Výsledky jednání o mzdách a platech pro období do konce roku, návrhy na úpravu mezd a platů pro rok 2015

Od 1. listopadu 2014 se zvýší platové tarify některým zaměstnancům v některých zařízeních ve veřejných službách a správě.

Přesně takto krátce a nejasně lze popsat dopady novelizovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 15. října 2014 – viz níže jako soubor ke stažení.

Na číslo novely si musíme počkat, až bude vydáno ve sbírce zákonů (NV ze dne 15. 10. 1014) http://www.mpsv.cz/files/clanky/10527/NV_X_2014b.pdf

Nařízení vlády se vztahuje na ty zaměstnance, kterým je poskytován plat, platové tarify (například příspěvkové organizace obcí, měst, krajů, ministerstev, rozpočtové organizace).

Stupnice platových tarifů jsou uvedeny v 8 přílohách – v nařízení vlády je popsáno, na koho se která stupnice vztahuje,  podle toho mají zaměstnanci zvýšen, či nezvýšen tarif.  

 

1. Příloha – tzv. ZÁKLADNÍ stupnice platových tarifů/navýšená

Od 1. listopadu navýšena o 3,5 % proti předchozímu stavu

TÝKÁ SE zaměstnanců, kteří nejsou jinde uvedeni, například THP, dělníků

NETÝKÁ SE nezdravotnických pracovníků (např.THP, dělníků) ve zdravotnických zařízení, na ty se vztahuje příloha 2

 

2. Příloha – tzv. ZÁKLADNÍ/bez navýšení/bude navýšena od 1. 1. 2015 podle výsledku jednání

Od 1. listopadu žádné navýšení proti předchozímu stavu

TÝKÁ SE nezdravotnických pracovníků (např. THP, dělníků) poskytovatele zdravotních služeb

NETÝKÁ SE zdravotnických pracovníků, poskytujících zdrav služby u poskytovatele zdravotních služeb

NETÝKÁ SE lékařů, zubních lékařů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo u zdravotnické záchranné služby

NETÝKÁ SE zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě

 

3. Příloha – tzv. ÚŘEDNICKÁ/navýšená

Od 1. listopadu navýšena o 3,5 % proti předchozímu stavu

 

4. Příloha –  tzv. ZDRAVOTNICKÁ/navýšená

Od 1. listopadu navýšena o 3,5 % proti předchozímu stavu

TÝKÁ SE zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě

NETÝKÁ SE lékařů orgánu sociálního zabezpečení, lékařů nebo zubních lékařů ve ZZ Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě

 

5. Příloha – tzv. ZDRAVOTNICKÁ/bez navýšení/bude navýšena od 1. 1. 2015 podle výsledku jednání

TÝKÁ SE zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb

NE TÝKÁ SE zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb, ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě

NETÝKÁ SE lékařů, zubních lékařů poskytujících zdravotní služby lůžkové péče nebo u poskytovatele ZZS

 

6. Příloha – tzv. LÉKAŘSKÁ/navýšená

Od 1. listopadu navýšena o 3,5 %,

TÝKÁ SE lékařů orgánu sociálního zabezpečení, lékařů nebo zubních lékařů ve ZZ Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě

 

7. Příloha – tzv. LÉKAŘSKÁ/bez navýšení/bude navýšena od 1. 1. 2015 podle výsledku jednání

TÝKÁ SE lékařů, zubních lékařů poskytujících zdravotní služby lůžkové péče nebo u poskytovatele ZZS

 

8. Příloha – tzv. PEDAGOGICKÁ/navýšená

TÝKÁ SE pedagogických pracovníků (navýšení různé)

 

Zvláštní určení platového tarifu – nařízením vlády dojde od 1. listopadu jednak k návratu uplatnění zvláštního určení platového tarifu podle pravidel platných do 31. 12. 2010 a také ke zpřísnění pro stanovení tarifu.

Dále již nebude moci přiznat zaměstnavatel zaměstnanci platový tarif v režimu zvláštního určení platového tarifu bez toho, aby sjednal v kolektivní smlouvě, nebo stanovil ve vnitřním předpisu okruh zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu.

Pro zaměstnance zdravotních služeb zařazených do 6. a vyšší platové třídy bude dále nutný souhlas zřizovatele, současně se bude moci přiznat platový tarif nejméně ve výši, která odpovídá výši tarifu podle započitatelné praxe. 

(Pozn. Při tvorbě nařízení vlády jsme požadovali zavést tento systém i u ostatních zaměstnanců, kterým lze přiznat tarif podle zvláštního určení, ale neuspěli jsme.)

Nařízení vlády také řeší postup, jak napravit stav u zaměstnanců, kterým byl určen platový tarif bez ohledu na délku praxe, ale od 1. 11. již pro tyto kategorie nebude možné uplatnit zvláštní způsob určení platového tarifu. Toto se týká pouze zaměstnanců, kteří nejsou uvedení v §6 nařízení vlády – zvláštní způsob určení platového tarifu. U zaměstnanců, kterým byl stanoven tarif nižší, než na který mají nárok, se tarif zvýší podle započitatelné praxe.

Naopak u zaměstnanců, kterým byl přiznán vyšší platový tarif, se najde nejbližší platový tarif a stupeň, na tomto tarifu počkají do doby, než dosáhnou nutné započitatelné praxe. Podobně se postupuje v případech, kdy byl přiznán přímo vyšší platový stupeň.

Zvláštní příplatekdo II. skupiny pro přiznání zvláštního příplatku (600 – 2000 Kč měsíčně) se doplňuje v bodě 3 – Soustavné poskytování zdravotní služby na operačních a porodních sálech.

Smluvní platúpravu neřeší nařízení vlády, ale byla schválena úprava v novele zákoníku práce (v době psaní příspěvku nebyl vydán). Možnost přiznat smluvní plat je zrušena, navrhuje se, aby v případě, že byl přiznán, upravily by se složky platu na maximálně nejvyšší částky a složky platu. Komplikace nastanou v případě, že ani maximální možné výše složek platu v souhrnu nedosáhnou na přiznaný smluvní plat.

Pro rok 2015 jednáme o zvýšení platů (např. příspěvkové organizace) a mezd (např. akciové společnosti, obchodní společnosti, neziskové organizace).

Pro vybrané zaměstnance sociálních služeb se jedná o zvýšení platů/mezd cca ve výši 4 %, jedná se o tom, jak rozdělit roční částku 750 mil. Kč pro rok 2015 a další dva následující roky.

Příspěvkové organizace/platy – odborový svaz doporučuje a dlouhodobě požaduje zvýšení platových tarifů, shoda je na tom, že se platy budou zvyšovat sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách uvedených v §109, 116, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Obchodní společnosti, neziskové organizace/mzdy – kraje budou kontrolovat, zda prostředky „doputovaly“ k zaměstnancům, konkrétně sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách uvedených v §109, 116, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví se jedná o navýšení platů/mezd, zatím je dohoda na 5% navýšení, které by mělo být kryto z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvkové organizace/platy – pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, kterým nebyly zvýšeny platové tarify od 1. listopadu, by mělo dojít ke zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2015 o 5 %.

Obchodní společnosti, neziskové organizace/mzdy – Pro všechny zaměstnance by měly být uvolněny zdroje ze zdravotního pojištění od 1. ledna 2015 na zvýšení mezd o 5 %.

Jednání probíhají, dokud nebude uzavřena dohoda, dokud nebude jak ekonomické, tak právní krytí pro zvýšení platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách a ve zdravotnictví, musíme upozornit, že jde o proces vyjednávání. O průběhu vás budeme informovat.

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám