Zdravotnická tripartita se dvakrát neshodla na financování zdravotnictví v roce 2021

Zářijová jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) byla hlavně o financích pro rok 2021. Zvýšené platy a mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví jsou každoročním podzimním bodem jednání sociálních partnerů. Proč tomu tak je? Připravuje se státní rozpočet pro následující rok, jedná se o zvýšení platů pro zaměstnance veřejných služeb, zaměstnanců ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou odměňováni platem. Současně se jedná o parametrech úhradové vyhlášky, lidsky řečeno o tom, jak budou zdravotní pojišťovny hradit nemocnicím a ostatním poskytovatelům zdravotní péče poskytovanou péči.

Sociální partneři, odboráři a zaměstnavatelé, požádali o jednání k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2021, o odměňování zaměstnanců, personální situaci zaměstnanců a jejich stabilizaci.

V září se konala dvě jednání pracovního týmu, první 17. září, druhé 30. září. Ani jednoho jednání se z důvodu závažné epidemiologické situace v České republice a jejího řešení neúčastnil ministr zdravotnictví, ani na jednom nedošlo k dohodě.

Jednání 17. září

Jednání pracovního týmu dne 17. září se za Ministerstvo zdravotnictví zúčastnila náměstkyně Ing. Helena Rögnerová s příslušnými řediteli odborů, zástupkyně Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Za zaměstnavatele se účastnili prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich. Za odbory se zúčastnili předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel se svými kolegy.

Úhradová vyhláška

Členům pracovního týmu byl předložen návrh úhradové vyhlášky pro rok 2021 v podobě, jak byl zaslán do připomínkového řízení.

Náměstkyně Rögnerová navázala na setkání s předsedkyní Žitníkovou a předsedou Engelem, které se konalo na Ministerstvu zdravotnictví před jednáním pracovního týmu. Na jednání bylo stanoveno, že se při přípravě návrhu úhradové vyhlášky bude pracovat s predikcemi, které jsou k úhradové vyhlášce k dispozici ze strany Ministerstva financí. Úhradová vyhláška musí být do konce října 2020 vydána ve Sbírce zákonů.

Úhradová vyhláška počítá s implementací CZ-DRG. Pokud by k tomu v příštím roce nedošlo, byl by projekt DRG ohrožen. Ministerstvo informovalo, že jde o skokové opatření, které nemá v historii úhrad obdoby, většina nemocnic by měla mít vyšší úhrady, tím se ale nechce, aby byly některé nemocnice skokově vystaveny propadu. Měl by skončit tedy IR-DRG a od příštího roku by se mělo vykazovat pouze v CZ-DRG. Na zavedení systému je počítáno s výší 2,5 mld. Kč.

Odbory se zavedením CZ–DRG vyslovily jasný nesouhlas, v době COVID-19 to vidí jako hazard, částka 2,5 mld. Kč je nedostatečná.  

Zaměstnavatelé se zavedením vyslovili na jednání 17. září souhlas, ale pozor: na následujícím jednání 30. 9. se situace zkomplikovala.  

Asociace nemocnic ČR předložila ministerstvu písemné stanovisko, ve kterém mimo jiné uvedla, že předkládaný návrh zcela zásadně mění dosavadní systém úhrad akutní lůžkové péče nastavením úhradových podmínek pomocí klasifikace hospitalizovaných pacientů v klasifikačním systému CZ-DRG. Významně se snižuje paušální úhrada, a to v až o 50-60 %, a jsou rozšířeny úhrady bez ochrany vůči propadu produkce se sbližováním jednotkových úhrad za hospitalizaci napříč všemi poskytovateli. To přináší řadu obav z neočekávaných finančních dopadů takto nastavených úhrad ze strany poskytovatelů akutní lůžkové péče, a to i s přihlédnutím ke složité epidemiologické situaci způsobné pandemií COVID-19 v České republice.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví zavedení CZ-DRG podporují, na zavedení pracoval také Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, se situací Covid-19 je v úhradové vyhlášce počítáno.

Zástupce Asociace českých a moravských nemocnic se bránil míře nejistoty, která by po uplatnění vyhlášky na nemocnice dopadla, požadoval navýšení úhrad k pokrytí inflace, zajištění osobních ochranných pomůcek, očkování, poskytování kvalitní péče a stabilizaci personálu.

Odbory nesouhlasily s uvedenými daty o příjmech a výdajích zdravotních pojišťoven. Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že míra nejistoty nemocnic v souvislosti s nemocí COVID-19 je obrovská. Odborový svaz vždy podporoval aplikaci CZ-DRG, aby byly spravedlivě nastaveny platby za poskytovanou zdravotní péči a aby se nemocnice, které jsou finančně podhodnoceny, začaly srovnávat s těmi nemocnicemi, které mají úhrady nastavené správně. Dle názoru odborů ale nelze CZ-DRG aplikovat s nedostatečným finančním zajištěním. V situaci, kdy máme epidemii COVID-19, není možné, aby část nemocnic nedostala finanční prostředky ani na pokrytí inflace! Předložený ministerský návrh může se systémem podle odborů provést nepředstavitelné věci.

Předsedkyně Žitníková požádala o doplňující podklady. Kolik peněz nemocnice skutečně obdrží? Jaké bude meziroční navýšení úhrad?

Jednání 30. září

Jednání pracovního týmu pokračovalo 30. září. Opět se zúčastnili zástupci ministerstev zdravotnictví, financí, práce a sociálních věcí, zaměstnavatelů a odborů. Diskutovali o předložených podkladech k úhradové vyhlášce, ale shodu nenašli.

Úhradová vyhláška

Podklady o příjmech zdravotních pojišťoven a nákladech na poskytovanou zdravotní péči jsou pro rok 2021 propočteny podle predikce Ministerstva financí.

Ministerstvo financí predikuje pokles objemu mezd a platů v roce 2020 o 1,9 %, nárůst objemu mezd a platů v roce 2021 o 0,8 %. Zároveň predikuje celkový výpadek u OSVČ s ohledem na odpuštění minimálních odvodů o 10 mld. Kč pro rok 2020 a 2021. Navíc pro rok 2021 predikuje náklady na COVID-19 ve výši 7 mld. Kč. Z tohoto důvodu předpokládá Ministerstvo zdravotnictví záporné saldo zdravotních pojišťoven mezi příjmy a náklady pro rok 2020 v částce 21.5 mld. Kč.

Odbory požadují doplnění přesného propočtu záporného salda.

Na účtech zdravotních pojišťoven jsou zůstatky ke konci srpna ve výši 61 mld. Kč a stav salda mezi příjmy a výdaji za leden až srpen 2020 je plus 3 mld. Kč.

Při diskusi se předložilo dost čísel, vysvětlení příjmů a nákladů, ale ke shodě o parametrech úhradové vyhlášky se nedošlo.

Odbory přednesly požadavek na jednání o parametrech úhradové vyhlášky a nárůstu mezd a platů přímo s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, a to před tím, než bude ukončeno připomínkové řízení.

Personální situace

Na programu jednání byla dále personální situace a stabilizace zaměstnanců ve zdravotnictví. Obsáhlý materiál byl přeložen pro jednání personální skupiny, která by se měla konat 14. října 2020.

Hygienická služba

Pracovní tým se seznámil s informací, jak je naplněno usnesení vlády č. 406 ze dne 9. dubna 2020. Vláda tímto svým usnesením zajistila zvýšení osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů. Současně bylo vydáno tiskové prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o odměně zaměstnanců hygienických stanic ve výši 50 tisíc korun.

Odbory si zpracovaly dotazník, ze kterého bohužel vyplývá, že jednorázové odměny jsou daleko nižší, a to cca 4 – 37 tisíc korun, nejsou vypláceny všude a všem, finance jsou použity na proplácení dohod, pohotovosti a nutné práce přesčas.

Výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu měl domluveno jednání s ministrem zdravotnictví, ovšem nastaly komplikace, nyní se očekává jednání začátkem října za účasti paní náměstkyně ministra a hlavní hygieničky ČR MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. Očekává se, zda se bude moci účastnit také současný ministr Roman Prymula.

Hygienická služba byla v předchozích letech podrobena škrtům jak pracovních míst, tak zaměstnanců. Ministr Adam Vojtěch se hygieně věnoval a škrty byly zastaveny, za to mu odbory poděkovaly.

V současné době se stále hygienická služba potýká s problémy v souvislosti s nárůstem COVID-19. Je nutné, aby lidé dodržovali stanovená pravidla k ochraně nás všech.

Odměny v nemocnicích

Další část jednání se věnovala vyplácení odměn z dotačního programu k ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Zástupce Ministerstva financí sociální partnery informoval, že byla odeslána dotace na odměny zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení na Ministerstvo zdravotnictví, které ji bude dále rozesílat. Zaměstnancům by měla být vyplacena odměna, pokud vše půjde dobře, ve výplatě za měsíc říjen, tedy v listopadovém termínu.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám