Pravidelné poskytování zdravotních služeb – důležitá je doba

Slib ministra na zvýšení příplatku za směny vyvolal spoustu otázek a nejasností. Zaměříme se na příplatek za pravidelné poskytování zdravotních služeb. V současné době je již vydáno novelizované nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se přiznávají zaměstnancům příspěvkových organizací, jejichž zaměstnancům je poskytován plat, zvýšené složky platu.

Jsou navýšeny platové tarify, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvýšené zvláštní příplatky. U zvláštních příplatků došlo k jejich navýšení, přeřazení a také byl vytvořen nový zvláštní příplatek. Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Bulletinu a jsou na svazových webových stránkách.

Nařízení vlády č. 341/17 Sb. bylo novelizováno v roce 2018 dvakrát, poprvé nařízením vlády č. 263/2018 Sb. a podruhé nařízením vlády č. 332/2018 Sb., vždy s účinností od 1. ledna 2019.

Novým zvláštním příplatkem pro zaměstnance u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a v pobytových zařízeních sociálních služeb je příplatek zařazený do III. skupiny prací. Ve třetí skupině jsou práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví. Konkrétně jde o příplatek pod bodem 8.

8. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

8.1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení

Otázka: Jak se hodnotí pravidelné poskytování zdravotních služeb?

Ministerstvo zdravotnictví vydalo, po konzultaci s odborovým svazem, tento výklad: Pravidelným poskytováním se pro účely vzniku práva na zvláštní příplatek rozumí poskytování alespoň jednou týdně během období, na nějž je pracovní doba rozvržena.

Otázka: Musí jít o lůžkové oddělení?

NE, jde o poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče.

Otázka: Protože je uveden odkaz na vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení, vztahuje se podmínka pro přiznání příplatku na ve vyhlášce uvedená pracoviště?

NE, vztahuje se na DOBU tak, jak uvedeno v nařízení vlády. Dobou se rozumí 16 – 7 hodin následujícího dne, soboty, neděle a svátek.

Přesto, že jsme tuto otázku doby – pracoviště konzultovali s Ministerstvem zdravotnictví před, při a po schválení nařízení vlády a vždy jsme se shodli, že jde o DOBU a ne o pracoviště, přesto někteří zaměstnavatelé neměli jasno a nebyli přesvědčeni.

Z tohoto důvodu jsme vznesli na Ministerstvo zdravotnictví dotaz a odpověď pro případné doložení straně zaměstnavatelů přinášíme – viz níže jako soubor ke stažení. Z odpovědi jasně vyplývá, že ustanovením omezen okruh pracovišť, ale skutečně pouze doba.

8. 2 v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne

V tomto bodě není odkaz na personální vyhlášku, protože na sociální služby se vyhláška nevztahuje.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám