Platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2011 až 2014

Sociální služby jsou stále opomíjenou popelkou v ČR, což ukazují i níže uvedené tabulky. Ačkoli naše společnost stárne, byly a pořád jsou sociální služby výrazně nedoceněny a zanedbávány, na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíží jako na odsávání peněz z rozpočtu státu. Na sociální služby bylo a je v ČR poskytováno méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Sociální služby jsou řadu let podfinancovány, prohlubuje se nedostatek odborného personálu a pro klienty jsou stále hůře dostupné.

Jak z této situace ven? Touto otázkou se už řadu let zabývají odbory a odborné týmy Ministerstva práce a sociálních věcí, které však dlouhodobě nenalézaly odpovídající řešení.

Odbory na tuto katastrofální situaci poukazují každoročně, žádaly zvýšení platů a mezd pro všechny zaměstnance sociálních služeb. Pro zaměstnance, na které se vztahuje odměňování platem, se podařilo vyjednat zvýšení platového tarifu o 3,5 %, tak jak to uvádělo nařízení vlády platné od 1. listopadu 2014. Pro zaměstnance v sociálních službách, na které se vztahuje odměňování mzdou, však nebyla připravena změna legislativy, proto vše záviselo na kolektivním vyjednávání o úpravách a navýšení mezd, což se ovšem mnohde nepodařilo.

Finanční zajištění nárůstu mezd a platů v sociálních zařízení o 3,5 % a pro vybrané zaměstnance o další 4 % pak v roce 2015 mělo dojít cestou dotací, tak jak zněla dohoda s MPSV.

Příjmy zaměstnanců sociální péče se v roce 2014 pohybovaly pod průměrným platem v ČR. I když fakticky došlo k navýšení platů za rok 2014, částka 19 092 Kč zdaleka nedosahovala průměrné nominální mzdy v ČR 25 607 Kč, absolutně o 6515 Kč, tedy o 34,1 %, kterou vykazoval ČSÚ za národní hospodářství ČR.

Tabulka č. 1 přináší průměrnou hrubou měsíční mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v ČR v letech 2011–2014. Porovnáním roku 2014 ku 2013 vidíme, že největší nárůst mzdy byl zaznamenán v nepodnikatelské sféře, který absolutně činil 625 Kč, nominální nárůst ve výši 2,5 % a reálný index 2,1 %. V podnikatelské sféře zvýšení činilo méně – absolutně 508 Kč, nominální nárůst pak 2,2 % a reálný index 1,8 %. Za celé národní hospodářství došlo k absolutnímu zvýšení mzdy o 529 Kč, nominální nárůst byl zaznamenán ve výši 2,3 % a reálný index 1,9 %.

Tabulka č. 2 dokumentuje průměrné platy v odvětví sociálních služeb v období 2011–2014. Celková výše průměrného měsíčního platu byla ovlivněna skladbou odvětví sociální péče a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací. Průměrný plat k 31. 12. 2014 dosáhl pouhých 19 092 Kč, ač meziroční nárůst činil 273 Kč, tj. 1,5 %.

Nejvyšší meziroční procentní nárůst byl zaznamenán u profesí: speciální pedagog – tj. 13,2 %, tj. o 3395 Kč, masér – o 9,8 %, tj. o 1606 Kč, zdravotnický asistent – o 7,8 %, tj. o 1680 Kč, zaměstnanec odborných sociálních poraden – o 6,1 %, tj. o 1486 Kč, lékař – o 5,2 %, tj. o 1989 Kč a všeobecná sestra – o 4,3 %, tj. o 1161 Kč.

K výraznému meziročnímu poklesu průměrného platu došlo u profesí: vychovatel – o 203 Kč, tj. o 0,8 %, sanitář – o 141 Kč, tj. o 0,8 % a pracovník základní výchovné nepedagogické činnosti – o 125 Kč, tj. o 0,7 %.

Tabulky č. 3 a 4 (viz níže jako soubory ke stažení) dokumentují celkové prostředky na platy v odvětví sociálních služeb a průměrné počty zaměstnanců v letech 2011–2014. K 31. 12. 2014 dosáhly výše 9 752 805,8 tisíc Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly růst o 3,4 %, absolutně o 320 529,7 tisíc Kč.

Nejvyšší položku v meziročním procentním nárůstu sociálních služeb představují: pracovníci sociální péče, která v roce 2014 s hodnotou 4 331 164,6 tisíc Kč, tj. 44,4 % celkových prostředků na platy, se meziročně navýšila o 4,8 %.  Dalšími finančně významnými položkami, u kterých byl zaznamenán meziroční nárůst, jsou: ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci a zaměstnanci převážně manuálně pracující s hodnotou 2 949 646,2 tisíc Kč, tj. 30,2 % celkových prostředků na platy, která se meziročně navýšila o 2,6 %, a zaměstnanci zdravotnické služby s hodnotou 1 809 791,9 tisíc Kč, tj. o 18,6 % celkových prostředků na platy, která se meziročně navýšila o 1,3 %.

Je potřebné se také zmínit o meziročních výrazných poklesech, které nastaly u profesí: sanitáři o 17,6 %, ergoterapeuti o 15,5 %, lékaři o 13,1 % a vychovatelé o 9,5 %. U těchto profesí, jak dokumentuje tabulka č. 4, došlo k poklesu i v období 2013/2012.

V odvětví sociální péče k 31. 12. 2014 došlo ke změně v nárůstu počtu o 800,3 pracovníků, tj. o 1,9 %.

Nejvyšší nárůst počtu pracovníků byl zaznamenán v profesích: zdravotničtí asistenti o 22,0 %, nutriční terapeuti o 5,7 %, pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti o 5,6 % a pracovníci přímé obslužné činnosti o 5,5 %.

Dokumentujeme i podstatné úbytky pracovníků, a to: sanitáři o 16,8 %, ergoterapeuti o 15,3 % a ošetřovatelé o 13,0 %.

Tak jak byl zaznamenán meziroční nárůst prostředků na platy v jednotlivých profesích, obdobně byl zaznamenán, s menšími odchylkami, i nárůst přepočtených počtů zaměstnanců.

K nejvyšším poklesům počtu zaměstnanců došlo shodně u stejných profesí jako u vykazované položky prostředků na platy.

 

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA (na přepočtené počty zaměstnanců) vývoj v letech 2011–2014

Tabulka č. 1

 

Průměrná nominální mzda v Kč

Meziroční index v %

Nominální

Reálný

Rok 2011

Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra

Národní hospodářství

 

24 429

24 469

24 436

 

102,9

100,1

102,4

 

101,0

98,2

100,5

Rok 2012

Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra

Národní hospodářství

 

25 128

25 037

25 112

 

102,8

102,2

102,7

 

99,5

98,9

99,4

Rok 201 3

Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra

Národní hospodářství

 

25 038

25 254

25 078

 

99,8

101,0

100,0

 

98,4

99,6

98,6

Rok 2014

Podnikatelská sféra

Nepodnikatelská sféra

Národní hospodářství

 

25 546

25 879

25 607

 

102,2

102,5

102,3

 

101,8

102,1

101,9

Zdroj: ČSÚ – Údaje na přepočtené počty zaměstnanců zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry

 

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – vývoj v letech 2011–2014

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

Tabulka č. 2

 

Průměrný měsíční plat v Kč

Rozdíly v %

2011

2012

2013

2014

2012/2011

2013/2012

2014/2013

A) služby sociální

pracovníci sociální péče

 

16 344

 

16 482

 

16 827

 

16 896

 

0,8

 

2,1

 

0,4

v tom: – přímá obslužná činnost

16 272

16 298

16 721

16 791

0,2

2,5

0,4

– základ. výchovná nepedag. činnost

16 951

17 309

17 544

17 419

2,1

1,3

– 0,7

– pečovatelská činnost

15 935

16 179

16 340

16 647

1,5

1,0

1,9

sociální pracovníci

21 085

21 815

22 052

22 818

3,5

1,1

3,5

Zaměst. odborných sociál. poraden

24 686

25 473

24 198

25 684

3,2

– 5,5

6,1

B) služby pedagogické

 

 

 

 

 

 

 

vychovatelé

22 388

22 738

23 961

23 758

1,6

5,1

– 0,8

učitelé odborného výcviku

21 193

0

22 639

24 876

0,0

0,0

9,9

speciální pedagogové

26 222

26 770

25 671

29 066

2,1

– 4,1

13,2

C) služby zdravotnické

 

 

 

 

 

 

 

sanitáři

17 840

18 149

18 644

18 503

1,7

2,7

– 0,8

maséři

16 247

16 484

16 393

17 999

1,5

– 0,6

9,8

ošetřovatelé

19 795

20 787

20 950

20 952

5,0

0,8

0,0

zdravotničtí asistenti (praktická sestra)

21 263

21 537

21 561

23 241

1,3

0,1

7,8

všeobecné sestry

26 843

26 974

26 933

28 094

0,5

– 0,2

4,3

nutriční terapeuti

23 136

23 080

23 368

23 834

– 0,2

1,2

2,0

ergoterapeuti

19 690

19 445

20 086

20 183

– 1,2

3,2

0,5

fyzioterapeuti

22 104

22 567

22 205

22 468

2,1

– 1,6

1,2

lékaři

34 311

35 206

38 495

40 484

2,6

8,5

5,2

D) ostatní

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářskospr. a provoznětech. zam.

26 889

27 340

27 751

28 737

1,7

1,5

3,6

Zaměst. převážně manuálně pracující

14 419

14 461

14 595

14 762

0,3

0,9

1,1

Zaměstnanci celkem

18 507

18 612

18 819

19 092

0,6

1,1

1,5

Zdroj: MPSV

Zbývající dvě tabulky viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám