Premiér Sobotka dal za pravdu krizovému štábu nemocnic, odborů a pacientů

Ve středu 13. dubna odpoledne se na jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou sešli zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů, aby ho opět informovali o kritickém nedostatku personálu v českých nemocnicích. Jednání, kterého se zúčastnil i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, zahájil premiér a vyzval přítomné, aby se postupně vyjádřili k situaci. Úvodní souhrn za krizový štáb přednesla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Předsedkyně Žitníková připomněla důvody současného stavu (podfinancování nemocnic formou restriktivních úhradových vyhlášek) a praktické dopady: personálně nedostatečně zajištěné nemocnice a odchody zaměstnanců, které mají vliv na snížení kvality poskytované zdravotní péče. Podle odborů je nutné, aby vláda připravila rychlé řešení, které umožní nemocnice personálně stabilizovat a zabránit odchodům zaměstnanců všech profesí.

Zdůraznila, že nedostatek pracovníků se neprojevuje jen u zdravotníků, nemocnicím chybějí také údržbáři, kuchaři, IT zaměstnanci, průřezově je problém u všech profesí. Lidé se dnes mohou lépe uplatnit na trhu práce a nízké platy a mzdy v nemocnicích způsobují, že si hledají obživu jinde.

Žitníková připomněla, že je velmi důležité zajistit, aby zvýšení platů a mezd k zaměstnancům doputovalo. Odbory se i přesto, že máme za sebou tři měsíce letošního roku, setkávají s tím, že mnoho nemocnic nerealizovalo navýšení mezd slíbené od počátku roku.

Zopakovala požadavek odborů na sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platů, a to bez ohledu na právní formu nemocnic. Není možné, aby 55 000 zaměstnanců ve zdravotnictví pobíralo nižší odměnu za práci jen proto, že pracují v nemocnicích obchodních společnostech.

Místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala připomněl společný požadavek odborů a zaměstnavatelů zvýšit odměny za práci v následujících třech letech o 30 %. Zároveň znovu premiérovi zopakoval, že je problém s úhradami v nemocnicích následné péče a informoval o průběhu dohodovacího řízení. Zdravotní pojišťovny na dohodovací řízení předložily návrhy na nepatrné až nulové zvýšení úhrad v roce 2017, kdežto poskytovatelé požadují navýšení umožňující skokové zvýšení mezd a platů. O tak rozdílných návrzích se nemohlo vážně diskutovat ani o nich hlasovat. Proto bylo dohodnuto další jednání na 26. 5. 2016.

Uvedl, že na jednání od zástupců všech skupin nemocnic zazněla kritika, že za zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven za tzv. státní pojištěnce bojují nemocnice a další, kdežto samy zdravotní pojišťovny mlčí.

Zástupce krajských nemocnic Jaroslav Civín sdělil, že jsou velké rozdíly mezi kraji v oblasti personálního zabezpečení a že situace graduje především v příhraničních oblastech, které sousedí s Německem a Rakouskem.

Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel v souvislosti se zvýšením platů a zajištěním financí na toto zvýšení znovu zopakoval, že vláda by měla akceptovat společný návrh sociálních partnerů, který padl na jednání tripartity v prosinci, že je nutné sblížit sazby zdravotního pojištěni, které hradí osoby bez zdanitelných příjmů, se sazbami, které hradí stát za své pojištěnce. Požádal premiéra, aby v koalici toto znovu projednal a aby prosazoval navýšení odvodů za státní pojištěnce minimálně ve výši, kterou navrhuje ministr zdravotnictví.

Závěrem opět připomněl nedostatek lékařů a porušování zákoníku práce v objemu přesčasů.

Prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár zhodnotil dopady současné personální krize na pacienty. Kauzy, se kterými se dnes setkává, jsou jasným důkazem, že personál v nemocnicích přestává situaci zvládat a že se jeho nedostatek negativně odráží na poskytování zdravotní péče.

Předseda Národní rady pro osoby se zdravotním postižením ČR Václav Krása zhodnotil dopady nedostatku zdravotníků na poskytování zdravotní péče, a to zvláště pacientům se zdravotním postižením. Dle jeho názoru je nejkritičtější situace v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde je největší nedostatek personálu. Za NRZP ČR navrhuje, aby se upravila možnost, aby se do péče o hospitalizované zdravotně postižené, kteří pobírají příspěvek na péči, zapojily osoby, které o ně pečují.

Premiér Bohuslav Sobotka připomněl přítomným, že se vláda snaží dělat maximum, platy ve zdravotnictví se zvýšily 2 x o 5 %, Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty k efektivitě systému. Situaci ve zdravotnictví považuje za velmi vypjatou, ČSSD bude na vládě prosazovat zvýšení platů a mezd pro rok 2017 o 10 %. Výhled 3 x 10 % považuje za reálný a souhlasí s názorem, že je nutné dát zaměstnancům perspektivu a naději. Možnost, jak zajistit, aby zvýšené mzdy k zaměstnancům nemocnic doputovaly, vidí v uzavření memoranda mezi vládou a kraji.

Předsedkyně Žitníková k tomuto návrhu poznamenala, že memorandum není právně vymahatelné a neřeší problém systémově.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček připomněl práci ministerstva na zákonech, které řeší vzdělávání lékařů a zdravotníků, práci přístrojové komise, kompenzaci zdravotnických poplatků, vytvoření DRG restart a další. Sdělil, že je připraven hledat další opatření, která pomohou práci ve zdravotnictví zatraktivnit a zlepšit.

Předsedkyně Žitníková ke vzdělávání dodala, že primárním problémem nedostatku sester není systém vzdělávání, ale jejich špatné pracovní podmínky. Je potřeba, aby jednotlivá opatření napomohla tomu, aby se do nemocnic vrátily sestry od pokladen obchodních řetězců, z bank, fabrik a dalších provozů, kde dnes pracují. Jako jednu z možností vidí, aby se nemocnice pokusily nabrat nižší zdravotnický personál, který částečně pomůže sestrám.

Závěrem jednání premiér pověřil ministra zdravotnictví, aby zpracoval návrh opatření, která by stabilizovala personál v nemocnicích, a dohodl se s přítomnými, že se sejdou začátkem května, aby si ministrem navržená opatření schválili.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám