Minimální a zaručená mzda od 1. ledna 2021

Posledních několik let se pravidelně od ledna zvyšuje minimální a zaručená mzda, která je upravena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády tedy upravuje velice širokou problematiku z oblasti pracovního práva. Smyslem tohoto nařízení vlády je ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd některými zaměstnavateli.

Tento článek se bude zabývat především minimální a zaručenou mzdou ve zdravotnictví, sociálních službách a lázeňství.

Minimální mzda se zvyšuje od 1. 1. 2021 ze stávajících 14 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc. Navýšení umožnilo nařízení vlády č. 487/2020 Sb., kterým bylo novelizováno výše uvedené nařízení vlády č. 567/2020 Sb.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin jsou rozřazeny do 8 skupin:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2021

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

90,50

15 200

2.

99,90

16 800

3.

110,30

18 500

4.

121,80

20 500

5.

134,40

22 600

6.

148,40

24 900

7.

163,90

27 500

8.

181,00

30 400

Minimální a zaručená mzda se uplatňuje i v platové sféře dle uvedeného nařízení vlády 567/2006 Sb., dle §3, odst. 2).

Následuje příkladný výčet profesí a jejich úrovní zaručené (minimální) mzdy.

Zdravotnictví včetně lázeňství

Skupiny a příklady prací jsou uvedeny v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Zde jsou uvedeny příklady nejčastějších profesí ve zdravotnictví, lázeňství a obslužných profesích (např. údržbářské profese, zaměstnanci kuchyně apod.), nikoliv komplexní výčet. Další profese naleznete v uvedeném nařízení vlády.

  1. 15 200 Kč, uklízečka, vrátný
  2. 16 800 Kč, sanitář, pokojská
  3. 18 500 Kč, ošetřovatel, zubní instrumentářka, recepční, kuchař
  4. 20 500 Kč, všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent, radiologický technik, farmaceutický asistent, zubní technik pod odborným dohledem
  5. 22 600 Kč, všeobecné sestra, porodní asistentka, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, optometrista, ortoptista, ortotik-protetik, ergoterapeut, fyzioterapeut, asistent ochrany veřejného zdraví, zdravotní laborant, biomedicínský technik, radiologický asistent, radiologický technik, farmaceutický asistent, zubní technik bez odborného dohledu
  6. 24 900 Kč, samostatné vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční, metodické a zvlášť náročné specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, radiologického fyzika
  7. 27 500 Kč, lékař, zubního lékař, farmaceut, klinický psycholog, klinický logoped

Sociální péče

Skupina a příklady prací jsou uvedeny v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Zde jsou uvedeny příklady nejčastějších prací v sociální péči, nikoliv komplexní výčet. Obslužné služby jsou stejné jako u výše uvedené tabulky „zdravotnictví“.

2. skupina – 16 800 Kč

1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.

2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

3. skupina – 18 500 Kč

1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.

2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.

3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

4. skupina – 20 500 Kč

1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.

2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.

3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

5. skupina – 22 600 Kč

1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

6. skupina – 24 900 Kč

1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.

2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

Definice minimální a zaručené mzdy obsahuje zákoník práce, konkrétně § 111 a § 112 zákoníku práce, tedy zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění.

Do minimální a zaručené mzdy a platu se nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Naopak se tedy do minimální a zaručené mzdy zahrnuje „základní“ mzda, osobní ohodnocení, odměny apod.

Vztah minimální a zaručené mzdy ke kolektivním smlouvám je takový, že nelze sjednat v kolektivní smlouvě u jednotlivých pracovních profesí odměňování nižší, než stanoví minimální mzda. Ovšem u zaručené mzdy (skupiny prací 2. až 8.) je situace odlišná. Lze a je nanejvýše vhodné sjednávat v kolektivních smlouvách odměňování vyšší pro jednotlivé pracovní profese, než stanovuje nařízení vlády 567/2006 Sb. Bohužel je možná i opačná situace, kdy je možné sjednat v kolektivní smlouvě úroveň odměňování u zaručené mzdy nižší, než stanovuje nařízení vlády 567/2006 Sb. Jediným limitem je minimální mzda. Bohužel jsem již viděl návrh kolektivní smlouvy, kterou předložil zaměstnavatel s takto navrženým „podkročením“ zaručené mzdy. Doporučuji rozhodně takovou kolektivní smlouvu nesjednávat nebo ustanovení, které výše uvedeným způsobem snižuje odměňování zaměstnanců, z kolektivní smlouvy minimálně odstranit.

Naštěstí situace je taková, že ve většině případů je odměňování na vyšší úrovni na základě smluvní mzdy, mzdových výměrů nebo samotných kolektivních smluv.  

Výše uvedené právní předpisy (a mnoho dalších) jsou veřejně přístupné například na webových stránkách www.zakonyprolidi.cz.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám