Odškodnění nemoci z povolání COVID-19. Bylo u vás v pořádku?

Milé kolegyně, milí kolegové, oslovujeme vás v tomto článku s panem JUDr. Martinem Mikyskou v návaznosti na problematiku, která je řešena v rámci metodické pomoci v Libereckém kraji. Pojišťovna Kooperativa poskytovala plnění nemoci z povolání jak bolestné (B), tak i ztížení společenského uplatnění (ZSU) jinak, než je výklad níže uvedeného nařízení vlády. Podrobnosti jsou popsány níže v textu.

Jaká je správná hodnota jednoho bodu při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění z důvodu nemocí z povolání?

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění je právně upraveno v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Je založeno na tzv. bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění lékařským posudkem. Ohodnocování bolesti a ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání mohou provádět jen ti poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kteří mají oprávnění uznat u posuzovaného jedince nemoc z povolání (tzv. střediska nemocí z povolání). Jde o jejich tzv. monopol na ohodnocování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Je všeobecně známým faktem, že střediska nemocí z povolání byla a nadále jsou přetížena agendou především posuzování onemocnění COVID-19 za nemoc z povolání. Toto onemocnění se týká především zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Přetíženy jsou i krajské hygienické stanice, které musejí dávat střediskům nemocí z povolání kladná nebo záporná odborná dobrozdání, zda u konkrétního posuzovaného jedince je splněna tzv. hygienická podmínka pro uznání nemoci z povolání. To vše vede v souhrnu k tomu, že nemoci z povolání jsou ohlašovány s mnohdy významně časově zpětně posunutým datem zjištění nemoci z povolání. A teprve po ohlášení nemoci z povolání mohou střediska nemocí z povolání vydávat lékařské posudky o bodovém ohodnocení bolestného a zpravidla s dalším časovým odstupem cca jednoho roku i o bodovém ohodnocení ztížení společenského uplatnění, pokud např. u onemocnění COVID-19 vůbec nějaké ztížení společenského uplatnění vzniká.

Až do konce roku 2022 byla stanovena hodnota jednoho bodu fixní částkou 250 Kč/1 bod.

Nařízením vlády č. 451/2022 Sb. byla hodnota jednoho bodu stanovena od 1. ledna 2023 na 1 % průměrného výdělku ve státě za první tři čtvrtletí uplynulého kalendářního roku. Tuto hodnotu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy pro následující kalendářní rok sdělením publikovaným ve Sbírce zákonů. Pro rok 2023 takto činila hodnota jednoho bodu 393,06 Kč, pro rok 2024 činí hodnota jednoho bodu 424,27 Kč/1 bod. Nařízení vlády č. 451/2022 Sb. obsahuje v čl. II přechodné ustanovení o tom, na jaké případy vztáhnout novou aktuální hodnotu jednoho bodu. K tomuto ustanovení přijalo Ministerstvo zdravotnictví dne 24. února 2023 tento výklad:

„Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vyhotoven lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Znamenává to tedy, že hodnota jednoho bodu bude stanovena ve výši 1 % průměrného výdělku platného pro kalendářní rok, ve kterém bude vyhotoven lékařský posudek o bodovém ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění.“

Podle poznatků advokáta JUDr. Martina Mikysky, který dlouhodobě spolupracuje s naším odborovým svazem při posuzování agendy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a také podle poznatků z našich svazových kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pojišťovny, které provozují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za pracovní úrazy a za nemoci z povolání, vycházejí z jiného kritéria pro stanovení hodnoty jednoho bodu pro odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění z nemoci z povolání. Například z kritéria, kdy vznikla povinnost provést ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. U nemocí z povolání je pro ohodnocení bolesti podle těchto názorů konec pracovní neschopnosti nebo datum zjištění nemoci z povolání v případech, kdy pracovní neschopnost neproběhla. V případě hodnocení ztížení společenského uplatnění je to podle těchto názorů rok po zjištění nemoci z povolání.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je připraven v souladu s výkladem Ministerstva zdravotnictví poskytnout právní podporu těm členům, kterým byla jejich nemoc z povolání odškodněna jinou hodnotou bodu, než která platila pro kalendářní roky 2023 nebo 2024 při ohlášení nemoci z povolání a obodování bolestného a ztížení společenského uplatnění v těchto letech. 

Kontaktní osobou za odborový svaz je Barbora Vančurová, e-mail.: vancurova.barbora@cmkos.cz

Poznámka: Jaké podklady jsou potřeba? Kdy a jakým způsobem bylo zažádáno o uznání nemoci z povolání, odborné dobrozdání KHS ke kladnému posouzení tzv. hygienické podmínky, lékařský posudek o uznání nemoci z povolání, lékařský posudek o obodování bolesti a ztížení společenského uplatnění, vyrozumění Kooperativy o odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění.

JUDr. Martin MIKYSKA, advokát

Barbora VANČUROVÁ, svazová inspektorka BOZP

 

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 10:34

Kategorizace prací a některá její úskalí

S potěšením jsem konstatoval, že Bára Vančurová se kvalifikovaným způsobem snaží o osvětu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Naposled se zabývala problematikou kategorizace prací.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:24

Kontrola BOZP – rizika

Milé kolegyně a milí kolegové, opět se Vám hlásím z křivoklátských lesů a dneska si povíme něco rizicích.

Načíst další
 
Napište nám