Výkonná rada v září

Zářijová výkonná rada byla dvoudenní – jednala v pondělí 8. a v úterý 9. Podrobně se věnovala přípravě krajských konferencí a zajištění listopadového sjezdu OS. Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o aktuální situaci ve zdravotnictví a v sociální péči a o jednáních, která odborový svaz vede. Úterního jednání výkonné rady se zúčastnili regionální pracovníci a inspektoři BOZP, kteří spolu se členy výkonné rady informovali o situaci v jednotlivých krajích.

Předsedkyně Žitníková uvedla, že trvají problémy s evidencí odborových organizací. Nové odborové organizace OS byly zapsány. Problém ovšem dále přetrvává, výklad nového občanského zákoníku není jednoznačný. Českomoravská konfederace odborových svazů chtěla problém řešit při novele občanského zákoníku, ale ta má být pouze technická. Počítalo se s tím, že evidenci odborových organizací by od rejstříkového soudu převzalo MPSV. Nyní problematiku zpracovává místopředseda ČMKOS JUDr. Vít Samek a jedná o jejím řešení.

Ladislav Kucharský informoval o tom, že do Zajišťovacího fondu platí 265 organizací, což je celkem 24 618 členů. Neplatí 105 organizací. Objevují se pokusy o neoprávněné čerpání – o podporu při úmrtí žádali vzdálení příbuzní, falšují se některé dokumenty.

Členka dozorčí rady Soňa Vytisková okomentovala zápis ze srpnového jednání dozorčí rady.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že přestože sociální služby mají ve státním rozpočtu garantovanou částku 750 milionů korun na platy, s MPSV není možné se dohodnout, jak se tyto peníze k lidem dostanou. OS preferuje tarify a vytvoření zvláštní tabulky. Tato tabulka by byla o 5 % vyšší než základní tabulka a umožnila by takto zvýšit platy nejen v sociálních službách, ale i nezdravotníkům ve zdravotnictví. Zdravotníci by měli dostat +5 % ve zdravotnické tabulce, v obchodních společnostech by mělo být zajištěno zvýšení mezd prostřednictvím úhradové vyhlášky = +5 % pro všechny a pro všechna zdravotnická zařízení, včetně lázní.

Bude se snižovat sazba DPH na léky a na některé zdravotnické prostředky.

Za zcela nepřijatelné považuje OS, že OS státních orgánů a organizací souhlasil s tím, že když nebude dost peněz, mohou se při zvýšení tarifů snížit nenárokové složky platu, ale nesmí dojít k poklesu platů.

Stále není vyřešené složení a práce komise, která se bude zabývat personální vyhláškou.

V komisi, která se bude zabývat Indikačním seznamem, je za OS Helena Šebestová a Martin Vacek.

Jana Hnyková doplnila informacemi o veřejné diskusi, která se rozpoutala kolem vzdělávání zdravotních sester, nutnosti mít vysokou školu, ochoty vysokoškolsky vzdělaných sester dělat běžnou práci u lůžka, kvality absolventek VŠ atd.

Dagmar Žitníková informovala, že do konce roku skončí projekt, z něhož se financovala regionální právní centra a regionální poradenství. Další projekt, který by přímo navazoval a umožňoval plynulé pokračování, není k dispozici. Úroveň poradenství v některých krajích je dobrá, jinde je to horší. Různé je proto také využívání těchto poraden. Navíc záležitosti zdravotnictví a sociální péče jsou hodně specifické, takže většinou členové nakonec stejně potřebovali upřesňující rady od svazových právníků a spolupracujících advokátů. Platit vlastní svazové právní poradenství a zároveň se spolu s dalšími OS podílet na financování tohoto regionálního poradenství by znamenalo pro OS zdvojnásobení finančních nákladů na právní služby, což při současné finanční situaci OS není možné.

Členové výkonné rady v diskusi zdůraznili, že právní poradenství OS má vysokou úroveň a je s ním maximální spokojenost, proto je třeba ho zachovat v současné podobě.

Výkonná rada jednohlasně schválila, že právní pomoc a poradenství OS zůstane v současné podobě a OS se nezapojí do poskytování právního poradenství prostřednictvím ČMKOS.

Dagmar Žitníková uvedla, že odborové svazy obdržely žádost o finanční příspěvek od mladých odborářů ČMKOS, kteří se na YouTube atd. snaží oslovit vrstevníky propagačním videem na téma proč být v odborech, vytvářet slogany atd. Vše dělají doslova „na koleně“ a jakýkoliv finanční příspěvek jim velmi pomůže a umožní zakoupit potřebné technické vybavení atd.

Výkonná rada jednohlasně schválila, že souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Rady mladých ČMKOS ve výši 10 000 Kč.

Dagmar Žitníková informovala, že Ministerstvo zdravotnictví každoročně při příležitosti Mezinárodního dne seniorů uděluje Cenu Makropulos. Cena slouží k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cena není určena pro fyzické osoby. Odborový svaz na tuto cenu navrhl Radu seniorů ČR, v jejímž čele stojí dr. Zdeněk Pernes.

Dagmar Žitníková informovala, že na žádost OS o pravdivé informace o situaci zdravotnických zařízeních v krajích postupně přicházejí informace. Odpověď přišla například z Moravskoslezského kraje, o doplnění žádá Ústecký kraj. Celkový souhrn ze všech krajů je třeba mít nejpozději do konce listopadu, aby se tato otázka mohla v prosinci projednávat na tripartitě, případně aby údaje mohly sloužit jako podklad pro změny v úhradové vyhlášce.

O situaci v krajích a řešených problémech informovali přítomní regionální pracovníci, členové výkonné rady tyto informace doplnili, nepřítomní regionální pracovníci zaslali své zprávy písemně a tyto zprávy byly na jednání přečteny.

Jihomoravský kraj, Květoslava Boháčková: Krajská rada je aktivní, její členové mají patronát nad jednotlivými ZO, krajská rada má zastoupení v tripartitě, zdravotním i sociálním výboru i v RROS. Byly zaregistrovány nové ZO, ředitelé se je snaží potlačovat, předsedům dělají problémy (Centrum Kociánka, Domov pro seniory Nopova Brno).

Kraj Vysočina, Květoslava Boháčková, Jiřina Marešová: Krajská rada jednala s hejtmanem, krajská tripartita bohužel vázne, práce RROS také. Na tripartitě 26. 8. hejtman informoval o hospodaření kraje i zdravotnictví. ZO až na výjimky neinformují krajskou radu ani regionální pracovnici o svých problémech. Častým důvodem sporů jsou rozpisy směn, proto bude na toto téma zorganizován seminář. Když se to osvědčí, může být i v jiných regionech. Velmi vlažný je přístup ZO ke kontrolám BOZP.

Zlínský kraj, Jaroslava Doleželová: Jsou obavy, že spolu se skončením regionálního poradenství skončí i krajská tripartita, vsetínská nemocnice bude mít konferenci a chce se zapojit do Zajišťovacího fondu, odboráři z Kroměřížské nemocnice se chystají kontaktovat zdravotního radu Nečase, protože se obávají, že nemá dost informací o situaci v této nemocnici.

Olomoucký kraj, Jan Zatloukal: Regionální pracovnice Mirka Drobná se neúčastní jednání výkonné rady z důvodu účasti na schůzce krajské rady s hejtmanem Olomouckého kraje ohledně aktuální situace ve zdravotnictví a sociální službách v regionu. Probíhá kolektivní jednání v PSS Nové Zámky, kde máme mladou odborovou organizaci. Jednání jsou komplikovaná s ohledem na působení druhé, menší odborové organizace obhajující zájmy zaměstnavatele. Regionální pracovnice s předsedou krajské rady Zdeňkem Sovíkem se aktivně účastní tohoto kolektivního vyjednávání. Na základě auditu zadaného krajským úřadem dojde od 1. 1. 2015 ke sloučení kojeneckých ústavů v Olomouci a Šumperku a léčebných ústavů v Moravském Berouně a Pasece. Srpnové jednání krajské rady proběhlo v léčebně Bílá Voda, kde byli členové krajské rady velice vlídně přijati. Působí zde živá odborová organizace.

Jan Zatloukal pochválil novou inspektorku BOZP Agátu Šmehilovou za pečlivou kontrolu na pracovištích zdravotnické záchranné služby, za odborné znalosti a za trpělivost při komunikaci se zaměstnavatelem.

Problémy zaměstnanců zdravotnické záchranné služby odbory řeší osobně s vedením Olomouckého kraje.

Moravskoslezský kraj, Vít Přibylík: Kraj začíná vracet majetek církvím, jejich vztah k zařízením sociální péče je zatím velmi pozitivní. Kraj velmi prosazuje chráněné bydlení a home care. Tato péče je ale velmi drahá, dražší než sestry jako zaměstnankyně. Kraj žádá OS o pomoc s tvorbou paušálů za práci sester. V Zajišťovacím fondu není AGEL a FN Ostrava.

Liberecký kraj, Ivana Burešová: Odborové organizace jsou od členů krajské rady dobře informované, členové krajské rady jsou velmi aktivní v sekcích, lidé se bojí o práci, zvláště v lázeňství.

Královéhradecký kraj, Ivana Burešová: Krajská rada je velmi aktivní, hodně se jedná o problematice holdingu. V Domově důchodců v Chlumci nad Cidlinou vznikla nová odborová organizace, začátek byl těžký, ale teď má nárůst počtu členů a ředitelka, která nejprve byla proti odborům, nyní s odborovou organizací spolupracuje. Odborová organizace v Janských Lázních má nový výbor, ten se snaží, je aktivní. Složitá je situace v Lázních Bělohrad, právníci nyní řeší nestandardní odchod předsedkyně odborové organizace.

Pardubický kraj, Ivana Burešová: Dobrá spolupráce krajské rady a RROS. Chystá se fúze nemocnic pod jedno IČO. Všechny odborové organizace vytvořily společný vyjednávací tým a začíná se kolektivně vyjednávat. Velmi kladně jsou hodnoceny kontroly inspektorů BOZP. Regionální organizace OS řádně nefungují, jejich členové často platí příspěvky, protože chtějí být dál členem a udržet si kontakt s OS, ale nemají zájem o žádné akce, ničeho se nechtějí účastnit.

Plzeňský kraj, Václav Matoušek: Spolupráce s krajskou radou je velmi dobrá, řeší se problémy například v ZO Konstantinovy Lázně.

Jihočeský kraj, Václav Matoušek: V Bertiných lázních v Třeboni jsou se souhlasem odborové organizace zavedena konta pracovní doby, problematická odborová organizace je v jindřichohradecké nemocnici, ale začíná se to lepšit, v Domově důchodců Bechyně se zaměstnavatel snaží přenést zodpovědnost za vykázanou zdravotní péči na zaměstnance.

Karlovarský kraj, Václav Matoušek, Helena Šebestová: Dlouhodobé problémy jsou v nemocnici Cheb, kterou trápí ztrátové hospodaření, nový ředitel má podporu zaměstnanců, v lázních došlo k 6-8% poklesu klientely. Pokles se dotkl hlavně Karlových Varů (odešli Rusové), docela dobře je na tom nyní Jáchymov, zlepšení by měli pocítit i zaměstnanci, za solidní pracovní podmínky a proti přetěžování se bojuje v Teplicích i jinde v lázních.

Ústecký kraj, Vladimír Andrejch: Podařilo se zachovat onkologii v Ústí i v Chomutově, na záchrance se řešily problémy s pracovními úrazy – pojišťovny se zdráhaly je uznat a proplatit.

Praha, Iva Dandová, Jaroslava Carrasco: Členové krajské rady s regionálním pracovníkem aktivně navštěvují odborové organizace, vysvětlovali jim například význam Zajišťovacího fondu. Úředníci magistrátu velmi poctivě přistoupili ke zjišťování počtu a vytíženosti zaměstnanců v zařízeních sociální péče a na jednotlivých odděleních. Pochvalu si v této souvislosti zaslouží především Mgr. Radek Schindler. Ukázaly se velké rozdíly z hlediska potřeby péče, někde jsou zaměstnanci přetížení. Nejde o posuzování počtu lůžek a přepočteného stavu zaměstnanců, ale o počet zaměstnanců ve směnách. Řeší se problémy Domova pro seniory Slunečnice, který bude přecházet zpět pod magistrát.

Středočeský kraj, Iva Dandová: Nemocnice Mladá Boleslav stále nevstoupila do Zajišťovacího fondu, paní předsedkyni Dorotíkovou se nedaří přesvědčit o nutnosti dodržovat rozhodnutí celostátní konference. Problémy jsou v MO Benešov, pan Lisý, předseda ZO a KR, dostal výpověď, řeší to právníci.

Říjnové jednání výkonné rady se bude konat v úterý 14. V pondělí 13. se členové výkonné rady zúčastní konference o násilí.

Podobné články

Aktuality 14. 2. 2024 / 11:13

Výkonná rada v únoru

V únoru jednala výkonná rada OS společně s dozorčí radou, a to v pondělí 12. února odpoledne a vpodvečer a v úterý 13. února.

Aktuality 11. 1. 2024 / 22:02

Výkonná rada v lednu

První jednání výkonné rady v novém roce se sešlo v úterý 9. ledna.

Aktuality 14. 12. 2023 / 18:50

Výkonná rada v prosinci

V pondělí 11. prosince odpoledne se na společném jednání sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám