Tripartita se zdravotnictví věnovala jen okrajově, příště bude pokračovat

Jednání pléna tripartity v pondělí 21. ledna zahájil premiér Andrej Babiš.

Systém přijímacích zkoušek na střední školy

První bod jednání „Možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a kroky ke zlepšení kvality středního školství“ byl na jednání zařazen z podnětu jednání krajských tripartit.

Zástupci krajů – hejtmani, v souvislosti s jejich funkcí – zřizováním středních škol navrhli, aby se zavedl jednotný systém přijímacích zkoušek na střední školy – tzv. cut-off score.

Bod uvedl ministr školství Robert Plaga. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedoporučuje, jedná se o problematický nástroj, škola by se měla primárně zaměřit na kvalitu. Cestou je nedržet na škole studenty, kteří nemají studijní předpoklady, připomíná, že od září se mění systém financování a objem finančních prostředků na žáka už nebude základní premisou pro „držení“ studentů na středních školách.

V diskuzi vystoupili zástupci zaměstnavatelů a odborů.

Svaz průmyslu je proti zavedení nepodkročitelných hranic, a to v souvislosti s reformou školství. Cut-off score je dle jeho názoru nesystémový krok, se kterým nesouhlasí, a to z důvodů, že by byly jednotné přijímací zkoušky stejné pro všechny typy středních škol. Dle jejich názoru je rozdíl mezi studiem na gymnáziu a střední technické škole.

Zaměstnavatelé chtějí zavést duální a technické vzdělávání. Z jejich pohledu se jedná o reformu školství na všech úrovních. Současně připomněli, že zásadním krokem je také práce s rodiči. Je nutné vrátit řemeslu prestiž a pracovat na tom, aby rodiče byli ochotní doporučit svým dětem učňovské obory. Pro další vývoj je nutná spolupráce všech subjektů.

Za odbory vystoupil se stanoviskem předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, který sdělil, že ani odbory nevidí přínos zavést cut-off score.

Další diskuze se vedla okolo výhod, nebo nevýhod jednotného hodnocení přijímacích zkoušek.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková požádala, aby na příští jednání, pokud se bude projednávat problematika, kterou navrhují řešit kraje, byl přizván jejich zástupce, s čímž přítomní souhlasili.

Kůrovcová kalamita a další rozvoj lesů

Druhý bod „Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. Krátce shrnul doporučená opatření, která se skládají především z těžby napadeného dřeva a jeho dalšího zpracování. Připomněl možnosti vlastníků lesa při řešení kůrovcové kalamity a finanční dotace, které mohou vlastníci využít. Při ministerstvu pracuje odborná skupina, která se dlouhodobě problematikou zabývá.

V reakci vystoupil předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek s návrhem na zvýšení finanční podpory štěpky. Doporučuje nepálit slámu, ale pálit štěpku, která je z napadeného dřeva. Dotace doporučuje zvýšit o 1 mld. Kč.

V souvislosti s těžbou dřeva je velmi problematický návrh na zvýšení ceny přepravy dřeva přes ČD CARGO. Majitelé dřeva jsou v kleštích, nemají na vyšší cenu.

V reakci vystoupil ministr dopravy Dan Ťok, který sdělil, že cena dopravy je nerentabilní, je to otázka, co se bude dotovat a jakým způsobem.

Předseda ASO ČR Bohumír Dufek apeloval na spolupráci ministerstev.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková upřesnila, že přes Ministerstvo průmyslu a obchodu je možné také čerpat bezúročné půjčky s maximální dobou splatnosti až 10 let, další finanční podporu štěpky nepodporují, jsou možné jiné cesty.

Za ČMKOS vystoupila předsedkyně Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Jaroslava Nestěrová. Úvodem poděkovala ministerstvu za spolupráci. Následně vznesla dotaz, zda by bylo možné napadené dřevo prodávat malospotřebitelům jako palivové dřevo. Dále podala návrh, aby se část příjmů státního rozpočtu z lesů účelově použila pro obnovu lesů. Závěrem svého vystoupení přednesla podnět odborů, které poukazují na velmi problematickou situaci najímání polských dřevorubců a dělníků na IČO.

Na její připomínky a dotaz odpověděl ministr životního prostředí Richard Brabec. Kůrovcové dřevo bude možné použít jako palivové dříví pro maloodběratele. Příjmy z lesů jsou součástí státního rozpočtu a s účelovým vyčleněním se nepočítá. Polští dělníci by měli fungovat ve stejném režimu jako čeští pracovníci.

Zaměstnavatelé poděkovali za další doplnění materiálu a jeho znovuzařazení na jednání tripartity. Úvodem upozornili, že situace je velmi složitá a že na jaře kůrovec znovu začne. Dotace je potřeba vyplácet v reálném čase, majitelé lesů (soukromí vlastníci) jsou finančně vyčerpaní, situaci je nutné rychle řešit, dotační podpora je nejdůležitější.

Ministr zemědělství Miroslav Toman upřesnil některá opatření, která považuje ministerstvo za důležitá. Dřevo budou moci těžit maloodběratelé, a to až 200 kubíků místo současných 50, ministerstvo vypsalo veřejné zakázky na rychlou těžbu, hledají odbytiště pro dřevo v zahraničí (severské země, Čína).

Příprava výstavby plavebního stupně Děčín

Další bod „Aktuální stav přípravy výstavby plavebního stupně Děčín“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Problémů je hodně, jednalo by se o projekt, který zasahuje do suverenity dalších států a je nutné řešit kompenzační podmínky. Mimo to existují studie, které z hlediska možného zásahu do ekosystémů vybudování plavebního stupně nedoporučují. Nicméně dle názoru ministerstva stávající studie nezhodnotily všechny skutečnosti, jsou zpracovány bez znalosti historických a plavebních podmínek Labe. Za ministerstvo dopravy doporučují zpracovat nový posudek.

Ministr životního prostředí Richard Brabec vysvětlil, že existuje pět odborných studií, které tvrdí, že výstavba plavebního stupně Děčín by zásadním způsobem narušila ekosystémy a životní prostředí, že záměr nelze realizovat. V současné době je situace taková, že česká vláda se obrátila na Evropskou komisi, aby posoudila, zda by bylo možné změny kompenzovat například v Německu.

Zaměstnavatelé vznesli zásadní dotaz – „pohřbíváme“ záměr výstavby, nebo hledáme cestu? Připomněli, že v jiných státech kompenzační opatření fungují. Dotaz: Proč nemohou fungovat v ČR?

Za odbory vystoupil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík, který sdělil: podporujeme výstavbu jezu, pokud nebude realizována, tak požadujeme vyčíslit dopady a zformulovat kompenzace pro lodní plavbu, a to včetně kompenzací sociálních. Upozornil na časové prodlevy, pokud se bude stavět, tak není skoro reálné, že začne tato vláda.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že to vláda chce jez stavět, on sám osobně předal ve věci výstavby jezu dopis předsedovi Evropské komise a nyní čekají na její vyjádření.

Následně premiér předřadil bod „Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí“, který okomentovala ministryně financí Alena Schillerová. Ministryně sdělila, že zpráva, kterou zpracovala Národní rozpočtová rada, se nepovedla.

Sdělila, že mnoho informací uvedených ve zprávě je uvedeno nepřesně, rada nevzala v úvahu, že jsme součástí Evropské unie, a její výhled není objektivní. Ministryně sděluje, že je nutná debata a Ministerstvo financí je připravené jí vést. Doporučila, aby se Národní rozpočtová rada věnovala především aktuální ekonomické situaci, a to objektivně. Připomněla, že Ministerstvo financí vydalo ke zprávě tiskovou zprávu a že na skutečnosti, které Národní rozpočtová rada v materiálu uvedla, ihned reagovali a uvedli některá tvrzení na pravou míru.

Premiér Andrej Babiš řekl, že nechápe, proč projednáváme materiál, který je absurdní. Informace Národní rozpočtové rady, že směřujeme do Řecka, je v případě české ekonomiky v situaci, kdy se nám obzvláště daří, zavádějící.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová sdělila, že materiál vychází z toho, že situace bude rigidní, ale to není pravda. Zmínila, že materiál nebyl oponován a dle jejího názoru Národní rozpočtová rada pracuje na bázi dlouhodobých hypotéz, které v současné době nelze predikovat.

Premiér Andrej Babiš znovu připomněl, že se české ekonomice daří a že výsledky práce vlády pociťují občané. Jako příklad uvedl zvyšování důchodů, prorodinná opatření vlády a záměry řešit sociální bydlení.

Zaměstnavatelé upozornili na rozpor mezi stanoviskem vlády a stanoviskem Národní rozpočtové rady k rozpočtu a k výhledu na rok 2019. Je nutné vyřešit.

Za odbory, které mají k materiálu negativní stanovisko, vystoupil makroekonom Martin Fassmann. Materiál Národní rozpočtové rady velmi negativně vstoupil do projednávání návrhu státního rozpočtu. Materiál je zpracován podle teoretických ukazatelů a opírá se o prognózu migrace, která byla v posledních dnech popřena. Je absurdní, že materiál má závěry, že postupujeme k Řecku. Cílem materiálu je kritika hospodářské politiky současné vlády.

K materiálu následně proběhla bouřlivá diskuze. Závěrem je, že by bylo vhodné příště zajistit odbornou oponenturu a řešit příští léta, ne situaci za 50 let.

Zástupce Národní rozpočtové rady vystoupil s informací, že použili statistické údaje a standardní metody predikce vývoje hospodářské politiky.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová doplnila, že měli povinnost zprávu vydat a oponentura není možná. Vycházeli ze zpráv, které dělá i Evropská komise a další. Zpráva je ve výhledovém horizontu 50 let, a to kvůli demografické křivce. Problém je stárnutí populace, měli by řešit koncepčně, a to z hlediska délky pracovního života. Podle Národní rozpočtové rady je stávající situace neudržitelná.

Předsedkyně Dagmar Žitníková poukázala na § 22 zákona, kdy je možné při vydávání stanovisek možnost spolupráce s orgány státní správy.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že vláda dělá vše pro udržení kvality života a její opatření jsou účinná a dlouhodobá. Podle Národní rozpočtové rady jsou neudržitelná.

Zástupci zaměstnavatelů připomněli závěry tripartitního pracovního týmu.

Premiér Andrej Babiš závěrem sdělil, že za vládu se závěry zprávy Rozpočtové rady zásadně nesouhlasí.

Prioritní stavby dopravní infrastruktury

Další bod „Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Premiér Andrej Babiš znovu zdůraznil, že vláda dělá maximum, otevřeli nové kilometry dálnic.

Zaměstnavatelé odkázali na závěry jednání tripartitního pracovního týmu, podporují zahájení výstavby.

Odbory upozornily na nutnost komplexního řešení, a souběžně upozornily na některá opatření, která se jeví jako systémová, ale problémem je například plánované omezení vjezdu některých vozidel. V případě zákazu se problém přesune na dopravní komunikace nižších tříd.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Další bod se týkal „Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.

Informace přednesla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Odbory i zaměstnavatelé souhlasí se závěry pracovního týmu tripartity.

Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

Posledním projednávaným bodem, a to pouze částečně, byl bod „Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR“.

Informace na úvod přednesl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Sdělení ministerstva i vyjádření odborů viz níže jako soubory ke stažení.

Na sdělené informace reagovaly jak odbory, tak zaměstnavatelé.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková mimo stanovisko, které je uvedeno níže, upozornila na tristní personální situaci, na podfinancování nemocnic a na to, že zaměstnavatelé nedodržují dohodnuté navýšení příplatků pro sestry ve směnách.

Sdělila, že odbory zásadně nesouhlasí s tím, aby se měnil systém odměňování v příspěvkových organizacích. Platové tabulky jsou pro odbory zásadní. Znovu zmínila záměr svazu sjednotit odměňování. Vyzvala premiéra a ministra, aby se situací intenzivně zabývali a aby problémy řešili také ve spolupráci s kraji.

V kontextu hledání řešení ve spolupráci s kraji zmínila objemy financí, které kraje ze svých rozpočtů dávají na zdravotnictví.

Zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR vystoupil k jednotlivým bodům Ministerstva zdravotnictví.

Zaměstnavatelé souhlasí s navrhovanými změnami, domnívají se, že je nutné řešit zvýšení objemu financí prostřednictvím soukromého připojištění a zvýšením spoluúčasti. Nesouhlasí s návrhy OECD navýšit daňovou a odvodovou zátěž některým skupinám. Podporují také nové úpravy zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Z hlediska financování nemocnic preferují zavést soutěž mezi jednotlivými poskytovateli.

Závěrem vystoupil předseda LOK-SČL Martin Engel, který sdělil, že do doby vyrovnání finanční zátěže jednotlivých skupin zásadně nesouhlasí s žádnými změnami v pojištění. Největším dlužníkem je stát, který platí za své pojištěnce nejnižší částky. Zdravotnictví je opět na tripartitě projednáváno jako poslední bod, a proto za odbory navrhujeme, aby se zdravotnictví přesunulo na příští jednání pléna tripartity, a to jako bod č. 1.

Na vystoupení reagoval premiér Andrej Babiš, který sdělil, že v otázce odměňování se neshodneme a souhlasí s návrhem projednat zdravotnictví, a to včetně posledního bodu „Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“ na příští tripartitě.

Závěrem premiér Babiš předsedkyni Žitníkovou požádal, ať mu odborový svaz dodá seznamy nemocnic, které nepřiznaly sestrám a dalším pracovníkům zvýšené příplatky, tuto situaci bude řešit.

Další jednání tripartity je naplánováno na 11. března, a to za účasti zástupce Asociace krajů ČR, kteří budou na jednání přizváni.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám