Výkonná rada v březnu

Jednání výkonné rady v březnu bylo mimořádně dvoudenní. V pondělí jedenáctého bylo vlastní jednání výkonné rady, v úterý dvanáctého pokračovalo společné jednání výkonné rady a zástupců krajských rad.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o vnitroodborových záležitostech, včetně procesu schvalování myšlenky sloučení ze strany OS DLV. Předseda OS DLV Pavel Kunc sdělil, že se blíží ke stanovenému kvóru 2/3 souhlasných stanovisek z jednotlivých ZO (vnitřní systém schvalování postupu sloučení svazů). Toto by pro nás mohla být potěšující informace.

Místopředseda Ladislav Kucharský informoval o návštěvě ústředí OS DLV za účelem seznámení s programem evidence členské základny a s tím souvisejícím chodem zajišťovacího fondu.

Členky a členové výkonné rady projednali za přítomnosti JUDr. Zuzany Pláničkové problematiku odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání, pojištění u pracovníků na dohodu a další pracovněprávní problematiku.

Výkonná rada schválila existenci a činnost pracovní skupiny psychiatrických léčeben v rámci sekce nemocnic a projednala finální podobu Statutu zajišťovacího fondu. Bylo stanoveno, že čerpání ze zajišťovacího fondu bude od 1. 1. 2014 pro všechny členy, kteří vstoupí do systému zajišťovacího fondu k 1. 7. 2013. Na všechny ostatní případy bude platit roční čekací lhůta.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala informaci z kongresu PSI (odborová internacionála veřejných služeb) v Durbanu (Jihoafrická republika), který se uskutečnil v prosinci minulého roku. Rovněž informovala o Evropských akčních dnech. Uskutečnily se v souvislosti se zasedáním Evropské rady ve dnech 14. a 15. března 2013. Odborové akce na národní úrovni se konaly 13. března 2013 a následně bylo dne 14. března shromáždění v Bruselu. Hlavním požadavkem akce je prosazovat evropskou „Sociální smlouvu“, která by měla být základem sociálního rozměru Evropy.

Druhý den pokračovalo jednání výkonné rady společně se zástupci krajských rad. Hlavním bodem jednání bylo podání informace z krajů, které je heslovitě uvedeno níže.

Jihočeský kraj, člen výkonné rady a krajské rady Lubomír Francl: Velmi nepříznivý stav je v nemocnicích, nejhorší situace v Českém Krumlově, v celém kraji zrušeno „Juráskovné“. Lázeňství po počáteční euforii je rovněž na ústupu, chystá se propouštění cca 50 lidí v lázních Třeboň. Velmi špatný stav je v hygienické službě. Je naplánováno jednání s první náměstkyní hejtmana Mgr. Ivanou Stráskou. Zdravotní a sociální komise je jen jedna společná a krajská rada má statut stálého hosta.

Praha, předsedkyně krajské rady Růžena Menšíková: Pokračuje marná snaha jednat s Magistrátem hl. m. Prahy a náměstkem primátora Mgr. Ivanem Kabickým, telefonáty i mailová pošta jsou ignorovány. Ani po osobní intervenci se nedaří získat efektivní kontakt. Členové krajské rady pravidelně navštěvují ZO na území Prahy a informují členskou základnu o problematice OS a získávají zpětnou vazbu. V nemocničním sektoru se uskutečnilo jednání o přechodu některých nemocnic do režimu metropolitní nemocnice. Zatím je nejdál v jednání Nemocnice na Bulovce. Informaci doplnila členka výkonné rady za Prahu Jaroslava Carrasco: Malá tripartita na magistrátu byla po „revoluci“ zrušena, radní odmítají jednat s kterýmkoli zástupcem OSZSP ČR.

Jihomoravský kraj, předsedkyně krajské rady Marie Preisová: V nemocnicích platy zůstávají na úrovni roku 2012, kolektivní smlouvy jsou před dokončením s výjimkou Nemocnice Boskovice, kde nedodržují základní předpisy a pokouší se přejít do systému mezd. Ve dvou FN v Brně je pnutí kvůli možnému slučování (FN u svaté Anny je údajně velmi zadlužena). Sociální služby jsou velmi podfinancovány, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek slíbil dohled nad úhradovou vyhláškou a slíbil dohled nad slučováním FN a hrozbou přechodu z platů na mzdy.

Pardubický kraj, předsedkyně krajské rady Ivana Burešová: Krajská rada má zastoupení ve zdravotnickém výboru jako člen. Existuje hrozba přípravy skrytého holdingu v Pardubickém kraji, jež vyplývá z připravovaného scénáře KÚ. Ve všech nemocnicích jsou ZO, kolektivní smlouvy jsou uzavřeny, odměňování je na úrovni roku 2012. Lázně Bohdaneč jsou v krizovém režimu, zaměstnanci pracují za 70 % mzdy. Hygienická služba má uzavřenu kolektivní smlouvu, mzdy jsou na úrovni roku 2012. Sociálky předpokládají úroveň mezd roku 2012, pokračuje transformace a deinstitucionalizace na úkor financí, protože tento proces je drahý.

Ústecký kraj, místopředsedkyně krajské rady Alena Vilhelmová: Situace v lázeňství je velmi vážná, indikační seznam poškozuje chod lázní. Zaměstnanci jsou běžně doma na 60 % mzdy. Lékaři nechtějí indikovat lázeňskou péči. Na zítřejší jednání je nachystán dopis s výzvou směrem k senátu ČR. Na prvním jednání krajské rady se účastnili radní Ústeckého kraje, kteří přislíbili projednání a hledání východiska z této situace. V hygienické službě se jedná o dalším fungování a rozepři mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, týkající se odebrání pravomocí hygieny v oblasti kontroly stravovacích provozů. V sociálních službách je neradostný stav, ruší se noční služby zdravotnického personálu. Kolektivní smlouva je uzavřena ve čtyřech ze sedmi ZO. Dana Slavíková je členkou výboru sociálních služeb Ústeckého kraje, František Hájek členem komise zdravotního výboru Ústeckého kraje. Na 19. března je dohodnuta schůzka s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Informaci doplnil člen výkonné rady za Ústecký kraj Pavel Velký: Krajská zdravotní, spekuluje se o ztrátě cca 100-150 mil. Kč. Vedení se snaží kompenzovat ztrátu snížením stavu zaměstnanců, snaha o snížení objemu mezd, snaha o redukci dopadu úhradové vyhlášky ohrožuje zejména zaměstnance. Všechna dosud přijatá opatření měla nepříznivý dopad na zaměstnanost, respektive na strukturu odměn za práci. Rovněž podal informace o skandálu kolem IT zakázky v Krajské zdravotní.

Středočeský kraj, předseda krajské rady Josef Lisý: Před měsícem se měla uskutečnit schůzka s hejtmanem MVDr. Josefem Řihákem, která byla náhle zrušena, a další jednání je v nedohlednu. Kraj přes ředitele vzkazuje zaměstnancům, že nebudou žádné dotace ani financování sociálních služeb. Po včerejším jednání nastal obrat a kraj přislíbil financování. Snaha o zrušení zdravotnických pracovníků v sociálních službách. Snaha o rozbíjení ZO odborů. V sociálních službách byly kolektivní smlouvy obnoveny a podepsány.

Zlínský kraj, předsedkyně krajské rady Marcela Holčáková: Informace ze zdravotního výboru KÚ: kraj uvolní 20 milionů na dofinancování zdravotnictví, v současné době se chystá schválení koncepce zdravotnictví, která by měla být schválena 20. 6. 2013. Krajská rada připravuje zasedání na 13. 6. 2013 za účelem možnosti zaslání připomínek do schvalovacího procesu. Sociální služby jsou chudobnější o 65 mil. a v celkovém vyjádření o 135 milionů. V roce 2013 je o jednu třetinu mzdových prostředků méně než v roce 2011. Hejtman MVDr. Stanislav Mišák deklaroval, že nepodpoří sociální služby. Přitom se Zlínský kraj podílí nejmenším podílem na financování sociálních služeb ze všech krajů. Obsazení komisí: jednání se vedla hned po volbách, výbory jsou obsazeny politicky, účast přislíbena ve zdravotní komisi – statut hosta, komise při RHSD kraje obnovuje účast, sociální komise bez účasti (odpor radní). Kolektivní smlouvy nejsou uzavřeny, pokračují jednání.

Královéhradecký kraj, předsedkyně krajské rady Eva Smolová: Situace je stejná jako v jiných krajích, sociální služby relativně klidné, pouze v zařízení Tmavý důl je údajně podepsána nevýhodná kolektivní smlouva. Ve zdravotnictví jsou citelné dopady úhradové vyhlášky, která má velký vliv na hospodaření nemocnic. Na jednání za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové přislíbeno dotování ze strany kraje, navzdory tomu došlo k odebrání benefitů zaměstnancům. V nemocnici Náchod bylo k 1. 3. 2013 propuštěno 29 lidí, z čehož je cítit taktika dodržení počtu pod 30, aby to nebylo hromadné propouštění. Holding uzavřel kolektivní smlouvu s příslibem zachování mezd na úrovni roku 2012, v jednotlivých nemocnicích nejsou podepsané kolektivní smlouvy, s výjimkou Jičína. Informaci doplnila členka výkonné rady za Královéhradecký kraj Iva Řezníčková: Krajská rada má statut hosta ve zdravotním výboru, kraj přislíbil udržení počtu a rozsahu sociálních služeb, kraj počítá s dotací 176 milionů jako v roce 2012, stále však chybí 200 milionů. Trutnovská nemocnice má navzdory nejlepšímu hospodaření v kraji největší tendenci k redukci financí, hledání úspor na úkor zaměstnanců. Situace je velmi nepříznivá.

Olomoucký kraj, předseda krajské rady Zdeněk Sovík: Uvnitř krajské rady je dobrá spolupráce, aktivní jednání se zastupitelstvem kraje a snaha o intenzivní jednání s hejtmanem Jiřím Rozbořilem. Odbory po volbách podpořily setrvání radních ve svých funkcích. Kolektivní smlouvy jsou podepsány ve všech ZO společnosti AGEL na velmi dobré úrovni, ve FN není vypláceno deklarované navýšení 6,25 %. V sociálních službách je nadstandardní spolupráce s radní Mgr. Yvonou Kubjátovou, ale i v Olomouckém kraji velmi chybí finance. V komisi sociálních služeb je za krajskou radu Zina Dadlíková. V sociálních službách hrozí pásmové odměňování. V krajské tripartitě je Zdeněk Sovík a ve zdravotním výboru je přislíbena účast ve statutu stálého hosta. Lázeňství má problémy, žije z welness programů, v Teplicích nad Bečvou museli propustit 20 zaměstnanců. Hygiena a ZZS v kraji jsou bez výraznějších problémů.

Liberecký kraj, předsedkyně krajské rady Miluše Váňová: Ve zdravotnictví má kraj dvě krajské a dvě městské nemocnice, dobrý stav nemocnic v kraji v minulosti je v nenávratnu, jen v Nemocnici Česká Lípa je pokles financování z úhradové vyhlášky o 30 milionů korun. Slučování Krajské nemocnice Liberec s městskou nemocnicí v Turnově. Krajská rada nemá účast ani v komisích, ani ve výborech KÚ. Informaci doplnila členka výkonné rady za Liberecký kraj Jana Hnyková: Sociální služby nebyly dofinancovány. Ve Velkých Hamrech je financování ošetřeno formou smlouvy s krajem a očekávají druhé kolo dotačního řízení. Liberecký kraj je v poskytování sociálních služeb velmi specifický. Je přislíbeno obnovení tripartity v kraji.

Karlovarský kraj, místopředsedkyně krajské rady Ivana Minaříková: Situace je totožná jako v jiných krajích, jednání se zdravotní radou kraje jsou neúspěšná. Sociální služby podfinancovány, hygiena je v klidu před bouří. Informaci doplnila členka výkonné rady za Karlovarský kraj Helena Šebestová. Přednesla problém Sokolovské nemocnice, která je v poměrně velkých dluzích. V nemocnici Karlovy Vary došlo k masivní výměně vrcholového managementu. V sociálních službách je citelné napětí, ticho před bouří. Kraj deklaruje, že nemá finance na dotaci pro sociální služby. V kraji je poměrně velká nezaměstnanost, která má vliv na chod lázní s výjimkou Karlových Varů. Ostatní lázně (Jáchymov, Františkovy, Mariánské, Kynžvart…) jsou až v 50% propadu! Krajská rada považuje za úspěch, že má v osobě Heleny Šebestové zastoupení stálého hosta v komisi lázeňství. Krajská tripartita je funkční, spolupráce s krajem je rovněž funkční. Obsazení do jiných výborů se nepodařilo.

Kraj Vysočina, místopředsedkyně krajské rady Hana Lisá: Spolupráce s krajem je dobrá, minulý měsíc se uskutečnila schůzka s hejtmanem. KÚ přislíbil dotaci sociálním zařízením. Organizace ve zdravotnictví připravují hromadné žaloby na VZP. Přislíbeno vyrovnání platů pro sociální služby. Zdravotnický personál je stabilizován. Poměrně velké platové disproporce jsou například u stejných zaměstnanců mezi ZZS a nemocnicemi. Platy všude na úrovni 2012, Psychiatrická léčebna dostala přidáno 5 %. Informaci doplnila členka výkonné rady za Kraj Vysočina Jiřina Marešová: Vznikají nová pracovní místa v sociálních službách ve Ždírci, kde bude v květnu otevřeno nové zařízení. Spolupráce s KÚ je dobrá.

Moravskoslezský kraj, členka krajské rady Andrea Drexlerová: Chybí informace z KÚ, kraj nekomunikuje a vyhýbá se jednání s odbory. Krajské nemocnice jsou všechny ve ztrátě, hrozí pásmové odměňování. Úhradová vyhláška způsobila „ticho před bouří“, nemocnice i sociální služby jsou prudce poddimenzovány. Kraj odmítl účast odborů v komisích a výborech. Doposud však krajská rada KÚ písemně neoslovila!!! Informaci doplnil člen výkonné rady za Moravskoslezský kraj Vít Přibylík. Informoval o jednání ve Sdružení odborových organizací v AGELu, nespokojenost s odměňováním v Novém Jičíně je momentálně řešena.

Plzeňský kraj, člen výkonné rady a krajské rady Milan Synek: Úhradová vyhláška poškozuje nemocnice, v Psychiatrické léčebně Dobřany pokles díky úhradové vyhlášce o 31 milionů korun. Jednání s krajem je na velmi korektní úrovni, krajská rada má zastoupení v krajské tripartitě, přislíbeni jsou zástupci ve třech výborech krajů, v komisích je rovněž přislíbena účast odborů.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám