Výkonná rada v dubnu

Na úvod jednání výkonné rady v úterý 14. dubna předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o rezignaci Jitky Pillerové na funkce ve výkonné a krajské radě a poděkovala jí jménem vedení OS za odvedenou práci. Uvedla, že 2. dubna se proto konala v Jihočeském kraji krajská konference, která za členku výkonné rady zvolila Světlanu Lanžovou. Výkonná rada Světlanu Lanžovou ve funkci členky výkonné rady za Jihočeský kraj potvrdila.

Dagmar Žitníková informovala o jednáních o programu nové evidence členů odborového svazu TREWIS, který by zajišťoval vedení evidence členů OS, včetně plateb a Zajišťovacího fondu. OS v uplynulých dnech jednal jak o smlouvě na nový program, tak o obsahu programu a převedení dat. V tomto novém programu by se mělo naplno začít pracovat od září nebo od října. Data a současný program jsou majetkem OS.

Dagmar Žitníková informovala, že žádostí o poskytnutí daru ze Zajišťovacího fondu z ledna 2015 o poskytnutí daru při narození dítěte na dítě, které se narodilo v lednu 2014, se zabývala dozorčí rada. Dozorčí rada nesouhlasí s vyplacením tohoto daru a požaduje dodržování Statutu Zajišťovacího fondu, včetně dodržování termínů podávání žádostí o poskytnutí darů.

Výkonná rada poskytnutí daru zamítla.

Dagmar Žitníková informovala, že do konce týdne by měl být znám výsledek auditu na pražské ZZS. Ten bude mít vliv na další kroky zřizovatele, tedy pražského magistrátu.

Tomáš Havlásek navrhl, aby VR v případě potřeby vyhlásila stávkovou pohotovost.

Členové výkonné rady se po projednání situaci na pražské ZZS shodli, že OS je připraven všemi prostředky podpořit tyto pražské kolegy.

Výkonná rada projednala materiál ČMKOS, který se zabývá koncepčními změnami v oblasti sociálního dialogu a zastupování zaměstnanců i celkovým dalším směřováním ČMKOS. Dagmar Žitníková informovala, že pro letošní rok existuje fond na vedení sociálního dialogu.

Ivana Břeňková doplnila informace tom, jak sociální dialog funguje v zahraničí, s čím mají zahraniční odboráři dobré zkušenosti například v Rakousku či Finsku.

Marcela Holčáková uvedla, že fond na vedení sociálního dialogu by se měl využít nejen na celostátní, ale i na krajské úrovni. Za témata důležitá pro odbory považuje také větší právní ochranu zástupců zaměstnanců, možnost přispívat z FKSP stejně jako dříve na činnost odborové organizace a určit některá ustanovení kolektivní smlouvy jako závazná – problémy bývají například s vnitřním platovým předpisem.

Dagmar Žitníková shrnula, že OS bude při dalších jednáních na toto téma prosazovat, že hlavní prioritou odborů by mělo být hledání cest k prosazování zájmů odborářů, včetně posilování odborů cestou slučování OS, nábor a udržení členské základny a zajištění financování činnosti odborů. OS nesouhlasí s vytvářením komor zaměstnanců, které považuje za úmyslné rozdělování zaměstnanců. OS bude dál prosazovat svá stanoviska související s vzájemnou prospěšností organizací.

Lubomír Francl seznámil se statistickými údaji o příjmech a čerpání ZF a zdůraznil, že při vyřizování žádostí se vždy posuzuje a bude posuzovat, zda má odborová organizace vše v pořádku.

Zajišťovacím fondem se bude zabývat podrobně říjnové jednání výkonné rady. Lubomír Francl do té doby bude sbírat všechny náměty a připomínky, které by se mohly využít při případné změně Statutu Zajišťovacího fondu. Cílem Zajišťovacího fondu rozhodně není hromadit peníze na účtu, ale pomáhat členům OS.

Dagmar Žitníková informovala o pokračujících problémech s financováním sociálních služeb. OS vyjednal peníze na zvýšení platů pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky, ale kraje se nepostaraly o to, aby měly dost prostředků na 3,5% zvýšení platů, které vycházelo z nařízení vlády a týkalo se všech zaměstnanců. Také nevzaly dostatečně v úvahu to, že musí uhradit individuální projekty, dosud placené z prostředků EU. Ministerstvo financí ale nyní nechce další finance do sociálních služeb dát. Protože situace má dopad na zaměstnance, angažuje se OS v získání těchto prostředků a předsedkyně požádala o jednání ministra financí Babiše. Tím ale OS napravuje to, co je nezvládnutou záležitostí krajů a poskytovatelů péče.

Dagmar Žitníková informovala o tripartitním pracovním týmu pro sociální otázky, který 1. dubna projednával koncepci sociálního bydlení, transformaci kojeneckých ústavů a další otázky. Změny týkající se kojeneckých ústavů MPSV považuje za humanizaci a „krok správným směrem“, přičemž to ostatní „se nějak doladí“. Kojeneckým ústavům se bude věnovat konference v Senátu, pořádaná senátory Žaloudíkem a Velebou.

Dagmar Žitníková informovala o zapojení kolegů odborářů do pracovních skupin na MPSV.

Dagmar Žitníková informovala o tom, že OS obdržel teze k zákonu o neziskových nemocnicích, ve skutečnosti jde ale o teze o veřejných zdravotnických organizacích. OS zákon o neziskových nemocnicích požadoval proto, aby na tuto formu mohly přejít současné akciové společnosti, aby jejich zaměstnanci byli odměňováni platem a aby se vytvořila síť neziskových nemocnic. Teze nic takového nepřinášejí. Jsou zaměřené jen na vznik neziskových nemocnic místo současných příspěvkových organizací, tedy na likvidaci příspěvkových organizací. S převodem akciovek na neziskové nemocnice nepočítají. Velmi nebezpečné je, že by se do neziskových nemocnic vkládal majetek příspěvkových organizací. Takový postup je pro OS nepřijatelný. OS proto navrhuje, aby se problém, který měl vyřešit zákon o neziskových nemocnicích, jednodušší a rychlejší cestou začal řešit formou jednoduché novely zákoníku práce. Ta by mohla obsahovat jen jednu větu se sdělením, že nemocnice, které převážnou část prostředků na svůj provoz čerpají z veřejného zdravotního pojištění, odměňují zaměstnance platem podle zákoníku práce. Podle propočtů OS jde o cca 57 000 zaměstnanců, jejichž mzdy jsou nyní o cca 5000 Kč nižší, takže i s odvody by šlo o celkovou částku asi 4,5 miliardy korun na dorovnání platů. LOK s tímto postupem souhlasí a připomíná svůj požadavek na zvýšení platů všem zaměstnancům nemocnic o 10 %. OS by samozřejmě tento požadavek na zvýšení neodmítl. V tomto případě by šlo o celkovou částku na dorovnání platů ve výši cca 10 miliard. S navrženým způsobem řešení pomocí novely zákoníku práce předsedkyně seznámí ministra Němečka na jednání 16. dubna i premiéra Sobotku na jednání 24. dubna. Od ministra Němečka zároveň bude požadovat prostředky na zvýšení platů tam, kde nebyly organizacím poskytnuty, např. v Endokrinologickém ústavu a v lázních, které patří státu (Karlova Studánka, Janské Lázně, Bludov).

Dagmar Žitníková informovala, že vedení OS jednalo s novým vedením České asociace sester. Jednání bylo velmi vstřícné a na obou stranách je snaha navázat užší spolupráci.

Ivana Břeňková informovala o akcích odborů proti TTIP (dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství). Evropské odbory veřejných služeb a občanské iniciativy považují připravovanou dohodu za nevýhodnou pro evropské zaměstnance, spotřebitele i jednotlivé státy. Proto proti ní chystají petiční a protestní akce.

V sobotu 18. dubna se v Praze na nám. 14. října od 14 hodin koná demonstrace. Informace o ní byly všem funkcionářům orgánů OS a všem odborovým organizacím poslány e-mailem.

Je zahájena celoevropská petice, až o ní OS obdrží bližší podrobnosti, zveřejní ji na svém webu.

Jednání výkonné rady se účastnili regionální pracovníci a spolu se členy výkonné rady podali informace o situaci v jednotlivých krajích. Věnovali se především tomu, jak dopadlo slíbené zvýšení platů a mezd. Mnohé informace zazněly již na březnovém jednání výkonné rady, některé však byly nové a vypovídaly o vytrvalém tlaku odborového svazu.

Jihočeský kraj, Václav Matoušek: V nemocnicích v Táboře a v Písku se ještě jedná. Zaměstnavatelé argumentují tím, že se přidávalo již loni, a proto pro letošek chtějí přidat méně. Špatná je situace v LDN ve Vimperku a ve Volyni.

Plzeňský kraj, Václav Matoušek: V nemocnicích v Klatovech a Domažlicích se přidávalo kolem 3 %, ve Stodu cca 1,5 %. Plzeňský kraj totiž nemocnicím snížil dotace. Jednání dál pokračují, v pololetí by se měla situace znovu vyhodnotit.

Karlovarský kraj, Václav Matoušek: Nemocnice v Karlových Varech byla ve velice špatné ekonomické situaci, přidává se tam jen kolem 2 %, ale lidé věří současnému řediteli, že se podaří situaci zlepšit. Také tento kraj snížil dotaci nemocnicím.

Helena Šebestová se zeptala, zda nárok na 5% zvýšení platů mají také a. s. v lázních.

Dagmar Žitníková připomněla, že i lázně dostaly víc peněz z úhradové vyhlášky a další peníze jim přinesla úprava Indikačního seznamu. Proto není důvod, aby i zde nepožadovali zaměstnanci 5% zvýšení. Prezidenta Svazu léčebných lázních ČR Eduarda Bláhu už vyzvala, aby se SLL ČR změnil na zaměstnavatelskou organizaci, aby bylo možné s ním vyjednávat.

Ústecký kraj, Vladimír Andrejch: Zaměstnanci nemocnic dostali přidáno 5 %, s výjimkou Nemocnice Kadaň, kde dostali přidáno 3 %, ale v pololetí se bude dál jednat. Velice aktivní je MO Centra sociální péče Děčín, která zastupuje 9 subjektů. V 6 z nich už je připravená KS k podpisu. MO zkontrolovala, že k 1. 1. opravdu všude skončilo tzv. pásmové odměňování. Před podpisem je také KS v Domově důchodců v Roudnici nad Labem. Krajská rada chystá s krajem jednání na téma sociálních služeb.

Alena Wilhelmová uvedla, že v hygienické službě panuje velká nejistota kvůli služebnímu zákonu, hrozí snižování počtu pracovních míst.

Dagmar Žitníková a Ivana Břeňková odpověděly, že proces už probíhá nějakou dobu, situaci je třeba pečlivě sledovat a okamžitě řešit. Až se nastaví systemizace, bude na řešení pozdě.

Královéhradecký kraj, Ivana Burešová: V Lázních Bělohrad dostali zaměstnanci přidáno 3 %, v Janských Lázních nic – velmi aktivně se tím zabývá krajská rada.

Petr Vaník upozornil, že v Nemocnici Náchod „tiká časovaná bomba“. Vedení nemocnice přijímá rozhodnutí, která jsou úplně odtržená od reality a v rozporu s předpisy, vypadá to na vyřizování si účtů některých politiků.

Pardubický kraj, Ivana Burešová: Problém je v LDN Vysoké Mýto a v Lázních Bohdaneč – tam je situace velice špatná, ředitel nechce s odbory vyjednávat.

Liberecký kraj, Ivana Burešová: Zaměstnanci ZZS navýšení dostali, zaměstnanci zdravotního ústavu přidáno nedostali, zaměstnanci Lázní Kundratice také ne.

Miluše Váňová doplnila, že v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa se má od září jednat o novém mzdovém systému, tak je otázka, zda se do dalšího jednání o mzdách ještě odborová organizace pustí v létě, nebo už ne. Rozhodnou o tom členové na konferenci.

Praha, Iva Dandová: O zvýšení mezd se jedná v Městské nemocnici následné péče Praha Vysočany.

Středočeský kraj, Iva Dandová: V Nemocnici Sedlčany (skupina VAMED Mediterra) se přidává, ale málo, špatná je situace v nemocnici Neratovice (skupina VAMED Mediterra) – ředitel přidávat nebude a nekomunikuje s odborovou organizací. Prioritou je problém nedostatku sester v Nemocnici Mělník (skupina VAMED Mediterra), takže prostředky, které budou k dispozici, půjdou na jeho řešení. V berounské nemocnici se přidávat nebude, protože něco málo již přidali loni. V Městské nemocnici Městec Králové se zatím nepřidalo, ale ředitel počítá s tím, že podle možností plošně přidá všem zaměstnancům.

Kraj Vysočina, Květoslava Boháčková: Krajské nemocnice dostaly přidáno, problém je v sociálních službách, protože krajský úřad rozhodl, že tam nikdo nebude mít dodatkovou dovolenou. Odboráři mají zájem o seminář na téma pracovní doba, rozpis směn atd.

Jihomoravský kraj, Květoslava Boháčková: Krajská rada má zastoupení ve všech komisích kraje a krajské tripartity, problém je v tom, že tyto komise se nescházejí. Chystá se vznik dvou nových odborových organizací, potěšující je, že jde o mladé lidi.

Tomáš Havlásek – v sociálních službách zaměstnanci dostali přidáno, ale kraj musel zafinancovat projekty, které byly dřív hrazeny z prostředků EU, což značně komplikuje finanční situaci ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

Zlínský kraj, Ladislav Kucharský: V Krajské nemocnici T. Bati dostali zaměstnanci 5% zvýšení v odměnách, podle nové KS by to mělo být v tarifech, ve zlínské nemocnici Atlas dostali 3 % a stále se jedná, v Kroměřížské nemocnici, kde byla situace nejhorší, se podařilo vyjednat 5 % od 1. července.

Marcela Holčáková doplnila, že ve zlínské nemocnici Atlas se stále jedná o dalších 2 %, v sociálních službách zaměstnanci přidáno dostali.

Moravskoslezký kraj, Miroslava Drobná: V příspěvkových organizacích a krajských nemocnicích se přidalo, ale někde jsou dál protežováni lékaři ve srovnání s ostatními zaměstnanci.

Olomoucký kraj, Miroslava Drobná: V kojeneckém ústavu a OLÚ zaměstnanci přidáno dostali. Sociální služby dotace dostaly, ale kraj to přepočítává podle svého klíče, takže některé organizace mají problémy.

Vedení OS všem poděkovalo za spolupráci při zjišťování, jak byl v praxi skutečně splněn slib na zvýšení platů a mezd.

Členka dozorčí rady Lenka Štěpánková okomentovala zápis z posledního jednání dozorčí rady. Připomněla, že dozorčí rada apeluje na všechny, aby byl při čerpání darů ze Zajišťovacího fondu dodržován Statut Zajišťovacího fondu.

Příští jednání výkonné rady se bude konat 12. května.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám