Výkonná rada v září – společné jednání se slovenskými kolegy

Ve dnech 23. – 25. září 2011 se v příjemném prostředí lázní v Rajeckých Teplicích na Slovensku uskutečnilo tradiční společné jednání vrcholových orgánů odborových svazů České a Slovenské republiky působících ve zdravotnictví a sociální péči, tedy výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb (SOZZASS).

Úvodního slova se ujal předseda slovenského odborového svazu Mgr. Anton Szalay, který přítomné hosty přivítal velmi srdečným, netradičním, ale o to milejším způsobem. Velmi stručně zrekapituloval události od posledního setkání obou vrcholových orgánů před rokem v Pavlově na Moravě.

Předsedkyně českého odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková ve svém úvodním slovu poděkovala za pozvání a zorganizování společného zasedání a zdůraznila potřebu vyvarovat se chyb, které už má jedna či druhá strana za sebou.

V naší práci se občas vyskytují i velmi smutné okamžiky. Jedním z nich bylo náhlé úmrtí člena slovenského výkonného výboru Stanislava Tichého krátce po sjezdu partnerského odborového svazu. Přítomní účastníci uctili jeho památku minutou ticha.

Mgr. Anton Szalay představil produkt svazového marketingu – médium (DVD) se záznamem důležitých událostí, počínaje sjezdem SOZZASS v roce 2007, konče sjezdem SOZZASS v roce 2011. Toto informační médium je výborně zpracované, sumarizuje všechny potřebné a podstatné informace ze života svazu. Jeho podstatou je prezentace fotografií a dalších podpůrných materiálů, jako jsou grafy, tabulky apod. Vizuální projekce je vhodně doplněna příjemným komentářem. Hovořené slovo je v tomto případě velmi důležitým faktorem a výběr vhodného hlasu se kolegům ze Slovenska opravdu podařil.

Předseda Szalay informoval o aktuálním stavu ve vyjednávání v roce 2011 a představil nové funkcionáře a členy výkonného výboru. Výkonný výbor byl restrukturalizován, počet jeho členů se snížil ze 17 na 11. Rovněž pětičlenná revizní komise byla zrušena a její práci vykonávají dvě revizorky účtů. Centrála SOZZASS má 12 zaměstnanců a vykonává nepoměrně menší rozsah servisu vůči členům svazu a akcím pořádaným pro členskou základnu.

Bc. Dagmar Žitníková po představení nových funkcionářů a členů výkonné rady odborového svazu konstatovala, že na OSZSP ČR byl zachován počet členů výkonné rady (14 plus tři volení funkcionáři). Dozorčí rada se naopak rozrostla ze sedmi členů na devět. Ústředí OSZSP ČR má 29 zaměstnanců. Zde je potřebné uvést, že do tohoto počtu jsou započítáni inspektoři BOZP i pracovníci placení z projektové činnosti. SOZZASS naopak nevykazuje ani jednu z těchto činností.

Předseda Szalay obeznámil se snahou o paralyzování činnosti odborů na Slovensku a o oslabení jejich vlivu, o nerespektování dohod přijatých v tripartitě. Centrála slovenských odborů (Konfederace odborových svazů SR) momentálně zastavila jednání v tripartitě z důvodů zneužívání tohoto institutu.

Situace ve zdravotnictví na Slovensku je podle slov předsedy Szalaye velmi černá. Prioritou vlády je transformace zdravotnických zařízení na akciové společnosti. Podle odborů je to jasný krok k privatizaci nemocnic. Připravuje se tzv. daňově-odvodová reforma a zavedení tzv. superhrubé mzdy. Systém placení zdravotních výkonů zdravotnickými pojišťovnami nefunguje, respektive funguje velmi kostrbatě a – světe div se – vždy ku prospěchu pojišťoven a na úkor zdravotnických a sociálních zařízení a v konečném důsledku na úkor klienta! Na slovenském trhu působí v současnosti tři zdravotní pojišťovny. Jedním z velmi krizových kroků je, že současná vláda snížila platby za státní pojištěnce o 126 milionů eur. Lékaři se rozhodli kopírovat akci Děkujeme, odcházíme!, která před časem ochromila české zdravotnictví. Jako odvětví se slovenské zdravotnictví v průměru nachází ve spodní polovině průměrů mezd v SR.

Slovenská vláda v rámci důchodové reformy zamýšlí snižovat důchody a zvyšovat věk odchodu do důchodu. V současnosti je hranice odchodu do důchodu 62 roků.

Průměr platů v sociálních službách klesl na úroveň roku 1996 (!), což činí 72,77 % průměrné mzdy v SR. Velkým problémem se jeví možnost a schopnost vyjednat navýšení mezd v kolektivní smlouvě.

Dalším problémem je přesun odborného školství (zdravotní školy) pod působnost ministerstva školství.

Rovněž snaha o privatizaci Úřadu veřejného zdravotnictví (hygienické služby) nenechává slovenské odboráře klidnými.

V současnosti jsou dva návrhy kolektivní smlouvy ve fázi řešení před zprostředkovatelem!

Nový zákoník práce velmi znevýhodnil odbory jako celek. Při založení nové ZO musí zástupci odborů doložit, že mají minimálně 30 % členů z celkového počtu zaměstnanců!!! Tuto podmínku musí splnit i stávající organizace k 1. 1. 2012. Slovenští odboráři samozřejmě podali podnět k Ústavnímu soudu SR. Následné dotazy a informace k přednesené problematice doplnila místopředsedkyně slovenského svazu Ing. Dana Pochybová.

Bc. Dagmar Žitníková obeznámila přítomné s připravovanou a částečně již realizovanou důchodovou, sociální, zdravotní a daňovou reformou. Poukázala na příliš velkou a neúnosnou formalitu jednání tripartity, kdy tento orgán jedná jen pro forma a konkrétní připomínky zaměstnanců a mnohdy ani zaměstnavatelů nejsou vůbec akceptovány. Z procesu schvalování reforem, se kterými souvisí přijetí několika desítek návrhů zákonů, je cítit taktika postupného zhoršení podmínek pro občana, která funguje tak, že jednotlivá ministerstva permanentně mění ve druhém čtení pozměňovacími návrhy své vlastní návrhy zákonů z prvního kola, čímž podstatně přitvrzují ustanovení znění jednotlivých paragrafů.

Předsedkyně Žitníková informovala, že Českomoravská konfederace odborových svazů uspořádala velkou informační kampaň „Otevřete oči“, na kterou navázala velká demonstrace na Václavském náměstí, kde bylo díky spolupráci občanských sdružení velmi slušné zastoupení a několik desítek tisíc demonstrujících. OS uspořádal 12. července 2011 před Ministerstvem zdravotnictví velmi úspěšný happening.

Dagmar Žitníková podala informace o dopadech připravovaných reformních kroků s poukázáním na jejich nevratnost. OS se rovněž obává o fungování zdravotnictví a sociálních služeb po 1. lednu 2012. Pojem „ekonomicky nejméně náročná péče“ (nejlevnější pomůcky, léky, léčebné postupy…) vede ke spekulacím od samého zrodu této myšlenky.

Místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková doplnila informace o reformách a poděkovala za skvělou organizaci konference o lázeňství, na které se zúčastnili zástupci odborů působících v sektoru lázeňství z Rakouska, Slovenska, Maďarska a Česka a která předcházela společnému jednání výkonných rad.

Na jednání byla rozebrána situace, kdy má lékař předepisovat účinnou látku a o konkrétním léku bude rozhodovat lékárník. O tomto úmyslu informoval ve své prezentaci zástupce zdravotní pojišťovny na Slovensku právě na konferenci lázeňství. Podobnost čistě náhodná? Živá diskuse se rozproudila kolem otázky zapojení slovenského odborového svazu do akce Děkujeme, odcházíme! a využití možnosti získat poměrnou část výhod i pro ostatní personál pracující ve zdravotnictví.

Stejné problémy – záchranu úřadů veřejného zdravotnictví na Slovensku – řeší i český odborový svaz – záchranu plnohodnotného fungování zdravotních ústavů.

Předseda Szalay upozornil na rušení akutních lůžek bez důkladných analýz, rušení geriatrií a LDN v prudkém rozporu s demografickým vývojem a stárnutím obyvatelstva.

Členka české výkonné rady Jana Hnyková připomněla problematiku sociálních služeb, potřebu brát sociální služby o mnoho více na zřetel a respektovat fakt, že stárnutí populace v obou našich zemích způsobuje sílící tlak na poskytovatele služeb.

Následně se rozproudila živá diskuse přítomných členů obou vrcholových orgánů ke všem probíraným tématům, kterým celkem logicky vévodilo odměňování.

Místopředseda českého OS Mgr. Ladislav Kucharský rozvířil diskusi o věčných a stále nekončících stížnostech na špatné podmínky k práci odborů. Tyto špatné podmínky jsou v prudkém rozporu s pohodlností členů odborů, neochotou přistoupit ke změnám systému fungujícího ještě z dob ROH, neochotou nést svou kůži na trh a nastavit záda, respektive se strachem a nepochopitelnou pokorou, která v mnoha případech hraničí s odevzdaností.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Aktuality 8. 4. 2024 / 22:58

Ministr Válek se zúčastnil společného jednání VR a DR OS

Hostem společného jednání výkonné rady a dozorčí rady OS v pondělí 8. dubna odpoledne byl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Načíst další
 
Napište nám