Zdravotnická tripartita projednávala Akční plán zdravotnictví 2017

Hlavním bodem jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, který se konal 25. května, byl Akční plán zdravotnictví 2017. Tým měl na programu také kontrolu plnění úkolů z minulých jednání a návrh na vydání metodického pokynu k implementaci směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.

Ke kontrole úkolů:

Úkoly jsou plněny průběžně podle odsouhlasených termínů. Podle zadání pracovního týmu pracuje pracovní skupina, která se má zabývat otázkou mezd ve zdravotnictví a efektivitou systému veřejného zdravotního pojištění. Výstupem má být společný materiál ministerstev zdravotnictví a financí obsahující návrhy konkrétních opatření. Členové pracovní skupiny zatím od zástupce Ministerstva financí neobdrželi přislíbený materiál, který poukáže na problémy a neefektivity současného systému zdravotnictví včetně návrhu řešení.

Členové pracovního týmu konstatovali, že neobdrželi od Ministerstva zdravotnictví informaci o možnosti čerpání finančních prostředků z operačního programu lidských zdrojů a zaměstnanosti pro zaměstnance ve zdravotnictví.

K implementaci směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních:

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) požádala pracovní tým o zařazení bodu k projednání návrhu na vydání metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku.

Zástupci POUZP sdělili, že Česká republika transponovala směrnici prostřednictvím 22 právních předpisů, 21 existovalo již před tím. Z důvodu složité legislativní situace se dohodli s Českou asociací sester a vytvořili expertní skupinu, která se zabývala zjednodušením výkladu transpozice pomocí metodického pokynu, na kterém se shodli i s Ministerstvem zdravotnictví. V současné době je vytvořen metodický pokyn, ale Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasilo s jeho vydáním. POUZP hledá cesty, jak snížit počty poranění ostrým předměty u zdravotnických pracovníků.

Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že obdrželo požadavek od POUZP, aby vydalo metodický pokyn. Pracovnímu týmu sdělilo, že směrnice 2010/32/EU je již implementována do českého právního řádu, tedy směrnice je dostatečně notifikovaná. Doporučilo, aby POUZP zveřejnila metodický pokyn na svých internetových stránkách. Ministerstvo doporučuje, aby se zdravotnická zařízení zaměřila na kontrolu, vydávala provozní  řády, krajské hygienické stanice mají možnost zasahovat do provozních řádů a tímto způsobem se lze zaměřit na prevenci před poraněním ostrým předmětem.

Zaměstnavatelé a odbory se přiklonili k tomu, že by mohli šířit metodický pokyn prostřednictvím svých organizací.

K akčnímu plánu – zdravotnictví 2017, kvalitní, stabilní a efektivní zdravotnictví:

Materiál byl zpracován pro jednání tripartity, která ho měla na programu dne 6. června.

Akční plán zahrnuje plánovaná opatření k další stabilizaci zdravotnictví v letech 2016 – 2017, do tohoto souhrnného bodu je zařazena reforma vzdělávání. Navrhuje se zjednodušení systému specializačního vzdělávání zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, navýšení platů zdravotnického personálu a další personální opatření, zvýšení platby za státní pojištěnce. Bude předložen zákon o valorizaci plateb za státní pojištěnce. Měla by se uzavřít dohoda s kraji o navyšování mezd v nemocnicích.

Odbory požadují úpravu zákoníku práce a sjednocení odměňování zaměstnanců pod systém platu. Dohody s kraji hodnotí jako právně nevymahatelné.

Bude se zajišťovat dostatek léků na trhu, oprava nemocnic, uvede se do souladu e-Health s Národním architektonickým plánem e-Governmentu, předpokládá se snížení byrokratické zátěže zdravotníků a zvýšení jejich právní ochrany.

Ministerstvo připraví optimalizaci poskytování zdravotně-sociálních služeb, bude rozvíjet síť služeb v péči o duševní zdraví, rozšíří dostupnost zubních ordinací v některých regionech, převede leteckou záchrannou službu pod stát, zavede nový model přerozdělení pojistného, bude navrhovat nižší doplatky pro seniory. Ministerstvo bude podporovat rozvoj dobrovolnického hnutí v nemocnicích. Jednou ze zásadních priorit ministerstva je projekt DRG Restart, také plánuje opatření v oblasti centrálních nákupů.

Odbory i zaměstnavatelé předložili k materiálu připomínky.

Odbory upozornily na nutnost dodržovat termíny pro připomínková řízení a předkládání materiálu. Připomněly, že všechna předcházející jednání, která se vedla, byla za zvýšení platů a mezd všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Takové byly i dohody na úrovni Ministerstva zdravotnictví.

Obory vyzvaly, aby se pro rok 2017 zvýšily platby za státní pojištěnce minimálně v souhrnné částce o 10 mld. Kč. Část finančních prostředků je nezbytně nutné využít na zvýšení a následné udržení počtu personálu.

Odbory znovu navrhly, aby byly přes dotační tituly MPSV vypsány dotační programy pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče, které umožní zvýšení počtu zdravotnických pracovníků v nemocnicích, a to obdobně jako jsou navrženy dotační programy pro praktické lékaře v odlehlých oblastech.

S ohledem na termín jednání pracovního týmu a následného jednání pléna tripartity se sociální partneři shodli, že Akční plán bude upraven po jednání tripartity dne 6. června 2016.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám