Tripartitní tým pro sociální otázky jednal o odměňování a dofinancování služeb

V pátek 15. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí sešli členové a hosté pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro sociální otázky. Na programu jednání byla problematika úpravy stupnic platových tarifů v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., navyšování platů v roce 2017, dofinancování sociálních služeb v roce 2016, novela zákona o sociálních službách a výstupy z jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

V rámci prvního bodu MPSV předložilo souhrnnou informaci o průběhu zvyšování platů v roce 2014 až 2016. MPSV materiálem doporučilo, aby se snížil počet stupnic platových tarifů tím, že by se sloučily první tři stupnice a postupně se odstraňovala nerovnost. Za odbory i zaměstnavatele zaznělo, že sociální partneři měli o materiálu jinou představu, požádali o názor MPSV na zvýšení platů od 1. ledna 2017. Požadavek na postoj ministerstva je legitimní, ke zvyšování platů se již vyjádřili někteří resortní ministři, například ministryně školství, ministr zdravotnictví a ministr kultury mají představu zvýšit platy o 10 %.

Odbory i zaměstnavatelé deklarovali, že za jejich stranu požadují pro zaměstnance v sociálních službách také navýšení o 10 % a chtějí, aby se navýšení promítlo nejen do platů, ale také do mezd. V souvislosti s navýšením platů a mezd pro zaměstnance v sociálních službách je nutné zajistit na toto navýšení finanční zdroje, a to zvýšením dotací pro poskytovatele sociálních služeb.

Současně odbory i zaměstnavatelé poukázali na nesmyslnost první tzv. základní tabulky a požádali MPSV o její zrušení.

Zástupci MPSV sdělili, že diskuze o navýšení platů zaměstnancům v sociálních službách probíhá a že toto jednání bude také jedním z podkladů pro rozhodnutí ministryně Michaely Marksové.

Odbory dále sdělily, že několik let požadují odstranit nerovnost v odměňování u platových tarifů lékařů v hygienické službě, současně je nutné řešit platy posudkových lékařů a lékařů v ambulantních zařízeních. Jejich nedostatek je zapříčiněn rozdílnými platovými tarify oproti jejich kolegům z nemocnic. Odbory navrhují sjednotit tarify pro lékaře do jedné tabulky.

Druhý bod jednání řešil dofinancování sociálních služeb v letošním roce. MPSV podalo informaci ve formě jejich tiskové zprávy:

Ministryně Marksová: Na platy pracovníků v sociálních službách přidáme 350 milionů korun

Celkem 350 milionů korun poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí na dofinancování platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách.

„Sociální služby poskytují nepostradatelnou pomoc těm nejpotřebnějším skupinám občanů. Za minulých vlád byly sociální služby výrazně podfinancovány. Za poslední dva roky se nám podařilo celkově navýšit finanční prostředky na tuto oblast o více jak 2,4 miliardy korun.“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Ministerstvo operativně poskytne z vlastních zdrojů na dofinancování sociálních služeb částku 350 miliónů korun. Finanční prostředky budou tudíž použity na krytí platových a mzdových nákladů. Poskytovatelům sociálních služeb budou přiznány jak v rámci krajských dotačních programů, tak i dotačního programu MPSV. Dotační komise ministerstva zasedne nejpozději na počátku května, finanční prostředky by tak poskytovatelé mohli obdržet spolu s druhou splátkou dotace v červnu tohoto roku.

Odbory i zaměstnavatelé sdělení a rozhodnutí MPSV velmi vítají, ale podle jejich informací byl požadavek na dofinancování z krajů vyšší.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že na jednání s premiérem Sobotkou o situaci ve zdravotnictví požádala pana premiéra, aby se zaměřil také na situaci v sociálních službách a na dofinancování ve výši 605 mil. dle požadavku krajů.

Za kraje vystoupil místopředseda sociální komise Asociace krajů Bc. Miloslav Čermák a sdělil, že požadavek krajů na dofinancování vycházel z přesných čísel, že velmi kvituje, že MPSV uvolní částku 350 mil., ale že pro dobré fungování sociálních služeb je nutné doplnit i chybějící finance.

Odbory a zaměstnavatelé požadavek krajů podpořili.

Bod novela zákona o sociálních službách byl velmi rozsáhlý a vzhledem k nedostatku času se projednal pouze částečně a bylo dohodnuto, že jednání o novele zákona o sociálních službách bude pokračovat 18. května.

Odbory se v tomto bodě vyjádřily k záměru registrace na dobu určitou a opakovaných registrací. Návrh MPSV vnímají velmi negativně a nevidí žádný přínos. Kontrola kvalitního poskytování sociální péče probíhá již dnes a opakované registrace administrativně zatíží poskytovatele. Problém je i v jistotě poskytování sociálních služeb. Odbory dlouhodobě prosazují předvídatelné a transparentní financování, ale pokud bude docházet k opakovaným registracím, tak tento princip je narušen.

V souvislosti s budováním kapacit sociálních služeb odborový svaz připomněl svůj opakovaný požadavek zavést centrální registr zájemců o sociální službu. Dnes se neví, kolik je zájemců a o jaké služby mají zájem. Žadatelé si podávají žádosti do mnoha zařízení a systém nelze plánovat.

Odbory nesouhlasí se zrušením povinnosti nových poskytovatelů poskytnout údaje o plánu finančního zajištění sociálních služeb. Důvod je jednoduchý: přibývá poskytovatelů, někteří nemají základní informace o fungování systému a o finančních tocích a kvalitním zajištění služby.

Odbory se také krátce vyjádřily k návrhům na personální vyhlášku. Zásadně nesouhlasí se stanovením minimálních počtů zaměstnanců. Naopak požadují, aby počty pracovníků byly optimální, a tím se zamezilo jejich přetěžování.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám