Leden 2015

30. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli se zástupci hnutí Duha, aby si vyslechli názory občanských iniciativ na prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

 

29. ledna

* Na Magistrátu hl. m. Prahy se na společném jednání sešli s radním Ing. Radkem Lackem a ředitelem odboru zdravotnictví PhDr. Tomášem Klineckým zástupci odborů a vedení ZZS hlavního města Prahy. Odbory informovaly zástupce magistrátu o důvodech vyhlášení stávkové pohotovosti. Ředitel ZZS, jeho náměstek a inspektor provozu sdělili, že nevidí důvody k stávkové pohotovosti. Zástupci magistrátu potvrdili, že záchranku čeká hloubkový audit. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Po jednání na magistrátu se v budově OS konala tisková konference k aktuální situaci na ZZS hlavního města Prahy a k situaci v nemocnicích – zvyšování/nezvyšování platů a mezd. Tiskové konference se zúčastnilo vedení svazu a za ZO ZZS hlavního města Prahy její předseda Jan Franěk, za záchranáře Dominik Horn a za dispečerky Jwan Chmielová.

* V budově OS jednala sekce pracovníků hygienické služby, aby zhodnotila svou práci a stanovila si priority. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

28. ledna

* Dopady úhradové vyhlášky na nemocnice Plzeňského kraje projednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zástupcem kraje MUDr. Václavem Šimánkem. Jednání budou pokračovat.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví.

 

27. ledna

* V Krajské zdravotní, a.s., se začal projednávat dodatek ke kolektivní smlouvě, který navýšil všem zaměstnancům mzdové tarify o 5 %, současně se začal projednávat návrh nové kolektivní smlouvy, kterou předložila strana zaměstnavatelů. Součástí vyjednávacího týmu se zástupci odborů je dlouhodobě místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předporady k jednání tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Ve večerních hodinách se konala náhradní členská schůze odborářů ze ZZS hlavního města Prahy. Jednání se opět zúčastnilo celé vedení svazu. Odboráři na schůzi schválili vyhlášení stávkové pohotovosti kvůli problémům s porušováním zákoníku práce, nedodržování kolektivní smlouvy a nestandardní komunikaci ředitele s odbory a zaměstnanci.

 

26. ledna

* S premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem se sešli odboráři ze zdravotnictví. Za odborový svaz se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, za LOK-SČL předseda Martin Engel a místopředseda Miloš Voleman. Zúčastněné strany přednesly své priority a opět se vrátily k úhradové vyhlášce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se spolu se svazovou právničkou Ivanou Štěpánkovou zúčastnily jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku. Na programu jednání byl problém nízké finanční gramotnosti obyvatelstva a všech souvisejících negativních jevů, které z něj vyplývají.

* Na OS se sešli v rámci projektu B9 členové přípravného výboru pro vypracování kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby. Za OS se jednání zúčastnila JUDr. Zuzana Pláničková, místopředseda Lubomír Francl a regionální pracovník Václav Matoušek. Odpolední části jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Ve večerních hodinách se konala členská schůze odborové organizace ZZS hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že se schůze nezúčastnila nadpoloviční většina členů, byla schůze neusnášeníschopná. Nicméně přítomní členové využili přítomnosti vedení OS, zástupce dozorčí rady OS a zástupce pražské krajské rady, aby prodiskutovali situaci v jejich organizaci a seznámili se s aktualitami z OS.

 

23. ledna

* V Pardubické krajské nemocnici, a.s., se konalo jednání k části odměňování, za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

21. a 22. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila konference ZZS Středočeského kraje v Kutné Hoře. Konferenci vedl předseda odborové organizace MUDr. Jiří Havlovic, hosty byl ředitel ZZS MUDr. Martin Houdek, hejtman kraje Ing. Miloš Petera, radní pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová a celé vedení ZZS. Konference měla výbornou odbornou a společenskou úroveň.

 

21. ledna

* V Poslanecké sněmovně se sešli s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů, aby projednali úhradovou vyhlášku na rok 2015 a její předpokládané dopady. Zaměstnavatelé tvrdí, že část nemocnic nemá na avizované zvýšení platů/mezd, nejhorší je situace v následné péči. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na jednání sdělila, že OS si udělal rychlý průzkum a skutečně je téměř jedna třetina zaměstnavatelů z nemocnic, kteří odborářům hlásí, že nemají finance na zvýšení platů/mezd. Závěr z jednání – dopady úhradové vyhlášky přepočítá pracovní skupina složená ze zástupců sociálních partnerů a zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví má dodat písemné vyjádření k úhradám následné péče.

* V odpoledních hodinách se na OS setkali na pravidelné poradě regionální pracovníci. Jednání se zúčastnili místopředseda OS Lubomír Francl a předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

20. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou sešly s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby projednali otázku dalšího vydávání Zdravotnických novin.

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, které následovalo, se zaměřilo na priority ministerstva, legislativní plán práce, ekonomiku a otázku, zda úhradová vyhláška zajistila finanční prostředky potřebné na zvýšení mezd a platů zaměstnanců o 5 %. Pracovní tým se usnesl na práci skupiny, která bude sledovat a vyhodnocovat dopady úhradové vyhlášky. Ve skupině bude za odbory místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel. Jednání pracovního týmu se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a místopředsedkyně OS a současně vedoucí týmu Ivana Břeňková. Za Ministerstvo zdravotnictví se zúčastnil ministr a náměstci.

 

19. ledna

* Jednala Rada ČMKOS, stanovila si priority pro rok 2015 a mimo dlouhotrvající úkoly zhodnotila aktuální situaci. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se odpoledne sešli se zástupkyní společnosti Sphere card, aby se seznámili s jejich nabídkou spolupráce.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila prvního jednání Hospodářské rady ČMKOS. Radu vedl předseda ČMKOS Josef Středula.

 

14. a 15. ledna

* Ve Vídni se konala konference odborových svazů veřejných služeb na téma smluv o volném obchodě mezi EU a USA, tzv. TTIP. Odbory za veřejné služby vyjádřily nesouhlas s touto připravovanou smlouvou.

 

14. ledna

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se sešli se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR nad návrhem ke spolupráci ve formě strukturální dohody.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání pražské krajské rady.

 

13. ledna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

12. ledna

* V Praze jednala skupina odborářů z psychiatrických nemocnic a léčeben se zástupcem Ministerstva zdravotnictví dr. Ivanem Duško a zástupcem VZP Ing. Michaelem Vierecklem o reformě péče o duševně choré.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání výboru sekce pro práci s členskou základnou.

* V odpoledních hodinách se konal společný seminář členů nové výkonné rady, nové dozorčí rady a vedení svazu k rozpočtu odborového svazu.

 

9. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání předsedy Pavla Michny a odborářů zúčastnila plesu společnosti AGEL.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s předsedkyní nezávislé odborové organizace pražské Nemocnice Na Bulovce o práci organizace a spolupráci s OS.

 

8. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem, aby si předali informace týkající se úhradové vyhlášky.

 

7. ledna

* V budově OS se sešli sociální partneři ze sociálních služeb, aby v rámci projektu B9 projednali návrhy do kolektivní smlouvy vyššího stupně. Za OS se jednání zúčastnili JUDr. Zuzana Pláničková, Václav Matoušek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková společně se zástupci odborů jednala v Pardubické krajské nemocnici, a.s., o odměňování zaměstnanců.

 

6. ledna

* Kvůli úhradové vyhlášce se sešel krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů. Zaměstnavatelé konstatovali, že ve vyhlášce není zakomponován jejich návrh, že všechny nemocnice obdrží minimálně 3 %, vyhláška je deformována koeficienty přechodu pojištěnců mezi kraji a mnoho nemocnic se nedostane na avizované zvýšení úhrad o 3 %. Tristní je situace v následné péči, kde zvýšení o 9 % reaguje pouze na výpadek zdravotnických poplatků. Krizový štáb se dohodl, že osloví k jednání premiéra.

 

5. ledna

* Na Magistrátu hlavního města Prahy jednali zástupci ZO zdravotnické záchranné služby s primátorkou Adrianou Krnáčovou o situaci na záchrance. Jednání se za OS zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám