asistentky

18 179

1616

1145

1165

118

6935

29 158

ZPBD

17 535

2028

1430

1870

184

5831

28 878

ZPSZ

19 424

2836

1855

507

108

4164

28 894

ZPOD

12 089

1067

562

1034

60

4698

19 510

JOP a dentisté

16 774

3685

1536

432

203

3719

26 348

Zdroj: ÚZIS ČR

Tabulka s podrobnou strukturou průměrného měsíčního platu na zaměstnance podle všech sledovaných složek za vybrané kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2012 je uvedena v tabulce č. 4. Zároveň je uveden průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců, kteří byli podle platných předpisů o platu odměňováni.

Tabulka č. 4

Struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2012

Kategorie zaměstnanců

Lékaři

a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry

a porodní asistentky

Ostatní ZPBD

ZPSZ

ZPOD

JOP a dentisté

Plat celkem

z toho:

tarifní plat

přípl. za vedení

přípl. za pr. ve ztíž. prost.

zvláštní příplatky

plat za přesčas vč. přípl.

odměna za prac. pohot.

přípl. za práci v so + ne

přípl. za práci ve svátek

přípl. za práci v noci

náhrady platu

osobní příplatek

odměny

59 686

 

30 250

992

100

681

5825

1540

1125

544

875

5368

6272

6112

42 882

 

22 397

947

106

211

1864

178

319

130

137

4352

7666

4575

29 158

 

18 179

228

57

758

1165

118

1196

522

1017

3156

1616

1145

28 878

 

17 535

228

141

661

1870

184

747

345

598

3111

2028

1430

28 894

 

19 424

342

53

255

507

108

112

35

22

3346

2836

1855

19 510

 

12 089

11

41

800

1034

60

866

384

596

1999

1067

562

26 348

 

16 774

219

99

227

432

203

75

27

32

3040

3685

1536

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

11 851

496

33 697

8 219

3 299

14 772

848

Odměňování podle platných předpisů o mzdě

Zaměstnanci ve zdravotnictví, kteří působí v privátních zdravotnických zařízeních, tj. v podnikatelské sféře, jsou odměňováni podle platných předpisů o mzdě. Zjišťování je prováděno za zaměstnance nestátních zdravotnických zařízení ústavní péče podnikatelské sféry, za zaměstnance vybraných druhů zdravotnických zařízení jako jsou ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny. Dále tímto způsobem jsou odměňováni i zaměstnanci všech lázeňských organizací (státní i nestátní).

Průměrná měsíční mzda u zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě dosáhla v roce 2012 výše 25 439 Kč, tedy proti roku 2011 došlo k nárůstu o 2,8 %. V porovnání s průměrnou mzdou v České republice (25 112 Kč) měli tito zaměstnanci mzdu o 327 Kč vyšší. Vývoj průměrné měsíční mzdy v jednotlivých letech ukazuje tabulka č. 5.

Tabulka č. 5

Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví celkem v ČR

 

Rok

 

Průměrný měsíční plat

Meziroční přírůstek

%

2010

23 660

x

x

2011

24 740

1080

4,6

2012

25 439

699

2,8

Zdroj: ÚZIS ČR

Srovnání průměrné měsíční mzdy s odměňováním podle platných předpisů o mzdě (v privátní sféře a v lázeňských organizacích) za roky 2011 a 2012 podle jednotlivých kategorií zaměstnanců ukazuje tabulka č. 6.

Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů (zaměstnanců) činila 55 957 Kč, proti roku 2011 vzrostla o 0,8 %, tj. o 443 Kč, a průměrná měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek 23 567 Kč (pokles proti roku 2011 o 0,5 %, tj. o 111 Kč).

Průměrná měsíční mzda v lázeňských zařízeních (státních i nestátních) v roce 2012 dosáhla u lékařů a zubních lékařů výše 52 551 Kč a u všeobecných sester a porodních asistentek 19 884 Kč.

Tabulka č. 6

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR

členění podle kategorií

 

Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat

Meziroční přírůstek

2011

2012

%

Lékaři a zubní lékaři

55 514

55 957

443

0,8

Farmaceuti

40 675

37 655

-3 020

-7,4

Všeobecné sestry a porodní asistentky

23 678

23 567

-111

-0,5

Ostatní zdravot. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD)

23 710

24 258

548

2,3

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)

22 362

22 841

479

2,1

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)

14 920

15 122

202

1,4

Jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté

24 461

26 009

1548

6,3

Pedagogičtí pracovníci

15 418

17 207

1789

11,6

Technicko-hospodářští pracovníci

28 770

29 686

916

3,2

Dělníci a provozní pracovníci

13 765

13 987

222

1,6

Celkem

24 740

25 439

699

2,8

Zdroj: ÚZIS ČR

Strukturu průměrné měsíční mzdy u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2012, tak jak je uvedena u odměňování podle platu, ÚZIS ČR neuvádí.

Vzájemné porovnání průměrného měsíčního platu s průměrnou měsíční mzdou podle jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2012 je uvedeno v tabulce č. 7. Porovnáním platu ku mzdě lze konstatovat, že vyjma kategorie technicko-hospodářští pracovníci, kde je zjištěn nárůst o 5,4 %, tj. o 1594 Kč, zaměstnanci ostatních kategorií jsou za stejnou práci hodnoceni výrazně méně než kolegové a kolegyně v příspěvkových organizacích.

Tabulka č. 7

Porovnání průměrného měsíčního platu ku průměrné měsíční mzdě zaměstnanců

ve zdravotnictví celkem v ČR – členění podle kategorií

 

Kategorie zaměstnanců

Plat

Mzda

Rozdíl

2012

2012

%

Lékaři a zubní lékaři

61 078

55 957

5121

9,2

Farmaceuti

43 213

37 655

5558

14,8

Všeobecné sestry a porodní asistentky

29 150

23 567

5583

23,7

Ostatní zdravot. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD)

28 878

24 258

4620

19,0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)

29 016

22 841

6175

27,0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)

19 510

15 122

4388

29,0

Jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté

26 366

26 009

357

1,4

Pedagogičtí pracovníci

29 128

17 207

11 921

69,3

Technicko-hospodářští pracovníci

28 092

29 686

-1594

-5,4

Dělníci a provozní pracovníci

15 694

13 987

1707

12,2

Průměrný plat/mzda

30 403

25 439

4964

19,5

Zdroj: ÚZIS ČR

Podobné články

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:24

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:14

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:10

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se …

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

Načíst další
 
Napište nám