Zdravotnická tripartita jednala o úhradách zdravotní péče a odměňování od 1. ledna 2019

Jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se konalo 15. května a věnovalo se úhradám za zdravotní péči v roce 2019. Probíralo se také, zda budou naplněny dohody o zvýšení platů a mezd v roce 2019.

Předseda vlády Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková se 4. května setkali se zástupci odborových organizací. Na tomto jednání bylo dohodnuto několik bodů, o kterých jsme informovali jak na následující tiskové konferenci, tak v pořadu ČT Události, tak na svazových webových stránkách i v mimořádném čísle Bulletinu.

Nejdůležitějšími body bylo navýšení základních mezd a platů všem zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 % od 1. ledna 2019, navýšení příplatku za práci ve směnném provozu určitým kategoriím zaměstnanců ve zdravotnictví a předložení pozměňovacího návrhu na sjednocení systému odměňování  platem ve zdravotnictví. Tolik dohoda na jednání dne 4. května. 

Poté začala fáze hledání finančních prostředků. Nechceme pouze prázdné dohody a sliby, požadujeme jistotu, že dohody budou naplněny. Ale bez financí to nepůjde.

Jednání pracovního týmu se dne 15. května věnovalo stálým bodům, ale vždy se diskuse vrátila k zajištění financí pro  poskytování zdravotní péče včetně odměňování zaměstnanců.

Spoluúčast pacientů dál v jednání

Při kontrole úkolů z minulého jednání pracovního týmu, které se konalo 20. února, se sociální partneři dohodli na pokračování úkolu, který se týká rozboru spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. Odbory sice navrhly tento úkol zrušit, ale zaměstnavatelé si vyžádali od Ministerstva zdravotnictví jeho splnění.

Ministerstvo zdravotnictví má již obsazeny všechny pracovní skupiny k reformě psychiatrické péče, proto nebude jmenovat dalšího člena za sociální partnery, ale bude odborům i zaměstnavatelům předávat kompletní informace o výstupech pracovních skupin.

Naopak odbory budou mít opětovně zástupce v tzv. přístrojové komisi.

Na minulém jednání požádaly odbory o předložení zprávy o hospodářském výsledku jednotlivých fakultních nemocnic za roky 2016 – 2017. Zpráva bude předložena po vyhodnocení roku 2017.

Dopady daňového balíčku

Pro jednání pracovního týmu dne 15. května požádaly odbory o informaci o dopadech připraveného daňového balíčku, který by měl platit od 1. ledna 2019. Kroky, které by negativně ovlivnily výběr zdravotního pojištění, byly odmítnuty.

Například Ministerstvo financí ustoupilo z návrhu zákona, kterým by se mohl stát daňově uznatelným výdaj pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, a to ve výši tří čtvrtin tohoto pojistného. Pokud by se tento návrh realizoval, došlo by ke snížení odvodů pojistného placeného OSVČ až o 2 mld. ročně, což by mělo zásadní dopad do veřejného zdravotního pojištění.

Dohodovací řízení a rámcové smlouvy

Ministerstvo zdravotnictví podalo informaci o stavu dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019. Zdravotní pojišťovny budou v roce 2019 hospodařit s částkou 319 mld. Kč, která vychází již z upravené predikce nárůstu mezd o cca 6,5 % a z navýšených prostředků platby za státní pojištěnce. Proti roku 2018 jde o částku zvýšenou o 18 mld. Kč.

Odbory tuto částku označily za nedostatečnou, a to s ohledem na požadavky zaměstnavatelů a také na dohodu s premiérem ze dne 4. května o zvyšování mezd a platů.

Zástupce nemocnic sdělil, že nemohou dohodu podepsat, dokud nebude jisté finanční krytí dohody ze dne 4. května o zvýšení mezd a platů. 

Ministerstvo podalo informaci o uzavírání nových rámcových smluv. Zahájeno bylo 30. dubna a ukončeno by mělo být do konce roku 2018, na to bude zahájen legislativní proces vydání nové vyhlášky o rámcových smlouvách.

Odměňování od 1. ledna 2019

K bodu o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. ledna 2019 nebyl předložen ministerstvem písemný podklad. Diskutovalo se o dohodě ze dne 4. května, o finančních potřebách, možnostech, zdrojích veřejného zdravotního pojištění i státního rozpočtu. Účastníkům byl předložen přehled potřebných zdrojů pro poskytování akutní i následné péče pro rok 2019, konkrétně ve výši, kterou je nutno dodat navíc proti roku 2018.

Navíc je podle předloženého propočtu třeba dodat částku ve výši 20,15 mld. Kč. Například pro nárůst platových tarifů a základních mezd o 10 %, navýšení příplatku za směny sester (například na 4 tisíce Kč) a ostatního personálu (například 2 tisíce Kč) je potřeba vyčíslena na 12, 3 mld. Kč., odbory tuto částku vyčíslily na 13 mld. Kč.

Materiál také zahrnuje náklady spojené s inflací, stomatologickou péčí, centrovou péčí, mimořádnou nákladnou péčí, novými kapacitami a přístroji. Přehled potřebných vyšších zdrojů proti roku 2018 byl zpracován zástupci nemocnic a léčeben v segmentu lůžkové péče.

Platby za státní pojištěnce

Odbory i vládní zástupci se pozitivně vyjádřili k tomu, aby se urychleně upravil zákon, kterým by se ještě více zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Zákon je možné upravit předložením pozměňovacího návrhu, a to je nutné udělat co nejdříve, nejlépe v následujícím období. Stát platí pojistné za tzv. státní pojištěnce, například za nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání.

Pro rok 2019 bude vyměřovací základ 7540 Kč a pojistné placené státem ve výši 1018 Kč. Pojistné bude zvýšeno proti roku 2018 o měsíční částku 49 Kč, což je pro nutné a dohodnuté výdaje na poskytnutou zdravotní péči nedostatečné.

Odbory navrhly takové navýšení, aby stát za státní pojištěnce hradil pojistné ve výši 1250 Kč.

Pracovní tým podpořil předložení pozměňovacího návrhu ke zvýšení vyměřovacího základu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhl, aby se pracovní tým sešel koncem června, popřípadě začátkem července, kdy budou známa další data a vývoj jednání o finančních zdrojích.

Personální stabilizace a nábor

Posledním bodem jednání byla informace o ustavení pracovní skupiny k personální stabilizaci  a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví. Ministr Vojtěch pověřil vedením skupiny svoji náměstkyni Alenu Šteflovou.

Skupina se sešla 2. května. Účastníci, tedy zástupci ministerstva, odborů, zaměstnavatelů a sester, si předali informace o největších problémech sester a zdravotnického personálu. Předpokládá se, že další jednání se již zaměří na konkrétní kroky.

Podobné články

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Aktuality 24. 11. 2023 / 22:11

Společně jsme silnější. I při protestu. Děkujeme za podporu!

Děkujeme za vaši podporu při jednáních i při protestu 27. listopadu, za zaslané informace, fotografie i videa. Některá z nich najdete i zde na webu pod ikonkou nahoře na této straně.

Aktuality 19. 11. 2023 / 19:09

Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám