Práce přesčas a další dohodnutá práce přesčas

Další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví podle ust. § 93a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kterou mohl vykonávat za určitých podmínek lékař, zubní lékař nebo farmaceut a zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu nelze od 1. 1. 2014 využít. Pokud nahlédnete do současného znění zákoníku práce, příslušné ust. § 93a v zákoně stále naleznete, ale jeho použití brání přechodné ustanovení k zákonu č. 294/2008 Sb., který tento institut zavedl a současně stanovil, že další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví může být vykonávaná pouze do 31. prosince 2013.

Od 1. 1. 2014 se i tito zaměstnanci „vrací“ k nejvýše přípustným limitům vykonávané práce přesčas v souladu s ust. § 93 zákoníku práce, které opakovaně stručně připomínáme:

a) nařízená práce přesčas: 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce

b) nad tento rozsah jen na základě dohody se zaměstnancem. Taková dohoda může být písemná, ale postačí i ústní forma nebo jen konkludentní souhlas, tedy kdy zaměstnanec jednoduše k výkonu práce přesčas nastoupí

c) celkový rozsah práce přesčas: v průměru nejvíce 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Z některých zdrojů zaznívá, že řešením situace je využití tzv. smluvního platu. Z tohoto důvodu připomínáme článek k odměňování práce přesčas uveřejněný v Bulletinu 7-8/2013, který podrobněji řeší otázku odměňování práce přesčas, a doplňujeme následující.

Smluvní plat je speciálním institutem omezeně použitelným v platové sféře u zaměstnavatelů odměňujících zaměstnance platem podle ust. § 122 odst. 2 zákoníku práce. Smluvní plat je možné dohodnout písemnou dohodou, vč. ujednání v pracovní smlouvě, uzavřenou mezi zaměstnavatelem na straně jedné a zaměstnancem na straně druhé, ale výlučně zaměstnancem zařazeným podle druhu práce a nejnáročnější činnosti do 13. a vyšší platové třídy. V podmínkách zdravotnictví a sociálních služeb se smluvní plat týká z velké většiny pouze lékařů. Smluvní plat se sjednává pevnou měsíční částkou, ve které smluvní strany zohlední všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu, na které by jinak zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout. Tato pevná částka zahrnuje všechny složky platu, včetně příplatku za práci přesčas, s výjimkou odměny a cílové odměny.

Avšak i přes sjednaný smluvní plat se zaměstnavatel nezbavuje povinnosti řádně evidovat odpracovanou dobu každého zaměstnance, včetně odpracované práce přesčas, ve smyslu ust. § 96 zákoníku práce. Také na zaměstnance odměňovaného smluvním platem se vztahují limity pro práci přesčas výše zmíněné. Totéž lze říci také o povinnosti vedení evidence odpracované doby a práci přesčas zaměstnance v platové sféře, který pobírá příplatek za vedení. Zaměstnanci v platové sféře, kterému přísluší příplatek za vedení, je na podkladě § 127 odst. 3 zákoníku práce plat ze zákona stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. V tomto případě je přehledná evidence odpracované práce přesčas ještě důležitější, protože po 150 hodinách se zaměstnanci práce přesčas opět proplácí. Nadto není do platu zahrnuta ani práce přesčas konaná v noci (tj. 22 hodin – 6 hodin), v den pracovního klidu (tj. ve svátek nebo v den nepřetržitého odpočinku v týdnu) nebo v době pracovní pohotovosti. Obdobně se postupuje ve mzdové sféře tam, kde je mzda sjednána dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem s přihlédnutím k případné práci přesčas ve sjednaném rozsahu v souladu s ust. § 114 odst. 3 zákoníku práce. Smluvní plat, případně zahrnutí práce přesčas do platu ze zákona či do mzdy na základě smlouvy, má vliv na odměňování práce přesčas, nikoli na její evidenci a povinnost dodržovat limity konané práce přesčas podle § 93 zákoníku práce.

Podle informací, které máme k dispozici, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí jednají o dočasném navrácení možnosti vykonávat další dohodnutou práci přesčas, i když výsledek těchto jednání je dosud nejistý. O jakékoli změně ve vztahu k práci přesčas bude odborový svaz informovat.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám