Celostátní konference odborového svazu

Celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se konala v pondělí 12. listopadu a v úterý 13. listopadu 2012 v pražském hotelu DUO.

Sešli se na ní 132 delegáti zvolení v září a říjnu na krajských konferencích, aby společně vyhodnotili uplynulé dva roky práce odborového svazu a dohodli se na činnostech a postupech v příštích dvou letech do sjezdu odborového svazu.

Konferenci zahájila půlhodinová videoprezentace připomínající akce, které odborový svaz organizoval nebo se na nich podílel svou účastí, i celou šíři činností odborového svazu od vyjednávání, petic, demonstrací a stávek až po projekty, vzdělávání a sportovní hry.

***

Místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radka Sokolová omluvila předsedu ČMKOS Jaroslava Zavadila, který je na jednání slovenské odborové konfederace. Ocenila práci odborového svazu a zdůraznila, že zdravotnictví je nyní tématem celé ČMKOS, tedy nejen jejího vedení, ale i všech odborových svazů, a že ČMKOS požádala o svolání tripartity věnované problémům zdravotnictví. Uvedla, že 14. listopad je mezinárodním Dnem solidarity a bude dnem velkých protestů, v jižní části Evropy se čekají generální stávky. Tématem je vzájemná solidarita, boj za práci a proti úsporným opatřením.

V České republice se tyto protesty budou konat v sobotu 17. listopadu. Jejich hlavní heslo zní Demokracie vypadá jinak. Odbory požadují fungující stát, vzdělanou a prosperující společnost, čili kvalitní systém vzdělávání a prorůstová opatření.

Radka Sokolová vyzvala všechny k účasti na sobotní demonstraci na Václavském náměstí v Praze.

***

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký zdůraznil, že i když asociace hájí zájmy zaměstnavatelů a obory zájmy zaměstnanců, v několika zásadních tématech se zcela shodují.

Prvním z nich jsou finance. Kvůli nedostatku peněz jen letos v prvním čtvrtletí zaniklo několik desítek služeb a o pracovní místa přišly více než dvě stovky lidí. Poskytovatelé péče odevzdali ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi už tři návrhy, jak změnit vyplácení příspěvku na péči tak, aby lépe sloužil svému účelu.

Společný je také boj proti rušení míst odborného zdravotnického personálu v pobytových zařízeních sociální péče, jehož počet by se kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů měl naopak zvyšovat. Nekonečné je dohadování se zdravotními pojišťovnymi o proplácení poskytnuté zdravotní péče. Přes existující jasná stanoviska Ministerstva zdravotnictví zvláště VZP nadále odmítá zdravotní péči hradit, zpochybňuje, zda jde o péči vyžadující odborníka atd.

Odbory i poskytovatelé péče dlouhodobě usilují o zvýšení platů zaměstnanců. Zaměstnavatelé vítají, že díky dlouhodobému snažení odborového svazu má vzniknout tabulka pro zaměstnance sociálních služeb. Stejně jako odbory zároveň požadují, aby se spolu se zvýšením platových tarifů zvýšily i zdroje.

V posledních měsících se rozvířila otázka, zda zaměstnanci v sociálních službách mají dál dostávat plat, či zda mají být odměňováni mzdou. Poskytovatelům péče z různých míst Ministerstva práce a sociálních věcí přicházely informace, že od 1. ledna 2013 musí přejít na mzdy, přičemž neuposlechnutí může mít i důsledky. Odborový svaz a také drtivá většina poskytovatelů si přejí zachování platů, což už také potvrdilo písemné stanovisko MPSV.

Společným zájmem poskytovatelů péče i odborů je také zachování sociálních služeb a jejich sítě v potřebné kvalitě.

Prezident Horecký odborovému svazu poděkoval za spolupráci v projektu Bi Di (bipartitní dialog), čili projektu věnovanému sociálnímu dialogu.

***

Regionální tajemník EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb) a PSI (celosvětová federace) Josef Krejbych ocenil odborový svaz jako spolehlivého partnera odborů na evropské i celosvětové úrovni. Připomněl, že ve stálém výboru EPSU pro zdravotnictví a sociální služby velmi aktivně pracuje místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková.

Uvedl, že zatímco lidé si přejí kvalitní veřejné služby, které pro ně znamenají kvalitní život, pro evropské politiky jsou i veřejné služby především tržní příležitostí. Hlavními tématy evropských politiků tedy jsou byznys, zisk, obchod  a liberalizace, zatímco Evropě schází sociální dimenze, čili doklad, že EU pracuje pro své občany.

Informoval, že evropské odbory zahájily novou kampaň proti podvodům při placení daní: Evropa pohřešuje jeden trilion euro kvůli daňovým podvodům. Kampaň se ptá, kam se poděly tyto peníze.

Připomněl také kampaň na téma: Voda je lidské právo, do níž se už odborový svaz díky Ivaně Břeňkové aktivně zapojil. V České republice je třeba sebrat alespoň 20 tisíc podpisů. Informace o kampani i petiční archy najdete na pravé straně této stránky.

***

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková omluvila nepřítomného předsedu Asociace českých a moravských nemocnic Eduarda Sohlicha a popsala, že s asociací je nyní svaz v téměř každodenním styku, setkávají se v krizovém štábu i na dalších jednáních o budoucnosti nemocnic.

Místopředseda odborového svazu Ladislav Kucharský omluvil předsedu slovenského partnerského odborového svazu Antona Szalaye, který se musí účastnit jednání slovenské odborové konfederace, a seznámil s obsahem jeho vystoupení. Text tohoto vystoupení viz níže jako přílohu ke stažení.

Nejdůležitější body práce odborového svazu krátce okomentovala předsedkyně svazu Dagmar Žitníková.

S informacemi o hospodaření odborového svazu seznámila místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková.

Zprávu o činnosti dozorčí rady odborového svazu přednesl předseda dozorčí rady Petr Popule. Zprávu viz níže jako přílohu ke stažení.

Místopředseda odborového svazu Ladislav Kucharský informoval o širokém rozsahu pořádaných seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí a rozpoutal diskusi o získávaní mladých členů a jejich zapojování do práce v odborech.

***

Druhý den jednání celostátní konference se věnoval po mnoho let zvažované otázce slučování odborových svazů.

Předsedkyně Dagmar Žitníková připomněla, že hlavním cílem se mít silný odborový svaz, a to početně i ekonomicky, což je v dnešní době velmi důležité při hájení zájmů členů odborů. OSZSP ČR proto oslovil všechny odborové svazy, aby se k myšlence slučování vyjádřily. Některé OS sice řeší podobná témata, ale systém fungování i financování svazu je hodně odlišný, takže by se vzájemně těžko slučovaly – například odborové organizace odvádějí celou výši příspěvků odborovému svazu a od něj dostávají zpět určitou část na svoji činnost.

Několik svazů na výzvu reagovalo, nejdále pokročila výměna informací s Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR – dále jen OS DLV.

Předseda OS DLV Pavel Kunc byl hostem celostátní konference a podrobně informoval delegáty o činnosti svazu v ústředí i v regionech, o způsobu jeho práce i o jeho sociálních partnerech. Seznámil s detaily fungování zajišťovacího fondu OS DLV, který na základě solidarity pomáhá členům v případě nemoci a dalších složitých životních situací.

Obšírná a místy i dramatická diskuse delegátů se věnovala jak otázce sdružování odborových svazů a návrhu na zřízení zajišťovacího fondu OSZSP ČR, tak i současným možnostem úspor ve fungování odborového svazu při zachování současné šíře činnosti a služeb poskytovaných odborovým organizacím a jejich členům.

Delegáti v usnesení celostátní konference myšlenku spojování odborových svazů podpořili a rozhodli o zřízení zajišťovacího fondu.

Delegáti se vyslovili také k aktuálním problémům ve zdravotnictví a sociálních službách a vzhledem k jejich závažnosti vyhlásili stávkovou pohotovost. Zároveň vyzvali ministra zdravotnictví Leoše Hegera k odstoupení.

Usnesení celostátní konference viz níže jako přílohu ke stažení.

Foto Zbyněk Moravec

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 11. 1. 2013 / 12:20

Usnesení celostátní konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Delegáti celostátní konference vyslechli a vzali na vědomí: ● Zprávu o plnění programu OSZSP ČR za období od VI. sjezdu ...

 
Napište nám