Německo v době pandemie, pohled odborů ver.di

O tom, jak probíhala jednání o mimořádných odměnách pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách za práci v době jarní koronavirové krize, byly podávány na stránkách odborového svazu podrobné informace. Jednání nebyla a nejsou jednoduchá. Postavení zaměstnanců, jejich ochrana a bezpečnost v práci jsou hlavními tématy odborů. Nelze vynechat také jednání pracovní skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, které se konalo dne 1. června 2020. Na tomto jednání předložila předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková požadavek na přiznání odměn. Zástupci Ministerstva zdravotnictví upozornily na otázku, zda lze finance nemocnicím pro odměny poskytnout bez notifikace Evropskou komisí.

Odborová strana s tímto zdržením a názorem nesouhlasila, ale sdělila, že to bude konzultovat se zástupci EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb). Z EPSU přišlo vyjádření ve smyslu, proč by muselo být v této době a z důvodu výplaty odměn notifikováno Evropskou komisí, neviděli důvod pro to, aby se postupovalo podle pravidel pro poskytnutí státní podpory.

Z EPSU nám současně zaslali informace, jak se v době koronavirové zachovalo Německo a stanoviska odborů ver.di k uvedeným krokům německé vlády. Pro zajímavost uvádíme zkrácený výtah.

Německý Bundestag poprvé v historii identifikoval závažnost epidemiologické situace národního významu. Ve zkráceném řízení bylo schváleno mnoho zákonů, jejichž cílem je zmírnit dopady koronavirové krize na lidi a ekonomiku. Federální vláda a parlament musely čelit krizi mimořádně rychle. V současné době se však ukazuje, že k zajištění zdraví a důležité infrastruktury budou zcela nezbytné další daně.

Pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb jsou nastaveny tři balíčky ochrany: pro nemocnice, pro sociální služby a obyvatele.

Ver.di kritizuje, že v zákoně o kompenzaci finančních nákladů nemocnicím a jiným zdravotnickým zařízením chybí kliniky, které poskytují rehabilitační péči.

Nemocnicím jsou poskytovány paušální náhrady ve výši 560 eur za lůžko/den, která byla od 16. března 2020 neobsazená z důvodu zrušení nebo odložení plánovaných operací. Platí se také psychiatrickým a psychosomatickým nemocnicím, které mají sníženou obsazenost z důvodu koronavirové krizi. Schéma končí 30. září roku 2020. Jednorázová částka je předfinancována z likviditní rezervy Fondu zdravotnictví a refinancována z federálního rozpočtu.

Ver.di uznává, že paušální poplatek na jedno lůžko 560 eur za udržení lůžek je více či méně vhodný pro malé a střední nemocnice, ale pro pro poskytovatele specializované péče a univerzitní nemocnice je nízký.

Je správné, že částka bude refinancována z federálního rozpočtu, to se musí vztahovat také na všechny ostatní potřeby financování související s pandemií. Opatření nutná k rychlému řešení koronavirové krize jsou úkoly pro společnost jako celek, nesmí mít dopad na pojištěnce.

Za každé další lůžko pro intenzivní péči s mechanickou ventilací získanou do 30. září 2020 obdrží nemocnice 50 000 eur z likvidní rezervy zdravotnického fondu. V krátkodobém výhledu budou státy federace financovat nezbytné investiční náklady v souladu s jejich vlastními přístupy. Další intenzivní lůžka musí být schválena příslušnými státními úřady.

Ver.di pochybuje, že 50 000 eur bude stačit na další lůžka pro poskytování intenzivní péče. Náklady nemocnic budou pravděpodobně vyšší než 85 000 eur. Otevřenou otázkou je také, zda bude skutečně finanční částka státy federace poskytnuta. Je důležitý tlak na federální státy.

Ver.di požaduje, aby prostředky potřebné pro tento účel byly refinancovány z rezervy likvidity federálního rozpočtu. Překonání koronavirové krize je úkolem společnosti jako celku.

Musí se zapojit také soukromé zdravotní pojišťovny. Zákonodárce musí připravit legislativu.

Ochranné prostředky: Za dodatečné náklady, zejména za osobní ochranné pomůcky, nemocnice obdrží příplatek 50 eur za pacienta za období od 1. dubna do 30. června 2020. Částka může být zvýšena a režim může být prodloužen (autorizace vyhláškou).

Ver.di hodnotí, že dalších 50 eur na pacienta je příliš málo na úhradu dalších materiálových nákladů. Příjmy, které nemocnice obdržely, již byly utraceny. Je zkalkulována částka o cca 5-10násobek vyšší, důvodem je výrazný nárůst tržních cen, zejména u respirátorů FFP2 / FFP3.

Ver.di požaduje, aby spolková vláda zajistila rychlé rozdělení ochranných prostředků. Všechny komerční společnosti, které k tomu mohou přispět, musí být povinny převést svou produkci na výrobu naléhavě potřebných ochranných obleků a dezinfekčních prostředků k zajištění ochrany práce a obyvatel.

Kompenzace nemocnicím za vyšší nebo nižší výnosy. Za nadprodukci z důvodu koronavirové krize by měly být nemocnicím ponechány příjmy. Epidemie může také vést k tomu, že v nemocnici bude léčeno méně pacientů. Tyto nemocnice musí být chráněny před negativními důsledky epidemie. Smluvní strany by měly mít příležitost dohodnout se na dodatečných nebo snížených příjmech v jednotlivých případech.

Pozastavení pevné slevy za snížení nákladů v roce 2020. Vzhledem k mimořádné zátěži nemocnic v souvislosti s novým koronavirem SARS-CoV-2 není možné předvídat, do jaké míry se budou náklady proti roku 2019 měnit.

Ver.di se vyjádřilo tak, že kompenzace mají smysl, bohužel však zdravotní byrokracie systému DRG zůstává. Systém DRG by měl být pozastaven, je v době krize složitý. Musí být zhodnoceny účinky, dopady na nemocnice.

Ver.di už dlouho požaduje reformu financování nemocnic, která by přeměnila paušální sazby na systém financovaný z rozpočtu. Že byl krátký čas pro zavedení systému DRG je zvláště zřejmé v současné krizi. Po krizi musí být učiněny závěry pro udržitelné financování.

Zkrácené platební období na pět dní. Zdravotní pojišťovny musí proplatit účty nemocnic do pěti dnů. Tato zkrácená lhůta na fakturu platí do 31. prosince 2020.

Ver.di souhlasí, zkrácené platební období pomůže nemocnicím zajistit si během krize další likviditu.

Preventivní péče a rehabilitační zařízení jako poskytovatelé akutní péče. Nelze vyloučit, že přes odložené nebo pozastavené plánovatelné operace nebude kapacita nemocnic stačit. Z tohoto důvodu budou moci federální státy identifikovat poskytovatele preventivní péče a rehabilitační zařízení, která budou na přechodnou dobu zapojena do akutního procesu léčby. Rehabilitační kliniky pak budou považovány za schválené nemocnice a budou mít nárok na stejnou odměnu.

Preventivní péče a rehabilitační zařízení obdrží kompenzaci za pokles obsazenosti. Pokud koronavirová  krize povede ke snížení počtu dnů obsazenosti, zařízení obdrží 60 % denní částky ze zákonného zdravotního pojištění (SHI).

Ver.di si je vědomo, že rehabilitační kliniky také potřebují finanční zabezpečení bez ohledu na to, zda nadále nabízejí rehabilitaci. Snažilo se zajistit bezpečnost rehabilitačních klinik, které utrpěly pokles obsazenosti kvůli koronavirové krizi. 60 procent odměny, kterou jinak platí systém SHI, je příliš nízký na to, aby byla zajištěna existence rehabilitačních klinik financovaných ze zdravotního pojištění.

Zejména existence klinik, které nejsou vhodné pro přeřazení k poskytování akutní péče, je ohrožena, může dojít k vysokým ztrátám v průběhu několika měsíců. Zaměstnanci rehabilitačních klinik jsou potřební. Na jedné straně lze lékaře flexibilně využívat a na druhé straně hrozí přetížení personálu.

Ver.di požaduje, aby se zkrácená pracovní doba kompenzovala, pokud se jí nelze vyhnout. Kompenzaci je nutné zvýšit na 90 %. Je to nezbytné zvláště pro sektor rehabilitační péče, protože bez nárůstu na 90 % by zaměstnanci nemohli krizi finančně zvládnout. Personál by odešel a nebylo by možno ho nahradit.

Ver.di naléhavě vyžaduje vylepšení a úpravu vyrovnávací platby. Rehabilitační kliniky mohou a měly by nabízet akutní péči, nemocniční lůžka, například pro pacienty s potřebou krátkodobé péče.

Psychiatrická oddělení a kliniky dostávají 560 eur za lůžko a den.

Ver.di sděluje, že chybí právní úprava, která by objasnila, jak používat 560 eur/den.

Došlo ke snížení počtu pacientů, aby se snížilo riziko infekce, ale také kvůli prázdným denním klinikám, protože pacienti nedocházejí z obavy nebo z důvodu zákazu operací.

Minimální počet zdravotnického/ošetřovatelského personálu. Bude možné vyhláškou upravit minimální limity pro ošetřující personál po dobu šesti měsíců. Spolkový smíšený výbor (GBA) rozhodl o dalekosáhlých výjimkách z požadavků na zajištění kvality (např. Směrnice na personální obsazení v psychiatrii a psychosomatice – směrnice PPP a směrnice QA pro předčasně narozené a kojené děti).

Ver.di nesouhlasí, během pandemie nemocnice potřebují kvalifikovanější personál, ne méně kvalifikovaný a méně personálu. Pouze v případě, že v nemocnici nebo v pečovatelském domě trpí krátkodobým nedostatkem personálu v důsledku nemoci nebo karantény, nebo pokud se počet pacientů prudce zvyšuje, musí existovat možnost odchýlit se od stanovených limitů.

Smluvní lékařská péče, kompenzační platby za zákonné zdravotní pojištění budou poskytnuty, pokud propad péče způsobený pandemií způsobí úhradu nižší o více jak o 10 % proti stejnému období roku 2019.

Zařízení pro poskytování pečovatelské péče pro postižené COVID-19 budou mít nárok na úhradu péče z pojištění za mimořádné výdaje. To nezahrnuje položky, které jsou financovány jinými zdroji. Musí být vyloučeno dvojí financování. Mimořádné náklady zahrnují kromě hygienických materiálů také náklady na nemocenské, dodatečné osobní náklady na náhradní zaměstnance nebo odměnu za přesčasové hodiny. Je pozastaveno snižování odměn, pokud není dosaženo stanovené úrovně zaměstnanců.

Ver.di upozorňuje, že náklady nesou výlučně fondy zdravotního pojištění. To může vést ke zvýšení příspěvků na pojištění dlouhodobé péče. Opatření k překonání koronavirové krize jsou úkoly pro společnost jako celek, které mají být financovány z federálního rozpočtu.

Balíček sociální ochrany – zákon o nasazení poskytovatelů sociálních služeb. Vzhledem k opatřením přijatým na celostátní úrovni podle zákona o ochraně před infekcemi mnoho poskytovatelů sociálních služeb a institucí není schopno v současné době vykonávat svou práci. Negativně je ovlivněno celé spektrum sociální práce.

Je třeba chránit poskytovatele sociálních služeb tak, aby jejich existence nebyla trvale ohrožena koronavirovou krizí a aby byla zachována důležitá infrastruktura.

Garance, odškodnění za služby se poskytují ve formě měsíčních grantů od poskytovatelů služeb sociálním institucím a službám. To je založeno na částkách, které nepřesahují 75 procent průměrné měsíční částky za předchozí rok. Musí se předejít a zamezit dvojímu financování.

Ver.di obecně vítá ochranný deštník pro poskytovatele sociálních služeb. Je nutné zajistit existenci sociální infrastruktury během krize a zajistit její další existenci i po krizi. Pro skutečné finanční zajištění existence sociálních služeb nestačí základní omezení plateb v rámci záruky za služby na 75 procent. Zákonodárce zde naléhavě musí provést úpravy.

Sociální práce musí hrát důležitou roli zejména v krizi, při absorbování a zmírňování sociálních důsledků krize. Děti a mladí lidé, rodiny a lidé, kteří potřebují pomoc, jsou stále přítomni, potřebují pomoc a podporu, zejména v době krize. Inovativní přístupy, například během koronavirové krize, které mohou umožnit pokračování pedagogické a psychologické práce, jsou již testovány. To je třeba vzít v úvahu, aby se sociální práce nestala „pěšcem“ v krizovém řízení.

Zákon o ochraně obyvatelstva v případě epidemie národního významu, zákon o civilní ochraně.

V případě epidemie národního významu může zákon povolit spolkovému ministerstvu zdravotnictví, aby přijalo dalekosáhlá opatření “příkazem nebo zákonným nařízením” k zajištění základní dodávky léčiv, prostředků ochrany, pomůcek, zdravotnických prostředků a laboratorní diagnostiky, k posílení lidských zdrojů ve zdravotnickém systému. Povolení jsou časově omezena do 31. března 2021 a německý Bundestag musí okamžitě zrušit ustanovení epidemické situace národního významu, pokud k tomu budou splněny podmínky. Návrh zákona obsahoval dvě velmi kritické pasáže, které byly odstraněny před schválením spolkovým kabinetem.

Byla vypuštěna možnost, která byla v původním návrhu, ukládat lékařům, zdravotnickým pracovníkům a studentům medicíny povinnost „spolupracovat v boji proti přenosným nemocem“, jakož i povolení příslušných orgánů „identifikovat kontaktní osoby“ osob, které jsou nemocné, vyhodnocením údajů o poloze mobilního telefonu, a tím sledovat pohyb osob a kontaktovat je v případě podezření „.

Jsou ustanoveny skupiny zaměstnanců ve zdravotnických a sociálních službách, na které lze v případě epidemické situace národního významu převést léčebné činnosti. Povolení k výkonu léčebných činností se uděluje dočasně a je regulováno pro geriatrické sestry, všeobecné a dětské sestry, záchranáře, ošetřovatelský personál.

Ver.di se domnívá, že je správné povolit jiným lékařským profesím než lékařům praktikovat medicínu v rámci profesních specifických kompetencí. To by mělo být v zásadě upraveno právními předpisy upravujícími povolání a zajištěno vhodnými požadavky na odbornou přípravu. Kromě příslušného povolení k výkonu lékařské činnosti se na tyto činnosti musí rovněž vztahovat zákon o odpovědnosti. Zejména je třeba zajistit, aby zaměstnanci byli plně chráněni pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele. Skupina osob musí být jednoznačně definována zákonem a nesmí být rozšířena vyhláškou Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: zprávy EPSU a ver.di

Podobné články

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:57

O pandemii s rakouskými a slovenskými kolegy

Setkání zástupců OS veřejných služeb z Rakouska, Slovenska a České republiky se konalo on-line 18. března 2021, v době nouzového stavu.

Aktuality 19. 1. 2021 / 20:25

Náš OS pomohl libanonským kolegům

Na odborové svazy se obrátila EPSU a světová centrála těchto OS (PSI) s výzvou o pomoc pro libanonské odborové svazy přidružené v PSI.

Aktuality 5. 2. 2020 / 14:42

Sjezd rakouského OS VIDA – podobné problémy

Na pozvání rakouských kolegů jsem měl možnost účastnit se 4. sjezdu rakouského odborového svazu VIDA, který se konal ve Vídni ve dnech 5. – 7. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám