Zdravotnická tripartita jednala o finanční a personální situaci resortu

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) dne 25. února 2016 jednal o finanční a personální situaci resortu. V posledních dvou letech již není tajemstvím, že ve zdravotnictví chybějí finance a personál. Problematickým bodem jednání je otázka, jak tuto situaci co nejrychleji napravit. Na důvody a řešení stávající situace jsou různé názory.

Odbory dlouhodobě požadují navýšení prostředků na platy a mzdy všech zaměstnanců ve zdravotnictví, sjednocení systému pro poskytování odměny za práci pod způsob odměňování platem, úpravu a zjednodušení systému pro získání  podmínek k výkonu zdravotnického povolání. Odbory v posledních letech nejednají pouze o úpravě platových tarifů a základních mezd, ale jednají také o zdrojích a jejich uvolnění ze státního rozpočtu a veřejného zdravotního pojištění.

Přesto, že se na jednání účastní odbory jak z ČMKOS, tak ASO, vždy se dovedou hlavní představitelé dohodnout a předložit společná stanoviska.

Zaměstnavatelé společně s odbory požadují řešit finanční a personální situaci. Nepodporují ale sjednocení systému odměňování tzv. pod plat. Není se čemu divit, vzpomeňme, jak rychle byli zaměstnancům nemocnic při přechodu na obchodní společnosti přiznávány mzdy a jak se jejich výše vyvíjí.

Při jednání o uvolnění financí z veřejného zdravotního pojištění nemají zaměstnavatelé jednotný požadavek a stanovisko. Pokud na jedné straně zastupuje zaměstnavatele zástupce nemocnic a na druhé straně zástupce zdravotních pojišťoven, budou se domlouvat na uvolnění veřejných financí z veřejného zdravotního pojištění velmi těžce.

A vracíme se zpět k požadavku odborů na sjednocení systému odměňování. Pro rok 2015 a 2016 byla dohodnuta taková úprava úhradové vyhlášky, aby byly všem zaměstnancům zvýšeny platové tarify a základní mzdy o 5 %. Co se stalo? Tam kde jsou zaměstnancům přiznány platové tarify, došlo k jejich navýšení v souladu s nařízením vlády. Kde jsou mzdy, jsou základy někde navýšeny o 5 %, někde o 3 %, ve většině nemocnic o „něco“ a čeká se na hospodářské výsledky a úhrady. Pokud odbory vyjednají zvýšení financí pro zaměstnance k jejich stabilizaci, měli by je zaměstnanci obdržet!

Sociální partneři se shodli na tom, že nejhorším plátcem za péči pro své pojištěnce je stát, a proto společně požadují navýšení částky odvodu ze státního rozpočtu za státní pojištěnce na výši, kterou platí osoba bez zdanitelných příjmů. Stát by takto navýšil roční úhradu o 34 mld Kč, což by napravilo předchozí škrty ve zdravotnictví, pomohlo stabilizovat zaměstnance, udržet kvalitu poskytované péče a konečně navýšit podíl výdajů na zdravotnictví na DPH. Ministerstvo zdravotnictví tento požadavek odborů a zaměstnavatelů vidí jako spravedlivý, ale nereálně řešitelný v období jednoho roku. 

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) uložila pracovnímu týmu pro zdravotnictví, aby zintenzivnil svou práci s cílem diskuse a návrhu řešení problémů ve zdravotnictví. Pracovní tým opětovně požaduje sjednocení úhrad za státní pojištěnce na výši, kterou hradí občané bez zdanitelných příjmů.

Tripartita požaduje navyšování plateb pojištěnců za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu, což odpovídá požadavku pracovního týmu na rychlé a okamžité řešení.

Tripartita dále žádá ministry zdravotnictví a financí o vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat otázkou mezd ve zdravotnictví a efektivitou systému veřejného zdravotního pojištění a jejímž výstupem bude společný materiál ministerstev zdravotnictví a financí obsahující návrhy konkrétních opatření. Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že bude využita skupina pracovního týmu pro odměňování z předchozího roku, sociální partneři doplní své členy.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo k jednání Koncepci řešení personální situace ve zdravotnictví. V koncepci předložilo cíle a jako první byl uveden řízený růst platů a mezd zdravotnických profesionálů. Odborový svaz doplnil, že je nutné upravit tento cíl pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví. Dalšími cíly, které byly sociálními partnery schváleny, jsou tvorba efektivních modelů vzdělávání zdravotnických profesionálů, zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a osobnosti personálu poskytovatelů zdravotních služeb při výkonu jejich profese, omezení administrativní zátěže zdravotnických profesionálů, rozvoj právní ochrany personálu poskytovatelů zdravotních služeb při výkonu jejich profese. Poslední z cílů, odstranění bariér imigrace zahraničních zdravotnických pracovníků do ČR a omezení důvodů pro odchod vzdělaných zdravotníků z ČR do zahraničí, nebyl stranou odborů přijat, ministerstvo požaduje, aby i tento cíl byl v koncepci ponechán.

Na jednání zdravotnické tripartity přišel jako host z Ministerstva práce a sociálních věcí ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil. Dostavil se kvůli problematice úhrady ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zástupci MZ a MPSV informovali o dohodě pro rok 2017. Jsou navrženy úpravy minutové režie odbornosti 913 na úroveň odbornosti 925 a navýšení počtu bodů u výkonu ošetřovatelské intervence. Úpravy by mohly navýšit prostředky ve výši cca 300 mil. Kč. Odbory s touto částkou nesouhlasily, je to nedostačující.

Podobné články

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Načíst další
 
Napište nám