Září 2011

28. – 30. září

 • Konala se konference a konzultace v rámci projektu „Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů“. Tato akce se uskutečnila v Rakousku v rámci časového harmonogramu projektu EU, která v plné míře financuje tento projekt. Projektového jednání se zúčastnila delegace zástupců OS a za vedení OS byl přítomen místopředseda Ladislav Kucharský, který je zároveň vedoucím tohoto projektu.

  29. září

 • Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednával návrh zákona o zdravotních službách, specifických zdravotních službách, zdravotnické záchranné službě, novelu zákona o zdravotním pojištění a novelu zákoníku práce. Senátní výbor odmítl zdravotnické zákony vyjma zákona o zdravotnické záchranné službě. K zákonu o zdravotnické záchranné službě uplatnil ředitel ZZS hlavního města Prahy a senátor Zdeněk Schwarz pozměňovací návrh, který je shodný s návrhem OS začlenit do zákona některé sociální výhody pro zdravotnické pracovníky ZZS. Vzhledem ke stanovisku legislativní rady Vlády zbývající sociální výhody uplatnil senátor Schwarz v pozměňovacím návrhu k zákoníku práce. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která senátorům přiblížila historii zákona a současně je požádala o podporu návrhu. Výbor návrh podpořil.

  27. září

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání se zástupci Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Cesta, které je prvním domácím think-tankem založeným středovými a levicovými intelektuály k diskusi o úloze soudobého státu v měnících se ekonomických a politických podmínkách.
 • V Hradci Králové se konalo jednání odborníků k problematice plnění závazku kraje přiblížit odměnu zaměstnanců Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., zaměstnancům v příspěvkových organizacích. Se skupinou předsedkyň odborových organizací jednala se zástupci kraje a holdingu místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  26. září

 • V budově OS jednala sekce sociál odborového svazu. Vedení sekce se zabývalo aktuální situací v sociálních službách a připravilo podklad pro jednání zástupců z oblasti sociálních služeb z krajů. Jednání navštívily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.
 • V odpoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem o plnění memoranda a o aktuální situaci v odměňování pracovníků ve zdravotnictví.

  23. – 25. září

 • K pravidelné výměně informací se sešly vrcholné orgány Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Jednání navázalo na konferenci lázeňství a konalo se v Rajeckých Teplicích. Členové obou orgánů konstatovali, že přesto, že naše republiky jsou již téměř dvacet let samostatně, tak vývoj v nich probíhá velmi podobně. V obou zemích se připravují asociální reformy a zaměstnanci se stále více stávají nedobrovolnými sponzory špatně nastavených systémů.

  22. a 23. září

 • V Rajeckých Teplicích na Slovensku se konala mezinárodní konference lázeňství. K výměně zkušeností se zde sjeli odboráři z Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Za Českou republiku se akce zúčastnilo vedení sekce lázeňství, vedení odborového svazu a Ing. Terezie Písařová.

  22. září

 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.

  21. září

 • V Senátu se pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha konala konference „Financování zdravotnictví.“ Konference se účastnili přední odborníci. Na konferenci zazněly velmi konstruktivní informace o možnostech připojištění a jeho fungování. Přítomní odborníci se shodli, že nejdůležitější pro systém zdravotnictví je povinné pojištění a nevnášení nevhodných a neosvědčených prvků do systému. Závěrem ovšem vystoupil zástupce Ministerstva zdravotnictví, který přítomné seznámil s představou nového systému zdravotního pojištění, které by mohlo mít dvě složky. Obě povinné – jednu by pojištěnci (zaměstnanci) odváděli do jednotného inkasního místa a druhou, tzv. nominální složku, by všichni občané platili zdravotní pojišťovně. Předpoklad ministerstva je, že by si každý, včetně důchodců a dětí, na nominální složce ročně zaplatil 6000 Kč. Odbory s tímto konceptem zásadně nesouhlasí, trvají na tom, že je sociálně neúnosný. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. V diskuzi k možnostem zdravotního pojištění vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský lektoroval seminář „Měkké dovednosti“ uspořádaný pro členy OSZSP ČR v Olomouci.

  20. září

 • Na pozvání ostravské regionální rady ČMKOS se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila Kulatého stolu Moravskoslezského kraje, na kterém se setkali představitelé kraje a podnikatelských, politických a odborových struktur působících v Moravskoslezském kraji v rámci projektu EU „Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“. Žitníková na jednání kritizovala přístup kraje ke zdravotnictví a zvláště záměr kraje zavést v jím zřizovaných nemocnicích pásmové odměňování.
 • Po ukončení jednání kulatého stolu následovalo jednání tripartity, která měla na programu zdravotnictví. Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD) na tripartitě, po objasnění návrhu na zavedení pásmového odměňování, odbory ujistil, že s návrhem nebyl dostatečně obeznámen a konstatoval, že pokud odbory s návrhem nesouhlasí, tak se nebude aplikovat. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková hejtmanovi poděkovala za vstřícnost a zopakovala nabídku na prohloubení spolupráce při řešení problémů ve zdravotnictví.
 • Před krajským úřadem na výsledek jednání čekali zaměstnanci a odboráři z nemocnic. Hejtman Jaroslav Palas spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou přítomným oznámili, že se záměr kraje zavést v nemocnicích pásmové odměňování nebude realizovat. Protestního shromáždění se zúčastnil i místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • K problematice výživy se konala odborná konference zaměstnanců hygieny v lázních Teplice. Konference se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  19. září

 • Jednání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Jednání OS veřejných služeb a veřejné správy se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání bylo svoláno mluvčím této skupiny, kterým je předseda OS státních orgánů a organizací Jan Rovenský. Na programu byl návrh MPSV na metodiku pro uplatnění pásmového odměňování, metodiku přišli vysvětlovat zástupci MPSV.

  17. září

 • V polské Wroclawi se konala demonstrace „Ano solidaritě, Ano zaměstnanosti a právům zaměstnanců, Ne úsporným opatřením – Kvalitní veřejné služby pro všechny“. Odborový svaz na akci zastoupila sedmičlenná delegace.

  16. září

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání řídícího týmu k projektu bipartitní dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

  15. září

 • Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu. Předporady a jednání se zaměstnavateli k návrhu státního rozpočtu i jednání tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předporada a jednání se zaměstnavateli probíhaly ve velmi konstruktivním duchu, přítomní konstatovali, že návrh státního rozpočtu na příjmové straně neodpovídá ekonomické realitě České republiky. Zaměstnavatelé a odbory se dohodli, že budou požadovat přepracování návrhu. Na jednání tripartity s tímto požadavkem vystoupili jako první zaměstnavatelé. Reakce ministra financí Miroslava Kalouska na kritiku sociálních partnerů byla absolutně nepřiměřená, vulgárním způsobem se vyjádřil na adresu zaměstnavatelů a následně z jednání odešel s tím, že je indisponován. Odbory se s předsedajícím ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem dohodly, že předsednictvo svolá nové jednání, a to i z důvodů nepřítomnosti premiéra Petra Nečase. OS v připomínkách ke státnímu rozpočtu uplatňuje požadavek na zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb na částku 8,5 miliardy, aby z této částky mohly být zvýšeny platy zaměstnancům v sociálních službách, a požadavek na zvýšení částky na úhrady do zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce, aby byl dodržen závazek ministra zdravotnictví Leoše Hegera zvýšit platy zaměstnancům ve zdravotnictví.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková dopoledne diskutovala na Ministerstvu zdravotnictví o otázce navrhovaného indikačního seznamu v lázeňství.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání sekce pracovníků hygienické služby. Na programu byla příprava konference pracovníků hygienické služby.

  13. září

 • Odborné komise Českomoravské konfederace odborových svazů jednaly o stavu členské základny a ekonomické situaci. OS na jednání zastoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

  12. zářía

 • O situaci v sociálních službách v hlavním městě Praze jednali na Magistrátu s radním Petrem Dolínkem zástupci krajské rady OS Praha – Růžena Menšíková a Jaroslava Carrasco, regionální pracovnice Iva Dandová a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Schůzky se zástupci Magistrátu probíhají pravidelně a zástupci KR navštěvují i jednání odborných komisí.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání s předsedkyní odborové organizace a odbornými pracovníky ve zdravotním ústavu v Ústí nad Labem. Na programu byla připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Po jednání ve zdravotním ústavu se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zúčastnila jednání v Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem k návrhu zaměstnavatele na snížení objemu mzdových prostředků. Odborové organizace s tímto návrhem nesouhlasí.

  8. září

 • V Ostravě jednali zástupci odborových organizací z nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem s radním zodpovědným za zdravotnictví Karlem Konečným (KSČM). Na jednání byl zástupcům odborů představen krajem připravený koncept na zavedení pásmového odměňování v nemocnicích zřizovaných krajem. Zástupci odborů na místě připravený návrh odmítli a souhlasili s další schůzkou. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která připomněla podstatu pásmového odměňování – umožnit zvýšení platů nízkopříjmovým zaměstnancům – a její zneužití v poslední době, kdy tento koncept slouží převážně ke snížení platů. Odbory se zavedením pásmového odměňování nesouhlasí a považují ho za diskriminační. Další argumenty proti návrhu doplnila ekonomka OS Ing. Tereza Havelková.

  7. září

 • Na Ministerstvu zdravotnictví se za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové, právničky OS JUDr. Zuzany Pláničkové a ekonomky Ing. Terezy Havelkové konalo vypořádání připomínek k vyhlášce o personálním zabezpečení a vyhlášce o technickém a věcném vybavení. Zástupci OS konstatovali, že vyhlášky by měly mít jednotnou osnovu a že personální vybavení by mělo odpovídat skutečné potřebě přítomnosti pracovníků na dané směně. Současná předloha toto podle OS nenaplňuje.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil „resuscitační schůze“ ZO nemocnice ve Vsetíně, kde se její členové dohodli na pokračování a přípravě nové KS na rok 2012.

  6. září

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo kulatý stůl „Česká a evropská legislativní úprava systému financování sociálních služeb v kontextu služeb obecného zájmu“. Akce je jedním z výstupů projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Odborné veřejnosti zde byly prezentovány výsledky studií a oponentní posudky k financování sociálních služeb v Evropské unii a České republice. Kulatého stolu se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, člen výkonné rady OS Ing. Tomáš Havlásek a právnička OS Mgr. Ivana Štěpánková.

  5. září

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu se zástupci krajské rady OS Královéhradeckého kraje s radní zodpovědnou za zdravotnictví Janou Třešňákovou a zástupci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., o plnění dohody o navýšení mezd SZP, ke kterému se zavázalo vedení kraje v roce 2009. Odbory na jednání konstatovaly, že dle jejich názoru dohoda není plněná, a požádaly zástupce kraje a holdingu o návrh řešení. Radní Jana Třešňáková vyslovila opačný názor. Obě strany konstatovaly, že pro objektivní zhodnocení je nutné další upřesnění dat a vypracování metodiky.
 • Z Hradce Králové se předsedkyně OS Dagmar Žitníková přesunula do Jihlavy, kde jednala krajská rada OS Kraje Vysočina s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Schůzky s hejtmanem se konají pravidelně a zástupci odborů jsou na nich informováni o situaci ve zdravotnictví na Vysočině.

  31. srpna – 2. září

 • Vedení OS jednalo se zástupci centra andragogiky o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách.
 • Místopředseda Ladislav Kucharský se zúčastnil semináře v rámci projektu ČMKOS Šampión ve Zlenicích.
 • Vedení OS spolu s odbornými pracovníky OS projednávalo přípravu nového svazového webu.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám