Platy a mzdy ve zdravotnictví v letech 2014 a 2015

Přinášíme data za rok 2014 a 2015 týkající se platů a mezd v nemocnicích, která byla v současné době zpracována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Ptáte-li se, proč až nyní, tak vězte, že chyba nebyla na straně našeho svazu, ale ve zpracování ÚZIS ČR, který přecházel na elektronické zpracování ekonomických výkazů. Za rok 2014 došlo ve zpracování a vyplňování výkazů některými zdravotnickými zařízeními k nepřesnostem, takže nebyla zajištěna kompatibilita s daty let minulých, proto rok 2014 byl zpracováván s velkým časovým zpožděním.

Pro potřeby našeho svazu pak ÚZIS ČR uvolnil i data týkající se platů a mezd za rok 2015. Ostatní výkazy týkající se hospodaření zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven budou dle vyjádření ÚZIS ČR zpracovávány a průběžně zveřejňovány do konce roku 2016.

Celková výše průměrného měsíčního platu a celkové průměrné měsíční mzdy byla ve výsledku ovlivněna skladbou různých typů nemocnice včetně jejich odborností a specializací.

Po oba roky se odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví neslo ve vyjednávání na všech úrovních jak politických, tak odborných.

Díky vedení odborového svazu bylo zvýšení platů docíleno v příspěvkových organizacích. Zvýšení mezd pracovníků, kteří jsou odměňováni podle platných předpisů o mzdě, bylo v některých organizacích uskutečněno, ale někde ani přes velký tlak odborového svazu na zvýšení mezd managementy nepřistoupily.

Odměňování podle platných předpisů o platu (tabulka č. 1)

Rok 2014

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v nemocnicích ČR (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2014 činil 30 817 Kč, tzn. že proti roku 2013 vzrostl o 2 %, tedy o 643 Kč. Byl také o 5131 Kč (tedy o 20 %) vyšší ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice, která v roce 2014 činila 25 686 Kč (zdroj ČSÚ). Celkový průměrný plat zaměstnanců v nemocnicích tvořil 1,2 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ČR.

Celkově došlo v roce 2014 k nárůstu platu téměř u všech pracovníků v nemocnicích. Zvýšení bylo provedeno ve formě odměn, nikoliv do tarifů, jak požadovaly odbory. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v profesi technickohospodářští pracovníci (o 4 %, tedy o 1094 Kč). U nelékařů s odbornou a specializovanou způsobilostí nárůst činil 3 %, tedy 867 Kč, u jiných odborných pracovníků činil 3 %, tedy 873 Kč, u dělníků a provozních pracovníků také 3 %, tedy 413 Kč.

Platy všeobecných sester a porodních asistentek, které tvoří největší část (40 %) zaměstnanců v nemocnicích, vzrostly na 29 322 Kč, tedy o 2 % (absolutně o 616 Kč). Jejich celkový průměrný plat představoval 1,1 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (25 686 Kč).

Farmaceuti si polepšili o 2 %, tedy o 677 Kč na 42 948 Kč.

V profesi ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí průměrný měsíční plat vzrostl na 29 319 Kč, tedy o 2 %, což představuje 494 Kč.

Ačkoli lékaři a zubní lékaři obdrželi procentuálně nejméně (1 %), zvýšení průměrného platu činilo 758 Kč, tedy na 61 393 Kč. V roce 2013 však došlo k přechodnému snížení, tedy pokud výši průměrného platu srovnáme s rokem 2012, šlo o zvýšení o 315 Kč, což je 0,5 % z původní úrovně průměrného měsíčního platu. Celkový průměrný měsíční plat lékařů a zubních lékařů tvořil 2,4 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství v ČR.

Výjimkou byla profese pedagogičtí pracovníci, kde došlo k poklesu průměrného platu na 25 528 Kč, tedy na 96 %, tj. o 931 Kč méně, což bylo údajně ovlivněno jejich nízkým počtem a nástupem mladších ročníků.

Rok 2015

Všem zaměstnancům ve zdravotnictví se od 1. 1. 2015 zvýšily platové tarify o 5 %. Finanční zajištění nárůstu platů a mezd ve zdravotnických zařízeních o 5 % bylo podle Ministerstva zdravotnictví a VZP řešeno úhradovou vyhláškou pro rok 2015. Asociace českých a moravských nemocnic s tímto vyjádřením Ministerstva zdravotnictví a VZP nesouhlasila, upozornila, že finance nejsou návrhem úhradové vyhláška zabezpečeny, a proto nemůže garantovat nárůst základních mezd u nemocnic, které jsou jejími členy.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v nemocnicích (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2015 činil 32 559 Kč, proti roku 2014 vzrostl o 6 %, tedy o 1742 Kč. Byl také vyšší o 6092 Kč (o 23 %) ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice, která v roce 2015 činila 26 467 Kč (zdroj ČSÚ). Celkový průměrný plat zaměstnanců v nemocnicích tvořil 1,2 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ČR, zůstal na stejné úrovni jako v roce 2014.

Celkově došlo v roce 2015 k nárůstu platu u všech pracovníků v nemocnicích. Vysoký nárůst proti roku 2014 byl zaznamenán v profesi pedagogičtí pracovníci (o 14 %, tedy o 3566 Kč).

Lékaři a zubní lékaři dosáhli na zvýšení o 8 %, tedy o 4980 Kč na částku 66 373 Kč.

Naopak malý nárůst o 2 % byl zaznamenán u farmaceutů, i přesto absolutně činil 650 Kč.

Platy všeobecných sester a porodních asistentek byly zvýšeny o 5 % na 30 866 Kč, v průměru o 1544 Kč. Průměrný měsíční plat představoval 1,2 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (26 467 Kč).

Ostatní nelékaři včetně THP zaznamenali nárůst platu o 4 a 5 %, jak dokládá tabulka.

Odměňování podle platných předpisů o mzdě (tabulka č. 2)

Rok 2014

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (zřizovatel fyzická osoba či právnická osoba, církev, jiná právnická osoba – lázeňské organizace) dosáhla v nemocnicích v ČR výše 25 981 Kč. Proti roku 2013 vzrostla o 3 %, tj. o 667 Kč. Byla o 295 Kč (tedy o 1 %) vyšší ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice, která v roce 2014 byla 25 686 Kč (zdroj ČSÚ). Celková průměrná měsíční mzda zaměstnanců v nemocnicích se tedy mírně převýšila (o 295 Kč) průměrnou mzdu v národním hospodářství ČR. 

V roce 2014 pracovníci nemocnic v podnikatelské sféře se také dočkali zvýšení mzdy, povětšinou formou odměn.

Nejvyšší nárůst mzdy (o 66 %) byl zaznamenán v profesi pedagogičtí pracovníci, který byl zapříčiněn jejich nedostatkem a pak také přechodným poklesem mezd (na 90 % mzdy v roce 2013).

V pořadí druhý nárůst mzdy (o 10 %) byl vykazován u jiných odborných pracovníků.

Třetí v pořadí nárůst mzdy (o 5 %) byl v profesi dělníků a provozních pracovníků. V této kategorii jde o jev, který byl velmi záslužný, protože tito lidé měli po dlouhá léta nejnižší mzdy, za které se jim již ani nevyplatilo pracovat.

Ve všech ostatních kategoriích odborných zdravotnických pracovníků a THP se zvýšení mezd pohybovalo od 2 do 3 %.

Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů v nemocnicích činila 55 068 Kč, proti roku 2013 došlo k mírnému zvýšení o 205 Kč. Ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství (25 686 Kč) průměrná mzda lékařů a zubních lékařů v nemocnicích tvořila 2,1 násobek. 

Rok 2015

Pro zaměstnance ve zdravotnictví, na které se vztahuje odměňování podle platných předpisů o mzdě, nebyla připravena změna legislativy, proto zde probíhalo kolektivní vyjednávání o úpravách a navýšení mezd. Někteří zaměstnavatelé mzdy zvýšili jen částečně, někteří vůbec ne. 

Celková průměrná měsíční mzda zaměstnanců v privátních organizacích v roce 2015 dosáhla v nemocnicích 27 083 Kč a proti roku 2014 vzrostla o 4 %, tedy o 1102 Kč. V roce 2015 došlo také o 2 % k nárůstu mzdy (o 616 Kč) ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství ČR (26 467 Kč).

Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů činila 58 828 Kč a proti roku 2014 se zvýšila o 7 %, tj. o 3760 Kč. Ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství tvořila 2,2 násobek.

Mzdy všeobecných sester a porodních asistentek byly zvýšeny o 5 % na 25 434 Kč, v průměru o 1226 Kč. Jejich průměrná měsíční mzda je o 1033 Kč nižší než činí 1,0 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (26 467 Kč).

V profesi ostatních nelékařů došlo k zvýšení mezd o 5 %,.

THP a dělníci a provozní pracovníci dosáhli nárůst 3 %, jak dokládá tabulka.

Naopak profese farmaceuti, pedagogičtí pracovníci a jiní odborní pracovníci zaznamenaly v průměrné měsíční mzdě za rok 2015 výrazné propady, poklesy jsou zaznamenány tabulkou.

Celkové průměrné platy a mzdy ve zdravotnictví v roce 2014 a 2015 mají po roce 2013 opět rostoucí trend. Neustále se však prohlubuje rozdíl v odměňování mezi státními a soukromými nemocnicemi.

V roce 2014 byl rozdíl v platech a mzdách 18,6 %, tedy 4836 Kč v neprospěch mezd.

V roce 2015 již rozdíl činil 20 %, tedy 5476 Kč.

Zaměstnanci odměňovaní mzdou tak za stejnou práci dostávají nepoměrně méně, než zaměstnanci odměňovaní podle platu. 

 

Průměrné měsíční platy ve zdravotnictví v letech 2006–2015

(odměňování podle platných předpisů o platu)

Tabulka č. 1

 

 

Kategorie

Průměrný měsíční plat v Kč

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Nárůst

v %

2014/2013

Nárůst

v %

2015/2014

Lékaři a

zubní lékaři

42 287

43 353

45 781

48 723

50 235

57 687

61 078

60 635

61 393

66 373

101

108

Farmaceuti

36 560

37 308

38 989

40 942

41 167

41 654

43 213

42 271

42 948

43 598

102

102

Všeob. sestry, porodní asist.

21 298

22 990

24 221

26 261

27 515

28 145

29 150

28 706

29 322

30 866

102

105

OZPBD

22 693

23 531

24 663

26 244

27 190

28 025

28 878

28 825

29 319

30 727

102

105

ZPSZ

22 433

24 168

25 227

27 023

27 658

28 221

29 016

28 831

29 698

30 870

103

104

ZPOD

15 243

16 413

17 258

18 201

18 657

18 900

19 510

19 281

19 518

20 385

101

104

JOP

22 432

23 940

24 085

25 774

26 096

25 833

26 366

26 175

27 048

28 480

103

105

Pedag. pracov.

22 211

23 836

23 922

24 774

24 947

28 096

29 128

26 459

25 528

29 094

96

114

THP

20 463

22 065

23 566

26 041

26 953

27 313

28 092

28 187

29 281

30 347

104

104

Dělníci a provozní prac.

11 690

12 579

13 375

14 932

15 480

15 454

15 694

15 577

15 990

16 881

103

106

Celkem

22 058

23 513

24 867

26 750

27 733

29 188

30 403

30 174

30 817

32 559

102

106

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví v letech 2006–2015

(zdravotnická zařízení zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace)

Tabulka č. 2

 

 

Kategorie

Průměrná měsíční mzda v Kč

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Nárůst

v %

2014/2013

Nárůst

v %

2015/2014

Lékaři a

zubní lékaři

39 962

40 549

43 767

47 266

49 223

55 514

55 957

54 863

55 068

58 828

100

107

Farmaceuti

32 202

34 108

37 819

39 921

40 287

40 675

37 655

38 672

38 666

36 767

100

95

Všeob. sestry, porodní asist.

17 023

18 873

20 504

22 371

23 397

23 678

23 567

23 647

24 208

25 434

102

105

OZPBD

19 046

20 269

21 896

23 203

23 695

23 710

24 258

23 816

24 191

25 382

102

105

ZPSZ

16 257

18 319

19 355

20 805

21 917

22 362

22 841

23 816

24 342

25 595

102

105

ZPOD

11 892

12 805

13 699

14 578

14 748

14 920

15 122

15 117

15 410

16 249

102

105

JOP

20 685

22 482

24 807

24 789

25 058

24 461

26 009

25 677

28 244

25 187

110

89

Pedagogičtí pracovníci

12 116

12 829

12 933

15 125

15 494

15 418

17 207

15 514

25 690

19 974

166

78

THP

23 791

23 866

26 150

27 033

28 224

28 770

29 686

28 070

28 783

29 569

103

103

Dělníci a provozní prac.

11 388

12 063

12 738

13 422

13 626

13 765

13 987

13 890

14 544

15 036

105

103

Celkem

18 254

19 621

21 386

22 840

23 660

24 740

25 439

25 314

25 981

27 083

103

104

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Kategorie zdravotnických pracovníků

Zkratka

Kategorie

Povolání

Lékaři

Lékař s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem; s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu; se specializovanou způsobilostí

Zubní lékaři

Zubní lékař s odbornou způsobilostí pod odbor. dohledem; se specialit. způsobilostí bez odbor. dohl.

Farmaceuti

Farmaceut s odbornou způsobilostí bez dohledu; se specializovanou způsobilostí

Všeobecné sestry a porodní asistentky

Všeobecná sestra pod odborným dohledem (pouze v době adaptačního procesu); odbornou způsobilostí bez odborného dohledu; se specializovanou způsobilostí

Porodní asistentka pod odborným dohledem (pouze v době adaptačního procesu); s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu; se specializovanou odborností

OZPBD

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí

ergoterapeut § 7, radiologický asistent § 8, zdravotní laborant § 9, zdravotně sociální pracovník § 10, optometrista § 11, ortoptista § 12, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13, ortotik-protetik § 14, nutriční terapeut § 15, zubní technik § 16, dentální hygienistka § 17, zdravotnický záchranář § 18, farmaceutický asistent § 19, biomedicíncký technik § 20, biotechnický asistent § 20a, radiologický technik § 21, adiktolog § 21a

ZPSZ

Nelékaři s odbor. a specializovanou způsobilostí

psycholog a klinický psycholog § 22, klinický logoped § 23, zrakový terapeut § 23a, fyzioterapeut § 24, radiologický fyzik § 25, odb. prac. v laborat. Metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26, biomedicíncký inženýr § 27, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28

ZPOD

Nelékaři pod odborným dohledem

zdravotnický asistent § 29, laboratorní asistent § 30, ortoticko-protetický technik § 31, nutriční asistent § 32, asistent zubního technika § 33, dezinfektor § 34, řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35, ošetřovatel § 36, masér, nevidomý a slabozraký masér § 37, laboratorní pracovník § 38, zubní instrumentářka § 39, řidič dopravy nemoc. a raněných § 40, autoptický laborant § 41, sanitář § 42

JOP

Jiní odborní pracovníci a dentisté

psycholog, logoped, oftalmoped, abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření, abs. stud. oboru přírod. zaměření, abs. stud. oboru elektro zaměření, sociální pracovník, abs. stud. oboru pedagogického zaměření (arteterapeut, pracovní terapeut), dentista

Podobné články

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:24

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:14

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:10

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se …

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

Načíst další
 
Napište nám