Usnesení celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Delegáti celostátní konference vyslechli a vzali na vědomí:

● Zprávu o plnění programu OSZSP ČR za období od VI. sjezdu OSZSP ČR

● Zprávu o činnosti dozorčí rady OSZSP ČR

● Zprávu o hospodaření OSZSP ČR za období od VI. sjezdu OSZSP ČR

● Návrh výkonné rady, se kterým seznámil místopředseda OS Ladislav Kucharský, na vytvoření sekce mladých členů OS.

Delegáti celostátní konference prohlašují, že jsou si plně vědomi potřeb získávání nových členů, a to zejména v řadách mladých zaměstnanců a podporují vytvoření sekce mladých členů jako poradního orgánu OSZSP ČR, včetně souvisejících nákladů na fungování a aktivity sekce.

● Informaci místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové o Evropské občanské iniciativě „Voda je lidské právo, voda je dobro, nikoli zboží“.

● Zprávu předsedy OS DLV Mgr. Pavla Kunce k představení OS DLV

 

Delegáti celostátní konference projednali a schválili:

● Návrh o způsobu hlasování o záměru slučování OSZSP ČR s OS DLV, ke schválení záměru musí být souhlas 2/3 delegátů.

● Záměr slučování OS s jinými odborovými subjekty, zvláště konkrétně záměr sloučení s OS DLV.

● Delegáti celostátní konference si vyslechli a odsouhlasili záměr slučování OS s OS DLV a pověřili výkonnou radu a vedení OS, aby záměr dopracovali a předložili jej delegátům VII. sjezdu OSZSP ČR.

● Návrh o způsobu hlasování o záměru založení zajišťovacího fondu OS, ke schválení záměru musí být souhlas 2/3 delegátů.

● Návrh na založení zajišťovacího fondu OS s termínem realizace plnění se začátkem od 1. 7. 2013

● Doplnění finančního řádu s účinností od 1. 7. 2013 o bod 10a), jehož znění je: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vede zajišťovací fond OS. Zajišťovací fond včetně plnění ze zajišťovacího fondu poskytovaných se řídí statutem zajišťovacího fondu OSZSP ČR, který schvaluje výkonná rada OS. Do zajišťovacího fondu přispívají odborové organizace částkou 10 Kč měsíčně za každého člena, který platí základní příspěvek a základní individuální příspěvek (viz čl. 12 a 14). Pro organizaci plateb platí přiměřeně čl. 34 a 35 s tím, že platba se vyplácí na speciální účet zajišťovacího fondu OS a odborová organizace předává s platbou jmennou evidenci členů nebo jejich změn postupem uvedeným ve statutu zajišťovacího fondu OS.

 

Delegáti celostátní konference vyslechli informace o situaci v resortech zdravotnictví a sociálních službách.

 

Delegáti celostátní konference zásadně odmítají:

● Plánované zrušení 6000 lůžek v nemocnicích

● Zavedení dvousložkového pojistného

● Avizované snižování prostředků ze zdravotního pojištění pro resort lázní

● Snížení objemu financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Delegáti celostátní konference požadují, aby se částka na dotace zvýšila na 8,5 miliard.

● Aplikaci zvláštního určení platového tarifu (pásmového odměňování) zaměstnancům v platové sféře v obou resortech, s výjimkou jeho využití ke zvýšení platových tarifů; a trvá na tom, aby zaměstnanci byli v platové sféře striktně odměňováni podle příslušné platové třídy, platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu a platového tarifu v platové stupnici v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

● Delegáti celostátní konference vyzývají vedení OS, aby podniklo takové kroky, které pomohou zachování celistvosti stávajícího systému orgánu ochrany veřejného zdraví a jeho rozsahu činností, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví pro obyvatele, včetně specifických skupin, jejichž potřeby se liší podle druhu expozic, věku a zdravotního stavu. Takovou primární zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví nelze provádět bez součinnosti všech oborů v ochraně veřejného zdraví působících. Nesouhlasíme s přesunutím hygienického dozoru ve stravovacích službách na Ministerstvo zemědělství (novela zákona 110/1997 Sb.)

● Překotné a neefektivní rušení kojeneckých  a dětských center.

Delegáti celostátní konference požadují:

● Aby zdravotnictví a sociální služby byly službami veřejnými

Delegáti celostátní konference konstatují, že většina kroků Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR vede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče vč. dostupnostilázeňské péče pro pojištěnce zdravotních pojišťoven, ohrožuje veřejné zdraví, rozbíjí solidárně nastavené systémy a poškozuje zaměstnance a pacienty.

Delegáti celostátní konference konstatují, že naprosto selhal sociální dialog s ministrem zdravotnictví. Ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger CSc. nedodržel sliby, které dal zástupcům zaměstnanců – odborářům z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Delegáti celostátní konference vyzývají ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera  k odstoupení z důvodu nezvládnutí řízení resortu zdravotnictví a uvedení mnoha nemocnic i pacientů do nejistoty a ohrožení jejich zdraví.

Delegáti celostátní konference konstatují, že kroky vlády a MPSV nepodporují rozvoj sociálních služeb v ČR a vedou resort sociálních služeb do velkých problémů. Žádají vyřešit dlouhodobost a udržitelnost financování sociálních služeb a tím dát jistotu nejen poskytovatelům, zaměstnancům, ale i klientům sociálních služeb.

Delegáti celostátní konference po zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a v souvislosti s dalšími kroky, které připravuje Ministerstvo zdravotnictví, MPSV a Vláda ČR, vyhlašují stávkovou pohotovost ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

Delegáti celostátní konference ukládají výkonné radě OSZSP ČR:

● Naplňovat a prosazovat program OSZSP ČR a usnesení celostátní konference

● Vynakládat zvýšené úsilí při zhodnocování majetku OSZSP ČR

● Zabývat se obsahem diskusních příspěvků delegátů celostátní konference 

 

Delegáti celostátní konference ukládají odborovým organizacím a členům OSZSP ČR

● Naplňovat program OSZSP ČR a usnesení celostátní konference

● Delegáti celostátní konference zavazují všechny členy OSZSP ČR a zvláště členy orgánů OSZSP ČR, i přes záměr slučování se s jinými odborovými subjekty, aby systematicky pracovali na náboru nových členů a zvýšení členské základny. Růst počtu členů je prioritou číslo jedna ve vztahu k vnitřnímu životu OS. Je povinností každého členy OSZSP ČR umět vysvětlit svým kolegům, proč je důležité členství v odborech. 

Delegáti celostátní konference ukládají výkonné radě a vedení OSZSP ČR, aby o všech usneseních celostátní konference informovaly příslušná resortní ministerstva, Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

V Praze 13. listopadu 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2012 / 17:18

Celostátní konference odborového svazu

Celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se konala v pondělí 12. listopadu a v úterý 13. listopadu 2012 v pražském hotelu DUO.

 
Napište nám