Tripartita se podrobně věnovala zdravotnictví

V pondělí 20. února se konalo 135. jednání pléna tripartity. Nejpodrobněji se věnovalo zdravotnictví, na programu mělo i další závažné body. Jednání zahájil premiér Bohuslav Sobotka a úvodem oznámil změnu v programu, na které se dohodlo předsednictvo. Tripartita přeložila na příští jednání bod „Zpráva o aktuální situaci ve společnostech ČD a SŽDC“ a dohodla se, že bodě různé bude podána informace z jednání s hejtmany a informace k situaci v OKD.

Digitální agenda

První bod „Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a záměry v oblasti sdílené ekonomiky“ uvedl vládní zmocněnec pro digitální agendu Tomáš Prouza, který okomentoval zaslaný materiál. Přímo na jednání členové tripartity obdrželi informační materiál Digitální agenda za rok 2016 v kostce. Prouza uvedl, že jako velmi pozitivní vnímá situaci, že byla zahájena komunikace na úrovni platforma Průmysl 4.0. Další pozitivum je zařazení problematiky digitalizace do škol. Následně se k materiálu vyjádřili sociální partneři.

Zaměstnavatelé pozitivně hodnotí rozvoj digitalizace, ale upozorňují, že je nutné v některých oblastech postupovat rychleji. Velký problém vnímají ve stavebnictví a předpokládají, že rozvoj digitalizace zrychlí postupy v tomto oboru. Za pozitivní považují také částku, která bude na digitalizaci alokována z Evropských sociálních fondů, a to, že se o evropské projekty může ucházet každá firma. Zaměstnavatelé také požadují, aby byla za digitální agendu konkrétní zodpovědnost jednotlivých úředníků.

Za odbory vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula, který uvedl, že je nutno řešit nejen Průmysl 4.0, ale také Společnost 4.0. Digitalizaci je nutné řešit v kontextu všech souvislostí, digitalizace je jak příležitost, tak ohrožení. Nesouhlas s tezí digitalizace = deregulace. Je nutné řešit i negativní dopady, jako příklad uvedl vystoupení Billa Gattese a jeho návrh na platby zdravotního a sociálního pojištění za roboty, kteří se v budoucnosti uplatní jako osobní asistence. Tento návrh řeší výpadek odvodů do systémů pojištění. Důležité je lidem dopady digitalizace vysvětlovat a hledat nové cesty dalšího uplatnění pro zaměstnance.

Předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek připomněl, že je důležité zrychlit přenos dat a rozšířit vzdělávání.

Druhou část bodu, která se týkala sdílené ekonomiky, sociální partneři neprojednali, shodli se však na potřebě doplnit materiály a vést ke sdílené ekonomice hlubší diskuzi.

Sociální partneři přijali společné usnesení – viz níže jako soubor ke stažení.

Aktuální situace ve zdravotnictví

Dalším projednávaným bodem byla aktuální situace ve zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík byl prvním vystupujícím a okomentoval předložený materiál Ministerstva zdravotnictví – viz níže jako soubor ke stažení.

Předseda ČMKOS Josef Středula se věnoval problematice připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích. Sdělil, že odbory návrh odmítají jako celek, důvodů pro odmítnutí je několik, jde o proceduru i o obsah zákona. Zaměřil se také na záměr Ministerstva zdravotnictví snížit doplatky na léky prostřednictvím snížení ochranného limitu, který odbory velmi vítají. Při této příležitosti se vyjádřil k názoru prezidenta republiky Miloše Zemana zavést zpět regulační poplatek za hospitalizaci. S návrhem odbory nesouhlasí.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková okomentovala všech 10 bodů materiálu.

Financování systému veřejného zdravotního pojištění

K financování systému veřejného zdravotního pojištění sdělila, že odborům „nesedí počty“. Z materiálů Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že ministerstvo predikuje zvýšení příjmů ze zdravotního pojištění v roce 2018 o 8,7 mld. Kč a navrhuje zvýšit platby za státní pojištěnce na částku 920 Kč, což je zvýšení o 3,5 mld. Dohromady je tedy plánováno zvýšení příjmů do systému veřejného zdravotního pojištěni ve výši 12,2 mld. Kč. V letošním roce byly příjmy naplánovány na 13 mld. a toto zvýšení bylo nedostatečné a vyvolávalo tenzi. Z materiálů Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že ministerstvo chce dodržet současný trend, předcházející dohody, snížit doplatky na léky prostřednictvím snížení ochranného limitu a nově zavést zvláštní příplatek pro zdravotníky ve směnném provozu. Dále je podle posledních návrhů zřejmé, že se plánuje rozšířit hospicová péče.

Pokud bychom sečetli jednotlivé položky, tak se dostáváme k potřebě financí v objemu okolo 17 mld. Je tedy naprosto evidentní, že s avizovaným objemem financí není možné dodržet uvedené závazky.

OS konkrétně upozorňuje, že jen 10% navýšení tarifních platů a mezd představuje částku okolo 8 mld., další 2 mld. plánuje Ministerstvo zdravotnictví směřovat do personální stabilizace zaměstnanců ve směnných provozech a půl miliardy je plánováno na kompenzaci snížení ochranného limitu. Jen tyto tři závazky představují 10,5 mld.

Závěr za odbory: Odbory upozorňují, že je nesoulad mezi finančními dopady plánovaných opatření a potřebou finančních prostředků. Jako řešení opět navrhují skokově zvýšit platby státu za jeho pojištěnce. Zvýšení plateb státu umožní zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči, zkrátit čekací doby na některé výkony a vyšetření a napomůže stabilizaci zdravotnického a dalšího personálu nemocnic.

K bodům, ve kterých Ministerstvo zdravotnictví popisuje novely zákonů ke vzdělávání zdravotníků, předsedkyně sdělila, že odbory vzaly materiál na vědomí.

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích

Předsedkyně Žitníková k bodu návrh zákona o univerzitních nemocnicích doplnila Josefa Středulu. Odbory odmítají předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích jako celek. Návrh není v souladu s Programovým prohlášením vlády, byl vypracován a předložen v rozporu s legislativními pravidly vlády, bez věcného záměru a bez RIA. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o předlohu zákona způsobilou zásadním způsobem ovlivnit podobu českého zdravotnictví, je takový způsob přípravy a projednání zákona zcela nepřijatelný. Odboráři jsou také velmi nemile překvapeni vývojem posledních dnů, kdy se extrémně tlačí na předložení zákona do vlády a z hodiny na hodinu se zřejmě mění jeho podoba. Odboráři upozorňují, že by vláda neměla rozhodnout o tak důležité právní normě bez relevantních znalosti všech souvislostí. K zákonu není zpracována RIA, takže lze jen odhadovat, že se plánuje do jednotlivých nemocnic vložit majetek řádově v hodnotě okolo 60 mld. V posledním návrhu byla vyňata povinnost státu ručit za závazky univerzitních nemocnic.

Předsedkyně Žitníková se řečnicky zeptala, zda má někdo představu, jaké závazky dnes mají stávající fakultní nemocnice a v jaké jsou finanční kondici a kdo zná finanční zdraví Nemocnice sv. Anny, Nemocnice na Bulovce a Thomayerovy nemocnice.

Ministr Ludvík sdělil, že zákon není o hospodaření univerzitních nemocnic, ale o jejich chodu.

Podle odborů nelze tyto dvě záležitosti oddělit.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že mimo politických proklamací nezaznělo, co je špatně na stávající právní formě. Obsah důvodové zprávy v mnoha věcech připomíná předlohu bývalých pravicových vlád a rozdíl je jen v právní formě. Pokud se má seriozně jednat o novém zákoně a zlepšení fungování fakultních nemocnic, nelze než vrátit se na začátek. Předložit návrh, propojený věcně a ekonomicky, zpracovat RIA a sdělit pravdivý stav jednotlivých zařízení. Odbory doporučují návrh zákona o univerzitních nemocnicích stáhnout.

Příplatek za směnnost

Předsedkyně Žitníková k bodu příplatek za směnnost odbory sdělila, že odborový svaz navrhované opatření vítá, upozorňuje však na potřebu řešit od roku 2018 komplexně, proto navrhuje vložit obdobné ustanovení do nařízení vlády č. 567. Připomněla předpokládaný objem finančních prostředků (2 mld. Kč) a nutnost jejich zajištění pro rok 2018.

Personální situace ve zdravotnictví

Předsedkyně Žitníková poděkovala za předložený materiál k personální situaci ve zdravotnictví a připomněla, že OS tři roky po sobě realizoval dotazníkové šetření k pracovním podmínkám zdravotníků. Odpovědi na stejně koncipované otázky dokladují, že se v českých nemocnicích rok od roku zhoršují pracovní podmínky. Zaměstnanci jsou přepracovaní, frustrovaní a pokud mohou, odcházejí.

Situaci je nutné řešit komplexně a to je samozřejmě limitováno objemem finančních prostředků, proto odbory navrhují zvýšit platbu státu za jeho pojištěnce výrazněji.

Materiál předsedkyně zašle a kdo má zájem se seznámit s výstupy dotazníku bude mít možnost.

Sjednocení odměňování u poskytovatelů lůžkové péče

Odborový svaz předkládá samostatný materiál o potřebě sjednocení odměňování u poskytovatelů lůžkové péče. Shrnuje v něm současnou situaci v odměňování a navrhuje systémové řešení – sjednotit odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platů. Odborové informace o diskriminaci v odměňování potvrzují i údaje v materiálu Ministerstva zdravotnictví, kde se všichni mohou přesvědčit o obrovských a neodůvodněných rozdílech v odměňování.

Odborový svaz zásadně nesouhlasí se závěry Ministerstva zdravotnictví, že by měl zafungovat tržní systém. Ten nefunguje! Dokladem toho jsou i data z materiálu. Mimo tržní systém nefungují ani dohody a toho jsme v letošním roce svědky v přímém přenosu.

Odborový svaz nesouhlasí ani s vyčíslením dopadů na sjednocení odměňování.

Odbory jsou zásadně proti plošné kompenzaci sjednocení odměňování poskytovatelům zdravotní péče v nemocnicích ve formě obchodních společností. Vedou je k tomu zkušenosti z uplynulých tří let, kdy část zaměstnavatelů přiznala, že na zvýšení mezd finance má, ale chce je použít jinak.

Podle odborů je sjednocení odměňování nejzásadnějším relevantním řešením současné personální krize.

Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

K bodu, který se týkal nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců (č. 304/2014 Sb.), odbory měly informaci od bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, že v rozpočtu Ministerstva zdravotnictví je finanční rezerva, která může pokrýt změnu nařízení vlády a zvýšit platy zaměstnanců v hygienické službě.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že pro všechny by ochrana veřejného zdraví měla být prioritou. Odbory žádají Ministerstvo zdravotnictví, aby znovu zkontrolovalo a našlo možnosti finančního krytí k navýšení platů zaměstnanců v hygienické službě.

***

Předseda LOK-SČL Martin Engel se ve svém vystoupení věnoval především vzdělávání lékařů a odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví.

Požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby odbory obdržely všechny prováděcí předpisy k zákonu o vzdělávání a aby se v nich napravily některé nepřesnosti zákona.

Ke sjednocení odměňování sdělil, že pro LOK je toto prvořadou záležitostí a že není možné, aby se neplnily vládní sliby.

Závěrem se vyjádřil k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Zdůraznil, že pokud mají sociální partneři – zaměstnavatelé a odbory – shodné stanovisko, tak by ho měla vláda akceptovat a návrh stáhnout.

***

Za zaměstnavatele vystoupil se zásadním stanoviskem prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký, který sdělil, že se zaměstnavatelé v mnoha bodech shodují s odbory. Zaměstnavatelé také upozorňují na špatné počty Ministerstva zdravotnictví a dle jejich názoru chybí pro naplnění vládních slibů minimálně 3,64 mld. Kč, a to nezapočítali nárůst potřeby financí v oblasti dlouhodobé péče, sociálních služeb a hospiců.

Zaměstnavatelé na rozdíl od odborů nesouhlasí se snížením doplatků na léky prostřednictvím snížení ochranného limitu. Domnívají se, že by mělo být postupováno výběrově, limit by se měl snížit jen pro ty pacienty, kteří se prostřednictvím vysokých poplatků dostávají do nepříznivé sociální situace. Celá záležitost by měla být řešena prostřednictvím sociálního zabezpečení.

Jednoznačně jsou ve shodě s odbory v otázce zákona o univerzitních nemocnicích. Nesouhlasí s předloženou právní úpravou a navrhují zákon stáhnout. Mimo výhrady, které uvedly odbory, se domnívají, že se má poskytování nemocniční péče řešit jako celek a není možné z kontextu vytrhnout pouze jednu část poskytovatelů.

S odbory se zaměstnavatelé zásadně rozcházejí v názoru na sjednocení odměňování. Zaměstnavatelé se sjednocením nesouhlasí, chtějí zachovat trh práce ve zdravotnictví, upozorňují, že naopak někteří odborníci doporučují zavést v celém resortu mzdy, které jsou motivačním nástrojem. Smluvní plat dle jejich názoru odráží kvalitu a výkonnost práce a motivuje zaměstnance. Privatizací části zdravotnictví bylo vytvořeno tržní prostředí a zavedení sjednoceného odměňování by zpochybnilo celý dosavadní vývoj a znamenalo by zásadní omezení podnikatelského prostředí.

Zaměstnavatelé požádali o komplexní přístup k řešení problémů ve zdravotnictví.

***

Premiér uvedl, že vláda při projednávání návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vezme názor sociálních partnerů v potaz.

***

V bodě různé bylo sděleno, že vládou neprošel návrh ministra průmyslu Jana Mládka, který předložil návrh, aby státní podnik DIAMO odkoupil závazky OKD. Další postup bude takový, že vláda vyčká na nabídky privátních zájemců, pokud nebudou, tak se vláda vrátí k možnosti odkupu státním podnikem DIAMO.

Za odbory vystoupil předseda OS hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel, který se k rozhodnutí vlády postavil velmi kriticky. Sdělil, že vláda tímto svým rozhodnutím může způsobit, že majitelé podají sami návrh na konkurz a další řešení bude velmi problematické. V ohrožení je 30 000 pracovních míst a není možné nechat dál lidi v nejistotě. Za OS žádá, aby vláda vše rychle řešila.

Dále se dotázal přítomného ministra zemědělství Mariana Jurečky, proč KDU-ČSL návrh nepodpořila. Ministr Jurečka sdělil, že neměli všechny relevantní informace. Premiér Sobotka se oproti tomu ohradil, že informace byly. Uvedl, že vláda situaci nepodceňuje, že bude vývoj situace bedlivě sledovat a předpokládá, že se budou muset k situaci stejně vrátit.

***

Posledním bodem byla informace premiéra Sobotky o jednání s hejtmany ohledně navýšení mezd řidičů. Jednání se konalo před jednáním tripartity, hejtmani vznesli požadavek jak na kompenzaci mezd, tak na zvýšení financí na opravy a budování dopravní infrastruktury, a to v celkové částce 2,5 mld. Kč, což představuje téměř polovinu vládní rezervy. To je začátkem roku nepřijatelné, vláda situaci projedná na svém příštím jednání. Připomněl, že na mzdy je potřeba 800 mil.

Za odbory vystoupil Josef Středula, který uvedl, že situace je dle názoru ČMKOS naprosto nehorázná, všichni věděli, že situaci je potřeba řešit. Veřejně poděkoval OS dopravy a jeho předsedovi Luboši Pomajbíkovi za klid, s jakým situaci dopravní odbory víc než rok řeší. Vláda a hejtmani by měli najít rychlé řešení.

Luboš Pomajbík sdělil, že OS je ve stávkové pohotovosti, většina řidičů dostala minimální navýšení mezd a podle propočtů se jim mzdy měly zvednout až o 6000 Kč. V současné době je katastrofální nedostatek řidičů, jezdí důchodci, nejsou lidi. Kraje údajně neposílají finance do podniků, kde je kolektivní smlouva, a odmítají kolektivní smlouvy plnit. Znovu důrazně upozorňuje na kritickou situaci a žádá, aby bylo urychleně řešeno.

Premiér Sobotka sdělil, že po jednání s Asociací krajů ČR má informaci, že nedohoda je ve dvou krajích – Jihomoravském a Ústeckém. Vláda udělá vše pro to, aby se situace řešila.

Zaměstnavatelé vystoupili s názorem, že není možné porušovat nařízení vlády a neplnit dohody a že oni sami sdělují, ať do podniků, které dohodu neplní, nastoupí inspekce práce a zjedná nápravu.

Závěrem premiér všem zúčastněným poděkoval za jednání.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám