Zdravotnická tripartita jednala o financování péče a změnách ve vzdělávání

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se v roce 2017 konalo poprvé dne 24. ledna. Termín se dlouhodobě mezi všemi zástupci sociálních partnerů dojednával, přesto se těsně před jednáním musel kvůli tiskové konferenci omluvit ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

Vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se s ministrem Ludvíkem sešlo těsně před jednáním pracovního týmu, aby projednalo některé nedořešené otázky z předchozího období a seznámilo se s postoji nově jmenovaného ministra k projednávaným bodům programu týmu.

Předsedkyně Dagmar Žitníková požádala, aby se současnou situací ve zdravotnictví zabývala přímo velká tripartita. Předsednictvo tripartity požadavku vyhovělo a zdravotnictví zařadilo jako bod na jednání pléna tripartity dne 20. února.

V materiálu nazvaném Současná situace ve zdravotnictví se Ministerstvo zdravotnictví zaměřilo na financování systému veřejného zdravotního pojištění, navýšení platby za státní pojištěnce v roce 2017, snížení doplatků za léky prostřednictvím snížení ochranného limitu na doplatky, návrh novely zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a informace k návrhu zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci.

V materiálu Ministerstva zdravotnictví v části financování systému veřejného zdravotního pojištění, navýšení platby za státní pojištěnce v roce 2017 se uvádí, že bez navýšení financí nebude možné provést opatření stabilizující personální situaci ve zdravotnictví. Je nutné opět navýšit platby za státní pojištěnce.

Od 1. 1. 2017 došlo k navýšení platby za státní pojištěnce z 870 Kč na 920 Kč (osoba/měsíc).

V úhrnné částce se jedná o meziroční navýšení o 3,5 mld. Kč. Platba za státní pojištěnce je v porovnání s platbami ostatních plátců velice nízká, což zdravotnictví dlouhodobě poškozuje.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že dle dohody s Ministerstvem financí bude i v letech 2018-2020 tato platba růst opět alespoň o 3,5 mld. Kč ročně. V roce 2018 bude navýšení realizováno naposledy nařízením vlády.

Pro roky 2019 a 2020 ministerstvo předpokládá změnu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění tak, že bude garantovat v každém roce opět navýšení o 3,5 mld. Kč a vyměřovací základ bude stanoven fixní částkou přímo v zákoně. Návrh úpravy zákona bude v nejbližší době předložen vládě k projednání.

Ke snížení doplatků za léky prostřednictvím snížení ochranného limitu na doplatky ministerstvo uvádí, že u dětí do 18 let by mělo dojít ke snížení maximální roční spoluúčasti ze současných 2500 Kč na 1000 Kč, u osob od 65 do 69 z 2500 Kč na 1000 Kč, u osob od 70 let z 2500 Kč na 500 Kč. Ministerstvo vyčíslilo finanční dopady na zdravotní pojišťovny v celkové výši 450 milionů korun. Účinnost by měla být od 1. ledna 2018.

Odbory souhlasí se snížením limitů, pokud budou jasné finanční zdroje a krytí uvedeného opatření.

Podle zaměstnavatelů má dopady na sociálně zranitelné skupiny řešit Ministerstvo práce a sociálních věcí, ne Ministerstvo zdravotnictví z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo popsalo postup projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

V současné době je vládní návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně (před druhým čtením). Novela zákona č. 96/2004 Sb. si klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání, především profesí poskytujících přímou ošetřovatelskou péči o dětské a dospělé pacienty, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví.

Návrh zákona plně respektuje evropskou úpravu v oblasti přípravy všeobecné sestry na výkon zdravotnického povolání.

Novela zákona č. 96/2004 Sb. je jedním z dílčích chystaných legislativních opatření pro zajištění personální stabilizace ve zdravotnictví. Měla by zjednodušit a zkrátit vzdělávání zdravotnických asistentů, zdravotnických záchranářů a porodních asistentek na všeobecnou sestru, posílit kompetence zdravotnického asistenta, které bude vykonávat bez odborného dohledu, vrátit přípravu dětské sestry na kvalifikační úroveň, ukončit vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích, která jsou na trhu těžce uplatnitelná.

Dojde ke zrušení systému kreditů a průkazu odbornosti, které byly určeny ke kontrole celoživotního vzdělávání, neplnily však dostatečně motivační roli a nebyly efektivní. Na povinnosti celoživotního vzdělávání pro všechny zdravotnické pracovníky se ale nic nemění.

Velké diskuse a nespokojenost vyvolala část materiálu k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh byl dlouhodobě připravován, ale při projednávání v Poslanecké sněmovně byl komplexním pozměňovacím návrhem poslanců napříč politickým spektrem změněn do podoby, se kterou zásadně nesouhlasí LOK-SČL.

Novela zákona mění počet základních oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a nástavbových oborů farmaceutů. Základní obory jsou ukotveny přímo v zákoně a zákon zkracuje délku specializačního vzdělávání.

Poslední část ministerského materiálu se týkala návrhu zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci. Ministerstvo informovalo, že návrh zákona byl předložen vládě k projednání dne 13. října 2016. Legislativní rada vlády projednala návrh dne 24. listopadu 2016 a doporučila vládě návrh neschválit. Návrh byl 14. prosince stažen z programu jednání vlády z důvodu nutnosti projednat jeho obsah na koaliční úrovni. Dne 5. ledna 2017 se uskutečnilo jednání ministra zdravotnictví s ministrem financí; z jednání vyplynulo, že na právní formu neziskové zdravotnické organizace by měly být transformovány zřejmě jen stávající fakultní nemocnice (rozsah transformace ještě bude předmětem další diskuse).

Přepracovaný návrh by měl být předložen do nového meziresortního připomínkového řízení během několika týdnů.

Odbory a zaměstnavatelé požádali, aby při projednání byl dodržen legislativní proces.

Ve zkráceném připomínkovém řízení odborový svaz obdržel návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Návrh by měl být předložen k projednání vládě do konce února. Proto bude svolán mimořádný tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, aby mohl být návrh předložen na jednání tripartity dne 20. února současně s materiálem Současná situace ve zdravotnictví.

Jako doplnění programu byl týmu předložen podklad k navýšení příplatku za směnnost pro zdravotnické pracovníky. K navýšení by mělo dojít úpravou v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (týká příspěvkových organizací) a cestou dotačního programu (obchodní společnosti). Předpokládá se zvýšení o 2 tisíce Kč měsíčně.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám