Společné jednání výkonné a dozorčí rady v březnu

Jednání výkonné rady v březnu bylo mimořádně dvoudenní, a to z důvodu plánovaného společného jednání s dozorčí radou. V úterý 11. března bylo samostatné jednání výkonné rady a ve středu 12. března pokračovalo společné jednání s dozorčí radou.

První den jednání vedl a řídil místopředseda Ladislav Kucharský, který informoval o vnitroodborových záležitostech. Zejména o průběhu a výsledcích jednání sněmu ČMKOS, který projednal návrh statutu ČMKOS pro další volební období. Byla podána informace jednotlivých ZO, které mají dluh vůči OS, a probraly se i další vnitroodborové záležitosti. Výkonná rada byla informovaná o personální výměně ve výboru sekce pro práci s členskou základnou, kde dlouhodobě nepracoval jeden z členů a na posledním zasedání sekce odstoupil další z členů výboru. Do výboru byly pak kooptovány nové členky Jana Hozáková ze ZZS Ústeckého kraje a Monika Górná z Nemocnice s poliklinikou v Havířově.

Výkonná rada dále projednala dotazník o přetěžování zaměstnanců a stav ZO, které dosud nevstoupily do Zajišťovacího fondu. Místopředseda Ladislav Kucharský podal informaci o neustále klesajícím počtu ZO, které nejsou v Zajišťovacím fondu, a soustředil se na fakt, že v těchto dnech se stav evidence členů ZO dostal počtem zaevidovaných členů na velmi dobrou úroveň.

Předsedkyně Dagmar Žitníková, která se zúčastnila zasedání pracovního týmu na přípravu tripartity, se z uvedeného důvodu dostavila na jednání později a podala informaci o výsledcích mimořádného jednání tripartity na téma programového prohlášení vlády. Zdůraznila, že poprvé v historii vláda projednala návrh svého programového prohlášení se sociálními partnery dřív, než ho schválila na svém jednání. Za OS předsedkyně Žitníková na jednání vznesla několik požadavků – zvýšit finance pro sociální služby a řešit kritickou situaci v nemocnicích. Vzhledem k závažnosti zdravotnických a sociálních témat bylo dohodnuto, že k těmto bodům se uskuteční mimořádné jednání pléna tripartity v dubnu.

Dalším bodem jednání výkonné rady byla situace v jednotlivých krajích:

Královéhradecký kraj, Iva Řezníčková: Situace v nemocnicích v kraji – kolektivní smlouvy ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje jsou platné do konce března, probíhá velmi ostré vyjednávání o nové kolektivní smlouvě. Kompromisní a úplně minimalistický požadavek odborů je navýšení mezd o 3 % všem zaměstnancům kromě lékařů, zaměstnavatel (zřizovatel) reagoval drsnou a nevybíravou kritikou, jsou odmítány jakékoliv požadavky odborů s odkazem na dluhy z minulých let.

Došlo k úspěšnému dialogu krajské rady s některými ZO, které doposud nebyly členy Zajišťovacího fondu.

V lázeňství je stále velmi špatná situace, Janské Lázně stále mají velké ekonomické problémy. Je však malá naděje, že pokud zvládnou přežít do zahájení platnosti nového Indikačního seznamu, mohlo by zařízení fungovat i nadále.

Iva Řezníčková byla pozvána jako zástupce kraje na členskou schůzi nedávno vzniklé odborové organizace Barevné domky Hajnice, které se zúčastní 17. března 2014.

Moravskoslezský kraj, Vít Přibylík: Obnova lůžkového fondu v krajských nemocnicích byla v 85 % financovaná z prostředků EU, 15 % kryje kraj. Zájem je hlavně o využití stávajících lůžek. Prioritou je obnova starých lůžek ve všech zařízeních spravovaných krajem, doplnění rehabilitačních a manipulačních pomůcek. Pohotovost lékařů bude s tichým souhlasem úřadu práce řešena přesčasy. V nemocnicích chybí zrušené poplatky, díky tomu je znatelná vyšší obložnost, mnoho lidí nyní využívá služeb nemocnic bez poplatku. Chybí 65 miliónů od VZP. Ti, kteří neuzavřeli smlouvu v loňském roce, nyní vydělali, nynější smlouvy obsahují lepší platby. Situace v sociálních službách – riziko poskytování individuálních služeb, transformace poskytování sociálních služeb versus dodržování BOZP. Péče o klienty se bude odehrávat v soukromých pronajatých bytech i domech – je třeba zabývat se už nyní možnostmi, jak i dále chránit zaměstnance, co určitě budeme muset a moci vůbec kontrolovat. Zjistit, zda v těchto podmínkách již některý z inspektorů návštěvy provádí a co je předmětem kontrol, jak se daří je v těchto objektech uskutečňovat.

Jihomoravský kraj, Tomáš Havlásek: K transformaci sociálních služeb doplnil, že jde o značně nákladnou záležitost, přitom nemáme na finanční zajištění stávajících sociálních služeb, na zvýšení podhodnocených platů zaměstnanců.

Zhodnotil konferenci na téma „domácí služby“, kde bylo mj. konstatováno přednášejícími z Francie, že domácí práce prováděné „načerno“ mají zhruba poloviční náklady než práce prováděné registrovanými živnostníky. Zatímco v prvním případě je náklad rovný čisté odměně, v případě legální práce jsou náklady navýšeny o daně z příjmu a zákonné odvody pojištění. Přednášející popisovali řešení ve formě „gastroturek“, kde si je domácnosti zakoupí za polovinu a řemeslník je pak dostane regulérně proplacené za plnou cenu. I když je to spojeno s nutnou administrativou, zajistí se tím vyšší zaměstnanost a registrace této práce. Podobná situace je u nás se sociálními službami, kde z celkové sumy vyplacených příspěvků na péči v ČR 20 mld. Kč ročně se cca 25 % vrací zpět registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, tj. cca 5 mld. Kč. Zbytek, tj. 15 mld. Kč, končí v tzv. neformální péči a můžeme se jen domýšlet, jak je s nimi naloženo. Nabízí se tedy využití podobných kupónů pro sociální péči – místo peněžité dávky by postižení dostávali kupóny, těmi by hradili provedené služby a jejich poskytovatelé by je pak dostávali proplacené. Dnešní stav je, že i když postižený službu zaplatí pečující osobě, ta většinou toto nevykáže jako svůj příjem a pobírá jiné dávky. Přitom příjem z příspěvků na péči je nezdanitelný jen u prvního příjemce, tedy postižené osoby. Pokud tedy říkáme, že sociálním službám schází cca 2-3 mld. Kč, zde se nabízí podle střízlivého odhadu minimálně 5 mld. Kč a vedlo by to k rozvoji sociálních služeb.

Prostřednictvím předsedkyně krajské rady se podařilo ministrovi zdravotnictví předat dopis o nehrazení ošetřovatelské péče (podávání léků a další činnosti) v pobytových sociálních službách z důvodu indikace lékaři jako nehrazené péče. Konkrétně v domově v Tavíkovicích jsou osobní náklady na zdravotní sestry ve výši cca 2,5 mil. Kč, zdravotní pojišťovny v minulých letech hradily cca 800 tisíc Kč, nyní lékaři indikují pro zdravotně postižené jen péči za cca 80 tisíc Kč, přitom je povinností zařízení dále tuto péči provádět.

Pardubický kraj, Božena Krčková: Krajská rada požádala ústředí OS o zhodnocení kolektivních smluv ZO jednotlivých nemocnic a k jednání byla přizvána Mgr. Ivana Štěpánková. Bylo dohodnuto vytvoření dalšího plánu chystající se fúze nemocnic. Z tohoto důvodu je potřebné prodloužit platnost stávajících kolektivních smluv do konce roku 2014 a potom uzavřít jednu společnou kolektivní smlouvu pro celý holding. Krajská rada diskutovala o fúzi nemocnic regionu s důrazem na ochranu zaměstnanců. Informovala o situaci v sociálních službách, jmenovitě v ÚSP Žampach. Dále informovala o přípravě na setkání s radním pro zdravotnictví, které se uskuteční 19. března. Krajská rada projednala návrh stanov OS a připomínky zaslala na OS.

Plzeňský kraj, Milan Synek: Informoval o novém oddělení, které bylo otevřeno v Psychiatrické nemocnici Dobřany. Konstatoval velmi chabé vybavení pro personál oddělení. Jednání s hejtmanem Plzeňského kraje naplánované na 13. 3. bylo přeloženo na konec března. Dále informoval o situaci v Rokycanské nemocnici, kde při jednání krajské rady dosud nebyla podepsána kolektivní smlouva, problém je v navýšení platů. Ředitelka udává nedostatek finančních prostředků.

Zlínský kraj, Jaroslava Doleželová: Do konce roku 2014 bude připraven plán stabilizace finanční situace nemocnic se zachováním poskytované péče. V plánu je vytvoření jednoho představenstva pro všechny nemocnice, jejichž akcionářem je Zlínský kraj. Je zřízena komise pro financování zdravotnictví. Za odbory je nominována Ing. Jindřiška Chválová z OSZSP ČR. Mimo Uherské Hradiště mají nemocnice dluhy, které částečně řeší půjčkami Zlínský kraj.

Liberecký kraj, Jana Hnyková: Informace o jednání krajské rady Libereckého kraje dne 17. 2. a o situaci v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ZO požádala při řešení problémů součinnost JUDr. Zuzany Pláničkové. Snaha o pomoc řešení problémů v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici.

Jihočeský kraj, Lubomír Francl: Krajská rada v tomto roce zvýšila aktivitu a zasedala již 3x. Plánované jednání s radní Mgr. Ivanou Stráskou na Krajském úřadě se skutečnilo na začátku března 2014. Jednalo se o stavu nemocnic v kraji, kraj plánuje změnu stanov. Rovněž se uskutečnilo jednání se zástupci nemocnic v kraji. Při příležitosti návštěvy prezidenta ČR zasedala krajská tripartita. Regionální rada ČMKOS projednala zejména materiály související s připravovaným sjezdem ČMKOS. Informoval rovněž o společenských událostech, týkajících se našich odvětví v kraji. Zejména o setkání prezidenta Miloše Zemana s lékaři Nemocnice České Budějovice a o oslavách stého výročí založení krajské nemocnice.

Praha, Jaroslava Carrasco: Předsedkyně krajské rady Růžena Menšíková, regionální pracovnice Mgr. Iva Dandová a členka výkonné rady Jaroslava Carrasco se zúčastnily 28. 2. 2014 jednání na Magistrátu hlavního města Prahy s ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence PhDr. Tomášem Klineckým. Hlavním bodem jednání bylo měření zátěže v domově seniorů. Ředitel informoval o postupu odboru, jednal s hygienou práce o měření zátěže a na jejich návrh vytvoří dotazník, který bude rozeslán ředitelům sociálních zařízení. Předsedkyně Menšíková požádala o zaslání dotazníku i na náš OS. Za odbory účastnice schůzky zároveň nabídly spolupráci i na jeho tvorbě, alespoň formou připomínek. Krajská rada si vyžádala seznam organizací v kraji, které ještě neplatí do Zajišťovacího fondu. Dotyčné organizace bude kontaktovat a vysvětlovat Zajišťovací fond, což se už osvědčilo. Člen krajské rady Pavel Kubeš avizoval ukončení práce ve funkci předsedy ZO pražské záchranky. Z Domova pro seniory Sněženková má krajská rada informaci, že Magistrát požaduje, aby sociální zařízení přijímala klienty s většími zdravotními problémy, bez ohledu na počty zaměstnanců v přímé péči a jejich odbornost. Vznesla kritiku zápisu sekcí a krajských rad, kdy tyto orgány ukládají ve svých zápisech úkoly vedení OS a jim nadřízeným orgánům.

Středočeský kraj, Jana Sedláčková: Krajská rada  projednala návrh stanov OS a připomínky ke stanovám, došlé ze ZO v kraji. Navrhla zakotvení Zajišťovacího fondu do stanov OS. Probíhají kolektivní vyjednávání v nemocnicich Mladá Boleslav a Příbram a v dalších zařízeních v kraji. Příprava na jednání s hejtmanem kraje, které se uskuteční 28. 3. 2014. O účast na této schůzce požádaly zástupkyně ZO Luxor Poděbrady, kde se řeší otázka šikany a bossingu. Krajská rada žádosti vyhověla, zástupkyně ZO Luxor Poděbrady se tohoto jednání zúčastní. Krajská rada zaregistrovala informaci z masmédií o ztrátě nemocnic Středočeského kraje ve výši cca 200 milionů v roce 2013. Kraj předpokládá úsporu za neproplacení poplatku při hospitalizaci. Odborový svaz řešil situaci v nemocnici Kutná Hora. O tomto problému se bude jednat s hejtmanem Středočeského kraje.

* * *

Na společném jednání výkonné rady a dozorčí rady dne 12. března byla podána informace z jednání dozorčí rady v únoru, výkonná rada na člena revizní komise ČMKOS navrhla Pavla Vobeckého a dohodla se na přesunu termínu příštího jednání výkonné rady z 8. na 24. dubna.

Byly projednány dokumenty týkající se přípravy sjezdu OS a hospodaření OS a výkonná a dozorčí rada přijaly společné závěry:

● VR a DR podporují zachování stávajícího krajského principu volby výkonné rady, oba orgány podporují návrh, aby člen výkonné rady byl současně členem krajské rady.

● Krajské rady by měly mít maximálně 5 členů.

● Počet členů dozorčí rady by se měl snížit na 7 členů.

● Do návrhu stanov se vrátí původní oprávnění, že na základě rozhodnutí 2/3 členů dozorčí rady je možné svolat mimořádnou celostátní konferenci nebo mimořádný sjezd OS.

● VR a DR navrhují na poradách s předsedy otevřít diskuzi ke složení vedení OS. VR a DR navrhují znovu otevřít diskuzi k možnosti vrátit do stanov původní úpravu, že je možné, aby členy DR nominovali do tohoto orgánu delegáti sjezdu.

● VR a DR požadují, aby se na všechny kandidáty do orgánů OS, včetně vedení OS, vztahovala povinnost doložit podporu jejich kandidatury od své odborové organizace.

● VR a DR nepodporují návrh, aby se členy OS mohli stát i OSVČ zaměstnávající zaměstnance.

● VR a DR ukládají vedení OS dopracovat stanovy OS a sesouladit stanovy s finančním řádem, a to zvláště ve vztahu k Zajišťovacímu fondu, který by měl nadále zůstat jako povinný.

● VR a DR doporučují otevřít na jednání porad otázku zvýšení odvodů odborových organizací na OS.

● VR a DR se na jednání 11. června spolu s krajskými radami vrátí k financování činností OS a k plánu dalšího fungování OS z ekonomického hlediska.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám