Povinnosti zaměstnavatele při organizačních změnách

Dovoluji si vás požádat o informaci ohledně povinností zaměstnavatele při organizačních změnách. Byl mi předán nový platový výměr, ve kterém mi byl odebrán příplatek za vedení z důvodu odejmutí příplatku v souvislosti s ukončením řídící práce.  Rozhodnutí ředitele o organizačních změnách není v personálním oddělení k dispozici, bylo mi řečeno, že se teprve píše. V zápise z  porady vedení bylo pouze uvedeno, že reorganizace bude probíhat ve třech etapách, ale žádné konkrétní změny probírány nebyly, zatím jsme nic neobdrželi.

J. H., Praha

Obávám se, že váš zaměstnavatel nedodržel nejen základní pravidla slušnosti, ale že porušil i zákon. Zákoník práce, přestože by se to v dobré společnosti mělo považovat za samozřejmost, výslovně stanoví, že zaměstnanci mají právo na informace a projednání. Zaměstnavatel, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy.

Zaměstnancům dává zákoník práce i právo požadovat další, dodatečné informace a vysvětlení před uskutečněním opatření. Zákoník práce dává i odpověď na otázku, co je pro tyto účely informováním a co je nutno považovat za projednání. Zaměstnanci mají rovněž právo požadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci.

Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zaměstnavatel sám povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi (všemi) přímo.

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance nejen o své ekonomické a finanční situaci a jejím pravděpodobném vývoji, o své činnosti, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, o svém právním postavení a jeho změnách, o vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, o převažující činnosti zaměstnavatele označené kódem Klasifikace ekonomické činnosti a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, ale ve vztahu k vašemu problému hlavně o základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, o zamýšlených strukturálních změnách, jeho racionalizačních nebo organizačních opatřeních, opatřeních ovlivňující zaměstnanost, o nejnovějším stavu a struktuře zaměstnanců, pravděpodobném vývoj zaměstnanosti, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách. O některých uvedených záležitostech není zaměstnavatel povinen pouze zaměstnance informovat, ale také je s nimi projednat, jak bude uvedeno dále.

O všech uvedených problematikách je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci, kromě toho jí pak musí dávat informace o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak. Odborová organizace pak si tyto informace nesmí nechávat pro sebe, ale je povinna vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem.

Projednáním zákoník práce rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměnu stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď.

Projednávat se zaměstnanci zaměstnavatel musí zamýšlené strukturální změny, racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny.

S odborovou organizací je zaměstnavatel povinen projednat svoji ekonomickou situaci zaměstnavatele, množství práce a pracovní tempo, změny organizace práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců a všechna další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.

Přeji všem zaměstnancům, aby je jejich zaměstnavatelé už jen ze slušnosti informovali opravdu předem a včas o zamýšlených změnách, aby měli možnost se v předstihu k nim vyjádřit a na své stanovisko dostávat odůvodněné odpovědi.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám