Zdravotnická tripartita jednala o ekonomice, přesčasech a dalších aktuálních otázkách

První jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví (tzv. zdravotnická tripartita) s novým ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem se konalo 21. března a bylo zaměřeno na ekonomiku, smlouvy pojišťoven, personální zabezpečení resortu i strukturu ochrany veřejného zdraví.

V prvním bodě jednání k programovému prohlášení vlády a koaliční smlouvě se zástupci zaměstnavatelů i odborů shodli s Ministerstvem zdravotnictví na zásadních okruzích nutných k řešení problémů v resortu zdravotnictví. Sociální partneři podpořili programové prohlášení vlády, současně očekávají urychlené řešení nedostatku finančních prostředků v systému, a to jak z důvodu DPH, tak výpadku regulačních poplatků.

Sociální partneři vyjádřili nespokojenost s tím, že vláda zatím nenaplňuje sliby a postupy, na kterých se koalice dohodla právě kvůli řešení výpadku regulačních poplatků. Odbory upozornily na chybějící ekonomickou kalkulaci, finanční zabezpečení a řešení kultivace DRG. Současně upozornily na negativní dopady personální vyhlášky na bezpečnost práce zaměstnanců i na kvalitu poskytované péče

Nespokojenost sdělili zástupci sociálních partnerů a ministr na společné tiskové konferenci, která se konala v přestávce jednání pracovního týmu. Za odbory vystoupili předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Odbory i zaměstnavatelé na jednání silně podpořili dojednávanou povinnost zveřejnit smlouvy a dodatky k úhradám za poskytování zdravotních služeb.

Projednávala se otázka, zda a jak zdravotní pojišťovny dodržují v návrzích smluv a dodatků úhradovou vyhlášku pro rok 2014. Nemocnice, se kterými zdravotní pojišťovny neuzavřou smlouvy či dodatky smluv pro poskytování zdravotní péče v souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2014, mají hlásit problémy ministrovi.

Pracovní tým se zaměřil také na ochranu veřejného zdraví. Informaci ke koncepci hygienické služby a prevenci nemocí přednesl MUDr. Vladimír Valenta, PhD., náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní  hygienik ČR. Pracovní tým si informaci o postupu realizace koncepce vyslechl s obavou a znepokojením a podpořil kroky vedení hygienické služby k naplňování koncepce. Pracovní tým důrazně požádal, aby byla zachována integrita státního zdravotního dozoru nad všemi rozhodujícími oblastmi ovlivňujícími zdraví, včetně výživy a dozoru nad potravinami ve společném stravování.

Při projednávání legislativního plánu ministerstva odbory uplatnily požadavek, aby návrh zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče byl připravován co nejdříve. Nesouhlasily s tím, aby byl předložen vládě až koncem roku 2016. Ministr přislíbil, že se na návrhu začne pracovat co nejdříve.

Pro odbory bude zásadním bodem způsob odměňování zaměstnanců. Již nyní je pro odbory nepřijatelné, že zvláštní určení platu, tzv. pásmový způsob pro přiznání platového tarifu, je zneužíváno. Původní záměr systému, ocenit ty nejlepší je zneužíván a uplatňován pro krácení platů.

Nové vedení ministerstva přijalo dohodu předchozího vedení ministerstva, že účastníkům pracovního týmu budou zasílány materiály ministerstva předložené do vnitřního připomínkového řízení.

K další dohodnuté práci přesčas byl stranou odborů za LOK-SČLvyjádřen nesouhlas s prodloužením výjimky a s uplatněním možnosti nadlimitní práce přesčas tak, jak bylo možno do konce roku 2013. Odborový svaz vyjádřil nespokojenost s tím, že pracovní doba, organizace práce, nedostatek personálu nebyl řešen, problém je stále odsouván, neřešen v souladu s platnými právními předpisy. Bude-li prodloužení výjimky ze stanovených limitů práce přesčas, nebo nebude, fakticky nevyřeší současný neřešený stav.

Tým se dohodl na postupu k získání pravdivých dat o odpracovaných hodinách. Bude záležet na statečnosti nemocnic, zda reálná data poskytnou. Odbory nesouhlasí s tím, aby se problém přesčasů a nedostatku personálu řešil rozšířením možnosti pro uplatnění smluvního platu.

Pracovní tým RHSD pro zdravotnictví je odborným týmem Rady hospodářské a sociální dohody, závěry a stanoviska uzavřená mezi zástupci vlády, zaměstnavateli a odbory na jednání pracovního týmu jsou podkladem pro jednání a rozhodování RHSD, tzv. tripartity. Tripartita je politickým orgánem.

Pracovní tým prozdravotnictví se schází a jedná v budově ministerstva, organizačně je zabezpečen kanceláří ministra. Jeho jednání svolává vedoucí týmu na základě požadavků sociálních partnerů.

Sociálními partnery jsou zástupci vlády (v našem případě za Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a financí), zástupci zaměstnavatelů (za asociace nemocnic, zdravotních pojišťoven, lékárny) a zástupci odborů (OSZSP ČR, ČMKOS, ASO, LOK-SČL).

Pracovní tým se dohodl na dalším jednání dne 15. dubna, na programu budou podklady k ekonomice, lékové politice a další dohodnuté práci přesčas.

Závěry z březnového i dubnového jednání budou základem pro jednání RHSD, které se bude konat 22. dubna, a to k problémům zdravotnictví a sociálních služeb.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám