Zdravotnická tripartita o plnění prosincové dohody a legislativě

První jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) v roce 2024 se konalo 29. ledna, a to za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, náměstků ministra a vrchních ředitelů odpovědných za aktuální otázky resortu zdravotnictví. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se účastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl. Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů zastoupili předseda Martin Engel a místopředseda Miloš Voleman. Zaměstnavatele zastoupil viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vladimír Kothera. Jednání řídila vedoucí pracovního týmu Ivana Břeňková.

Stálým a zatím nesplněným úkolem Ministerstva zdravotnictví je předložení záměru k připojištění za poskytnutou zdravotní péči a k nadstandardům ve zdravotnictví. Ministerstvo potřebuje legislativní vyjasnění nadstandardu, který nemůže vést k omezení nároku pojištěnce na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Zatím stále probíhají jednání na úrovni pracovní skupiny vládní koalice (K5). Záměr bude se sociálními partnery konzultován na následujících jednáních.

Společným úkolem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví je zpracování návrhu na úpravy a změny sociálně-zdravotních služeb. Tento záměr je v podstatě řešen několik desetiletí. Obě ministerstva jsou si vědoma důležitosti materiálu. Sociálně-zdravotní služby a jejich zavedení se projeví nutnou změnou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Již tento výpis novel zákonů ukazuje, o jak složitý systém změn se jedná. Návrhy na změny se projeví také v reformě dlouhodobé péče. V průběhu připomínkového řízení bylo předloženo velké množství připomínek.

Za OSZSP ČR předložila zásadní připomínky a nesouhlasná stanoviska místopředsedkyně Jana Hnyková, která současně požádala o svolání pracovní skupiny zástupců MPSV, MZ, OSZSP ČR a zaměstnavatelů. Skupinu svolá MPSV před uzavřením připomínkového řízení.

Na programu plenární schůze tripartity, která se bude konat dne 26. února, je jedním z bodů situace ve zdravotnictví.

Pro jednání pracovního týmu byly předloženy materiály Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) k úhradám zdravotních pojišťoven, ke statistickému šetření o počtu lékařů a optimalizaci personálních kapacit. Předložené materiály najdete ZDE, ZDE a ZDE.

S tímto bodem byla současně projednána realizace uzavřené dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů a Českou lékařskou komorou (dohodu najdete ZDE, společné prohlášení MZ, Asociace nemocnice ČR a AČMN najdete ZDE). Dohoda, která byla uzavřena 8. prosince 2023, vedla k ukončení protestu lékařů, navýšení platů a mezd zaměstnanců ve stanovených zdravotnických zařízeních od ledna 2024 a stanovení podmínek pro práci 24 hodin v rámci 26 hodin. K otázce finančního krytí nárůstu platů a mezd z veřejného zdravotního pojištění požádala vedoucí týmu o svolání schůzky zástupců odborů a zaměstnavatelů se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic, VZP ČR a Ministerstva zdravotnictví.

V souladu s uzavřenou dohodou bude jmenována pracovní skupina pro návrh novely zákoníku práce (s předpokládanou účinností 1. července 2024) a pracovní skupina pro návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků (s předpokládanou účinností 1. ledna 2025). Dále se budou plnit všechny úkoly vyplývající z uzavřené dohody a společného prohlášení. OSZSP ČR bude ve skupinách zastupovat předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a odborní pracovníci OS.

V souladu s uzavřenou dohodou se budou dále hledat a zavádět nové modely organizace práce v nemocnicích ke snížení potřeby množství přesčasové práce, také se budou analyzovat případy porušování zákoníku práce a diskutovat změny ve složení, rozsahu a struktuře sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

Na jednání byl předložen přehled o záměrech Ministerstva zdravotnictví na změny právních předpisů.  

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v úvodu přednesla zásadní připomínku ke způsobu projednávání předložených návrhů na změny právních předpisů. Nesouhlasila se zkrácením termínů pro vypořádání připomínek a s předkládáním pozměňovacích návrhů ze strany ministerstva mimo připomínkové řízení.

V diskusi k  novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upozornil ředitel odboru Jan Zapletal, že se změny týkají například rozšíření čerpání fondu prevence zdravotních pojišťoven, čerpání přeshraniční péče a také zřízení fondu obecně prospěšných činností, který pomůže financovat důležité vyčleněné činnosti ÚZIS ČR, podporu dohledu nad šířením infekčních nemocí. Materiál je v připomínkovém řízení, zásadní nesouhlasné připomínky vznesly odbory i zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé a odbory nesouhlasí s vyčleněním 22,5 mld. Kč ze základního zdravotního fondu do fondu prevence. Tyto prostředky nelze uvolnit, pokud má být zachována dostupnost a kvalita zdravotní péče. Pro odbory je problémem zavedení tzv. osobních účtů pojištěnců, které mohou být důvodem pro zavedení systému řízené péče.

Náměstek ministra Josef Pavlovic informoval o práci Strategické skupiny pro personální stabilizaci resortu zdravotnictví. Zásadní požadavek sester a lékařek pro práci ve zdravotnictví je zavedení dětských skupin a možnost umístění dětí do předškolních zařízení. Problémem pro zakládání dětských skupin jsou z pohledu zaměstnavatelů administrativní bariéry. Následující jednání personální skupiny se zaměří na systém psychosociální intervenční služby (SPIS).

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková uvedla, že dětské skupiny již v některých nemocnicích fungují, otázkou je výše úhrad za umístění dětí. Připomněla, že požadavek na ustanovení personální skupiny byl podán na jednání pracovního týmu odbory a zaměstnavateli.

Na závěr vedoucí pracovního týmu Ivana Břeňková sdělila, že odbory nesouhlasí se změnou kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy. V Poslanecké sněmovně je připraven tisk k novele zákona o návykových látkách. Údajně se připravuje pozměňovací návrh, kterým by se hygieně odebraly kontroly v restauracích a převedly resortu zemědělství. S touto změnou odbory a odborní zástupci pro ochranu veřejného zdraví dlouhodobě nesouhlasí. Nesouhlas podpořila také strana zaměstnavatelů.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám