Zdravotnická tripartita jednala o odměňování, přesčasech a připravované legislativě

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnická tripartity) jednal v pátek 17. září. Odbory zastoupila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová, předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel, místopředsedové LOK–SČL MUDr. Miloš Voleman a MUDr. Jana Vedralová, tajemnice z Odborového sdružení železničářů Bc. Renata Dousková a z Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Mgr. Pavla Čermáková.

Stranu zaměstnavatelů z Unie zaměstnavatelských svazů ČR zastoupili její prezident Ing. Jiří Horecký, MBA, Mgr. Marek Hampel za lékárny, Ing. Vladimír Drvota za soukromá zařízení, Mgr. Dita Legnerová za VZP ČR, Mgr. Martin Balada za Svaz zdravotních pojišťoven, JUDr. Stanislav Fiala za AČMN a za Svaz průmyslu a dopravy Bc. Vladimír Kothera, MBA.

Vládní stranu zastoupil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, náměstci Mgr. David Kotris, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc, ředitelky odborů Ing. Helena Rögnerová, Mgr. Lucie Krausová, PharmDr. Alena Tomášková, vedoucí oddělení Ing. Jan Michálek, z Ministerstva práce a sociálních věcí ředitelka odboru MUDr. JUDr. Helena Štaňková a z Ministerstva financí Ing. Jiří Kubišta.

Mimořádně byl na jednání přizván poslanec a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Jednání řídila místopředsedkyně OSZSP ČR Ing. Ivana Břeňková.

Prvním bodem jednání byl požadavek odborů na změnu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., na zvýšení platových tarifů, a to o 5 % pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, včetně informace o zabezpečení financí pro zaměstnance, kterým je poskytován plat (NV č. 564/2006 Sb.) a pro zaměstnance, kterým je poskytována mzda.

Ministr Němeček k požadavku uvedl, že navýšení tarifů úzce souvisí s financováním lůžkové péče. Platové tarify ve veřejném sektoru lze podle ministra navýšit o 3,5 %. Zmínil odlišné představy ministerstva a odborů a zaměstnavatelů o zvýšení platů a mezd.

Zástupkyně VZP ČR předložila propočet reálné možnosti zdravotních pojišťoven, uvedla možnou částku 2,2 mld. Kč, která umožní zvýšení platů o 3,5 %, je ale nutné zachovat úhradovou vyhlášku, tak jak byla nastavena pro rok 2014 i pro rok 2015. Za VZP činí částka navýšení o 1,4, mld. a za ostatní pojišťovny o 0,8 mld.

Odbory nesouhlasily se zvýšením mezd a platů pouze o 3,5%, požadovaly navýšení o 10 %. Toto zvýšení je možné zabezpečit jak vývojem ekonomiky, HDP, zvýšením příjmu zdravotních pojišťoven, snížením sazby DPH na léky.

Strany se na konečné částce ke zvýšení platových tarifů nedohodly, dohodly se na vytvoření skupiny, která se bude zabývat propočty a požadavky sociálních partnerů ke zvýšení mezd a platů od 1. ledna 2015. Za OS byla do skupiny navrhnuta místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková, skupinu svolá náměstek ministra MUDr. Tom Philipp Ph.D.

Další bod byl předložen ze strany odborů, které upozornily na problém novely zákona 563/1991 Sb., v souladu se kterou si příspěvkové organizace krajů nemohou od 1. ledna 2014 uplatňovat nárok na daňové odpisy. V praxi je novelizované ustanovení zákona velmi problematické a finančně zatíží zřizovatele příspěvkových organizací. Odbory požádaly ministerstvo a přítomného poslance Jiřího Běhounka, aby přispěli k legislativnímu řešení situace.

Pracovní tým byl informován, že zástupci krajů již problém řeší, v Poslanecké sněmovně je připraven pozměňovací návrh, který upravuje možnosti odpisů u příspěvkových organizací.

Pracovní tým se vrátil k jednání a závěru plenární schůze tripartity ze dne 2. června 2014 Sociální partneři na tomto jednání požádali o vytvoření pracovní skupiny k řešení reformy zdravotní péče, která bude pracovat v rámci zdravotnické tripartity.

Po diskusi pracovního týmu se strany dohodly, že se dne 15. října sejde v budově ministerstva devět členů týmu, ministr a řídící týmu, aby dohodli způsob jednání a stálé složení týmu, aby jednání bylo konstruktivní a efektivní.

Dalším zásadním bodem jednání byla otázka, jak jsou dodržovány limity práce přesčas zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních.

Náměstek ministra prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., podal informaci o dotazníkovém šetření a výsledcích tohoto šetření. Sdělil, že nejvíce lékařů chybí v oborech interní medicíny (16 %), odděleních ARO/JIP (11 %), chirurgie (9 %) a gynekologicko-porodnických odděleních (8 %). Dále uvedl, že nemocnice uvádějí celkem 1882,5 chybějících úvazků lékařů pro zajištění ÚPS v souladu se současným zněním zákoníku práce. Naplnění této potřeby by znamenalo navýšení současných personálních kapacit uváděných nemocnicemi o 16 %.

Ministr Němeček uvedl, že lze nyní provést změnu systému vzdělávání (návrh by mohl být hotový koncem roku 2014), nelze akutně zvýšit počet lékařů.

Odbory souhlasily s tím, že změna systému vzdělávání lékařů je nutná a částečně pomůže řešit nedostatek lékařů, a požadují, aby nemocnice prokázaly reorganizaci práce. LOK-SČL požádal ministerstvo, aby byl podán pokyn přímo řízeným nemocnicím ke zrušení DPČ od 1. 1. 2015 s tím, že by zaměstnanci vykazovali přesčasy ve skutečné výši.

Řídící Ivana Břeňková požádala zaměstnavatele a ministerstvo o vyjádření, zda respektují, že sloužení „pohotovosti“ na pracovišti je pracovní dobou. Sdělili, že si k odpovědi nechají předložit podklady od právníků.

Při projednávání bodu Aktuální problémy ve zdravotnictví, včetně informace o financování organizací Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu, požádaly odbory o doplnění materiálu podle názvu projednávaného bodu.

Při projednávání Legislativního plánu ministerstva odbory vyjádřily nesouhlas s termínem pro zpracování a předložení zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče. Odbory požadují zpracování zákona tak, aby byl účinný od 1. ledna 2016. Zaměstnavatelé tento požadavek podpořili.

V plánu legislativních prací je mimo jiné také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních), který by měl být nahrazen zcela novou koncepcí stávajícího zákona 96/2004 Sb., lhůta pro předložení vládě je termín 3/15.

Odbory a zaměstnavatelé vznesli požadavek, aby byli jejich zástupci jmenováni členy pracovní skupiny již během přípravy novely zákona 96/2004 Sb., s tímto požadavkem byl vysloven souhlas.

Týmu byla předložena informace o práci na Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

Náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp uvedl, že ministerstvo vydá úzkou novelu Seznamu zdravotních výkonů, která bude obsahovat desítky výkonů ve veřejném zájmu, bude se jednat o výkony nové, tím se umožní vykazovat postupy dosud v Seznamu zdravotních výkonů neobsažené. Odbory doplnily, že by měly zájem být členem pracovní skupiny a podílet se na seznamu zdravotních výkonů. Stejný zájem projevili i zaměstnavatelé z lékáren.

K informaci o připravované úpravě Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb bylo náměstkem ministra Josefem Vymazalem uvedeno, že ministerstvo shromažďuje konkrétní podněty, které iniciují případné změny vyhlášky.

Odbory nesouhlasily s předloženým materiálem a konstatováním, že ministerstvo nemá konkrétní podněty. Odbory opakovaně upozorňovaly na předchozích jednáních týmu i plénu tripartity na problémy s personální vyhláškou a požadovaly stanovení optimálního počtu zdravotníků k poskytování kvalitní zdravotní péče.

Problémy s nízkými počty personálu potvrdili na jednáních i zaměstnavatelé.

Ministr slíbil vytvoření skupiny k úpravě personální vyhlášky. Se současným stavem není spokojená ani profesní obec, byl uveden otevřený dopis České asociace sester. Závěrem odbory požádaly naplnit slib ministerstva a vytvořit odbornou pracovní skupinu, která připraví podklady pro novelu vyhlášky.

Zaměstnavatelé požádali, aby veškeré změny byly předmětem diskusí.

Tým se shodl na vytvoření pracovní skupiny k personální vyhlášce, jejímiž členy budou sociální partneři.

Tým byl informován o způsobu kompenzace zrušených regulačních poplatků za recept, kompenzace propadu příjmů v lékárnách v důsledku snížení cen a úhrad v rámci revizní činnosti SÚKL a o pozitivních listech zdravotních pojišťoven a jejich dopadech na veřejné lékárny. Ministerstvo předběžně stanovilo a se zástupci farmaceutů konzultovalo tři možné způsoby kompenzace výpadku příjmu z regulačních poplatků za recept. Jedná se o úpravu cenového předpisu a navýšení obchodní marže, možnost zavedení tzv. poplatku za výdej a nebo zákonné ustanovení farmaceuta jako nositele výkonu. Ke kompenzaci dojde s účinností od 1. 1. 2015.

VZP upozornila, že k 1. 1. 2015 je nutné, aby pojišťovny zúřadovaly dodatky smluv, což je časově nerealizovatelné.

Závěrem si členové týmu zopakovali, že se sejdou v druhé polovině října k další práci týmu.

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám