Souhrnné výdaje a počty pracovníků zdravotnictví v roce 2011

Na základě aktuálních podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) přinášíme souhrnné informace o celkových výdajích a počtech pracovníků zdravotnictví za rok 2011 a zároveň srovnání s rokem 2010. Celkové výdaje na zdravotnictví v ČR činily dle předběžných podkladů 288 784 mil. Kč a představovaly 7,6 % z hrubého domácího produktu ČR.

Po rekordní výši výdajů na zdravotnictví z roku 2009, kdy bylo dosaženo úrovně 291 646 mil. Kč, došlo k mírnému poklesu na 289 035 mil. Kč v roce 2010 a k dalšímu mírnému poklesu v roce 2011. Pokles se projevil zejména u výdajů veřejných rozpočtů, kde se výdaje státu, krajů i obcí od roku 2009 snížily cca o třetinu, a u soukromých výdajů, kde v kombinaci působí snížená kupní síla obyvatelstva spolu s úlevami v regulačních poplatcích (tabulka č. 1).

Výdaje zdravotních pojišťoven do roku 2011 stále mírně vzrůstaly, v roce 2010 o 1,8 % a v roce 2011 o 1,4 % (tabulka č. 2).

Ve zdravotnictví koncem roku 2011 v ČR pracovalo celkem 248 217 pracovníků (přepočtený počet) – tj. evidenční počet zaměstnanců, počet zaměstnavatelů a smluvních pracovníků (tabulka č. 3). Na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví se smluvní pracovníci podíleli podobně jako v loňském roce 2,6 %. Ženy dlouhodobě představují zhruba 4/5 všech osob pracujících ve zdravotnictví.

Koncem roku 2011 pracovala ve státních zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem jsou Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány, více než 1/4 všech pracovníků ve zdravotnictví. Téměř 3/4 pracovníků působily v nestátních zdravotnických zařízeních – zřizovatel kraj, obec a město, fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba.

V nestátních zdravotnických zařízeních představovali pracovníci privátních zařízení 4/5. V privátních zdravotnických zařízeních je zřizovatelem fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba.

Ve zdravotnictví v posledních letech nedochází k výraznějším změnám v počtu pracovníků, v roce 2011 nepatrně poklesl o 0,1 %. Při srovnání počtu pracovníků podle zřizovatelů nejvyšší přírůstek (3 %) vykázala zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba. Naopak ke snížení počtu pracovníků došlo ve zdravotnických zařízeních, kde zřizovatelem je fyzická osoba a ostatní centrální orgány. Mezi zdravotnická zařízení, kde zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100% podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku.

Tabulka č. 4 poskytuje přehled o počtu pracovníků (zaměstnanců, zaměstnavatelů a smluvních pracovníků), jejich struktuře podle jednotlivých kategorií v roce 2011 a srovnání s rokem 2010.

Pracovníci nelékařských zdravotnických povolání jsou podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozděleni na zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (ZPBD), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (ZPSZ), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) a jiné odborné pracovníky (JOP). Z celkového počtu 107 024 fyzických osob ZPBD muselo pracovat pod odborným dohledem nebo přímým vedením 5,6 % osob. Z 10 273 fyzických osob kategorie ZPSZ pracovalo pod odborným dohledem nebo přímým vedením 8,1 %. Tito pracovníci musí až do splnění všech podmínek uvedených v citovaném zákoně pracovat po stanovenou dobu pod odborným dohledem nebo přímým vedením.

K 31. 12. 2011 působilo ve zdravotnictví ČR celkem 6552 smluvních pracovníků (přepočtený počet). Počet smluvních pracovníků se proti roku 2010 snížil o 1,9 %. Smluvní pracovníci pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců a počtu zaměstnavatelů. Jsou to pracovníci, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovníci dočasně přidělení k výkonu práce do jiné organizace – stáže, pracovníci pracující na smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku a jako spolupracující rodinní příslušníci.

Tabulka č. 1

 

Celkové výdaje na zdravotnictví 2007–2011 (v milionech Kč)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Veřejné výdaje

z toho

– rozpočtové výdaje rezortů a územních orgánů

– zdravotní pojišťovny

206 564

 

22 851

 

183 713

218 719

 

21 439

 

197 280

243 692

 

26 034

 

217 658

43 281

 

20 781

 

222 500

242 408

 

16 863

 

225 545

Souhrnné výdaje

35 370

45 801

47 954

45 754

46 376

Výdaje celkem

241 934

264 520

291 646

289 035

288 784

Podíl z HDP v %

6,6

6,9

7,8

7,7

7,6

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Tabulka č. 2

Podíl zdrojů financování na celkových výdajích na zdravotnictví (v %)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Veřejné výdaje

z toho

– rozpočtové výdaje rezortů a územních orgánů

– zdravotní pojišťovny

85,4

 

9,5

 

75,9

82,7

 

8,1

 

74,6

83,6

 

8,9

 

74,7

84,2

 

7,2

 

77,0

83,9

 

5,8

 

78,1

Souhrnné výdaje

14,6

17,3

16,4

15,8

16,1

Výdaje celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Tabulka č. 3

Pracovníci ve zdravotnictví (přepočtený počet)

Zřizovatel

Přepočtený počet pracovníků k 31. 12.

Struktura v %

Index

2011/2010

v %

2010

2011

2010

2011

Ministerstvo zdr.

60 446

59 925

24,34

24,14

99,14

Ostatní centrální úřady

4834

4767

1,95

1,92

98,91

Kraj

26 903

26 538

10,83

10,69

98,64

Obec, město

10 462

10 413

4,21

4,20

99,53

Fyzická osoba

47 196

45 230

19,0

18,22

95,83

Církev

1790

1782

0,72

0,72

99,55

Jiná právnická osoba

96 750

99 562

38,85

40,11

102,91

Celkem

248 381

248 217

100,0

100,0

99,93

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Tabulka č. 4

Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorií

 

Kategorie

Rok 2010

Rok 2011

 

Index 2011/2010

Přepočtený počet k 31.12.

Struktura

v %

Přepočtený počet k 31.12.

Struktura

v %

Prac. ve zdr. celkem

248 381

100,00

248 217

100,00

99,93

Odborní prac. celkem

203 275

81,84

204 377

82,34

100,54

v tom

lékaři

 

38 653

 

15,56

 

39 238

 

15,81

 

101,51

zubní lékaři

6993

2,82

7184

2,89

102,72

farmaceuti

5997

2,41

6149

2,48

102,53

zdravot. pracov. nelékaři s odbornou praxí – ZPBD

 

107 192

 

43,16

 

107 024

 

43,12

 

99,84

zdravot. pracov. nelékaři s odbornou a specializ. praxí – ZPSZ

 

 

10 052

 

 

4,05

 

 

10 273

 

 

4,14

 

 

102,20

zdr. prac. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením – ZPOD

 

 

30 795

 

 

12,40

 

 

31 159

 

 

12,55

 

 

101,18

jiní odborní pracovníci nelékaři – JOP a dentisté

 

3592

 

1,45

 

3350

 

1,35

 

93 26

Pedagogičtí pracovníci

356

0,14

296

0,12

83,15

THP

18 441

7,42

18 533

7,47

100,50

Dělníci a provoz. pracov.

26 309

10,59

25 011

10,08

95,07

Zdroj: ÚZIS ČR

Podobné články

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:24

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:14

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:10

Dosáhli jsme úpravy pojmu mentální postižení, týká se …

Jedna ze změn nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se týká změny pojmu mentální postižení.

Načíst další
 
Napište nám