Sekce zdravotnických záchranných služeb jednala se zástupci ZO

Dne 10. ledna 2012 jednal v Praze v odpoledních hodinách výbor sekce zdravotnických záchranných služeb. Schůzky se účastnila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková. Výbor se zabýval činností v uplynulém období, sestavil plán činnosti a rozdělil úkoly spojené s přípravou jednotlivých akcí. Výbor byl v nedávné době personálně oslaben odchodem kolegyně Čejkové plnit mateřské povinnosti, tudíž bylo nutno doplnit vedení, volbou nového aktivního člena. Také byl definitivně doladěn program setkání se zástupci základních odborových organizací při ZZS.

V dopoledních hodinách dne 11. ledna 2012 se výbor sekce setkal se zástupci ZO. Celému jednání byla přítomna místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. Vzhledem k vysoké účasti se podařilo splnit očekávání vkládaná do této schůzky a splnit všechny body programu.

Úvodem byla přednesena zpráva o činnosti sekce v roce 2010. Ten se nesl v duchu překotných změn legislativy a jejího neustálého připomínkování. Vzniklý zákon o zdravotnické záchranné službě je určitým kompromisem a konzervuje současný stav ZZS. Také se ukázalo, že práce záchranářů je legislativci považována za naprosto běžnou a rutinní, nepoškozující zdraví zaměstnance, neboť zcela nekompromisně ze zákona odstranili pasáže sociálního programu s cynickým (až výsměšným) odůvodněním zachování právní čistoty.

Přeji pánům poslancům, aby se vždy zachovali takto legislativně čistě a nezapomněli na tuto skutečnost při tvorbě dalších zákonů!

Přítomní byli také seznámeni se získanými informacemi z mezinárodní konference záchranářů v Bratislavě spolupořádané Nadací Friedricha Eberta. Mezinárodní výměna informací se ukázala jako velmi potřebná, neboť nás upozornila na možná rizika a byli jsme velmi důrazně varováni kolegy jak ze Slovenska, tak i Rakouska a Německa před možnými změnami systému. Ve zmíněných zemích pracují ZZS na základě historických skutečností v odlišných systémech, avšak nelze jednoznačně říci, že by nákladnější varianta přinesla pacientům výraznější profit.

Komunikace uvnitř sekce probíhá elektronicky a problémy jsou řešeny v řádu hodin. Vedení sekce oceňuje skutečnost, že kolegové v krajích reagují pružně na dotazy a umí včas dodat potřebné informace. Toto je cenná deviza naší sekce.

Jednání sekce ZZS navštívili také zástupci zprostředkovatele pojištění HMI.CZ. Ve spolupráci s Ing. Terezou Havelkovou došlo k vyjasnění některých skutečností ohledně prezentace nabízeného pojistného programu pro záchranáře. Diskuze k tématu byla obohacující pro obě strany. Produkt je již nabízen ve většině ZZS a je jen na každém jednotlivci, zda využije možnost pojištění.

Dalším bodem setkání byla volba člena výboru sekce ZZS. Jednomyslně byla přítomnými zvolena paní Dana Nosovská, která již tuto činnost dříve vykonávala.

Na volbu plynule navázal další bod jednání, a to informace z jednotlivých ZO. Problémy jsou na všech záchrankách velmi podobné. Nedostatek lékařů vyvolává tlak na jejich odměňování. Omezené zdroje příjmů vyvolávají napětí, které ještě dále zvyšuje svými neodpovědnými výroky ministr zdravotnictví Leoš Heger. Jím slibované navýšení mzdových prostředků se konalo pouze ve dvou krajích, a to ještě bylo financováno z prostředků zřizovatele, tedy kraje.

Záchranáři se tak nedočkali sociálního programu, ale ani slibovaného navýšení mezd! Tato ostudná situace se bude projednávat také na schůzce 21. února za přítomnosti ministra Hegera a věřím, že se jí zúčastní i reprezentativní vzorek záchranářů. Ocenění naší práce je přímo výsměchem, obzvláště v situaci, kdy většinu záchranářské práce vykonávají nelékaři, jichž se žádné navýšení mezd nedotklo!

Dalším problémem společným pro všechny záchranáře je předávání pacientů k dalšímu ošetření ve zdravotnických zařízeních. Tam, kde nejsou zřízena traumacentra, narůstá již tak velká zátěž posádky dalšími obstrukcemi a neprofesionálním přístupem jednotlivých přijímacích ambulancí. Zákon o ZZS tuto oblast řeší, je však potřeba dbát naplnění zákona a teprve čas ukáže, zda navržené řešení přinese prospěch pacientům. Určitě by také prospělo, kdyby v rámci vzdělávání lékařů byl jistý čas věnován této problematice a lékaři ve zdravotnických zařízeních si měli možnost vyzkoušet beznadějné pocity druhé strany. Že by to mohlo být funkční řešení, ukazuje fakt, že zdravotník sloužící externě na ZZS tyto obstrukce nedělá.

Závěrečná část jednání byla věnována informacím z výkonné rady a termínům dalších setkání. Konference Bezpečná sanitka se bude konat 15. května, tradičně v sále Přítomnost v Domě odborových svazů. Projednáváme účast atraktivních lektorů odborných témat tak, aby byly uspokojeny zájmy jak „středňáků“, tak „řidičů“. O dalších akcích budete včas informováni a věřím, že se jich zúčastníte v hojném počtu.

Z výkonné rady zaznívá důrazný apel na řádné plnění povinností základních organizací vůči odborovému svazu. Jde zejména o „nudnou“ úředničinu typu včasného odeslání Hlášení evidence členské základny a evidence odvodů členských příspěvků. Tyto zdánlivé maličkosti zbytečně odčerpávají pracovní síly na ústředí OS.

Další „maličkostí“ je získávání nových členů či stabilizace členské základny. V současné společnosti odbory netrpí přílišnou popularitou, avšak je nutno si uvědomit, že bez odborů by zaměstnanci neměli už vůbec žádnou oporu v pracovněprávních vztazích. Nevidím žádný jiný subjekt, který by se zabýval postavením zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, kde by zaměstnanec nalezl odbornou a kvalifikovanou pomoc. Pečujme tedy o „svůj“ odborový svaz a plňme si své povinnosti.

Lednová schůzka splnila své poslání. Došlo k výměně informací i vytýčení dalších cílů. Děkuji všem zúčastněným za aktivní přístup a věřím, že se opět brzy setkáme na dalších akcích pořádaných sekcí zdravotnických záchranných služeb.

Podobné články

Aktuality 24. 4. 2024 / 20:04

V Senátu o zdravotnické záchranné službě a jejích zaměstnancích

Problematika zajištění co nejvyšší kvality péče o pacienty v rámci zdravotnických záchranných služeb a udržení zdravotnických profesionálů v praxi byla hlavním tématem konference, která se konala 24. dubna v Senátu.

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Načíst další
 
Napište nám