Tripartitní pracovní tým o financování sociálních služeb a zvýšení platů

Tripartitní pracovní tým pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy jednal on-line v úterý 13. října. Na programu jednání byly dva zásadní body. První se týkal opatření Ministerstva práce a sociálních věcí, která toto ministerstvo připravilo v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro sociální služby. MPSV připomnělo jak jednotlivá opatření, tak významnou finanční pomoc sociálním službám. V této souvislosti je nutné zmínit, že jednotlivá opatření nebyla pro odbory a zaměstnavatele ničím novým.

Téměř od počátku epidemie MPSV pravidelně komunikuje jak s odbory, tak se zaměstnavateli, kraji, zástupci měst a obcí a se zástupci neziskových organizací. Téměř každý týden se na pravidelných on-line poradách, a v době, kdy to bylo možné, tak osobně, setkávají všichni aktéři s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, náměstkyní Zuzanou Jentschke Stöcklovou, ředitelem odboru Davidem Pospíšilem a dalšími pracovníky ministerstva.

Měli jsme možnost připomínkovat všechna mimořádná opatření, dostáváme informace o rozdělené finanční pomoci. Spolupráce s MPSV je opravdu příkladná. Ne vždy se ve všem shodneme, ale hledáme cesty, jak naše stanoviska sblížit. Jen pro představu zde uvádím, jaké objemy financí letos sociálním službám MPSV vyplatilo nad rámec svého původního rozpočtu:

● I. kolo mimořádných odměn: rozděleno 2 030 394 917 Kč, pro 4394 sociálních služeb;

● II. kolo mimořádných odměn: rozděleno 3 268 807 Kč, pro 20 sociálních služeb;

● I. kolo vícenáklady ve spojitosti s nouzových stavem: bylo rozděleno 473 092 457 Kč pro 2409 sociálních služeb. Vyplaceno v týdnu od 14. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

V tuto chvíli je zveřejněna Výzva v návazném mimořádném dotačním titulu na sanaci vícenákladů a výpadku zdrojů sociálních služeb. Uznatelné období bylo prodlouženo až do 15. 10. 2020. Žádat o dotaci mohou opět všechny registrované sociální služby, i ty, které obdržely dotaci v I. kole (kromě nákladů nárokovaných v 1. kole). V rámci tohoto dotačního řízení jsou uznatelnými náklady s datem uznatelného zdanitelného plnění do 15. 10. 2020. Sběr žádostí proběhne ve druhé polovině října.

Zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách

V průběhu jednání jsme řešili také zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách od 1. ledna. Za odborový svaz jsme samozřejmě opět připomněli nízké ohodnocení zaměstnanců oproti náročnosti práce v sociálních službách. Závěrem tohoto bodu jsme si upřesnili výpočty, kolik je na navýšení tarifních platů a mezd o 10 % potřeba peněz.

Novela zákona o sociálních službách

Ve druhém bodě jednání jsme se vrátili k novele zákona o sociálních službách. Ministerstvo připomnělo vývoj novely, její základní principy a okruhy změn:

– novela je celospolečenské téma, které se dotýká 5727 registrovaných sociálních služeb, cca 500 000 jejich klientů a 76 593 pracovníků působících v sektoru sociálních služeb,

– hlavní principy novely jsou kvalita a dostupnost péče, finanční udržitelnost sociálních služeb, stabilita a předvídatelnost systému,

– financování přes normativy na pracovní úvazky (poskytovatelé nebudou v nejistotě); vznik garantované sítě sociálních služeb (kontrola nad růstem nákladů),

– pověřené obecní úřady budou mít novou kompetenci – zabezpečit potřebné sociální služby,

– valorizace příspěvku na péči bude řešena nařízením vlády,

– důraz na prioritizaci poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí (podpora pečujících osob),

– definování služby komunitního typu,

– zavedení materiálně-technických standardů pro některé specifické cílové skupiny,

– zavedení stížnostního mechanismu, posílení ochrany důstojnosti a lidských práv uživatelů.

Současně ministerstvo připomnělo, že na novele není úplná shoda a stále nejsou dořešené rozpory s Ministerstvem financí, které má několik zásadních připomínek a nesouhlasí s některými ustanoveními.

Ministerstvo financí trvá na požadavku navýšit úhradovou vyhlášku, a to ještě před odesláním novely na vládu, respektive koaliční radu.

Ministerstvo financí nesouhlasí:

– s možností navýšit garantovanou síť maximálně o 10 %, i když toto navýšení bude v rámci alokace státního rozpočtu, tedy bez přímého dopadu na rozpočet,

– s navýšením příspěvku na péči v I. stupni na 2000 Kč,

– se sjednocením příspěvku na péči, respektive souhlasí za podmínky, že o to, o co se zvýší příspěvek na péči, se sníží státní dotace, tedy navrhuje snížit státní dotaci na sociální služby pro rok 2023 min. o 3,4 mld. Kč,

– s garantovanou sítí sociálních služeb, kde se obává zvýšených dopadů na státní rozpočet.

Odborový svaz má také k novele výhrady, které jsme opakovaně sdělili. Jako hlavní problém vidíme financování prostřednictvím úvazků zaměstnanců a nejistotou, protože Ministerstvo financí odmítá výdaje na sociální služby koncipovat jako mandatorní výdaj státního rozpočtu.

Další jednání pracovního týmu se uskuteční dle dohody sociálních partnerů.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám