Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb a hospodaření s fondem v příspěvkových organizacích a rozšiřuje je o státní podniky. Výše základního přídělu zůstává ve stejné výši 2 % ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Státní podnik tvoří fond základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, dalšími příděly ze zisku. Méně potěšující pro zaměstnance ve státním podniku je ustanovení: ,,Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.“

Z fondu kulturních a sociálních potřeb může organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby.

Nově je upraveno, komu je možno příspěvek poskytnout. Přispívá se zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace. Jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám, druhům, družkám a nezaopatřeným dětem, včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance se poskytne plnění nebo činnost za cenu sníženou o příspěvek z fondu.

Mezi významné změny ve vyhlášce, které je možno upravit v kolektivní smlouvě, patří:

1. Mění se pojem půjčka na zápůjčku.

2. Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých v případě tíživých sociálních poměrů lze prominout s pravidly hospodaření fondu, nejvýše však částku 30 000 Kč.

3. Z fondu lze přispívat na náklady provozu mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině.

4. Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině za stanovených podmínek ve vyhlášce.

5. Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy.

6. Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

7. Z fondu lze zakoupit vitamínové prostředky.

8. Je možné se domluvit na příspěvku z fondu na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.

9. Může se uplatnit příspěvek z fondu na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče.

10. Je možno přispívat na očkování proti infekčním onemocněním.

Příspěvek na vitamínové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče a očkování proti infekčním onemocněním lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.

Změny jsou i ve výši čerpání bezúročných půjček, nově zápůjček. Stanovuje se výše částky, kterou je možno zaměstnanci poskytnout při více zápůjčkách; součet zůstatků nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci a nové zápůjčky nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Na koupi bytového zařízení lze poskytnout nejvíce částku 100 000 Kč.

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na závodní stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku.

Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí.

V oblasti kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu se rozšiřuje možnost čerpání na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

Zvyšuje se částka, kterou lze z fondu poskytnout jako jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací. Sociální výpomoc může v jednotlivém případě činit nejvýše 30 000 Kč, v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 50 000 Kč. Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace bezúročnou zápůjčku nejvýše 50 000 Kč nebo 100 000 Kč v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o zápůjčce. Při skončení pracovního nebo služebního poměru je zápůjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o zápůjčce stanoveno jinak.

Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.

Dejte si pozor na přechodné ustanovení zavedené vyhláškou č. 357/2019 Sb. Čl. II, které říká, že příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují čl. I bod 37 do 30. června 2020. (Dle stávajícího ustanovení § 12 „Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace mohou z fondu hradit za své zaměstnance část příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit.“)

Rozšiřují se jiné úhrady z fondu a z fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na svazového poradce pro ekonomiku Kamila Kubáně, tel.: 267 204 315, mobil: 730 544 728, e-mail: kuban.kamil@cmkos.cz

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám