Platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2014 až 2016

V sociálních službách v České republice pracuje zhruba sto tisíc lidí, kteří řadu let za fyzicky a hlavně psychicky těžkou práci dostávají peníze, ze kterých stěží uživí své rodiny. Naše společnost stárne, přesto byly a pořád jsou sociální služby řadu let výrazně nedoceněny a podfinancovány. Na oprávněné nároky poskytovatelů služeb se až do roku 2013 pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu, potažmo krajů. Na tuto skutečnost odborový svaz spolu se zaměstnavateli upozorňuje již od roku 2006. Každoročně poukazují a žádají personální zabezpečení zaměstnanců včetně stejných mzdových podmínek bez ohledu na právní formu zaměstnavatele.

V sociálních zařízeních dochází ke snižování kapacity, přestože poptávka převyšuje nabídku služeb. Prohlubuje se nedostatek odborného personálu, pro seniory jsou služby stále hůře dostupné. Dochází k omezování péče o seniory a zdravotně handicapované v domovech a dalších zařízení. Situace se zvláště komplikuje o letních dovolených, kdy není mnohde možné zajistit ani základní péči. Pokud nedojde ke stabilizaci, tak není vůbec možné hovořit o zvyšování kvality sociálních služeb, neboť v současnosti jsme na prahu personální krize.

Přestože platy a mzdy v oblasti sociálních služeb od roku 2014 rostly, stále nedosahují průměrné hrubé mzdy v ČR. Příjmy zaměstnanců v sociálních službách se dlouhodobě pohybují pod průměrnou mzdou v Česku, která za rok 2016 činila 27 589 Kč.

Zhruba 55 % zaměstnanců v sociálních službách pracuje za plat a zbytek za mzdu. Ačkoli za rok 2016 v sociálních službách došlo k navýšení prostředků na platy, částka 21 065 Kč na zaměstnance je o 6524 Kč, tedy o 23,7 %, nižší než průměrná mzda v ČR. Zaměstnanci odměňovaní mzdou (neziskové a církevní organizace) byli na tom ještě cca o 1000 Kč hůře, protože k navýšení mezd u nich převážně nedochází tak jako u příspěvkových organizací, jak nás informovali jednotliví zaměstnanci, neboť vše závisí na kolektivním vyjednávání. O zvýšení mezd proto nemáme vypovídající údaje, protože MPSV o nich nevede statistiku.

Průměrné měsíční platy v sociálních službách celkem v období 2014 – 2016 dokumentuje tabulka č. 1. Celková výše průměrného měsíčního platu byla ovlivněna skladbou sociálních služeb a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.

Průměrný měsíční plat k 31. 12. 2016 činil 21 065 Kč. Meziroční nárůst byl 879 Kč, tedy o 4,6 %. Maximální meziroční zvýšení bylo zaznamenáno u těchto profesí: lékař o 4749 Kč, což činí navýšení 12,2 %, masér o 1380 Kč, tedy o 7,7 %, nutriční terapeut o 1679 Kč, tedy o 6,6 %, a všeobecná sestra o 1780 Kč, tedy o 6,1 %.

K 31. 12. 2016 u zaměstnanců sociálních služeb k meziročnímu poklesu průměrného platu v žádné profesi nedošlo, jak dokládá tabulka č. 1.

Tabulka č. 2 poukazuje, jak se v posledních třech letech v sociálních službách odvíjela situace ve vývoji přepočteného počtu zaměstnanců, kde dochází k výraznému odlivu zaměstnanců skoro u všech kategorií zaměstnanců. Protože jde o fyzicky i psychicky náročné profese, které jsou navíc velmi špatně odměňovány, zaměstnanci odcházejí za méně stresujícími podmínkami a lepším mzdovým ohodnocením do jiných oborů. V každém kraji chybějí desítky, někde stovky zaměstnanců, kteří by měli o klienty sociálních služeb pečovat. V této personální krizi jsou pak zbývající zaměstnanci přetěžováni a vzhledem k přetěžování a špatnému odměňování se chystají z této profese také odejít. V důsledku toho mnohde dochází ke snižování kvality poskytovaných služeb.  

Meziroční nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v těchto profesích: nutriční terapeut, ergoterapeut a masér – ovšem u těchto profesí jde maximálně o deset zaměstnanců/rok.

Naopak k meziročním výrazným poklesům počtu zaměstnanců došlo ve zdravotnických službách: ošetřovatel, sanitář, zdravotnický asistent, všeobecná sestra, fyzioterapeut. V ostatních profesích pak u THP a zaměstnanců dělnických profesí.

 

Průměrný měsíční plat vývoj v letech 2014 – 2016

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

Tabulka č. 1


Průměrný měsíční plat

na 1 zaměstnance v Kč

Meziroční nárůst/pokles

průměrného měsíčního platu v %

Průměrný měsíční plat

na 1 zaměstnance v EUR

 

2014

2015

2016

2014/2013

2015/2014

2016/2015

2014

2015

2016

A) služby sociální

pracovníci v sociálních službách


16 897


18 136


18 849


100,4


107,3


103,9


631


677


704

v tom: – přímá obslužná činnost

16 791

17 952

18 707

100,4

106,9

104,2

627

670

699

           – zákl. vých. neped. činnost

17 420

18 906

19 683

99,3

108,5

104,1

650

706

735

           – pečovatelská činnost

16 648

17 856

18 279

101,9

107,3

102,4

622

667

683

sociální pracovníci

22 818

23 984

25 276

100,0

105,1

105,4

852

896

944

Zaměst. odborných sociálních poraden

25 684

25 930

27 822

106,1

100,9

107,3

959

968

1039

B) služby pedagogické


vychovatelé

23 759

25 619

26 439

99,2

107,8

103,2

887

957

987

učitelé odborného výcviku

24 877

24 514

25 389

109,9

98,5

103,6

929

915

948

speciální pedagogové

29 067

29 035

29 710

113,2

99,9

102,3

1085

1084

1109

C) služby zdravotnické


sanitáři

18 503

20 730

21 231

99,2

112,0

102,4

691

774

793

maséři

17 999

17 912

19 292

109,8

99,5

107,7

672

669

720

ošetřovatelé

20 952

21 433

21 912

100,0

102,3

102,2

782

800

818

zdravotničtí asistenti (praktická sestra)

23 241

22 547

23 851

107,8

97,0

105,8

868

842

891

všeobecné sestry

28 095

29 377

31 157

1043

104,6

106,1

1049

1097

1163

nutriční terapeuti

23 835

25 570

27 249

102,0

107,3

106,6

890

955

1018

ergoterapeuti

20 184

22 260

22 336

100,5

110,3

100,3

754

831

834

fyzioterapeuti

22 469

25 117

26 383

101,2

111,8

105,0

839

938

985

lékaři

40 484

39 048

43 797

105,2

96,5

112,2

1512

1458

1635

D) ostatní


Hospodářskospr. a provoznětech. zam.

28 737

29 432

31 065

103,6

102,4

105,5

1073

1099

832

Zam. převážně manuálně pracující

14 762

15 508

16 248

101,1

105,0

104,8

551

579

607

Zaměstnanci celkem

19 092

20 186

21 065

101,5

105,7

104,6

713

736

787

Zdroj: MPSV, ČNB kurzovní lístek k 5. 5. 2017 (euro 26,78 Kč)

 

Počet zaměstnanců – vývoj v letech 2014 – 2016

Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

Tabulka č. 2

 


Průměrný evidenční počet

zaměstnanců (přepočtený)

Meziroční nárůst/pokles

průměrného evidenčního počtu

zaměstnanců (přepočt.) v % 

2014

2015

2016

2014/2013

2015/2014

2016/2015

A) služby sociální

pracovníci v sociálních službách


21 361,4


22 428,7


23 373,4


104,3


105,0


104,2

v tom: – přímá obslužná péče

14 240,0

14 958,6

15 728,7

105,5

105,0

105,1

           – základní výchovná nepedagog. činnost

4 236,5

4 605,6

4 700,3

105,6

108,7

102,1

           – pečovatelská činnost

2 884,9

2 864,5

2 944,4

97,2

99,3

102,8

sociální pracovníci

1 739,7

1 874,0

1 953,2

103,9

107,7

104,2

zaměstnanci odborných sociálních poraden

197,4

196,9

200,5

95,8

99,7

101,8

B) služby pedagogickévychovatelé

382,1

331,1

282,0

91,3

86,7

85,1

učitelé odborného výcviku

6,7

6,8

6,8

95,7

101,5

100,0

speciální pedagogové

40,3

45,1

37,5

100,0

111,9

83,1

C) služby zdravotnickésanitáři

116,5

91,3

73,3

83,0

78,4

80,3

maséři

26,6

21,9

22,6

95,3

82,3

103,2

ošetřovatelé

101,4

86,6

58,5

87,1

85,4

67,6

zdravotničtí asistenti (praktická sestra)

133,5

121,6

115,6

122,5

91,1

95,1

všeobecné sestry

4 690,2

4 721,9

4 652,3

97,4

100,7

98,5

nutriční terapeuti

74,3

77,8

88,5

106,9

104,7

113,8

ergoterapeuti

71,5

68,5

75,4

84,1

95,8

110,0

fyzioterapeuti

322,1

293,5

291,7

100,1

91,1

99,4

lékaři

18,1

22,5

21,8

82,6

124,3

96,9

D) ostatníhospodářskosprávní a provoznětechničtí zam.

3 553,6

3 722,6

3 668,1

101,1

104,8

98,5

zaměstnanci převážně manuálně pracující

9 733,2

9 648,1

9 617,7

100,1

99,1

99,7

Zaměstnanci celkem

42 568,6

43 758,9

44 538,9

101,9

102,8

Zdroj: MPSV ČR

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám