Zdravotnická tripartita jednala o svém složení, situaci nemocnic a dalších problémech

Pracovní tým pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody ČR (zdravotnická tripartita) jednal v úterý 15. dubna 2014 o aktuální situaci ve zdravotnictví. V úvodu jednání se zdravotnická tripartita shodla na devíti zástupcích stran v pracovním týmu.

Za vládní stranu byli ustaveni Ing. Petr Salák, náměstek pro řízení a ekonomiku (MZ), Ing. Jiří Kubišta,  ředitel odboru financování kapitol státního rozpočtu (MF), a MUDr. JUDr. Helena Staňková z odboru posudkové služby (MPSV).

Za odbory byli ustaveni Ing. Radka Sokolová (místopředsedkyně ČMKOS), Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně OSZSP ČR) a MUDr. Miloš Voleman (LOK-SČL).

Za zaměstnavatele byli ustanoveni Ing. Jiří Horecký, MBA, (prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR), Ing. Jiřina Musílková (zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR) a MUDr. Eduard Sohlich, MBA, (viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR).

Vedoucí týmu je Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OSZSP ČR.

Pracovní tým se shodl na sedmi stálých hostech týmu za stranu zaměstnavatelů i zaměstnanců a na tom, že k jednotlivým bodům programu mohou strany přizvat odborné experty.

Pracovní tým začal jednání k podkladovému materiálu ministerstva k aktuálním problémům ve zdravotnictví, který samozřejmě vyvolal diskusi. Zaměstnavatelé i odboráři předložili zásadní připomínky a dotazy.

Odbory upozornily, že ekonomická situace v nemocnicích je horší, než je popsáno v materiálu. Důrazně požádaly, aby byl materiál zkonzultován s kraji a dalšími zřizovateli nemocnic, aby bylo vyčísleno skutečné zadlužení nemocnic a skutečný stav jejich závazků po splatnosti, a to včetně přeprodaných závazků.

Odbory se pesimisticky vyjádřily k očekávanému a uvedenému nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven pro rok 2014, většina nemocnic, a to zvláště malých, nedosahuje předpokládaných záloh a nemocnice mají ekonomické  problémy.  

Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že není oprávněno požadovat data z nemocnic, data jsou pro ministerstvo nedostupná.

Zaměstnavatelé se připojili odborům s vyjádřením, že materiál není komplexní. Zástupci zaměstnavatelů požadují přehled o výnosech a nákladech nemocnic v časové řadě roku 2011, 2012 a 2013, a to včetně konečného vyúčtování se zdravotními pojišťovnami.

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že vyzvalo zdravotní pojišťovny ke zveřejnění uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám.

Pracovní tým vyslechl výzvu ministerstva k tomu, aby nemocnice poukázaly na zdravotní pojišťovny, které navrhují horší dodatky smluv k úhradám, než jak ukládá úhradová vyhláška.

Pracovní tým byl informován o rozhodnutí vlády uvolnit finance ze státního rozpočtu ke kompenzaci za zrušené regulační poplatky v nemocnicích. Požádal o informaci, zda a jak pracuje Ministerstvo financí na úpravě daňového pásma, na snížení DPH u léků a zdravotnického materiálu.

Pracovní tým vyjádřil nespokojenost s kroky a tlaky, které jsou připraveny k převedení části dozoru z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. S tímto krokem nelze souhlasit, ochrana veřejného zdraví musí být zachována a rozvíjena v zájmu občanů.

Na závěr se členové pracovního týmu shodli, že bez financí se nedá realizovat náprava restriktivních opatření z minulých let a se stávajícím objemem financí nejde provést ani narovnání úhrad lůžkové péče a ani zásadní novelizaci seznamu výkonů.

Na závěr byl diplomaticky vysloven podiv nad konstatování ministerstva v materiálu, že přímo řízené organizace MZ dlouhodobě nikdo neřídí ani v základních parametrech.

Pro zaměstnance odbory požadují navýšení mezd a platů a optimalizaci personálních standardů.

Pracovní tým se také na svém jednání vrátil k otázce výjimky z limitů práce přesčas. LOK-SČL  požaduje, aby nebyla nadále výjimka z limitů požadována. Ministerstvo sdělilo, že nebude opětovné zavedení další dohodnuté práci přesčas požadovat. Ministerstvo připravilo anonymní dotazník pro ředitele nemocnic, který situaci práce přesčas v nemocnicích bude mapovat.

K bodu lékové politiky vystoupili zástupci Grémia majitelů lékáren (GML) a ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahota.

Grémium majitelů lékáren trvalo na tom, aby došlo k zastavení propadů příjmů do lékáren způsobené revizní činností SÚKL od roku 2008.  Navrhlo úpravu cenového předpisu. Z grafů SÚKL vyplývá, že díky snižování cen a úhrad léků dochází ke snižování ceny a úhrad v oblasti léků předepisovaných na recept.

Odbory upozornily, že problematika lékáren je v ČR dlouhodobě neřešená, je jich na počet obyvatel velmi mnoho, měl by se vytvořit právní předpis pro jejich regulaci. Odbory se obávají, že za stávající situace existuje nebezpečí zvýšení cen léků, a to je pro odbory neakceptovatelné.

Odbory by souhlasily s návrhem GML pouze za předpokladu, že by se nezvýšily ceny léků. Diskutovalo se také o ekonomické situaci v resortu. Pracovní skupina pracovala na novelizaci indikačního seznamu, který určuje pravidla poskytování lázeňské péče. Ve skupině měly odbory svého zástupce. Došlo však tomu, že k 31. 12. 2013 zrušil soud tuto vyhlášku a určil, aby nároky pacienta byly zapracovány do zákona. MZ připravuje novelu, kde budou zakotveny i nároky na lázeňskou péči.

Všechny závěry měly být projednány na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity), kde zdravotnictví mělo být jedním z hlavních bodů jednání. Z důvodu nemoci ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se jednání tripartity o zdravotnictví odložilo na 2. června.

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám