Výkonná rada v červenci

V úterý 8. července se konalo první prázdninové zasedání výkonné rady. Jedním z hlavních témat již byla příprava blížícího se sjezdu odborového svazu. Do odborových organizací byly zaslány podkladové materiály k přípravě sjezdu a v termínu do 15. srpna jsou očekávány připomínky k jednotlivým dokumentům a vyplněné nominační listy na jednotlivé funkce ve vedoucích strukturách a orgánech OS.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o aktuálním stavu evidence a změn odborových organizací. Konstatovala, že rejstříkový soud stále vyžaduje poplatek za každý úkon. Českomoravská konfederace odborových svazů vede intenzivní jednání s vládou, poslední upozornění na problém bylo předmětem jednání tripartity. ČMKOS zpracovala návrh na řešení problémů s evidencí, odbory požadují včlenit tuto novelu do zákoníku práce.

Předsedkyně dále informovala o přidělení nových 200 čísel a připravované aktualizaci stávající smlouvy s T-Mobile. T-Mobile nabídl nové tarify – produkt LESANA, kde bude smluvní vztah přímo s jednotlivými členy. V přímé spolupráci s OS bude probíhat verifikace členů a členové budou výhody čerpat až po prověření faktu, zda je nový účastník T-Mobile opravdu členem OS. Předpokládáme, že tato aktivita rovněž přispěje k dotažení aktualizace členské základny u ZO, které ještě nejsou zaneseny v systému členské evidence.

Místopředseda Ladislav Kucharský informoval o aktuálním stavu Zajišťovacího fondu a programu členské evidence. Výkonná rada navrhla uvést do souladu stav pokračující pracovní neschopnosti po hospitalizaci, kde se dostává do konfliktu doba nutná k podání žádosti o příslušný dar (déle než tři měsíce). Vedení OS dostalo úkol připravit do příštího zasedání výkonné rady návrh změny statutu Zajišťovacího fondu s  prodloužením termínu pro podání žádosti při hospitalizaci, po které následuje dlouhodobá pracovní neschopnost.

Výkonná rada schválila účetní uzávěrku a hospodářský výsledek OS za rok 2013. Zprávu o hospodaření obdrželi členové výkonné rady v elektronické podobě, základní informace podala předsedkyně Dagmar Žitníková a komentář k rozpočtu přednesl ekonom Milan Šust.

Předseda dozorčí rady Petr Popule podal informaci o výjezdním zasedání dozorčí rady v květnu a výsledcích jednání dozorčí rady v červnu.

Jednotliví členové výkonné rady informovali o situaci v krajích.

Karlovarský kraj, Helena Šebestová: Podala podnět na řešení problematiky rušení kojeneckých ústavů a s tím související bezbřehé činnosti s pěstounskými rodinami, které v mnohých případech využívají hlavně finanční stránku pěstounství. Poukázala na obrovskou disproporci mezi adopcí a pěstounstvím, kdy zájemci o adopci podstupují vleklá a důkladná vyšetření na rozdíl od pěstounů, kteří nemusí splňovat téměř žádná závazná kritéria.

Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji se nemění, i nadále je velikou hrozbou pro udržení optimálního provozu zdravotnických služeb problém nedostatečného personálního obsazení pracovišť, a to nejen v nemocnicích, ale i v lázeňství či hygienické službě a v sociálních službách.

Plzeňský kraj, Milan Synek: Komentoval zápis z jednání krajské rady, kterého se zúčastnili také zástupci nemocnic a upozornili na neuspokojivý stav ve zdravotnických zařízeních. Transformace psychiatrie dle indicií pokračuje v principu „humanizace“ zdravotnictví, kdy je snaha o zesílení tzv. domácí péče.

Jihomoravský kraj, Tomáš Havlásek: Komentoval situaci ve FN u sv. Anny, kde je v rozporu avizovaná přezaměstnanost a náklady na mzdy, které jsou údajně ve výši 40 % nákladů. Dále upozornil, že se ze specializovaných zařízení se dostávají klienti, kteří nejsou ve skutečnosti schopni se o sebe postarat. A v některých případech se do společnosti dostanou jedinci, kteří jsou pro ostatní obyvatele nebezpeční.

Moravskoslezský kraj, Vít Přibylík: Informoval o situaci v kraji a okomentoval zápis z jednání krajské rady.

Královéhradecký kraj, Iva Řezníčková: Podala informaci o dění ve Zdravotnickém holdingu. Nový ředitel MUDr. Skřivánek regionálnímu zdravotnictví nerozumí, navrhuje nesmyslná opatření. Zároveň požaduje po zadlužených nemocnicích, aby dotovaly holding, na který chce přijímat mnoho nových manažerů za nemalé náklady. Ze dne na den byl odvolán ředitel náchodské nemocnice Ing. Vávra. Zaměstnanci (nejen nemocnice Náchod) se proti takovému jednání bouří, zastupitelstvo kraje uložilo řediteli holdingu přednést na zářijovém jednání jasná fakta a další vizi fungování holdingu, včetně financování.

Středočeský kraj, Jana Sedláčková: Kolektivní smlouvy jsou podepsané ve všech oblastních nemocnicích Středočeského kraje, včetně nemocnice Mladá Boleslav. Zde se zaměstnavatel zavázal, že nedojde k poklesu průměrných mezd zaměstnanců v jednotlivých kategoriích v roce 2014 oproti roku 2013. Tento závazek platí pouze za předpokladu, že mzdové náklady v Mladé Boleslavi nesmí překročit 52,5 procenta nákladů nebo výnosů. V tom případě by muselo proběhnout další jednání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem.

Praha, Jaroslava Carrasco: Městská část Praha 7 avizovala zrušení polikliniky, s čímž souvisí i hrozba zrušení příslušné ZO, která patří mezi málo aktivní.

Olomoucký kraj, Jan Zatloukal: Krajská rada se chystá na výjezdní zasedání, které se uskuteční 20. srpna 2014 v areálu Psychiatrické nemocnice v Bílé Vodě (Javornický výběžek).

Zlínský kraj, Jaroslava Doleželová: V Kroměřížské nemocnici a.s. byla zrušena prádelna, z 20 zůstalo pracovat 5 zaměstnanců. Kolektivní smlouva byla uzavřena v časové tísni. Předsedkyně krajské rady Marcela Holčáková byla přeřazena na pracoviště mimo Vsetín.

Kraj Vysočina, Jiřina Marešová: V červenci se krajská rada sešla s hejtmanem Běhounkem. Schůzky se účastnili také místopředseda OS Ladislav Kucharský, regionální pracovnice Květoslava Boháčková a členka výboru ZO Nemocnice Jihlava. Tématem bylo hospodaření nemocnic v kraji. Kraj poskytl nemocnicím 100 mil. pro stabilizaci jejich hospodaření vzhledem k tomu, že rok 2012 byl pro ně extrémní. Nyní nedá ani korunu, bude potřebovat na investice. Nemocnice si musí zlepšit produktivitu a efektivitu, aby si zajistily prostředky na provoz. Nemocnice navzájem nespolupracují, žijí v konkurenčním prostředí. Kraj zvažuje převzetí pardubického modelu – spojit všechny nemocnice do jednoho subjektu, což by zamezilo stahování drahých pacientů do specializovaných center. Tím pádem by ale nemohly být zachovány všechny nemocnice v kraji.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o jednání s Ministerstvem zdravotnictví a hejtmany jednotlivých krajů. Seznámila také s dvěma jednáními s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o problematice poskytování psychosociální intervenční služby. Ministerstvo se podporuje, aby se dosavadní aktivity při poskytování psychosociální intervenční služby zakotvily do zákona.

Předsedkyně informovala o jednání tripartity k otázkám platů a sociálních služeb a o účasti na „Žofínském fóru“, které se věnovalo problematice zdravotnictví.

Místopředsedkyně Ivana Breňková informovala o jednání zástupců MPSV, předsedů odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy a předsedy ČMKOS Josefa Středuly. Seznámila s výsledkem jednání a požadavkem na propočty finančních prostředků nutných k narovnání odměňování ve veřejných službách a veřejné správě a zvýšení platových tarifů.

Výkonná rada zhodnotila společné jednání výkonné rady, dozorčí rady a zástupců krajských rad, které se konalo dne 11. června 2014. Konstatovala, že navzdory připomínkám některých zástupců krajských rad splnilo svůj účel.

Základní informaci o novele zákona o sociálních službách a o přechodu financování sociálních služeb na kraje podala Dagmar Žitníková. Odborový svaz vítá novelu zákona, souhlasí s převodem financování na kraje a chce, aby se uskutečnil. K navrhovanému řešení má ovšem OS řadu konkrétních připomínek.

Z důvodů bezproblémového přechodu a zajištění stability sociálních služeb byl na jednání výkonné rady pozván bývalý předseda ČMKOS a současný poslanec Jaroslav Zavadil, aby si vyslechl připomínky členů výkonné rady. Za zásadní problém OS považuje, že převod na kraje má garantovat Metodika MPSV a nikoliv prováděcí právní předpis. Jaroslav Zavadil přislíbil veškerou možnou podporu při řešení této problematiky. Jako prioritu určil, že příprava této legislativní normy se nesmí odkládat.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o prohlášení Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k podpoře spolupráce zdravotnických odborů sdružených v EPSU při zajišťování důstojných pracovních míst. Výkonná rada se k podpoře připojila – viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám