Výkonná rada v květnu – společné jednání se slovenskými kolegy

Tradiční květnové společné jednání výkonné rady odborového svazu a výkonného výboru partnerského slovenského odborového svazu se konalo ve Znojmě. Jednání se uskutečnilo ve dnech 15. až 17. května 2014 a první den dopoledne bylo samostatné jednání výkonné rady OSZSP ČR.

Výkonná rada zkontrolovala plnění úkolů z minulých jednání výkonné rady. Přítomní členové obdrželi informaci o výsledcích a závěrech sjezdu ČMKOS. Konstatovali, že byla vyrobena nová verze přihlášky do odborového svazu, která je součástí kontinuální propagační kampaně svazu. Letáků bylo vytištěno 2000 kusů a mají formu skládačky. Pod vedením Víta Přibylíka připraví sekce pro práci s členskou základnou ve spolupráci s ČMKOS materiál pro nábor nových členů.

Byla podána informace o stavu hodnocení dotazníku o přetěžování zaměstnanců. Ministr zdravotnictví přislíbil, že vytvoří pracovní skupinu pro novelizaci personální vyhlášky, ve které bude mít odborový svaz zastoupení.

Závěrem dopoledního bloku jednání byla podrobná informace o vývoji stavu členské základny OSZSP ČR, kde bylo konstatováno, že stále trvá tendence přibývajícího počtu organizací, které vstoupily do Zajišťovacího fondu. Celkem do něj vstoupilo k tomuto dni 91,35 % členů OS, jichž se Zajišťovací fond týká. V době porad s předsedy klesl počet organizací, které do Zajišťovacího fondu nevstoupily, ze 141 na 116 a k dnešnímu dni na 111 – z celkového počtu 368 odborových organizací v odborovém svazu.

Zástupkyně dozorčí rady Ivana Doubková podala informaci z jednání dozorčí rady.

Posledním bodem jednání byla příprava společného jednání s partnery ze Slovenska, výkonná rada vybrala zásadní okruhy otázek, na které se se slovenskými kolegy zaměří.

V odpoledních hodinách následovalo společné jednání české výkonné rady a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Jeho předseda Anton Szalay a česká místopředsedkyně Ivana Břeňková informovali o aktuální situaci v resortech, poté následovala diskuse.

Součástí jednání bylo rovněž podání informace z krajů.

Moravskoslezský kraj, Vít Přibylík: Do funkce místopředsedkyně Regionální rady ČMKOS byla zvolena Andrea Drexlerová, předsedkyně ZO ve Slezské nemocnici Opava. Ve Slezské nemocnici Opava avizují problém s dodržování zákoníku práce, zejména u Dopravní zdravotní služby, nerespektování rozpisu směn, vyžadování pohotovosti mimo pracoviště bez smluvního vztahu (není dodatek k pracovní smlouvě), podezření na nerovné zacházení (protežování řidičů z Krnova), nedodržení pracovního řádu ze strany zaměstnavatele (nevybavení vozidel spojovými prostředky, tlak na řidiče v oblasti porušování hygieny). Řešeno jednáním s řidiči, upozornění na možná rizika a vyvolání jednání s vedením nemocnice. Úklid v krajských nemocnicích byl dán do pronájmu i s lidmi. Očekává se vyhlášení výsledků na pronájem praní prádla. Kraj se zbavil těchto činností, přestože bylo požadováno ponechat tyto činnosti v nemocnicích!

Pardubický kraj, Božena Krčková: První zasedání nově zvoleného výboru ZO v Orlickoústecké nemocnici po volbách se konalo 13. 5. 2014. Na dalším zasedání byli zvoleni jednotliví funkcionáři výboru ZO.

Kraj Vysočina, Jiřina Marešová: V rámci projektu Regiony v  centru dění se sešlo jednání u kulatého stolu na téma Sociální dialog partnerů v Kraji Vysočina. Ve Ždírci vznikne od září Alzheimer poradna, jediná na Vysočině. Je vypsáno výběrové řízení na „memory garden“ pro lidi s demencí. Zaměřená bude například na zahradní terapii nebo na smyslové vjemy. Krajská rada vyvolala jednání o situaci v nemocnicích v kraji s hejtmanem Běhounkem. Termín je 9. 6. 2014 za účasti předsedkyně OSZSP Žitníkové a zástupců nemocnic. Před tímto jednáním se sejde krajská rada.

Zlínský kraj, Jaroslava Doleželová: Ve Zlínském kraji se stále všechny nemocnice, s výjimkou Uherského Hradiště, potýkají s dluhy. S omezením přesčasů budou klesat mzdy SZP. Kolektivní smlouvy nejsou uzavřeny, stále probíhá vyjednávání.

Olomoucký kraj, Jan Zatloukal: Krajská rada neměla jednání, bude mít schůzi až 29. 5. 2014. Kojenecké ústavy čekají organizační změny zohledňující úbytek klientů. Předsedové odborových organizací zdravotnické záchranné služby budou jednat s vedením Olomouckého kraje 2. 6. 2014 o aktuální situaci na ZZS.

Jihočeský kraj, Lubomír Francl: V kraji od dubnového jednání výkonné rady nic nového, uskutečnilo se jednání vedení OS se zástupci ZO OSZSP Chýnov.

Praha, Jaroslava Carrasco: Pražská krajská rada v dubnu jednala, čeká na vyjádření zástupce magistrátu ohledně šetření zátěže zaměstnanců. Pražská regionální rada bude kontaktovat primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., s žádostí o schůzku z důvodu nečinnosti tripartity na magistrátu. Také pozve zástupce zaměstnavatelů k jednání (členy tripartity) na své příští zasedání.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala aktuální informaci z resortů. Začala zdravotnictvím a podala aktuální informaci o jednání předsedkyně a místopředsedkyně s ministrem Němečkem dne 13. května. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo komisi pro přístrojové vybavení, do práce v komisi byl za OSZSP ČR nominován Mgr. Lubomír Francl. Úkolem komise je hodnotit nákup přístrojů a přístrojového vybavení v hodnotě nad 5 milionů Kč z prostředků zdravotních pojišťoven. Hodnocení se netýká tzv. samoplátců.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček přislíbil, že podpoří řešení problematiky psychosociální pomoci jak ve ZZS, tak v nemocnicích. Jednání k tomuto bodu se uskuteční dne 23. června. Bude využito zkušeností ze ZZS a odbornými garanty se mají stát PhDr. Lukáš Humpl a MUDr. Dana Hlaváčková.

Ministrovi zdravotnictví byl předán požadavek na zahrnutí KOC (onkologie) pro KZ, a.s. Ministr slíbil pomoc.

Členové nejvyšších orgánů obou svazů byli informováni o tom, že na konání VII. sjezdu OSZSP ČR, který se uskuteční ve dnech 22. – 24. listopadu 2014, byl pozván ministr zdravotnictví. Současně byl pozván na konferenci k projektu Norských fondů – násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

Na jednání s ministrem se diskutovalo také o problematice dozorových orgánů hygienické služby. Ministr upozornil, že dosažený kompromis mezi ministerstvy zdravotnictví a zemědělství byl z jeho pohledu jediný možný. Nedojde ke snížení počtu zaměstnanců, ani finančních prostředků.

Sociálním službám se věnovalo se jednání s ministryní Michaelou Marksovou a jednání pracovního týmu pro sociální služby. Zástupci OS vždy žádali nápravu v odměňování zaměstnanců. Zatím je ale vše jen ve fázi slibů, zásadní bude výše dotací ve státním rozpočtu pro rok 2015.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková podala informaci o společném jednání se zástupci ZO Domova důchodců v Chýnově, kde dochází k porušování základních právních norem a je zřejmé, že na zástupce ZO je vyvíjen nepřiměřený nátlak. Jednání se rovněž zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský. Další postup bude koordinován regionálním pracovníkem Václavem Matouškem, za účasti JUDr. Zuzany Pláničkové.

Tomáš Havlásek připomněl potřebu prosazovat stejné podmínky financování příspěvkových organizací i akciových společností, pokud se toto týká financování z veřejných zdrojů.

Výkonná rada přijala i nové úkoly.

Byla podána podrobnější informace o připravované konferenci k násilí ze strany třetích osob, která se bude konat 13. října a bude financována z projektu Norských fondů. Účast na konferenci přislíbil ministr Němeček. Členové výkonné rady budou po jednání konference pokračovat dne 14. 10. 2014 v jednání výkonné rady.

Oba nejvyšší orgány odborových svazů projednaly termíny společných akcí na podzim roku 2014 a dohodli se na konání následných akcí:

Konference lázeňství se bude konat 19. a 20. září 2014 v Lázních Teplice nad Bečvou.

Konference sociálních služeb se bude konat 21. a 22. října 2014 v Bratislavě.

Následující den byl věnován návštěvě zařízení sociálních služeb Domov u Lesa v Tavíkovicích.

Prvním bodem jednání v Tavíkovicích byla informace o struktuře tohoto zařízení, jeho financování a denního chodu. Tuto informaci podal člen výkonné rady Ing. Tomáš Havlásek, který je zároveň ředitelem tohoto zařízení. Následně jsme ve skupinách měli možnost navštívit provoz a po prohlídce následovalo společné jednání se zástupci základní odborové organizace v domově.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám